Új Szó, 2001. október (54. évfolyam, 225-251. szám)

001-10-01 / 225. szám, hétfő

A LEGOLCSÓBB JELZÁLOGHITEL 2001. október 1., hétfő * > www.ujszo.com Ára 9 korona (előfizetőknek 8 korona) Wut KfeuméttifUlUl I «■3 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA • 54. évfolyam, 225. szám Szlovákiai magyar szakértelmiségiek és a Magyar Koalíció Pártjának vezetői folytattak eszmecserét az együttgondolkodásról Odamondogatás helyett párbeszéd Fényes nappal történt Zsidóellenes feliratok Dunaszerdahely. Több mint öt órán át tartott a szlovákiai magyar szakértelmiségiek és politikusok véleményütköz­tetése, valamint az érdekazo­nosságok keresése azon a fó­rumon, amelyet szombaton a Márai Alapítvány szervezett. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS A tanácskozás résztvevői megálla­podásra jutottak az együttműködés folytatásáról. Megnyitójában Hun­ok Péter elmondta, hogy bevált külföldi mintákat követve ezúttal nem több száz résztvevőt invitáltak a csallóközi városba, hanem a szlo­vákiai értelmiségiek különböző ka- ; tegóriáinak mintegy hatvan képvi­selőjét hívták meg, akik a Magyar Koalíció Pártjának jelen levő veze- . tőivel elemezték az eddigi kapcso­latokat, vitáik, nézetkülönbségeik okait, keresve az együttgondolko- , dás lehetőségeit és elvi kritériuma- y it. Agytrösztök Nyugat-Európában ŕ és Magyarországon című bevezető !■ előadásában Csizmadia Ervin az t angliai modellt elemezve mutatott rá, hogy a Margaret Thatcher vezet- " te konzervatívok az értelmiségiek u bevonásával öt éven át készültek a I hatalomátvételre, és 1979 után ľ másfél évtizedig azért voltak kor- r mányon, mert jelentős szellemi po- j* tenciált mozgósítottak a társadalmi j! gondok és kihívások sikeres kezelé­se és megoldása érdekében. A hát­térintézmények fontosságát ismer­te fel később Tony Blair is. Valójá­ban a FIDESZ - Magyar Polgári Párt is ennek a tudatos háttérmunkának köszönheti három évvel ezelőtti vá­lasztási győzelmét - hangsúlyozta a neves magyar politológus, aki rá­mutatott: Nyugaton egyáltalán nem szégyellni- vagy eltitkolnivaló do­log, hanem kimondottan rangot je­lent valamelyik párt szakértőjeként tevékenykedni. Bugár Béla az MKP szakmai bizottságainak a munkáját elemezve kiemelte a pénzügyi szak­csoport tevékenységét. Hushegyi Gábor nagy vitát kiváltó előadásá­ban Janus-arcúnak nevezte a Ma­gyar Koalíció Pártját, amelynek sze­rinte nincs korszerű jövőképe és stratégiai célja, politizálásában pe­dig nem támaszkodik a kritikai ér­telmiség és a fiatal nemzedék egyre számottevőbb felkészültségére. Bár­dos Gyula szerint az eddigi, jórészt ad hoc kapcsolatokat tudatossá és célirányossá kell tenni. Végh László jelzésértékűnek minősítette, hogy politikusaink nem használják ki a Bibliotheca Hungarica gazdag do­kumentum- és szakirodalom-gyűj­teményét. Csáky Pál a mélyreható elemzéseket hiányolta az MKP dön­tés-előkészítéseiben, amelyeket oly­kor az ösztönösség jellemez. Létfon­tosságúnak mondta a szakértelmi­ség bevonását a magyar párt jövő­képének, nemzetstratégiájának, rö­vid távon pedig az MKP választási programjának a kidolgozásában. A vitában Szigeti László arra hívta Két tanévnyitó és egy tanévzáró is volt Komáromban Gazdátlan veszélyes szállítmány a pozsonyi reptéren Bin Laden még mindig Afganisztánban tartózkodik Elemezték a nézetkülönbségek okait is. Hunčík Péter, a Márai Alapítvány vezetője, Csizmadia Ervin politológus és Bugár Béla, az MKP elnöke. (Somogyi Tibor felvétele) fel a figyelmet, hogy az MKP csak szlovák szövetségesek segítségével valósíthatja meg a programját. Mé­száros András az egyetemi oktatók és hazai magyar pedagógiai szer­veződések által létrehozott Okta­tási Fórum szakmai segítségét ajánlotta fel. Többen azt szorgal­mazták, hogy a Magyar Koalíció Pártjának legyen határozott véle­ménye, vonzó programja az egész­ségügyben, a mezőgazdasági szak­ágazatokban, továbbá a szociális szférában is, hiszen ezek a nyo­masztó társadalmi gondok a szlo­vákiai magyarságot és a dél-szlová­kiai régiókat ugyancsak súlyosan érintik. A tanácskozás végén egyez­ség született arról, hogy elsősorban a Márai Alapítvány, a Fórum Társa­dalomtudományi Intézet és a Kal- ligram Alapítvány igyekszik - egy­értelmű elvek alapján - közvetíteni az MKP és a szakértelmiségiek kö­zött, törekedve a független háttér- intézmények szellemi feltételeinek megteremtésére, (-y-f) Kassa. Szombatra virradóra zsidó- ellenes feliratok és horogkeresztek jelentek meg a Fő utca Koldusház néven ismert műemléképületének homlokzatán. A házban ügyvédi iroda is működik; egyik tulajdono­sa, Pavol Sitár a helyi zsidó hitköz­ség elnöke. Az ismeretien vandá­lok fekete festékkel fújták le az iro­da csengőgombját, valamint a „Jude, Raus!” üzenetet hagyták az épületen. A házfalon és a járdán éktelenkedő négy horogkeresztet sikerült eltávolítani. Jozef Sitár feljelentést kíván tenni, elmondta továbbá, hogy a városi rendőrség videokamerája megörökítette a tetteseket, de a nagy távolság mi­att nem azonosíthatók. Az eset 9 óra 5 perckor, azaz fényes nappal történt, a sértett felháborítónak tartja, hogy a járókelőket hidegen hagyta a dolog. Jossi Steiner rabbi tőlünk értesült a sajnálatos eset­ről. „Az emberek sokfélék, egyesek abban élik ki magukat, hogy firkál­nak a falakra. Nem kívánunk min­den ilyen falfirkával külön foglal­kozni, ennek nem lenne értelme. Eddig semmilyen zsidóellenes megnyilvánulást nem tapasztal­tam, jól érzem itt magam” - mond­ta rabbi. A tolerancia városaként ismert Kassán legutóbb tavasszal fordult elő festékszórós vélemény- nyilvánítás; akkor több magyar in­tézményen, köztük a magyar fő­konzulátuson jelentek meg áthú­zott H betűk. A tettesek nem kerül­tek rendőrkézre, (juk) Már látható a kollégium Nyolcvan láda lövedék Megkezdik a támadást? N ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS ► Komárom. Szombaton tartották az I ünnepélyes tanévnyitót a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam- igazgatási Egyetem kihelyezett ka- ŕ rán, ahol 200 fiatal kezdte meg ta­nulmányait. A Selye János Kollégi- t um tanévnyitót s egyben tanévzárót tartott, hisz amellett, hogy bemutat­* rák a 13 új kollégistát, átvehették * oklevelüket a kollégium első végző­sei is. „Hatottunk, alkottunk és gya- rapítottunk” - vonta meg az első há­rom év mérlegét Szabó Zoltán, a jö­f vő értelmiségképző elitjét felkészítő |í Selye Kollégium ügyvezető igazga­tója. A továbbiakban kiemelte: a f szakmai sikerek mellett büszkék le­hetnek arra is, hogy diákjaik, akik k külföldi egyetemi ösztöndíjakat f nyertek el, Jordániától az USA-ig, r mindannyian hazatértek. Az ünnep­ségen többen kiemelték: a láthatat­lan kollégium elért eredményeinek, valamint annak köszönhetően,hogy a végzősök immár a kollégiumon kí­vül folytatják tevékenységüket, lát­hatóvá válik. Pálinkás József ma­gyar oktatási miniszter kiemelte, ez az ősz rendkívül fontos a határon túli magyar közösségek életében, mert megkezdődik a felsőfokú okta­tási intézmények Kárpát-medencei hálózatának kiépítése: a komáromi mellett a napokban három erdélyi városban - Nagyváradon, Marosvá­sárhelyen és Csíkszeredán - is felső­fokú képzési központot nyit a ma­gyar kormány, az oktatási miniszté­rium, a Határon Túli Magyarok Hi­vatala, valamint az egyes érintett települések önkormányzata. A mi­niszter hangsúlyozta: a növendékek feladata, hogy kovászai legyenek közösségüknek, hogy bizakodást, jövőt, hitet sugározzanak. „Van jö­vő, van felemelkedés, van jövő ma­gyar nyelven, van jövő a szülőföl­dön” - mondta, (as) HÍRÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Valószínűleg nyolcvan láda aknavető-lövedék állt gazdát­lanul szombat estétől tegnap dél­utánig a pozsonyi repülőtér beton­ján. A veszélyes szállítmányt szom­baton abból az iráni repülőgépből rakták ki, amely 18 órakor érkezett Teheránból. Két órával később Po­zsonyban landolt az az ukrán gép, amely Angolába szállította volna tovább a lövedékeket. Erre nem ke­rült sor, így a raklapokon elhelye­zett szállítmány a repülőtér beton­ján vesztegelt. Az iráni gép még va­sárnapra virradó éjszaka elrepült Pozsonyból. Ivan Šimko belügyminiszter meg­erősítette: a vámhatóságok megál­lapították, hogy a repülőtéren külö­nösen veszélyes, speciális szállít­mánnyal való tiltott kereskedelmi ügylet meghiúsulásáról volt szó. A rendőrség kora délután lefoglalta az illegális szállítmányt. Szigorú biztonsági intézkedéseket léptettek életbe; minden újságírót igazoltat­tak, aki a repülőtérre érkezett. A belügyi tárca vezetője a szlovák hatóságok nagy sikereként könyvel­te el az akciót. Kora esti hírek sze­rint sárga mellényt viselő katonák és fekete ruhás rendőrök a Polgári Védelmi Testület helyszínre érkező Tatra teherautójára rakták fel a lá­dákat és elszállították. Röviddel előtte Ivan Šimko is megjelent a re­pülőtéren, majd néhány percen be­lül távozott. A TA3 hírtelevízió munkatársa emlékeztetett, hogy a repülőtéren csak azután kezdtek el biztonsági intézkedéseket fogana­tosítani, hogy a tévé bemutatta a repülőtéren rögzített képsorokat. „Rendkívül veszélyes lövedékekről van szó, olyanokról, amelyekhez a tűzszerészek is csak különös óva­tosággal közelítenek” - mondta a riporter, (s, m, ú) HÍRÖSSZEFOGLALÓ London/Washington/Kabul. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia az afgán ellenzékkel együtt 48 órán belül lecsap az Oszama bin Laden által irányított afganisztáni kiképző­táborokra és a tálib rendszerre, adta hírül tegnap több angol lap. A táma­dás tehát már ma megkezdődhet. A The Observer hetilap meg nem ne­vezett amerikai és brit forrásokat idéz a támadással kapcsolatban. Henry Shelton tábornoknak, az amerikai vezérkari főnökök egyesí­tett bizottsága távozó elnökének az összegzése szerint eddig több mint száz ország jelezte készségét, hogy támogatja az Egyesült Államok által meghirdetett, terrorizmusellenes nemzetközi küzdelmet. Oszama bin Laden a tálibok pakisz­táni nagykövete szerint a mozgalom felügyelete alatt, titkos helyen tar­tózkodik Afganisztánban. „Oszama Afganisztánban van, biztonsága ér­dekében azonban tartózkodási he­lye ismeretien” - mondta el nyugati újságíróknak Mullah Abdul Szalam Zaíf. George Bush amerikai elnök és legfőbb biztonsági, valamint hír­szerzési tanácsadói tegnap Camp Davidben stratégiai tanácskozást tartottak, miközben az elnök fehér házi munkatársai az ország gazda­sági életének fellendítésére vonat­kozó terveken dolgoznak. A New York-i rendőrség legújabb adatai szerint 5641 az eltűntek szá­ma, és 309 holttestet találtak meg a Világkereskedelmi Központ romjai között. A Pentagon elleni támadás­ban 189-en vesztették életüket. A Pennsylvaniában lezuhant repülő­gépben 44-en lelték halálukat. Mint John Ashcroft igazságügy-miniszter bejelentette: a hatóságok eddig több mint 480 személyt vettek őri­zetbe. További cikkek, hírek a 2-3. oldalon, (m, i-x, o-o, ú) I i Készpénzkölcsönt szeretne? CSOB FOGYASZTÓI HITEL www.csob.sk CSOB ► VK-728/A Kattintson ránk! www.ujszo.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom