Új Szó, 2000. szeptember (53. évfolyam, 202-225. szám)

2000-09-02 / 202. szám, szombat

2 Vélemény és háttér ÚJ SZÓ 2000. SZEPTEMBER 2. KOMMENTÁR Gyár a politika szélén TÓTH MIHÁLY „Ha most lenne néhány százmillió korona szabad pénzem, hajógyári részvényt vennék”. E mondat pár nappal azt megelőzően hangzott el, hogy Alsó-Csallóköz legnagyobb gyárában megjelent a végrehaj­tó. Olyan ember vélekedett így, aki amihez hozzányúlt az elmúlt 10 év alatt, az arannyá változott. Ráadásul - és ez teszi az illetőt fehér hollóvá a szlovákiai milliomosok között - ismerősöm nem tartozik azok közé, akinek gyomra kilyukad az idegességtől, ha arra gondol, hogy a legközelebb hatalomra kerülő kormány esedeg elszámoltatja a privatizációs törlesztéseit. Néhány százmillió még szlovák koroná­ban is nagy summa, így nem lehet tudni, mennyire vehető készpénz­nek a feltételes módban tett kijelentést. Netán kiszivárgott valami a szerbiai hidak újjáépítéséről? Esedeg hajómegrendelési szándékok­ról? Vagy arról, hogy a kormány az utolsó pillanatban majd mégis garantálja a gyár életben maradásához szükséges hitelt? Miközben így morfondíroztam a minden csallóközi számára kedves vállalat tetszhalál közeli állapotának lehetséges végkimeneteléről, a tévé óránként közölte az MKP kiválóságainak millenniumi és nem millenniumi vonatkozású megnyilvánulásait. Kétségtelen: múltban barangolni, ünnepelni, azt tudunk. Erről mondta idestova 100 esz­tendeje Ady Endre, hogy „vasárnapi nemzet vagyunk”. A parlament­ben érdemben megmukkanni sem tudó képviselő kapásból takaros előadást kanyarít a 11. századi viszonyokról, a tatárjárásról, meg a Szent Korona-tanról, miközben a második és a harmadik évezred fordulóján a honfoglaló kései utódainak lába alól kicsúszik a talaj. Komáromban éppen ezekben a napokban dől el, egyik napról a má­sikra ócskavashalmazzá válik-e az ezreknek kenyeret adó üzem. A hajógyár - ha az MKP-nek megmentésére irányuló elkötelezettsége az eddigiekhez hasonló lesz - rövid időn belül a Szlovákia magyar politizálás kudarca jelképévé válhat. A kisebbségi választópolgár el­néző mosollyal vette tudomásul, hogy Brüsszelig hallatszott az MKP megvalósítatlan törvénytervezeteinek csinnadrattája. „Tanulnak a fi­úk” - mondottuk sokan, amikor különböző koalíciós ígéretek meg nem tartása miatt azzal ijesztgetett az MKP, hogy kilép a kormány­ból. Elnéző volt a választópolgár, mert az ígéretek zömének tartalma inkább spirituális volt, mint kézzelfogható. A hajógyár ügye: a leg­kézzelfoghatóbb konkrét ügy, és az MKP hitelvesztésének kezdetét jelentheti, ha továbbra is politikájának peremén marad a kérdés. Lapigazgató: Slezákné Kovács Edit (58238322, fax: 58238321) Főszerkesztő: Grendel Ágota (58238318, fax: 58238320) Főszerkesztő-helyettes: Molnár Norbert (58238338) Kiadásvezetők: Madi Géza, Holop Zsolt (58238342) Rovatvezetők: Gágyor Aliz - politika (58238311), Sidó H. Zoltán - gazdaság (58238312), Tallósi Béla - kultúra (58238313), Urbán Gabriella - panoráma, téma (58238339), - régió (58238310), Tomi Vince - sport (58238340) Szerkesztőség: Prievozská 14/A, R O. BOX 49,824 88 Bratislava 26 Hírfelvétel: 58238342, fax: 58238343 Fiókszerkesztőségek: Nagykapos: 0949/6382806, Kassa: 095/6228639, Rimaszombat: 0866/5684214, Rozsnyó: 0942/7329424, Komárom: tel., fax: 0819/7704200, Nyitra: 087/6522543. Kiadja a Grand Press Rt. és a Petit Press Rt., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava Az igazgatótanács elnöke: Alexej Fulmek, tel.: 59233101, fax: 52967472 Az igazgatótanács tagjai: Stanislav Ziacik - kereskedelmi osztály tel.: 59233201, fax: 52920051, Slezákné Kovács Edit - értékesítési és üzemeltetési osztály-, tel.: 58238322, fax: 58238321, Roman Schlarmann, pénzügyi osztály, tel.: 59233169 Marketing: 59233274, lapterjesztés, laprendelés: 58238324, fax: 58238326 Hirdetési osztály: 58238262, 58238332, 59233200, 59233240, fax: 58238331, 52920051, 52921372, E-mail: reklama@ujszo.com , inzercia@vyvsme.sk ; Kassa: Kovácska 28,095/6709548, 6709559, fax: 095/6709558. Nyomja a CONCORDIA KFT., Bratislava. Terjeszti: a Szlovák Posta Rt., PrNS Rt., D. A. CZVEDLER KFT. Belföldi megrendelések: minden postahivatalban, postai kézbesítőnél, a Grand Press terjesztési osztályán és a PrNS-ben. Külföldi megrendelések: Versus Rt., ES-vyvoz tlace, Kosická 1,813 80 Bratislava. Index: 48271. Engedélyszám: 179/93 Minden szerzői jog fenntartva. Az írások, fotók és grafikonok terjesztése, beleértve azok elektronikus formáját, csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. E-mail: redakcia@ujszo.com Szlovákiai futószalag MADI GÉZA A belügyminiszter nem vállal po­litikai felelősséget az előző kor­mány idején elkövetett gazdasá­gi-politikai bűncselekmények ki­vizsgálásának sikertelenségéért. Ladislav Pittnemek ez egyszer igaza van; beosztottai, a rendőr­ség egyszerű, egyenruhás tagjai és a legpiszkosabb ügyeket vizs­gáló nyomozók is mindent meg­tettek azért, hogy rács mögé ke­rüljenek az adócsalók, a leggát­lástalanabb magánosítók, a ba­góért óriásvállalatokhoz jutó és a vagyont külföldre menekítő új­kapitalisták, akiknek rétegét az előző kormánygamitúra sikere­sen létrehozta. Szóval, a rendőr- hatóság tette a maga dolgát, és elóbb-utóbb összegyűjtött annyi bizonyítékot, amennyit elegen­dőnek tekintett ahhoz, hogy egy- egy nagy halat horogra kerítsen. Ekkor kezdődtek a problémák. Hol egy parlamenti mentelmi bi­zottsági határozat, hol egy ügyé­szi döntés, hol egy bírói végzés TALLÓZÓ POSTIMEES Az Észtországból kiutasított két orosz diplomata információkat próbált gyűjteni az ország hadere­jéről és a határőrségről - írta teg­napi számában az észt Postimees. A lap szerint a két diplomata ala­posan túllépte a diplomáciai infor­mációszerzés határait, és a titkos részletek iránti túlzott érdeklődé­sük kimerítette a kémkedés fogal­mát. A lap megszólaltatott.egy ma­gát megnevezni nem kívánó biz­tonsági szakértőt, aki szerint az orosz diplomaták mindig is nagy figyelemmel kísérték az észt vé­delmi politikát, de ezúttal e figye­lem túllépett a megengedetten. A két oroszt csütörtökön utasították ki. Moszkva visszautasította a kémkedés vádját, és válaszul távo­zásra szólította fel a moszkvai észt nagykövetség két munkatársát. Ennek ellenére Észtország orosz- országi nagykövete úgy nyilatko­zott, hogy az incidens nem hagy nyomot a két ország kapcsolatain, hozzátéve, hogy az észt-orosz kapcsolatok 500 éve nem voltak ilyen jók. HÉTVÉGRE Mielőtt vennék a kalapj unkát A Magyar Koalíció Pártját és a szlovákiai magyarságot most leginkább az a kérdés foglalkoztatja, ki kell-e lép­ni, vagy maradni kell-e a kormányban. Ahhoz, hogy erről a párt legfelsőbb szer­ve dönteni tudjon, még na­gyon sok kérdésre meg kell keresni a választ. HOLOP ZSOLT A végső kérdésnek persze annak kellene lennie, ki nyerne a kilépés­sel és főleg, nyeme-e vele az MKP? Hogy ki nyerne, arra viszonylag egyszerű a válasz: Meciar és a jelen­legi ellenzék. Aligha lehet kétséges, hogy az egyik kormánypárt kiválá­sa után nem sokáig húzná egy hár­maskoalíció, amelynek 77 szavala­ta lenne a parlamentben, ha vala­mennyi képviselője jelen van. An­nál összetettebb viszont a válasz ar­ra, hogy nyerne-e bármit is az MKP a kilépéssel. A párttagság egy része szerint a tá­vozás mellett leginkább az szól, hogy ha az MKP marad, elveszíti ar­culatát és választóit, mivel a koalíci­ós partnerek miatt nem tudja teljesí­teni támogatói elvárásait és saját célkitűzéseit. Azt viszont az elején le kell szögezni, hogy ezt ellenzéki szerepkörből sem tudja teljesíteni. Az MKP vezetői perceken át tudják sorolni, mit nem teljesített a kor­mány a kormányprogramból, külö­nös tekintettel az MKP prioritásai­ra, s ha egy-egy nyilatkozó nagyon belemelegedik ennek fejtegetésébe, kívülállóként kezd beszélni, s elfe­lejti, hogy „mi is kormányon va­gyunk”. Ezzel nem az MKP koalíci­ós partnereit akarom védeni, ellen­kezőleg. Azt éppenséggel tudjuk, nem az a fő elfoglaltságuk, hogy lé­legzetvisszafojtva lesüt kívánsága­inkat, s még a gondolatainkat is megpróbálnák kitalálni, csak hogy kedvünkben jáijanak. De éppen ezért kell úgymond a nyakukon li­hegni. Miért van az, hogy vannak prioritásaink (pl. kisebbségi nyelv­törvény, közigazgatási reform), amelyek megvalósítására évek óta készülünk, s mikor adódik az alka­lom, rendre így sülnek el a dolgok? Már-már kínos minden felelősséget a partnerekre hárítani, kicsit ma­gunkba kellene nézni. Azt már az MKP politikusai is haj­lamosak elismerni (vannak ilyen nyilatkozataik), hogy a pártot fel­készületlenül érték a kormánykoa­líciós tárgyalások és a kormányra kerülés. Azt viszont nem látni, hogy a párt működésében gyöke­res változás állt volna be az azóta eltelt két évben. A tisztességes hozzáálláshoz, az igyekezethez nem férhet kétség, ezt már a parla­menti üléseken való részvétel és a fegyelmezettség önmagában is bi­zonyítja. (Például a Lexa-ügyet Miért lett a „méltó kép­viselet” választási szlo­genből multiképviselet? tárgyaló mentelmi bizottsági ülés esetében nagyon sokat jelent, ha ki tudjuk jelenteni, hogy mi ott vol­tunk, de az semmit, ha mondjuk négy év kormányszerep után is csak ennyit tudnánk mondani.) Ugyanakkor azt is látni, hogy van tizenöt parlamenti képviselő, há­rom miniszter, államtitkárok, akik elvesznek a napi munkában, a bü­rokráciával való vesződésekben, ülésezésekben, az aktuálpolitikai kérdésekre való reagálásban. Nem látni viszont ezek mögött a multi­funkciós emberek mögött a csapat­munkát, a felkészült szakmai cso­portokat, akik a kezük alá dolgoz­nának, hogy ne kelljen hatfelé sza­kadniuk. Azt pedig végképp nem látni, hogy a sok-sok szálat egy kö­zös vízió fogná össze, egy konkrét és egyetemes, s nem a napi sajtótá­jékoztatók szintjén megfogalma­zott cél elérése vezérelné, hiszen például a közigazgatási reform kapcsán az elmúlt néhány napban is ellentétes nyilatkozatok hang­zottak el a párt egyes képvi­selőitől. Kérdés, miért lett a „méltó képviselet” választási szlogenből multiképviselet. Az MKP-nak azt a kérdést is meg kell válaszolnia, mi­ért nincs a kormány törvény- előkészítő tanácsában képviselve a párt, s mennyire örül ennek a tes­tület elnöke, a baloldali Lubomír Fogas. És az is kérdés, hogy ha kor­mányon vagyunk, miért nem lehet a közigazgatási reform kidolgozá­sáért felelős kormánymegbízott munkacsoportjába benevezni a sa­ját emberünket, hogy ne lepőd­jünk meg majd nagyon az onnan kikerülő reformetervezetet olvas­ván. Miért fontos annyira, hogy Kvarda József képviselő, az MKP közigazgatási alelnöke és polgár- mester a Csemadok elnöki széké­ben is üljön, és ne a kormánymeg­bízott munkacsoportjának legyen tagja. Kvarda huszárosán kivágta magát ennek megválaszolásakor, amikor kijelentette: azt sem tud­tuk (ő és az MKP), kik vannak ab­ban a csoportban. Talán ha tudta volna, nem lepődünk meg azon a tervezeten, ami Niznansky kezei közül került ki, és a kormánymeg­bízott talán az MKP tervezetét sem süllyesztette volna el, ha „mi” is ott vagyunk. S akkor talán az sem fordul elő, hogy az összes szlovák párt, és különösen az el­lenzék, valamint a szlovák sajtó etnikai botrányt kerekít a közigaz­gatási reformból, hazug érvekkel a magyarok ellen hangolva az egész országot. Ha az MKP nem tud változtatni, va­lóban hasznosabb számára a kor­mányból való kilépés, amit most Nehogy csak egy árva kétnyelvű bizonyítványt tudjunk felmutatni. csak kevesen fognak kimenekülés­ként értékelni. Most, két év után úgy néz ki, hogy ott ülünk a jognak asztala mellett, s nem győzzük ki­köpködni azt, ami leesik róla ne­künk, vagy szépen tartózkodva par- lamentüeg lenyeljük. Ha történelmi távlatból valaki visszatekint majd erre az időszakra, nehogy csak egy árva kétnyelvű bizonyítványt tud­junk felmutatni, mert arra senki sem fog emlékezni, hogy kicsit jobb volt a légkör az országban és a kül­föld is nagyon örült az MKP kor­mánypozíciójának. A pártnak most elsősorban azt kel­lene megvizsgálnia, részben saját magát kárhoztatta-e arra a szerepe, amelyben van, vagy kizárólag koa­líciós partnerei szószegései juttat­ták oda. Ha tiszta lelkiismerettel ki tudja jelenteni, hogy ez utóbbi tör­tént, a továbbiakban valóban nincs semmi keresnivalója ebben a kor­mányban. Ha nem, alaposan el kell gondolkozni a hogyantovábbon. OLVASÓI LEVÉL A magyar tagozat lezüllése Nagy érdeklődéssel olvasom mos­tanában a szlovákiai magyar sajtó­ban folyó vitát diákjaink műveltsé­gi szintjének csökkenéséről, és nem győzök csodálkozni azon, ki min­denki érzi úgy, hogy ő nem csak az okokat ismeri, de az egyedüli he­lyes megoldást is tudja. Különösen az háborított fel, amikor a Fórum Társadalomtudományi Szemle má­sodik számában elolvastam László Béla korántsem rózsás helyzetje­lentését az elgondolkodtató ten­denciákról és a „magyar nemzeti kisebbség művelődési koncepciójá­ra” vonatkozó javaslatait. Csak he­lyeselni tudom, hogy László docens úr belátja, az okokat nem csak az iskolarendszerben kell keresni; ugyanakkor kétségbe vonom, van- e egyáltalán erkölcsi joga a témával kapcsolatban javaslatokat tenni an­nak, aki pedagógus létére a saját gyerekét szlovák iskolába járatta. Igaz, hogy Nyitrán nem volt ma­gyar alapiskola, de annak idején volt még Gerencsérben és ma is van Pogrányban is, Nagycétényben is. László Béla kollégái között is akadtak tanárok - Teleki Ilona, Ré­vész Bertalan és mások-, akik megtalálták ide az utat és nem saj­nálva a pénzt meg a fáradságot, úgy szervezték meg életüket, hogy a gyermekük anyanyelvi oktatása volt a legfőbb szempont. Sőt, az egész Nyitrai járásban ma is tucat­jával élnek olyan családok, ame­lyek Pozsonytól Kassáig járatják a gyerekeiket magyar középiskolába, míg az egyetemi docensek és dok­torok gyermekei a nyitrai szlovák gimnáziumban tanulnak. Az emlí­tett két magyar iskola ma is műkö­dik, buszok szinte óránként járnak Nyitráról mindkét községbe, a ma­gyar pedagógusképzés bölcsője jelzővel hivalkodó Konstantin Egyetemen mégsincs olyan fiatal tanár, aki magyar iskolába íratta volna a gyerekét, és olyat is nagyí­tóval kell keresni, aki otthon még magyarul beszél. Ezek után még csodálkoznak, hogy egyre keve­sebb magyar diák jelentkezik Nyit- rára, aki pedig idejár, nem tiszteli tanárait. Nincs is miért, mert hiába dolgoz ki valaki tudományos kon­cepciókat, és kilincsel a javaslatai­val a minisztériumokban, ha a személyes példamutatásról megfe­ledkezett, az egész nem más, mint pozícióhajhászás. A nyitrai magyar tagozat erkölcsi lezüllése valahol ott kezdődött, amikor a tanárok szlovák iskolába íratták gyermekei­ket. Az előző kormány már csak a kegyelemdöfést adta meg a ma­gyar pedagógusképzésnek. Amíg ezzel nem néznek szembe maguk a pedagógusok, és nem merik az érintettek szemébe vágni az igaz­ságot, addig akármilyen szekció vagy kar csak hazugságokra épülő látszatmegoldás lehet. Mindennél többet mond, hogy az utóbbi 10-15 évben Nyitráról csak egy szobafestő-kisvállalkozó, egy épí­tésvezető (akinek a felesége ráadá­sul szlovák!) és az én gyermekeim jártak magyar iskolába, a városban lakó magyar pedagógusok közül senkié. Úgy érzem, joggal kérhet­jük ki magunknak, hogy ezek az emberek döntsenek a magyar gye­rekek sorsáról az ösztöndíjtanács­ban, képviseljék a járás magyarsá­gát országos fórumokon és újkori Komenskyként az anyanyelvi okta­tásról szónokoljanak, mert a leg­több, amit tehetnek értünk az, ha csendben szégyellik magukat. Balkó Ferenc Nyitra Mától nem játszhatok veletek, kineveztek a macskakormány miniszterének (Lubomír Kotrha karikatúrája) JEGYZET jött közbe, s a vizsgálótisztek visszakulloghattak a rajtvonal­hoz. Lógó orral, megszégyenül­ve. A delikvens pedig emelt fővel, alig használt fogkefével mondha­tott búcsút a fogdának. Utána meg az országnak. Ha nem te­kinthető is bizonyítéknak, de igen gyanús, hogy a Húska ki­gondolta és a Meciar teremtette újgazdagoknak akkor támadt ek­kora nagy utazási kedvük, ami­kor az elvesztett választások után megszűnt a külső, rendőrségi ha­tásokkal szembeni, száz százalé­kosan szigetelt biztonságuk. Az egyik a szomszédos Ausztriában bérel villát, a másikat valahol Dél-Afrikában kellene keresni (ha véleüenül nemzetközi elfo­gatóparancsot adnak ki ellene), a vaskohászatot megjárt harmadik a spanyol riviérán gyógykezelteti magát, a negyedik Angliából, az x-edik Argentínából jött haza vü- lámgyorsan, ravaszul kibújva ez­zel a vizsgálati fogság alól. Sum­ma summárum: a rendőr is teszi a dolgát, az ügyész is teszi a dol­gát, a bíró is teszi a dolgát. Csak­hogy ez az egyedüli szalagmun­ka az országban, amelynek nincs terméke. Csak kesergő belügymi­nisztere.

Next

/
Oldalképek
Tartalom