Új Szó, 2001. december, (54. évfolyam, 276-298. szám)

2001-12-01 / 276. szám, szombat

CSALÁDI KÖR msmsnmm Valuta Árfolyam | Magyar forint (100) 117,266 Német márka T 22,211 Osztrák schilling t 3,157 USA-doliár 149,011 Euró T 43,441 P' ■■ 9. OLDAL ♦ A nagy család története 10. OLDAL ♦ Tartsuk féken a stresszt! 11. OLDAL ♦ Valóban nincs menekvés? 12. OLDAL ♦ A család téli ruhatára 2001. december 1., szombat www.ujszo.com Ára 9 korona (előfizetőknek 8 korona) • 54. évfolyam, 276. szám Magyarigazolványok kiadása - bejegyezték a szlovákiai együttműködő szövetséget Státust kapott szervezet Pozsony. Szövetség a Közös Célokért néven csütörtökön a Nyitrai Kerületi Hivatal be­jegyezte a státustörvénnyel kapcsolatos magyarigazol­ványok kiadásában együtt­működő szervezetet. SZENTGÁLI ANIKÓ „A polgári törvénykönyvvel össz­hangban jogi személyek társulása alakult a Magyar Koalíció Pártja, a Csemadok, a Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövet­sége és a Szlovákiai Magyar Peda­gógusok Szövetsége tagjaiból” - tájékoztatta lapunkat Duray Mik­lós, az MKP ügyvezető alelnöke. A szervezet öttagú elnökségébe az SZMPSZ Dolník Erzsébetet, az SZMSZSZ Mézes Rudolfot, a Cse­madok Kvarda Józsefet, a Cser­készszövetség Vitéz Lászlót, az MKP Duray Miklóst delegálta. El­nöknek Mézes Rudolfot választot­ták. Az elnökségen kívül a szövet­ségnek közgyűlése is van, melyben az alapszervezeteket három-há­rom személy képviseli. Duray Mik­lós elárulta: a szervezet egy iroda- hálózatot alakít ki az egyes régiók­ban; összesen 11 iroda végzi majd a közgyűlés és az elnökség által megfogalmazott feladatokat, és egyfajta „szerviz” lesz a szövetsé­get létrehozó jogi személyek szá­mára. „A regionális irodákat kor­szerű berendezésekkel szerelik fel, az ott dolgozók pedig a szövetség alkalmazottjai lesznek. Az irodák elsősorban információkat szolgál­tatnak, ületve megpróbálnak segí­teni a hozzájuk forduló polgárok­nak a szövetség hatáskörébe tarto­zó ügyekben. Ha a Határon Túli Magyarok Hivatalától felkérést ka­punk, hogy segítsünk a státustör­vényt a jogosultak számára elérhe­tővé tenni, akkor ezt a tevékenysé­get is vállaljuk. Erről egyelőre nem született döntés, jelenleg tárgyalá­sok folynak a kérdésről” - közölte Duray Miklós. Pozsony megkapta a rendelettervezetet Pozsony. A Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetsége tegnap eljuttatta a szlovák külügyminisztériumhoz annak a végrehajtó rendeletnek a tervezetét, amely a magyarigazolványok kiadását szabályozza. A tervezetet Štefan Márkus, Szlovákia budapesti nagykövete is megkapta Horváth Gábor magyar külügyi szóvivőtől. Horváth Gábor megerősítette: Budapest összeállította azt a szakér­tői csoportot, mely a magyar-szlovák munkacsoport keretében kész megvitatni a nézetkülönbségeket, (sza) Milan Horváth, a Betétvédelmi Alap elnöke szerint tudatos lejáratási kampány folyik Mindeddig egyetlen fillért sem láttak ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Milan Horváth, a Betét- védelmi Alap elnöke szerint a Po­zsonyi Kerületi Bíróság elnöke és a Devin Bank két csődbiztosa tuda­tosan vádolja őt zsarolással és nyo­másgyakorlással, s e vádaskodás célja, hogy elfedje az illetékes bíró­ságoknak és a Szlovákiában eddig összeomlott bankok csődbiztosai­nak nem áttekinthető ténykedését. Az alapnak a törvényből adódóan a többi kereskedelmi bank befize­téséből ki kell fizetnie a becsődölt pénzintézetek nevesített számlá­val, betétkönyvvel rendelkező ügy­feleit. Eddig erre a célra közel 20 milliárd koronát fordított. Az alap a kifizetések révén az érintett ban­kok legnagyobb hitelezőjévé vált, s mint ilyen, összehívhatja a hitele­zők tanácsát, felügyelheti a csődbiztosok tevékenységét, sőt a tanács ülésén le is válthatja őket. Azonban - Milan Horváth állítása szerint - az alap eddig nem élhe­tett jogaival, mivel a csődbiztosok és az illetékes bíróságok aknamun­kájának következtében az egyes összeomlott bankok hitelezői nem hívhatták össze a fontos döntése­ket hozó tanácsüléseket. Időköz­ben a csődbiztosok mélyen áron alul kiárusították a becsődölt AG Bank, a Szlovák Kreditbank és a Közlekedési Bank legjobb ingatla­nait, eladták viszonylag könnyen behajtható követeléseiket, ám az így befolyt pénzből sem a Betétvé­delmi Alap, sem a többi hitelező egy fillért sem látott. A Devin Bank hitelezőinek tanácsát december 14-re ugyan összehívták, Milan Horváth mégis attól tart, hogy jogi csűrcsavarok révén az alapot újra kirekesztik, így semmit sem lát vi­szont a pénzintézet helyett általa kifizetendő 11,5 milliárd koroná­ból. Marek Hanúsek, a Devin Bank egyik csődbiztosa tegnap megerő­sítette: bár írásbeli bizonyítékokat nem tud felmutatni, mégis zsaro­lással vádolja az alap elnökét, ezért fontolgatja, hogy bíróság elé viszi az ügyet, (shz) Az eddig csődbe ment bankok pénzügyi terhe Pénzintézet Kifizetett összeg A teljesítés aránya Számlák száma AG Bank 1,741 99,3 38 309 Szlovák Kreditbank 4,315 99,8 35 678 Közlekedési Bank 2,222 99,2 33 276 Devin Bank 10,677 92,1 101 640 Összesen 19,915­222 850 A kifizetett összeg milliárd koronában, a teljesítés aránya pedig szá­zalékban értendő. (Forrás: Betétvédelmi Alap) Meghalt a rákban szenvedő George Harrison, mély megrendüléssel fogadták a hírt Csak két Beatle maradt > George 1998 májusában London­ban (TASR/AP-felvétel) HÍRÖSSZEFOGLALÓ Los Angeles. Ötvennyolc éves korá­ban meghalt George Harrison éne­kes, dalszövegíró, gitáros. A volt Beatles-tag júliusban jelentette be, hogy tüdőrákja van. George Hamson csütörtökön, egy barátjá­nak Los Angeles-i házában hunyt el. „Teljesen tudatánál volt, amikor meghald’ - mondta a barátja. Har­rison felesége és 24 éves fia szintén vele volt az utolsó órákban. Ham­son 1998-ban jeléntette be, hogy nyelócsőrákkal kezelik, ekkor azt nyilatkozta, hogy ez a betegség min­dig arra emlékezteti, hogy „bármi­kor bekövetkezhet a legrosszabb is”. 1999-ben is veszélybe került az éle­te, amikor az otthonában egy betörő megszúrta. A legfiatalabb Beatle 1943. február 25-én született Liver­poolban. A gombafejűek zenekará­ban kezdetben gitárosként és dal­szerzőként is háttérbe szorult a Lennon-McCartney páros mögött, de az 1966-os, Revolver című albu­mon már két dalt is ő énekelt. Halá­lával már csak ketten - Paul McCartney és Ringó Starr - viszik tovább a Beatles örökségét. Mély megrendüléssel fogadták Nagy-Bri-. tanniában a halálhírt. Liverpoolban félárbocra eresztették a városháza zászlaját. Megrendültén fogadta a halálhírt Paul McCartney, akivel is­kolatársak is voltak. „Tudtuk régóta, hogy beteg. Úgy érzem, mintha a testvéremet vesztettem volna el” - mondta Paul. Gerry Scott, Liverpool polgármestere úgy emlékezett Har- risonra, mint az egyik legnagyobb „liverpudlira”. Tony Blair brit kor­mányfő szintén lerótta kegyeletét az elhunyt muzsikus előtt. „A mi nem­zedékünk a Beatles együttessel nőtt fel. Zenéjük, egyéniségük a mi éle­tünk része volť’ - mondta, (o-o, m) Minden a helyén: a zászló, a címer és a szavazóurna is. (TASR-felvétel) Ma megyei választások, rendőrökkel is találkozhatunk a szavazóhelyiségek közelében Reggel héttől este tízig voksolhatunk HÍRÖSSZEFOGALALÓ Pozsony. Több olvasónk kérésére még egyszer megismételjük: ma reggel hét órától este tízig lehet az urnákhoz járulni, azaz csakegy nap szavazhatunk. Ha valami nem vilá­gos, forduljunk bizalommal a vá­lasztási bizottság tagjaihoz, akik kö­telesek felvüágosítást nyújtani. ,A rendőrség is készül a választásokra” - mondta Ľudovít Zapletaj, az or­szágos rendőrfőkapitány helyettese. Ezért ne lepődjenek meg a válasz­tásra készülők, ha a szavazóhelyisé­gek környékén rendóijárórrel talál­koznak. Megerősítik a határok őrzé­sét is, ám lovas rendőrök bevetésé­vel nem számolnak. Az akcióban részt vevő egyenruhások számát Zapletaj nem közölte. Megtörtén­het, hogy a „felkészületlen” válasz­tópolgár 20 percet is eltölt a szava­zóhelyiségben, ugyanis a sok képvi­selőjelölt nevének elolvasása 10-12 percig is eltarthat, majd következik a kiválasztás és a karikázás. Az Eperjesi járásban indul a legtöbb je­lölt, ezért ott lesz a legnagyobb sza­vazólap is az országban, (sz-a, lpj) Hét és fél milliárd koronára állították ki a Csehországból visszaszerzett értékpapírokat Huszonegy veszélytelen Ducký-váltó HÍRÖSSZEFOGLALÓ Prága/Pozsony. A Szlovák Gáz­művek tegnap további 21 Ducký- váltót szerzett vissza. A váltók összértéke 7,5 milliárd szlovák ko­rona. A 21 darab értékpapírból 17 eredetileg biankó volt, vagyis Ján Ducký, a gázművek azóta meg­gyilkolt vezérigazgatója annak idején az összeg feltüntetése nél­kül írta őket alá, s amelyeket utó­lag 2,2 milliárd koronára állítot­tak ki. Az említett 17 váltót a vál­lalat a cseh Sigma Group társaság­gal már korábban folytatott tár­gyalások révén szerezte vissza, méghozzá bérmentve. A cseh rendőrség által lefoglalt biankó értékpapírok használhatatlan ál­lapotban voltak, s a gázmüvekre nézve valószínűleg már eddig sem jelentettek veszélyt - közölte Da­na Kršáková, a vállalat szóvivője. A fennmaradó 4 további váltó ugyancsak a cseh rendőrség birto­kában van, s az előzetes egyezség szerint szintén ellentételezés nél­kül kapja vissza őket a szlovák cég. (s, ú) Korrupciós botrány a fedélzeti magasságmérő műszerek beszerzésére kiírt pályázat körül Nem repülhetnek a cseh vadászgépek KOKES JÁNOS Prága. Példa nélkül álló korrupci­ós botrány van kialakulóban a cseh hadseregben, amely a beszerzé­sekkel kapcsolatos. Ezzel hozható összefüggésbe František Padélek- nek, a légierő parancsnokának csütörtökön este nyilvánosságra hozott döntése, amellyel azonnali hatállyal betiltotta a MIG-21-es és az L-59-es típusú katonai vadász­gépek repülését műszaki problé­mákra hivatkozva. A tiltás oka, hogy kétségek merültek fel a repü­lőgépek magasságmérő műszerei­nek megbízhatósága kapcsán - pontosította a vadászgépek repü­lése leállításának okát Milan Repka, a védelmi tárca szóvivője. Részleteket azonban nem közölt. Egy érdekcsoport 1997-ben és 1998-ban a háttérből befolyásolta a magasságmérő műszerekre kiírt versenypályázatot, s ennek követ­keztében olyan műszerek kerültek a gépekbe, amelyek minősége megkérdőjelezhető. Az illető sze­mélyek ezért a manipulációért állí­tólag több százezer koronát kap­nak. Az ügyet a belügyminisztéri­um és a titkosszolgálatok is vizsgál­ják, s várhatóan rövidesen több ♦ Néhány éve a cseh hadsereg 150 millió koronáért olyan hi­bás ejtőernyőket vett, amelye­ket sosem lehetett használni. ♦ Problémák vannak az L-159-es hangsebességen aluli vadászgépekkel is, amelyekből ráadásul még sokat is rendelt a hadsereg, s ma már nincs pénze a gépek megfizetésére. A cseh kormány ezért a brit-svéd BAE/SAAB konzorci­ummal próbál megállapodni, hogy segítsen eladni harminc­hat L-159-es típusú gépet kül­földön. ♦ Jozef Dunaj vezérőrnagy, a szlovák légierő parancsnoka szerint a szlovákiai MiG-21-es és L-39-es gépekben hibátla­nul működnek a fedélzeti ma­gasságmérő műszerek. személyt letartóztatnak a hatósá­gok. A sajtóbeli fejtegetésekből ki­tűnik, hogy a gyanúsítottak egy ré­sze a védelmi minisztérium hiva­talnokai közé tartozik. Miloslav Výborný, aki a kilencvenes évek vé­gén a védelmi tárcát vezette, úgy nyilatkozott, hogy semmiféle pályázatra nem emlékszik. Jaros­lav Tvrdík védelmi, illetve Stanislav Gross belügyminiszter nem volt hajlandó nyilatkozni az üggyel kapcsolatban azt állítván, hogy a vizsgálatok még folyamatban van­nak, ezért korai volna véleményt mondani. Tvrdík kijelentette, hogy a sajtóban megjelent tényeket nincs módjában sem megerősíteni, sem cáfolni. A Mladá ffonta Dnes szerint nem lehet kizárni, hogy az elmúlt években történt balesetek egy része mögött éppen a magas­ságmérő meghibásodását kell ke­resni. Ezekben a szerencsétlensé­gekben három pilóta vesztette éle­tét. A prágai sajtó számos esetben bírálta a védelmi minisztériumot a beszerzések átláthatatlansága, il­letve hibái miatt, (kj, ú)

Next

/
Oldalképek
Tartalom