Új Szó, 2000. szeptember (53. évfolyam, 202-225. szám)

2000-09-02 / 202. szám, szombat

CSALÁDI KÖR HETVtOI MAGAZIN! 7. OLDAL ♦ Egy értelmetlenül forgó körhintában? 8. OLDAL ♦ Üzenet a negyveneseknek 9. OLDAL ♦ Vigyázat, testünk is beszél 10. OLDAL ♦ Beilleszkedés, helytállás UISZO SZLOVÁKIÁI MAGYAR NAPII Az Ifjú Szívek Táncegyüttes felvételt hirdet hivatásos és műkedvelő táncosok részére. A felvételi időpontja: 2000. szeptember 6, 15-20 óra között. Helyszín: Ifjú Szívek MME székháza, Mostová 8 (II. emelet), Pozsony. ............ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > --------------------------------------------­Szom bat, 2000. szeptember 2. www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 202. szám. VELEMENY Mielőtt vennék a kalapjukat Két év után úgy néz ki, hogy ott ülünk a jognak asztala mellett, s nem győzzük ki­köpködni azt, ami leesik róla nekünk, vagy szépen tartóz­kodva parlamentileg lenyel­jük. 2. oldal ■imumAZJM Interjú Pázmány Péterrel Miután a 12 megyés, Komá­rom székhelyű közigazgatási egységgel nem számoló re­formvariánst fogadta el a kor­mány, a szlovákiai magyar polgármesterek szeptemberre tervezett összejövetelükön fel kívánják emelni szavukat a koncepció ellen. Dunaszerda- hely polgármesterével, a Ma­gyar Polgármesterek Egyesü­letének Szlovákiai Szekciója Elnökségének elnökével erről beszélgettünk. 5. oldal Pázmány Péter: Nem volt megfelelő az információáram­lás az MKP és a polgármes­terek közt. Napközben felhős lesz az ég­bolt, helyenként kisüthet a nap. Rövid záporokra az or­szág egész területén számít­hatunk. A hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. 3. oldal 8 588001 690014 36. HÉT A TÁJÉKOZTATÁS A TIPPELŐKNEK a Akadt látogató, aki köpött egy ünnepélyeset a parlament bársonyszőnyegére, amikor magyar képviselőt látott a törvényhozás folyosóján Ingyencirkusz a nyílt napon Pozsony. Tegnap az alkot­mány napja alkalmából már negyedik alkalommal nyíl­tak meg a nagyközönség előtt a parlament kapui, így bárki betekintést nyerhetett a törvényhozó testület mun­kájába. A magyar képvise­lőktől azt tudakoltuk, a szlo­vákiai magyarságnak van-e ünnepelni valója az alkot­mány napján. ÚJ SZÓ-JELENTÉS Legnagyobb számban a HZDS és az SNS támogatói érkeztek a tör­vényhozásba, s a két párt ezt ter­mészetesen ki is használta. A nemzetiek népzenével, Viliam Oberhäuser dalolásával, tánco­sokkal fogadták híveiket, Carno- gursky kereszténydemokratái in­gyen csapolták az üdítőt, nem hi­ányzott a pártprogramok osztoga­tása, s a képviselők többsége al­kalmi kortesbeszédet is tartott, autogramos fényképeket osztoga­tott, mintha már elkezdődött vol­na a következő választások előtti kampány. A felajzott tömeg amint meglátott egy kormánypárti kép­viselőt, azonnal elkezdte szidal­mazni. Természetesen nem kímél­ték a magyar képviselőket sem, de Bárdos Gyula elmondása szerint a komolyabb attrocitásokat sikerült elkerülni. A magyar képviselők három személy kivételével, akik hivatalosan voltak távol, mind megjelentek a parlamentben. Az MKP frakcióvezetője elmondta, ők értelmetlennek tartják az ellenzék A képviselők többsége alkalmi kortesbeszédet is rögtönzött. által bemutatott kampányolást, inkább irodáikban várták a láto­gatókat. Itt nyugodtan lehetett be­szélgetni azokkal, akik érdeklőd­tek az MKP politikája iránt. Vi­szont az is megesett, hogy valaki, amint meglátta őket az ajtóban, köpött egyet a parlament bársony­szőnyegére. Ladislav Orosz képviselő (SDL) és egy látogató nótázgatása. Nem mindenki volt ilyen békés a tegnapi nyílt parlamenti napon (TA SR-felvétel) Sikerült megfékezni a pusztaszőlősi gázkitörést Eloltották a lángcsóvát MTI-JELENTES Pusztaszőlős. Az éjszaka feltéte­lezhetően sikerült megfékezniük és teljesen eloltaniuk a magyar tűzoltóknak a pusztaszőlősi gázki­törést, a lapzártáig beérkező hírek biztatóak voltak. Negyed hatkor a Nagy Szél nevű turboreaktív oltó­jármű nem egészen egy perc alatt eloltotta a 15 napja kitört gázkút lángcsóváját. A kitörésvédelmi bri­gádok ezutát hozzákezdtek az új kútfej-szerelvény felhelyezéséhez. Az utolsó munkafázis, mely még 1- 2 óráig eltarthatott, a gázkútból nagy erővel kitörő földgáz mellett kell elvégezniük. Az oltás tegnapi utolsó szakasza délután fél kettőkor kezdődött, s rendkívül nehezítette a szemerké­lő eső és a változó irányú szél. A magyar képviselőkkel beszélget­ve érezhető volt körükben a fele­más hangulat az ünneppel kapcso­latban, hiszen a szlovák alkotmány a kisebbségeket nem tekinti egyen­rangú állampolgároknak. Tovább­ra is kétséges, hogy a készülő al­Lesz népszavazás? Schuster kedden dönt Kassa. Kedden tudjuk meg, kiírja-e Rudolf Schuster az előrehozott vá­lasztásról dönteni hivatott, HZDS- féle népszavazást. Az államfő dél­után két órakor ismerteti döntését, addig is tanulmányozza azt a nyolc szakvéleményt, amelyet alkotmány- jogászoktól és az elnöki hivatal jogi osztályától kért. (SITA) kotmányreform megváltoztatja-e ezt az állapotot, hiszen a pream- bulum módosítását nem támogat­ják a koalíciós partnerek sem. Bugár Béla szerint, aki Jozef Mi- gas távollétében a házigazda sze­repét is elláta, nagyon sok ember csak veszekedni jött a parlament­be, ami egyáltalán nem méltó az alkotmány ünnepéhez. A polgá­roknak büszkéknek kellene lenni­ük a törvényhozó testületre, hi­szen itt születnek a legfontosabb döntések, (na, s, t) Változást már csak egy alkotmánytörvény hozhat Krajci megúszta Imi árengedmény: 40 000 Sk árengedmény: 100 000 Sk Jumped árengedmény: 50 000 Sk adó nélkül a S CITROEN minden forgalmazójánál ÚJ SZÓ- és SITA-JELENTÉS Pozsony. Végérvényesen befejező­dött a Gustáv Krajci elleni bűnvádi eljárás, a volt belügyminiszter nem vonható felelősségre az 1997-es népszavazás meghiúsításáért. A Markíza információi szerint Mi- chal Barila kerületi ügyész vissza­vonta fellebbezését a pozsonyi já­rásbíróság döntése ellen, mely jú­nius 26-án leállította a Krajci elleni eljárást. Barila korábban úgy vélte, Meciar amnesztiáját feloldotta Dzurinda döntése, de miután az alkotmánybíróság ezzel ellentétes határozatot hozott, jogilag már nem vonható Krajci felelősségre a szavazócédulák meghamisításá­ért. Barila szerint a vád megalapo­zott volt, de mivel jogállamban élünk, el kell fogadnunk az am­nesztiát. Változást az ügyben eset­leg az a KDH berkeiből származó javaslat hozhat, mely szerint a par­lament alkotmányos többséggel nyilvánítaná semmisnek Meciar amnesztiáit. Carnogurskyék ezzel a javaslatukkal valószínűleg ősszel újra előállnak a parlamentben. Pápayék lemészárlásának folytatása is volt Bogozódnak a szálak VÁRHATÓ NYEREMÉNYEK AZ ALÁBBI JÁTÉKOKBAN: SITA-HÍR Dunaszerdahely/Pozsony. A rend­őrség egy további gyilkosság elköve­ti tésével is gyanúsítja a tavalyi JP dunaszerdahelyi mészárlás egyik > megszervezőjét. R. Szilárd ellen már vádat is emeltek P. Tibor meg­gyilkolásáért, amely tavaly október 10-én történt Nádszegen. Az eset szorosan összefügg a Pápay- csoporttal való leszámolással, az ál­dozat ugyanis annak a K. Norbert- nek a sofőrje volt, aki alig kerülte el a márciusi mészárlást, a csuklyás bérgyilkosok megérkezése előtt pár perccel távozott a dunaszerdahelyi Fontána bárból. Nádszegen is őt akarta meggyilkolni R. Szilárd és K. Róbert, amikor gépfegyvereikből tüzet nyitottak Alfa Rómeójára. A golyózáporban a célszemély, továb­bá L. Ervin és V. János súlyos sérülé­seket szenvedett, a kocsit vezető P. Tibor pedig belehalt sérüléseibe. A nyomozók gyanúját az R. garázsá­ban talált fegyverek ballisztikai vizs­gálata is megerősítette. A gyanúsí­tottak - mindkét ügyben - továbbra is makacsul hallgatnak. Mint isme­retes, a belügyminiszter a minap ki­tüntette az ügyön dolgozó nyomo­zókat, de neveiket biztonsági okok­ból nem hozták nyilvánosságra. A JACKPOT garantált minimális összege minden húzásnál: Tisztelt Olvasóink figyelmébe Olvasóinknak a múlt héten elküldtük a postai utalványt az Új Szó szeptemberi számainak előfizetésére. Aldk az úgynevezett SIPO- számlán térítik lapjaink árát, azok ebben a hónapban már az októbe­ri számlát egyenlítik ki, tehát nem fizetnek kétszer az Új Szó szep­temberi számaiért; a Vasárnap előfizetése a 4. negyedévre ugyan­csak a SIPO-számlán szerepel. Akiknek hiányzik a SlPO-számla- száma, azok természetesen októberre is kapnak pénzesutalványt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom