Új Szó, 2000. november (53. évfolyam, 252-276. szám)

2000-11-02 / 252. szám, csütörtök

RÉGIÓINK 7. OLDAL ♦ Nagykapos lehetőségeinek határairól 8. OLDAL ♦ Fotóverseny 13. OLDAL ♦ Egy vásár pillanatképei 14. OLDAL ♦ Utazó, tanító erdőmérnök Csütörtök, 2000. november 2. mraa BÖRZE INGYENES APRÓHIRDETÉSI MELLÉKLETÜNK Autó-motor, lakás, ingatlan, műszaki cikkek, számítástechnika, háztáji, háziállatok stb. adásvétele KOMMENTAR Árfolyam, mint tükör Valamikor, ha feltűnt a hír­adóban az illetékes elvtárs, Ligetfaluban azonnal tízezrek startoltak a legközelebbi ben­zinkúthoz. 2. oldal POLITIKA Beszélgetés Harna Istvánnal Egyelőre úgy néz ki, hogy ed­digi elvárásaink teljesíthetők, így addig nem kívánjuk felad­ni a terveinket, amíg minden lehetőséget ki nem merítet­tünk. A jövő év első fele lesz az, amikor megmutatkozik a további fejlődés. Csodálko­zom a pénzügyminiszter asz- szonyon, hogy épp azt a réte­get kívánja hátrányos hely­zetbe hozni, amelyik a legrá­szorultabb 5. oldal „Az állam ma már nem épít egyetlen lakást sem, kivéve a rendőröknek és katonáknak készülő lakásokat.’’ A problémák erdeje eladó Véget ért a hónapok óta húzó­dó kassai erdővita. November folyamán a hazai és a külföldi sajtóban is megjelenik a város hirdetése, amelyben csaknem húszezer hektárnyi erdőt kí­nál eladásra 3,5 milliárd ko­ronáért. 3. oldal IDŐJÁRÁS Derült égbolt, esőre már csak elvétve kell számítani. A nap­pali hőmérséklet 10 és 14 fok között várható. 3. oldal UISZO SZLOVÁKIÁI MAGYAR NAPII J AG W Vasa cesta istoty JAGW Vasa cesta ,jA l istoty AGW Olvassa a lapban . __________________1 www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 252. szám Sóval és kenyérrel fogadták a brit trónörököst a helybeliek, ám biztonsági okokból nem kóstolhatta meg az ételt Károly herceg esőt hozott Besztercebánya/Pozsony. Háromnapos hivatalos láto­gatásra tegnap Szlovákiába érkezett Károly walesi her­ceg. A brit korona váromá­nyosának látogatása eltér az eddig megszokottaktól, hi­szen nem Pozsonyban, ha­nem a szliácsi repülőtéren szállt le a gépe. ÖSSZEFOGLALÓNK A herceg először két közép-szlová­kiai faluba, Zolnára és Ponikyre lá­togatott. A trónörökös magával hozta Szlovákiába a tipikus brit, esős időjárást, de ez nem akadá­lyozta meg abban, hogy a lucskos erdőben sétáljon. A helybeliek szo­kás szerint sóval és kenyérrel, egy pohár mézzel, valamint kézi szö­vésű terítővei ajándékozták meg, A herceg biztonsági okokból nem kóstolhatta meg a kenyeret, étkez­tetéséről a repülőgépén gondos­kodtak. Károly csak azt sajnálta, hogy nem tudott szóba elegyedni két fiatallal, annak ellenére, hogy mindketten elismerték, tanulnak angolul az iskolában. Ezután Besztercebányára utazott, ahol fanfárok hangja köszöntötte. Az óváros megtekintése után, ahol több helyi lakossal és turistával is kezet fogott, váltott néhány szót, meglátogatta a helyi British Coun­cil épületét..Károly komoly termé­szetvédő és műemlékvédő hírében áll, erről tett tanulságot a tegnapi kirándulás is. Még a kora esti órákba megérke­zett Pozsonyba, ahol a Főtéren lé­vő Helytartói palotában szállásol­ták el. Ma a pozsonyi várban ünne- ......................................................... Ká roly herceg több turis­tával és helybelivel is váltott néhány szót. pélyes keretek között fogadja Jozef Migas, a parlament elnöke, aki a betegségből lábadozó Rudolf Schustert helyettesíti. Ezután dísz­ebédet ad tiszteletére a szintén be­tegeskedő, megfázással bajlódó Mikulás Dzurinda kormányfő. A délutáni órákban a herceget az óváros polgármestere, Andrej Durkovsky kalauzolja végig a kö­zépkori utcákon. Itt valószínűleg nagyon komoly biztonsági intéz­kedések lesznek, így nem valószí­nű, hogy a kíváncsikodók a herceg közvetlen közelébe kerülhetnek. Szliácson szállt le a brit trónörökös gépe (TA SR-felvétel) Wiersma elutazott Meciar nem partner Besztercebánya. Vladimír Meäar Jan Marinus Wiersmával folytatott tárgyalása után kijelentette, az Euró­pai Unió 1989 előtti múltja miatt nem tekinti őt „természetes partne­rének”. Wiersma ezzel szemben azt mondta, Meciarral nem az 1989 előt­ti, hanem az azutáni tettei miatt van gond, s erről bárki meggyőződhet az EU dokumentumaiban. A HZDS el­nöke az EP jelentéstevőjével a nép­szavazásról, a magyar és roma ki­sebbségről, az ország gazdasági és politikai stabilitásáról tárgyalt. Me­äar felháborodásának adott hangot, hogy több kormánypolitikus azzal ijesztgeti a szavazókat, hogy az EU haragudni fog, ha elmennek a nép­szavazásra. Wiersma ezt nem akarta kommentálni. Az EP képviselője szerint az EU poli­tikájának egyik alappillére a régiók felzárkóztatása, és Szlovákiának is igazodnia kell ehhez. Szerinte a ré­giók közti különbségeket az EU cél- támogatásaival pár éven belül sike­rülhet minimalizálni, ezért is létfon­tosságú Szlovákia számára a köz- igazgatási reform. Egyértelmű, . hogy a helyi politikusok és az önkor­mányzatok sokkal jobban tudják, mire van szükségük. A regionális politika fontosságát Wiersma külön kiemeli márciusi jelentésében, (s, t) ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. „A volt titkosszolgálat sú­lyos bűncselekményeket, állami ter­rorizmust követett el, amire Vladi­mír Meciar az amnesztiákkal áldá­sát adta. Az alkotmánytörvény az egyeden legitim és lehetséges jogi megoldás, hogy lemossuk ezt a szé­gyenfoltot az országról” - jelentette ki Ján Carnogursky igazságügyi mi­niszter azután, hogy a kormány kedden jóváhagyta az amnesztiák feloldásáról szóló alkotmánytör- vény-tervezetet. Először fordult elő, hogy a kormány olyan jogszabályt támogat, melyet a törvény-előkészí­tő tanács ellenez. A tárcavezető ez­zel kapcsolatban leszögezte, a kabi­net nem vonta kétségbe a tanács szakmaiságát. A minisztérium szin­tén szakmai és jogi intézmény, a kormány - az SDE-en kívül - ezúttal a szaktárcával van egy véleményen. Ludomír Fogas miniszterelnök-he­lyettes a KDH tervezetét alkotmány- ellenesnek tartja és jelezte: a parla­mentben az SDE tiltakozni fog elle­ne. A baloldaliak úgy vélik, a Me- ciar-féle amnesztiákról nem a parla­mentnek, hanem az alkotmánybíró­ságnak kellene döntenie. Camo- gursky ezzel nem ért egyet, szerinte ez rendkívül hosszadalmas megol­dás lenne, és a bűnvádi eljárás leg­jobb esetben is csak jövő szeptem­berben indulhatna. Vladimír Palkó, a tervezet előter­jesztője pozitívan értékelte a kabi­net döntését. Úgy véli, a kormány jelezte, szükség eseten Uyen szokat­lan megoldást is van bátorsága tá­mogatni. „Ez egy újabb lépés, hogy Szlovákia visszaszerezze becsületét, melyet beárnyékol az elnöki hivatal­lal való visszaélés” - tette hozzá Pafko. Közölte, tárgyal az SDE frak­ciójával. Ladislav Orosz, az SDE frakcióvezetője azonban úgy nyilat­kozott, nem változtatnak álláspont­jukon, és jelen pillanatban nem tá­mogatják az amnesztiák eltörlését. Az SDE nélkül valószínűleg nem lesz meg a szükséges 90 voks a ter­vezet parlamenti élfogadásához, és ez esetben az ifj. Michal Kováé külföldre hurcolásáért és az 1997- es népszavazás meghúsításáért fe­lelős személyek büntetlenek ma­radnak. (sza) MTI-HIR Jeruzsálem. A holokauszt hat­millió zsidó áldozatainak emelt jeruzsálemi emlékhelyen kínos közjáték zavarta meg Gerhard Schröder német kancellár tisztel­gő látogatását: Schröder véletle­nül eloltotta a Jad Vasemben égő örökmécsest. A német kancellár kedden rossz irányba fordította el a láng erős­ségét szabályozó kart, amelynek következtében a mécses azonnal kialudt. A koszorúzáson részt vevő Ehud Barak izraeli miniszterelnök meg­próbálta meggyújtani az örök­mécsest, de próbálkozása ered­ménytelen maradt. A kínos közjá­téknak néhány perccel később egy helyi alkalmazott vetett vé­get: gázöngyújtójával ismét fel- lobbantotta a lángot. Sikerült kihallgatni Blazena Martinkovát Megbomlott az elméje A HZDS elnöke a „nagy" Buddhaként, alias Sámánként kezdte meg kampányát Meciar azt állítja, megfigyelik ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. A novemberi népszava­záson való részvételre buzdító kampányát Vladimír Meciar azzal kezdte, hogy kedden bejelentette, megfigyelés alatt tartja őt a rend­őrség és a szlovák titkosszolgálat (SIS). A HZDS elnökének üldözési mániájáról már rengeteget cikke­zett a sajtó, hiszen eddig legalább fél tucatszor jelentette be, hogy merényletet akarnak elkövetni el­lene, ám egyszer sem sikerült meg­dönthetetlen bizonyítékkal szol­gálnia. Most inkább arról lehet szó, hogy híveit akarja feltüzelni. Meciar a SITA hírügynökségnek el­mondta, a rendőrség Sámán, a SIS pedig Buddha fedőnévvel vezeti a róla szóló aktát, és attól tart, hogy megfigyelése a népszavazásig egy­re intenzívebb lesz. Mint a SITA munkatársának elmondta, otthon, az Elektra panzióban sincs nyugta. „A balra levő épület a trencséni ke­rületi rendőrségé, a jobbra eső pe­dig a SIS-é. Korábban mindkettő üdülő volt”. A volt kormányfő azt is felfedte, hogy annak idején már a csehszlovák szövetségi titkosszol­gálat (FBIS) is megfigyelte őt, mégpedig Vladimír Mitrónak, a SIS jelenlegi igazgatójának irányításá­val. 1994-ben pedig a kormányhi­vatalba is beépítették ügynökeiket, hogy kompromittáló adatokat gyűjtsenek róla és irodavezetőjé­ről, Anna Nagyováról. „1994-es kormányra kerülésünk után min­denre rájöttünk. Mitro űr most azt hiszi, mivel akkor lemondtam ar­ról, hogy bűnvádi eljárást indítsak ellene, most is így teszek. A leg­rosszabb az államhatalmi gépezet­tel való küzdelem, az ilyen dolgok, titkosszolgálati összeesküvések, csapdák már nem érdekelnek” - mondta Meciar. TA SR-HIR Bécs/Pozsony. Blazena Martinko- vá tegnapelőtti kihallgatása nem szolgált űj információval, csak az derült ki, hogy egyértelműen meg­bomlott az elméje. A nyomozóknak elmondta, a támadás során férje „klónozott kezeitől” rettegett a leg­jobban. A HZDS közleménye szerint a család tragédiájának közvetett okozója a kormány és a sajtó, mert folyamatosan üldözi az előző garni­túrához közeli személyeket. A HZDS úgy látja, egyes újságírók in­gyenmunkát végeznek, s kíváncsi arra, hogyan tisztázzák magukban a tragédiát, melybe ők hajszolták Martinkovát. A mozgalom tiltako­zik a tragédia és Martinková Me­ciarral eltöltött rövid munkakap­csolatának összekötése miatt. Cseh-szlovák regionális együttműködést Zeman Pozsonyban 37 százalékos részvétel Pozsony. Ha októberben rendezték volna a népszavazást, a meg­kérdezettek 37 %-a járult volna az urnákhoz, 46,3% nem ment vol­na el szavazni, derült ki a Focus közvélemény-kutató cég felméré­séből. Pártszimpátiák szerint a HZDS szavazói a legaktívabbak, 86% ment volna el szavazni, az SNS szavazóinál ez 61%. A népsza­vazást legkevésbé az MKP (12%) és az SDKÚ (9%) szavazói támo­gatják. A statisztikai eredmények alapján a népszavazás támoga­tottsága 30 és 40% között mozog. (SITA) SITA-HiR Pozsony. A kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítése és élénkítése lesz Mikulás Dzurinda és Milos Zeman mai pozsonyi tárgyalásá­nak fő témája. A szlovák és a cseh miniszterelnök és szakértői bizott­ságaik a közelmúltban csökkenő tendenciát mutató kétoldalú ke­reskedelem növelésére keresnek megoldást. Ilyen lehet a határ menti régiók együttműködésének erősítése, mellyel kapcsolatban egy egyezményt is aláír majd a két miniszterelnök. Szó lesz a közös határátkelők forgalmának gyorsí­tásáról is, ami szintén pozitív ha­tással lehet a kétoldalú gazdasági kapcsolatokra. Az integrációs folyamatokról szóló tárgyalásokon a csehek a schengeni határ problémájáról is tárgyaim szeretnének Pozsonnyal. Gond egy esetleges korábbi cseh európai uniós csatlakozás esetén merülhet fel. A cseh és a szlovák fél ezt egyértelműen a szlo­vák-ukrán határon látná a legszí­vesebben. A Demokratikus Baloldal Pártja nélkül nem fogadható el a törvény a parlamentben Kormányáldás az amnesztiatörlésre Gerhard Schröder, az „önkéntelen tűzoltó" Kialudt az örökmécses

Next

/
Oldalképek
Tartalom