Új Szó, 2002. január (55. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám, szerda

DIGITALIA 7. OLDAL ♦ Mobil titkár 8. OLDAL ♦ Leállított árverés 9. OLDAL ♦ Nyiss ablakot! 10. OLDAL ♦ 1:0 a reklámszakma javára Bombabiztos szemeteskuka Pokolgépes robbantásnak is ellenálló szemeteskukát fejlesztettek ki brit kutatómérnökök. Találmányuk azért fontos, mert elsősorban az IRA terro­ristái gyakran vasút- és metróállomá­sok szemeteskukáiba rejtették pokol­gépeiket, azért azokat nagyon sok helyen még a kilencvenes évek elején leszerelték azokat. Ennek következ­tében viszont jóval több lett a sze­mét, és több szemetest is kellett al­kalmazni. (TASR) 2002. január 2., szerda www.ujszo.com Ára 9 korona (előfizetőknek 8 korona) 55. évfolyam, 1. szám Csak helyenként döcögött az átállás, tizenkét ország polgárai meghatottan búcsúztak régi, kedves valutájuktól Eszméletlen bulik, kijózanító reggelek Európa Brüsszel/Frankfurt. Na­gyobb zökkenők nélkül zaj­lott le 2002. január 1-jén 0 órakor az euró bevezetése. Az érintett országokban mindenütt az új valuta hatá­rozta meg a szilveszteri ün­neplés hangulatát. ÖSSZEFOGLALÓNK Éjfélkor sokan sorban állás közben koccintottak: a pénzkiadó automa­tánál álltak, hogy az elsők között juthassanak az eurós bankjegyek­hez. Az egyesülő Európa szimbólu­maként az euró emblémája jelen volt az utcabálokon s a hivatalos ünnepségeken egyaránt, több százmillió ember számára tette emlékezetessé ezt a szilvesztert. A legtöbb problémát az első órák­ban az okozta, hogy a vásárlóknak vagy egyáltalán nem tudtak visz- szaadni nagyobb címletű pénzek­ből, vagy rendkívül hosszú időt vett igénybe, amíg az eladó kiszámolta, hogy mennyi a visszajáró. Ugyan­csak fennakadást - bár inkább csak némi bosszúságot - okozott egyes pénzkiadó automaták meghibáso­dása, illetve az, hogy nagyobb kifi­zetésekhez is csak kis címletű bank­jegyeket lehetett használni, mert a „standard” kiadást sok helyütt a legkisebb címletű, 5 eurós bankje­gyekkel oldották meg. A szokásos forgalom négyszeresét kellett állniuk éjfél után a német- országi pénzautomatáknak. A né­met bankszövetség első hivatalos jelentése szerint sikerrel állták a rohamot, bár a pénzkiadó gépek időnként felmondták a szolgála­tot. Sokat rontott a valutacsere imázsán, hogy az egyik ilyen el­romlott automata éppen Frank­furtban volt, az Európai Központi Közös pénz, közös öröm Róma. Árengedménnyel vár­ták az örök város örömlányai az euró bevezetését és az eb­ből fakadó esetleges áremelke­dések miatt aggódó ügyfelei­ket. Ajanuár l-jétől az eddig szokásos 300 ezer lírás (155 eurós) tarifa helyett alig több mint 290 ezer lírát, azaz 150 eurót kérnek a szolgáltatásai­kat igénybe vevő férfiaktól. Az örömlányok szerint az áren­gedmény elégedetté teszi az ügyfeleket, és így az ő munká­juk is könnyebb, (mti) ÁRFOLYAMOK Valuta Árfolyam Magyar forint (100) t 17,470 Angol font T 70,044 Cseh korona T 1,346 USA-dollár t 48,467 Svájci frank 128,880 Lengyel zloty 112,133 Euró T 48,335 már euróbán számol Europizza. Minden elképzelhető és elképzelhetetlen helyen felbukkant a közös pénz emblémája. (Reuters-felvétel) Bank székházával szemben, ahol rengeteg fotós és televíziós kame­ra volt tanúja az első sikertelen próbálkozásoknak. Belgiumban és Franciaországban éjfél után még nem működtek a pénzkiadó automaták, ugyanis az átállítás technikai feltételeit csak úgy tudták megteremteni, hogy az új valutával feltöltött gépeket egyenként kellett újraindítani. A „hagyományos” automatákkal (jegykiadó, ital-, cigarettaautoma­ta) még több gond volt, ezek már az év utolsó napján sem fogadták el az akkor még érvényben lévő pénz­érméket, eurós érmék pedig még nem voltak forgalomban. Laurent Fabius francia gazdasági miniszter Párizsban a Pont Neufnél rendezett zenés-táncos ünnepségen köszön­tötte az eurót, de nem sok meg­nyugtatót mondhatott: Franciaor­szágban mától bank- és posta­sztrájk várható. A legjobban mégis talán Olaszországban tartanak az új év első munkanapjától: a tempe­ramentumos olaszok dühkitörései­re számítva rengeteg bolt jelezte előre, hogy ma leltározás miatt nem nyit ki. (Biztos, ami biztos, azért még a brüsszeli McDonalds- boltok is zárva tartottak 1-jén...) A szilveszteri programok az érintett országokban mindenütt az euró körül zajlottak. Lézerrel vetítették, virágokból rakták ki, tortára, pék­süteményre formázták az új pénz emblémáját, s a protokolláris ren­dezvények legfontosabb, leglátvá­nyosabb pillanatai is mind az új va­lutához kapcsolódtak. A pénzparti­kon nem csak az eurót köszöntöt­ték, hanem meghatottan búcsúz­tak régi kedves valutájuktól is az európai polgárok. A hagyományos bécsi újévi koncer­ten (amelyet ezúttal 40 ország tévé­állomása közvetített) a hangver­senyterem orgonáját euróembléma díszítette, a közönséget és a kar­mestert „eurócsokrokkal” lepték meg a rendezők, s az egyik zeneszá­mot a tévéközvetítésben az osztrák pénznyomdában, az euró gyártásá­ról készült felvételek kísérték. Kosztasz Szimitisz görög minisz­terelnök az új év első másodpercei­ben 120 eurót váltott ki egy athéni bankautomatából. Az időeltolódás miatt ő volt az első európai polgár, aki napi használat céljára kézbe ve­hette az eurót - ha csak nem előzte meg őt az azonos időzónában lévő Finnország miniszterelnöke. Fin­nországban a legelszántabbak a mínusz 12 fokos hideg ellenére 300 méteres sorban várakoztak a nemzeti bank előtt, hogy elsőként kaphassák meg a bankjegyeket: a bank ugyanis kivételesen kinyitott éjfélkor. Bécsben Romano Prodi, az Euró­pai Bizottság elnöke néhány perc­cel éjfél után már virágot vásárolt euróért feleségének, persze jó elő­re bejelentve, megfelelő sajtóér­deklődés mellett. A francia tengerentúli területen, az indiai-óceáni Réunion szigetén közép-európai idő szerint 21.00 órakor volt éjfél, vagyis euróstart. A főváros, Saint-Denis polgármes­tere egy kiló gyömölcsöt vásárolt, 75 centért. Más források szerint azonban elő­ször Új-Zélandon hajtottak végre készpénzes bankügyletet az euró- val. A szigetország pénzügymi­niszter-helyettese a wellingtoni re­pülőtéren új-zélandi dollárt váltott át euróra, az új év első pillanatai­ban. Új-Zéland 12 órával jár a kö­zép-európai idő előtt, tehát az euró fél nappal azelőtt forgalomba került, hogy az euróövezetben hi­vatalosan megjelenhetett. Az eu­rót mindettől függetlenül, egy vé­letlen hibának köszönhetően első­ként mégis egy francia faluban, Saint-Julien de Concelles-ben ve­zették be: egy ottani pénzkiadó automata műszaki hiba miatt már szombaton, 2001. december 29-én megkezdte az euró kiadását. A hi­bát hamar kijavították, az elsőség hivatalos deklarálásáról pedig majd elvitatkoznak a pénztörténé­szek és a földrajztudósok. Spanyolországban viszont a bank­rablók „ébredtek leghamarabb”, még december 31-én kiraboltak egy madridi bankot 90 ezer eurót zsák­mányoltak. (index, mti, reuters) füZ2=a VARHATÓ NYEREMÉNY AZ ALÁBBI m m 5 s­3. JÁTÉKOKBAN: www.tipos.sk SPORTKA h IÉT SANCA MATES 17 730 000 Sic] Gyerekszájak az üvegek száján ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Felmérések szerint egyre nagyobb méreteket ölt a fiatalkorú­ak alkoholfogyasztása, s úgy tűnik, a szilveszter igazán jó alkalom az eszméletlen bulikra. Szilveszterkor a fővárosban: néhány kiskorú sú­lyos alkoholmérgezéssel, öntudat­lan állapotban került kórházba. A fővárosi Gyermekkórház ügyeletes kezelőorvosa közölte: egy tizen­évest már-már válságos állapotban szállítottak be. „Ha néhány perccel később érkezik, harcolnunk kellett volna az életéért” - mondta. Kór­házban „ünnepelte” az újévet há­rom lány is, egyikük állítólag aludni szeretett volna szilveszter éjjel, ezért kissé több nyugtatót vett be a kelleténél, társnőit még éjfél előtt ledöntötte a lábukról a túlzásba vitt ivás. Az alkohol miatt a kormányőr­ség embereinek sem volt unalmas a szilveszteri szolgálat, tíz óra felé egy tizennyolc éves fiút tartóztattak le a kormánypalota kerítésén belül. A behatoló nem tudott értelmes magyarázatot adni, mit keres a be­havazott kertben, de a védőszolgá- tet emberei a kihallgatás után elen­gedték. Más városokban is hasonló volt a helyzet: Kassán háromszor ri­asztották a gyorsmentőket alkohol- mérgezéses esetekhez, de egy kocs­mai verekedés áldozatainak is segí­tettek talpra állni az orvosok. Égési sérüléssel senkit nem kellett kór­házba vinni, a kijózanítónak azon­ban két „vendége” is volt. Trencsénben három 15 éves fiú ke­rült kórházba, ketten eszméletlen állapotban. Az orvosok szerint külö­nösebb bajuk nem történt, hazame­hetnek, ha kialusszák magukat. Tegnap a tűzoltóknak kellett egy ré­szeg lányt kiszabadítaniuk egy ha- sadékból, miután megcsúszott a lej­tőn. Társai szintén illuminált álla­potban voltak, így nem tudtak neki segíteni. A trencséni mentők szerint a fiatalok alábecsülték a terepet, ar­ra még nappal, józanul sem ajánla­tos mászkálni, (tasr, sita) Már nem tartanak politikai szilvesztereket Utcabál az Óvárosban TASR-és CTK-HÍR Pozsony. A havazás és a fagy sem ri­asztotta vissza attól a fővárosiak tí­zezreit, hogy az utcán üdvözöljék az új évet. A mulatozást azonban az utóbbi években mindenki saját zse­béből állja, szemben a meciari idő­szak gyakorlatával, amikoris Szlo­vákia megalakulása alkalmából az állam polgáronként öt koronát számlázott ki azok fogyasztásának fedezésére, akik elmentek a HZDS szilvesztereire. Aki átesett a rendőri motozáson, és biztonsági okokból elvették vagy megitatták vele flas­kája tartalmát, szabadon mulatha­tott, sétálhatott a hangulatos óváro­si utcákon. Az óvárosi önkormány­zat szóvivője szerint most nincs ak­kora felfordulás, mint az említett politikai szilveszterezések idején. A nemrég újra megnyitott pazar Carlton szálló fejenként 5005 koro­náért kínált év végi szórakozást, sok mulató szimbolikus, 2002 koro­nás árat szabott meg. A polgárok legtöbbje - az árak miatt is - azon­ban hagyományosan nem a szabad ég alatt, hanem odahaza, házibuli­kon, baráti társaságban búcsúztatta az évet. Évzáró diszkó a Hviezdoslav téri jégpályán (TASR-felvétel) Pour Féliciter Zlaté stránky VK-137

Next

/
Oldalképek
Tartalom