Új Szó, 2001. október (54. évfolyam, 225-251. szám)

001-10-26 / 247. szám, péntek

ÚJ SZÓ 2001. OKTÓBER 26. 5 Bajnok István: a Segítő Jobb Alapítvány a határon túli betegek magyarországi kezeléséhez nyújt támogatást Ez lehet a legutolsó szalmaszál Politika V Dr. Bajnok István: „Először mindenkinek a hazai lehetőségeket kell maxi­(Vas Gyula felvétele) mális mértékben felhasználnia." ni szakemberek anyagi vagy szak­mai okok miatt nem tudnak vállal­ni. Ezek a közlemúltig nagyon spe­cifikus esetek voltak. Sajnos, az utóbbi néhány évben egyértelmű­en romlott az egészségügy helyze­te Szlovákiában, anyagi és ellátott- sági szempontból egyaránt. Emiatt nálunk is aktuálissá vált, hogy a Segítő Jobb neve és tevékenysége bekerüljön a köztudatba. Hogyan lehet kapcsolatba lépni az alapítvánnyal és kik vehetik igénybe segítségét? Először mindenkinek a hazai lehe­tőségeket kell maximális mérték­ben felhasználnia, és ha itthon nincs lehetőség betegsége kezelésé­re, csak akkor forduljon az alapít­ványhoz. Ellenkező esetben kérvé­nyét kénytelenek vagyunk elutasí­tani. A betegeknek nálam kell je­lentkezniük, átadva a teljes kortör­ténetet, beleértve az eddig elvég­zett vizsgálatok és kezelések ered­ményeit is. Szakorvosokkal konzul­tálva megállapítjuk, hogy valóban jogos-e a beteg kérése, és ha igen, anyagát továbbítjuk a Segítő Jobb Alapítványhoz. Ott aztán kiválaszt­ják partnerintézményeik, tehát a négy orvosegyetem egyikét - ezek Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden találhatók -, amely az adott szakterületen a legmagasabb színvonalat képviseli. A Segítő Jobb Alapítvány hozzájárul a vizsgála­tok, műtétek, gyógyszerek árához, az útiköltséghez, illetve bentlakás­hoz, ha szükség van rá. Lehetősége­ik nekik is korlátozottak, ezért kell alapos előszűrést végeznünk, hogy valóban a leginkább rászorulók kapják meg a segítséget. Az eddigi tapasztalatok alapján általában mely betegségek keze­léséhez járul hozzá az alapít­vány? Több olyan rákellenes külföldi gyógyszer van, amelyet Szlovákiá­ban vagy nem is forgalmaznak, vagy az egészségbiztosítók egyál­talán nem járulnak hozzá vásárlá­sukhoz. Ezek viszont nagyon drá­ga készítmények, ezért sokan anyagi okokból nem jutnak hozzá­juk. Számukra az alapítvány part­nerintézményeik javaslata alapján - részben vagy teljes mértékben téríti ezeknek a gyógyszereknek az árát. De említhetném az endopro- tézisek beültetését, különböző speciális vese-, szív- és szemvizs­gálatok, mágnesrezisztenciás vizs­gálatok, gyermeksebészeti beavat­kozások elvégzését. Saját szakte­rületemen belül kiemelném szelle­mileg sérült gyermekek kezelését, akik számára az anyanyelvi közeg rendkívül fontos a gyógyulás szempontjából. A hazai orvosok mennyire isme­rik a Segítő Jobb tevékenységét, RÖVIDEN Pozsonyiigetfalun Beke Tibor a jelölt Pozsony. A megyei önkormányzati választásokról tegnapi szá­munkban megjelent összefoglalóból kimaradt Beke Tibor neve, aki Pozsony V. járásában indul a megyei képviselő-választásokon az MKP színeiben. Ezenkívül hibásan jelent meg a dunaszerdahelyi já­rásbeli Marczell József, a komáromi járásbeli Hortai Éva és a Kas- sa-környéki járásban induló Zborai Imre képviselőjelölt neve. (ú) Schuster: nem várhatunk Lengyelországra Bécs. „Nem várhatunk Lengyelországra az Európai Unió bővítése­kor, ha mi hamarább készülünk fel a csadakozásra, mint a lengye­lek. Ez hamis szolidaritás lenne” - nyilatkozta Rudolf Schuster ál­lamfő az osztrák APA ügynökségnek. Az elnök állítólag továbbra is a visegrádi országok egy időben történő felvétele mellett száll sík­ra, ám „nem minden áron”. Szerinte Lengyelroszág nagy állam, ezért a problémái is nagyobbak. (ČTK) A parlament tudomásul vette a tájékoztatót Pozsony. A parlament a szerdai sikertelen kísérlet után tegnap tudo­másul vette Mikuláš Dzurinda miniszterelnök tájékoztatását az Eu­rópai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint Szlovákia közt készülő atomerőmű-keretszerződésről. A megismételt, már eredmé­nyes voksoláskor a koalíciós (MKP-s) igen az ellenzéki nem fölé kere­kedett, egyebek mellett annak köszönhetően is, hogy az ellenzék 22 és a baloldal négy képviselője is tartózkodott a szavazástól, (kor) Köteles László a választási bizottság elnöke Kassa. Tegnap Köteles Lászlót, a Magyar Koalíció Pártjának képvise­lőjét, a Smer-SDKÚ-MKP megyei koalíció tagját sorsolták ki a kassai választási bizottság elnökévé. Az alelnök Ivana Bertošová, az Ember­jogi Párt képviselője lett. A testület szerint három képviselőjelölt nem indulhat, mivel nem teljesítik a törvényi feltételeket, (t, ú) A honatyák tegnap szavaztak november 17-éről Már idén államünnep Nastase-javaslat - határon túli politikusok véleménye Tőkés: nem új indítvány Tizenegy évvel ezelőtt, 1990 decemberében öt magánsze­mély létrehozta a Segítő Jobb Alapítványt, mégpedig azzal az elsődleges céllal, hogy megszervezze és támo­gassa a határon túli betegek magyarországi intézményi ellátását. Az alapítvány szlo­vákiai koordinátora dr. Baj­nok István gyermek-elme- gyógyász. V. KRASZNICA MELITTA Doktor úr, miért volt szükség a Segítő Jobb Alapítvány létreho­zására? Köztudott, hogy a rendszerváltást követően - főleg Erdélyből és Kár­pátaljából - úgynevezett egészség- ügyi menekültek tömege érkezett Magyarországra, ott remélve segít­séget és gyógyulást. Tulajdonkép­pen akkor szembesült a széles nyil­vánosság azzal az áldatlan helyzet­tel, amely a romániai egészségügyi intézményekben, gyermekottho­nokban uralkodott. Segélyszállít­mányok tucatja indult abban az időben Romániába, de egy lelkes orvoscsoport úgy gondolta, többet kell tennie ennél. Ők öten - név szerint Nyikos István, Szedő Ist­ván, Szőke István, Vadas Tamás és Kalmár László, aki az alapítvány el­nöke egyben - létrehozták a Segítő Jobb Alapítványt. Kezdetben kizá­rólag adományokból tartották fenn magukat, ma már azonban a ma­gyar állam költségvetési forrásból támogatja munkájukat. A betegek többsége, mintegy 80 százaléka még most is Romániából érkezik, 10-15 százaléka pedig Kárpátaljá­ról. Szlovákiából eddig csupán né­hány beteget kezeltek, arányuk egy százalék körüli. » Szakorvosokkal r konzultálva meg­állapítjuk, hogy való­ban jogos-e a beteg kérése. ^ Mi ennek az oka? Tekintettel arra, hogy a szlovákiai egészségügy a közelmúltig magas színvonalon látta el a betegeket, elenyésző volt azok száma, akik felhasználhatták a Segítő Jobb ál­tal felajánlott segítséget. Tudni kell ugyanis, hogy csak olyan be­tegségek kezelését vállalják, ame­lyeket az adott országban az ottho­Kérdések órája Tárgyalni kötelesség Pozsony. Marián Mesiarik (SOP) kérdéseinek köszönhetően tegnap a kormány és a szakszervezetek kö­zötti viszony is napirendre került a parlamentben. Mikuláš Dzurinda ismét nyomatékosan elutasította, hogy a szakszervezeti konföderá­ció diktáljon a kormánynak. Kor­mányfőként sosem vetemedne ar­ra, hogy beleszóljon a szakszerve­zetek dolgaiba. A képviselő szerint a kormánynak kötelessége tárgyal­ni a szakszervezetekkel, „álljon élükön akár Faktor, Saktor vagy traktor”. A kabinetnek érdekében áll a szociális párbeszéd, de a kö­vetkező lépést partnereinek kell megtennie, a tárgyalóasztal mellől ugyanis ők álltak fel, mondta Ivan Mildoš miniszterelnök-helyettes. A nézeteltérés forrása ráadásul nem is a gázáremelés, hanem az érdek­egyeztető tanácsról szóló törvény eltérő értelmezése volt. Ha a kabi­net most engedne, akkor bármikor megakadályozhatnák kötelességei­nek teljesítésében. A kérdés nem az, hogy ki támogatja és ki ellenzi a tandíj bevezetését, hanem az, szín­vonalas, hatékony oktatást aka- runk-e, helyesbítette a kormányfő Ľubomír Andrassy kérdését, (szm) HÍRÖSSZEFOGLALÓ Budapest. A Romániai Magyar De­mokrata Szövetségnek (RMDSZ) a Magyar Állandó Értekezleten (Má­ért) jelen levő vezetői eltérően vé­lekednek Adrian Nastase román miniszterelnöknek a magyariga­zolványokkal kapcsolatos javasla­táról; ez derült ki a csütörtökön Bu­dapesten kezdődött tanácskozás első napján. A román kormányfő javaslata értelmében a romániai magyarok az RMDSZ-tagkönyv bir­tokában élhetnének Magyarország területén a státustörvényben rögzí­tett kedvezményekkel. Markó Béla, az RMDSZ elnöke el­mondta: egyesek felvethetik, hogy politikai szervezeti tagsághoz is kötődik az igazolvány megadása. Az elnök szerint viszont fontos té­nyező az is, hogy az RMDSZ nem­csak politikai szervezet, hanem olyan érdekvédelmi szövetség, amelynek akár minden erdélyi ma­gyar is tagja lehetne. Tőkés László református püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke sze­rint Adrian Nastase javaslata nem újdonság, mert már korábban, az RMDSZ Óperatív Tanácsának ok­tóber közepén tartott ülésén lehe­tett erről hallani az egyik tanács­tagtól. A püspök úgy véli, hogy az RMDSZ-nek egyből vissza kellett volna utasítani a javaslatot, azért is, mert olyan időkre emlékeztet, amikor a párthoz való tartozás elő­nyökkel járt. Tőkés László véleménye szerint a román miniszterelnök felvetése el­lentmond a státustörvénynek, mi­vel a jogszabály a nemzethez való tartozás kritériumát veszi alapul, míg az RMDSZ-tagságra vonatko­zó előírás azt mondja ki, hogy az a román állampolgár a szövetség tagja, aki elfogadja az RMDSZ programját. Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Vajdaságban megalakult Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanácsról szólva azt mondta, azon kell munkálkodni­uk, hogy Jugoszláviában ne érje olyan támadás a státustörvényt, mint Románia vagy Szlovákia ese­tében. „Azt hiszem, hogy ezt eddig eredményesen el is végeztük” - mondta a Vajdasági Magyar Szö­vetség elnöke. Az Ideiglenes Magyar Nemzeti Ta­nács által felkért, tizennyolc taggal megalakítandó ajánló szervezetről a VMSZ elnöke úgy fogalmazott, hogy működése biztosított, el­kezdheti munkáját, (m) nem érzik esetleg presztízsvesz­teségnek hozzá küldeni pácien­süket? A kérdés második felével kezde­ném: az orvos érdeke a beteg fel­épülése, tehát ha erre helyben nem adottak a lehetőségek, akkor nem szégyen, sőt kötelesség segítséget igénybe venni. Bátran állíthatom, sem a magyar, sem a szlovák kollé­gák részéről nem tapasztaltam el­utasító magatartást, hiszen tudják, hogy nem az ő szakmai munkájuk megkérdőjelezéséről van szó. Az is az igazsághoz tartozik viszont, hogy eddig nemigen tudtak a Segí­tő Jobbról. Az alapítvány vezetői­vel együtt azonban úgy gondoltuk, hogy eljött az idő, amikor Szlováki­ának is egyre inkább szüksége van munkájukra. A napokban Komá­romban járt dr. Kalmár László, és megbeszéléseket folytatott dr. Éer- kó Barnabással, a parlament egész­ségügyi bizottságának tagjával is. Az elkövetkezőkben több úgyneve­zett előszűrő központot szeretnénk kialakítani, hogy közelebb kerül­jünk a rászorulókhoz. Mindenkép­pen meg kell még említeni, hogy a Segítő Jobb az orvosok továbbkép­Várható, hogy r az elkövetkezők­ben sokan ki szeret­zéséből is kiveszi részét. Évente két-háromhetes tanfolyamot bizto­sít fiatal szakorvosok részére az egyetemi klinikákon. Doktor úr, aki a fentieket elol­vasva úgy érzi, hogy számára a Segítő Jobb jelenti a végső re­ményt, hol jelentkezhet? Várható, hogy az elkövetkezőkben sokan ki szeretnék használni ezt a lehetőséget, de még egyszer hang­súlyozom, csak indokolt esetben tegyék, mivel az alapítvány anyagi és műszaki lehetőségei is korláto­zottak. Arra kérnék mindenkit, hogy csak azért, mert elégedetlen a körzeti vagy szakorvosával, még ne forduljon hozzánk. Azt is el sze­retném mondani, hogy a magyar- országi kezelés ajánlása, illetve el­utasítása nem egy ember döntése, hanem az adott szakterületen te­vékenykedő orvoscsoporté. Érdek­lődni pedig reggel 8-tól délután 2- ig a következő telefonszámokon lehet: 035/7713 223 (58-as mel­lék), 0905/512 214. Újra az OSl-jelentésről Adatgyűjtés kezdődött Pozsony. A Szlovákiai Roma Kez­deményezés nevű szervezet képvi­selői nem vettek részt az Open Society Institute (OSI) által októ­ber elején kiadott jelentés elkészíté­sében, melyben a kidolgozók éle­sen bírálták a szlovákiai roma ki­sebbség helyzetét. Alexander Pat­kok), a szervezet elnöke szerint azonban a jelentés hiteles és objek­tív, habár nem ismerik készítőit. A roma nők sterilizációjáról a belügy­minisztériummal történt megegye­zés miatt a szervezet nem nyilatko­zik, mondta Patkoló, aki szerint a tárca már nyomozást rendelt el ez ügyben. Jozef Sitár, a belügymi­nisztérium szóvivője lapunknak el­mondta, hogy valóban foglalkozik egy nyomozó az OSI jelentésében foglaltakkal, de cáfolta, hogy bár­milyen megegyezés történt volna a minisztérium és a Szlovákiai Roma Kezdeményezés között. Az ügyben jelenleg folyik az adatgyűjtés, hogy valóban megfelelnek-e a valóság­nak a jelentésben foglaltak, és csak az eredménytől függően indul majd vizsgálat vagy a roma nők engedély nélküli sterilizációját elvégző orvo­sok ellen, vagy a hamis hír terjesz­tőinek ügyében, (lpj) ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. November tizenhetedike a szabadságért és a demokráciáért vívott küzdelem napjaként már a 2001. évtől államünnepnek számít. A parlament erről tegnap František Mikloško (KDH), Ján Budaj (LDÚ), A. Nagy László és Gyurovszky Lász­ló (MKP), valamint négy volt de­mokrata párti, most független kép­viselő indítványára döntött. Éva Slavkovská javasolta, november 17. továbbra is maradjon a totalitariz­mus elleni küzdelem emléknapja, ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Még meg sem száradt az államfő aláírása a községekről szó­ló törvényen, a Szlovákai Városok és Falvak Társulása máris a jogsza­bály módosításáról beszél. Michal Sýkora, a társulás elnöke elmondta, a törvény három rendelkezése ellen van kifogásuk. Helytelenítik, hogy a polgármester nem lehet az adott településen működő vállalat vagy társulás felügyelő- és igazgató ta­nácsának tagja, ezáltal nem szólhat bele a cég tevékenységébe. A jog­szabály szerint ugyanis a két beosz­tás nem összeegyeztethető. A társu­lás ellenzi, hogy a módosítás értel­mében a mandátum nem szüntet­hető meg, ha a képviselő egymás után háromszor igazolatlanul hi­ányzik az önkormányzat üléséről. Sýkora szerint ezzel lehetőség nyi- lik arra, hogy az is képviselő ma­radhasson, aki megbízatási ideje alatt egyszer sem vesz részt a ta­ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Szeptember 11-e óta hát­térbe szorult a NATO-bővítés kérdé­se, a Szlovákia és Oroszország, illet­ve a katonai szövetség és Moszkva közötti kapcsolatoknak már kevés­bé fájó pontja, mint azelőtt volt - je­lentette ki Vladimír Palkó, a parla­ment védelmi és biztonsági bizott­ságának elnöke az orosz kollégájá­val, Alekszandr Gurowal folytatott megbeszélése után. Bebizonyoso­dott, hogy a megváltozott vüágban elengedhetetlen Oroszország és az Európai Unió, valamint Oroszor­mert - utalt a koalícióra - „a totali­tarizmusnak még nincs vége”. Ha november 17. államünnep lehet, szerinte június 4-ét, a trianoni béke- szerződés aláírásának napját is azzá kell nyilvánítani. Mivel felvetése nem függött össze a törvénymódosí­tással, a házszabály értelmében nem is szavaztak róla. Ján Budaj, a 12 évvel ezelőtti novemberi esemé­nyek néptribüne elmondta: megle­pi, hogy azok, akik eddig képmuta­tóan tisztelték a forradalmat, most érdekeiktől vezérelve nyütan lép­nek fel ellene, (-kár-) nácskozáson. A társulás szerint nem helyes, hogy ha az eddigi há- romötödös többség helyett a képvi­selők több mint a felének az egyet­értésével is megerősíthető az a tes­tületi határozat, melynek megvaló­sításával a polgármester nem ért egyet. Jozef Mrva, a társulás alel- nöke szerint a felsorolt rendelkezé­sekhez hasonlóan kiegyensúlyozat­lan az is, amely kimondja, a polgár- mestertől eltérően a képviselőket nem lehet lakossági petícióval levál­tani. A községi önkormányzatokról szóló jogszabály 17. módosítása azonban több pozitívumot is tartal­maz. 100 ezerről 200 ezerre emeli a közterület-szennyezésért kiróható pénzbírság összegét. Csökken a képviselők száma. A lakosság szá­mától függően az egyes telepü­léseken 3-41 képviselőt választhat­nak. Szigorodtak a községek szétvá­lásának feltételei. Csak az a telepü­lés válhat önállóvá, melynek legke­vesebb 3000 lakosa van. (sz-m) szág és a NATO együttműködése. A moszkvai duma biztonsági bizottsá­gának elnöke kijelentette: „Szeret­nénk, ha úgy tekintenének ránk, mint az európai biztonság egyik té­nyezőjére.” Palkó szavai szerint ez máris bekövetkezett, hiszen a szep­temberi események nyomán meg­változott Oroszország megítélése. Már nem olyan országként tekin­tünk rá, amely háborút folytat a csecsének ellen, és megsérti az em­beri jogokat, mondta Palkó, majd hozzátette: Oroszország biztonsági intézkedései lényegesen növelik Szlovákia biztonságát is. (szm) A városok és falvak társulása a községi törvényről Rögtön módosítanák is Megváltozott Oroszország nemzetközi megítélése Biztonsági tényezőket

Next

/
Oldalképek
Tartalom