Új Szó, 2000. december (53. évfolyam, 277-300. szám)

2000-12-01 / 277. szám, péntek

2000 ajándék a/ lilüEBl és a Vasárnap karácsonyi játéka 2000. XI. 27.-X11. ~9. Szelvény a 3. oldalon UISZO SZLOVÁKIÁI MAGYAR NAPILAP Megjelents decemberi Ifi! Benne: Barátok közt - a magyar Dallas * Ghymes: Smaragdváros * Vérezz tovább, Rómeó! * Álompár: Tom Cruise és Nicole Kidman * Az év emberei * Csak illúzió - Kassai Csongor * Új-Zéland - Ifi a világ vé­> Péntek, 2000. december 1. www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 277. szám Melléklet A tévéprogramokból tallózó melléklet első oldalán inter­jút olvashatnak R. Kárpáti Pé­terrel. 9-12. oldal VELEMENY Pecsét az anyanyelven A koalíciós tanácsban csörge­dezve folyik a kisebbségi nyelvek chartája cikkelyeinek osztályozása. Arra, ami a par­lamenti többség szerint elfo­gadható a nemzet számára, és ami elfogadhatatlan... Sza­badjára engedem a fantáziá­mat, és abból a feltevésből in­dulok ki, hogy az alapok­mány összes cikkelyét „csont nélkül” megszavazzák. Vajon felkészült-e a szlovákiai ma­gyarság a helyzet, ha nem is ideálisra, de legalább jobbra fordulására? 2. oldal AIDS Bennünket ez nem érint. Nem, ez velünk nem fordul­hat elő. A mi családunk tagjai rendesek, gyermekeink jólneveltek - mondják sokan. A páciensek között azonban vannak olyanok, akik az első testi érintkezés alkalmával fertőződtek meg. Vagy úgy gondolják, a jólneveltek kö­zött nem kerülhet sor szexuá­lis kapcsolatra? - Nem, de­hogy, csak az ember erre nem gondol... Ugye ismert véle­mények? 15. oldal Minden felvilágosítás ellenére sokan ma sincsenek tisztában az AIDS veszélyeivel. Pedig a korunk pestisének tartott kór 1981 óta ismert. IDŐJÁRÁS Túlnyomóan derült lesz az égbolt. A délutáni hőmérsék­let általában 8 és 12 fok kö­zött, a ködös területeken csak 5 fok körül várható. 3. oldal 8 588001 690014 Szavazások a szociális törvénycsomagról a parlament harmadik munkanapján Lefaragott juttatások Pozsony. A parlament 43. ülé­sén a harmadik munkanap a szociális törvénycsomagról szóló szavazással kezdődött. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS A szociális ellátásról szóló jogsza­bályt egy év leforgása alatt harmad­szor változtatták meg. Sárközi Klá­ra, az MKP képviselője szerint az el­fogadott módosításokkal sikerült pontosítani az egészségkárosodot­taknak járó anyagi juttatások kifize­tésének feltételeit. A képviselő asz- szony szerint a legjelentősebb mó­dosítás a kereszténydemokrata Júli­us Brocka javaslatának elfogadása. Ennek lényege, hogy egy 7 éven, vagy három, esetleg több 15 éven aluli gyermekét nevelő szülő, aki nincs munkaviszonyban, ahhoz, hogy szükség esetén segélyben ré­szesüljön, nem lesz köteles jelent­kezni a munkahivatalban. A jogsza­bály szerint a súlyos egészségkáro­sodott családtagját ápoló személy a létminimum 1,65-szörösére jogo­sult, két vagy több beteg ápolásáért a létminimum 2,25-szörösét kap­hatja. A honatyák sorra elvetették azokat a javaslatokat, melyek az A kisvállalkozó önkéntes alapon fizetheti a beteg- és nyugdíjbiztosítást. egészségkárosodottaknak járó egyes juttatások nagyságának meg­őrzését szorgalmazták. így január elsejétől a gépkocsivásárlási hozzá­járulás 230 ezer koronáról 200 ezerre csökken, a szállításért igé­nyelhető hozzájárulás 4000 koroná­ról 2500-ra, lakás- vagy házátalakí­tásra az érintettek hét év alatt 350 ezer koronát kaphatnak. A létmini­mumról szóló törvény értelmében a minimum egy felnőttre havi 3490 korona, vele egy háztartásban élő minden további felnőttre és az ellá­tott gyermekre 2440 korona, az el­látatlan kiskorúra 1580 korona. A szociális biztosításról szóló jogsza­bály módosításával az egyéni kisvál­lalkozóknak és munkatársaiknak, akiknek éves jövedelme nem halad­ja meg a 100 ezer koronát, lehetősé­gük lesz arra, hogy önkéntes alapon fizessék a beteg- és nyugdíjbiztosí­tási díjat. A Szociális Biztosítóról szóló tör­vényről Peter Magvasi szakminisz­ter újra megnyitotta a vitát. Mint is­meretes, a jogszabály a dolgozó nyugdíjasokat ismét nyugdíjbiztosí­tási díj fizetésére kötelezné, (szm) Négyszáz egészségügyi és szociális dolgozó tiltakozott tegnap a parlament előtt Ivan Salctor sztrájkkal fenyegetőzik ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Ivan Saktor, a szakszerve­zeti konföderáció elnöke sztrájkra buzdította a parlament előtt tegnap összegyűlt négyszáz egészségügyi és szociális dolgozót. „Ha nem szün­tetjük be a munkát, ezek soha nem eszmélnek fel” - hangoztatta Saktor. Úgy véli, mindenkinek har­colnia kell az őt megillető bérért. Andrej Kucinsky, az egészségügyi és szociális dolgozók szakszervezet­ének elnöke mérsékeltebb hangne­mű szónoklatában emlékeztetett a kabinet ígéreteire, és rámutatott, hogy követeléseiket az általános egyezmény is támogatja. Az ágazat adóssága meghaladja a 15 milliárd koronát, az egészségügyi dolgozók bére 1500 koronával alacsonyabb a nemzetgazdasági ádagfizetésnél, a szociális dolgozók pedig ennek mindössze 56%-át kapják, vázolta a helyzetet Kucinsky. A képviselőkhöz eljuttatott levelük­ben azt kérik, hogy az állami költ­ségvetés jóváhagyásánál vegyék fi­gyelembe követeléseiket. A tiltako­zó akció résztvevői követelték az egészségügy folyamatos finanszíro­zásának biztosítását és a kerületi hi­vatalok szociális intézményekre fordítandó költségvetésének leg­alább 11,2 milliárd koronával való emelését. Ez utóbbi lehetővé tenné a szociális dolgozók bérének eme­lését. A levélben felszólították a képviselőket, tudatosítsák, milyen következményekkel jár, ha figyel­men kívül hagyják az egészségügy igényeit, (szm) Télapók teherautón. Moszkvába tegnap megérkeztek azok a figurák, amelyeket a városban állítanak fel. (TA SR/AP-felvétel) Nincs bizonyíték a Ducky lelövésével vádolt ukrán ellen Felmentették Tkhorikot A Szlovák Gázművek elfogadta a gázáremeléssel kapcsolatos kormányálláspontot Nem ma, hanem január 1-jén drágul HIROSSZEFOGLALO Pozsony. A Szlovák Gázművek elfo­gadta a gázáremeléssel kapcsolatos kormányálláspontot, mely szerint az árakat csak január elsejétől sza­bad emelnie a vállalatnak. Helena Poláková szóvivő elmondta, ha nem következik be a kormány és a cég elképzelése szerinti áremelés, a gázművek súlyos anyagi helyzetbe jut, és a magánosítás is veszélybe kerülhet. Szerdán a kabinet felszólí­totta Eubomír Harach gazdasági mi­nisztert, hogy a januári emelésről egyezzen meg Pavol Kincessel, a gázművek igazgatójával. Ugyanak­kor Harach felkérte Ivan Miklós mi­niszterelnök-helyettest, az érdek­egyeztető tanács elnökét, hogy hívja össze a testület rendkívüli ülését az áremelés megtárgyalása céljából. Miklós a kérésnek eleget tett, az ér­dekegyeztető tanács hamarosan összeül. A Szlovák Gázművek a vo­natkozó törvény értelmében már novemberben dönttést hozott a de­cember 1-jétől hatályos gázáreme­lésről, amelyet azonban a kabinet elutasító magatartása miatt január 1-jére halasztottak. A nagyfogyasz­tók számára 30, a vállalkozói kate­góriába tartozó kisfogyasztók eseté­ben 15, a háztartásokéban pedig 25 százalékkal drágul a gáz. (t; ú) Átfogó vizsgálat a gázműveknél • Pozsony. A számvevőszék átfogó vizsgálatra készül a gázműveknél; a z ellenőrzésre valószínűleg még a cég magánosítása előtt sor ke­rül. Jozef Stahl, a számvevőszék elnöke cáfolta, hogy a könyvvizsgá­latra bűntény elkövetésének gyanúja miatt, vagy bejelentés alapján kerül sor. Stahl egyúttal sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy eddig nem ellenőrizhették az állami stratégiai vállalatokat. (TA SR) HIROSSZEFOGLALO Pozsony. A kerületi bíróságon teg­nap zárt ajtók mögött tárgyalták előzetesen a Ján Ducky volt gazda­sági miniszter meggyilkolásával vádolt, Alexnek becézett ukrán Oleg Mihajlovics Tkhorik ügyét. „Beszüntettük az eljárást Tkhorik ellen, mert nem nyert bizonyítást, valóban ő követte-e el a vádiratban megfogalmazott _ bűncselekménye­ket” - mondta Stefan Gasparovic tanácsvezető bíró. A bűnvádi eljá­rást ismeretlen tettes ellen folytat­ják. Gasparovic nem volt hajlandó bővebb információkkal szolgálni a döntésről. „A határozatot először a kerületi ügyésznek, a védőügyvéd­nek és a vádlottnak küldjük el, és abban feltüntetjük az eljárás be­szüntetésének okait is” - tette hoz­zá. A bíróság azonnal elrendelte Tkhorik szabadlábra helyezését. A kerületi ügyész fellebbezést nyúj­tott be, így Tkhorik egyelőre rács mögött marad. Az ügyben a legfel­sőbb bíróság határoz. Jaroslav Ivor m » T VÁRHATÓ NYEREMÉNYEK AZ ALÁBBI JÁTÉKOKBAN: 49. HÉT TÁJÉKOZTATÁS A TIPPELŐKNEK^ *■ díjai* várható összegei az alábbi játékokban SPOHTKA I. HÚZÁS 1 7 OOO OOO Sk SÁNC A 3 230 OOO Sk SPOFtTKA II. HÚZÁS 17 10O OOO Sk MATES 4-30 OOO Sk elmondta, előre sejthető volt, hogy a bíróság vagy újabb bizonyíté­kokat kér, vagy leállítja az eljárást. A belügyminisztérium vizsgálati főosztályának vezetője szerint en­nél sokkal fontosabb, hogy a nyo­mozás eredményeivel és a nyomo­zótiszt javaslatával a kerületi ügyész is egyetértett, és vádat emelt. „Meglepő, hogy a tanács fő­tárgyalás nélkül hozott döntést. Ugyanakkor az ítélet nem jogerős” - tette hozzá Ivor. A döntés miatt a Demokratikus Szlovákiáért Moz­galom Ladislav Pittner belügymi­niszter fejét követeli. Pittner közölte: tiszteletben tartja a határozatot, azonban megvárja a legfelsőbb bíróság ítéletét. Szerin­te a vizsgálótisztek mindent meg­tettek, ezért nem vonhatók felelős­ségre, és ő sem kíván lemondani. Az ún. Ducky-váltók kapcsán meg­jegyezte: a hatóságoknak olyan személyekről vannak új informáci­óik, akiknek érdekükben állt a gáz­művek volt igazgatójának elhall­gattatásait, s) Már pult alatt sincs hús Patkányhiány Vietnamban Hanoi. Az áradások miatt Vietnam­ban hiány van patkányhúsból. Ta­valy 5 ezer dongért (17 koronáért) mérték kilóját a piacon, mostaná­ban azonban még pult alól sem le­het kapni. Az árvizek ugyanis szinte kisöpörték Vietnamból a patkányo­kat, amelyek húsa fontos fehérjefor­rás a térségben. Általában nyárson sütik meg őket. Persze, a parasztok örülnek, hogy nem ismétlődik meg a tavalyi patkányjárás miatti ter­méskár. Altkor 245 ezer hektáron falták fel a rizst a rágcsálók, (m; ú)

Next

/
Oldalképek
Tartalom