Új Szó, 2000. augusztus (53. évfolyam, 175-201. szám)

2000-08-01 / 175. szám (176. szám), kedd

FISCHER® EGESZ NYÁRON POZSONYBÓL REPÜLÜNK minden vasárnap Mallorca i hét félpanzió, már-19190 SK-tól, 2 hét étkezés nélkül, már-18 350 SK-tól BRATISLAVA Michalská 14-16, tel.: 07/54 41#9 90-3, ^ ZILINA 070 07, Mariánske nám. 32, tel.: 089/564 08 70-2, o ______KOSICE, Hlavná 108, tel.: 095/622 66 08,________ ^ FIS CHER® EGÉSZ NYÁRON POZSONYBÓL REPÜLÜNK minden csütörtökön Törökország 1 hét reggelivel, már -16 790 SK-tól 1 hét félpanzió, már -17 990 SK-tól g Az induláshoz Szlovákia egész területéről mikrobusszal biztosítjuk az utasok szállítását. Használja ki a gyermekeknek kínált előnyös árainkat! co internet: www.fischer.sk , e-mail: FB@FISCHER.SK , 5 teletext: STV 262. oldal, Markíza 602. oldal Kedd, 2000. augusztus 1. www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 175. szám Mai mellékletünk: REITVÉNYSZIGET ♦ Keresztrejtvények ♦ Fejtörők ♦ Gyerkőcöknek A sikeres megfejtők között ajándékokat sorsolunk ki. HÁTTÉR Üres kassza, üres képernyő Pénzügyi tanácsadó cégek szakvéleménye szerint a ka­tasztrofális anyagi helyzet­ben levő Szlovák Televízión - amely csak a Szlovák Távköz­lési Vállalatnak 460 millió ko­ronával tartozik -, a személyi kiadások csökkentése segít­hetne. ' 2. oldal VÉLEMÉNY OECD Valódi örömhír Szlovákia szá­mára az OECD-taggá válásról szóló bejelentés. Ezt még azok sem vonják kétségbe, akik a ‘98-as választások előt­ti országlásuk idején csak annyi eredményt értek el a külpolitikában, hogy gyűjtö­gették a demarsokat. 2. oldal POLITIKA Beszélgetés Csáky Pállal Csáky Pál kisebbségi ügyekért felelős miniszterelnök-helyet­tes az egyetem tegnapi meg­nyitóján a kormány támoga­tásáról biztosította a tan­folyam résztvevőit. 5. oldal „Hivatalba lépésem óta meg­próbáltunk már kitörni ebből a körből, több tanfolyamot in­dítottunk." IDŐJÁRÁS Változóan felhős lesz az ég­bolt. Időnként beborul, és he­lyenként csapadék is előfor­dulhat. A kora délutáni hő­mérséklet 23 és 28 fok között várható. 3. oldal 8 588001 690014 A szlovák köztársasági elnök tegnap Innsbruckból beszédet intézett az állampolgárokhoz - ezentúl két születésnapot tart és két szülővárosa lesz Újból Schuster az államfő Egy hónap után. Feleségével együtt jelent meg a nyilvánosság előtt Rudolf Schuster. (TA SR-felvétel) Innsbruck/Pozsony. Rudolf Schuster államfő tegnap négy rektor kinevezésének aláírásával kevesebb mint egy hónap után visszavette elnöki jogköreit. HÍRÖSSZEFOGLALÓ Megbetegedése óta tegnap első íz­ben szólt Szlovákia állampolgárai­hoz. Mint mondta, könnyek szök­tek a szemébe, amikor megtudta, hány üdvözlő táviratot kapott az innsbrucki klinikára, érezte, hogy az egész ország vele van. Tudatára ébredt annak, hogy nincs egyedül, és a polgárok képesek az együttér­zésre és az összetartásra akkor is, amikor az ember válságos helyzet­be kerül. Schuster köszönetét mon­dott a lakosságnak a támogatásért, az egyháznak az imákért. Háláját fejezte ki az osztrák orvosoknak, és hangsúlyozta, ők mentették meg az életét. A Pozsonyba utazó Wal­ter Hasibedernek köszönheti, hogy stabilizálódott az állapota, és lehe­tővé vált átszállítása az innsbrucki klinikára, majd az Ernst Bodner ál­tal elvégzett műtétek vezettek álla­potának jelentős javulásához. „Ezt sosem felejtem el. Bodner profesz- szor pár napja egy hónapos szüle­tésnapom alkalmából gratulált” - mondta meghatottan Schuster, aki ezentúl két születésnapot és két szülővárost tart számon, Kassát.és Innsbruckot. A szlovák államfő osztrák kollégájának, Thomas Klestilnek megköszönte, hogy fel­ajánlotta az innsbrucki gyógykeze­lés lehetőségét. Hálája kifejezése­kor családját és az újságírókat sem felejtette el. A toliforgatók Schus­ter szerint mindent megtettek az objektív tájékoztatás érdekében. Beszédében biztosította a lakossá­got, amint visszatér Szlovákiába, beleveti magát a munkába. Hogy ezt megtehesse, szeretné, ha telje­sen felépülne. Megígérte azt is, a jövőben nemcsak lépéseiről, ha­nem egészségi állapotáról is tájé­koztatni fog. Ha az államfő képes az őt megillető jogkörökből akár egynek is eleget Nógrádi Zsolt jelenése után Tiltakozó bemártottak Budapest. Számos magyarországi politikus és közéleti személyiség til­takozott tegnap Nógrádi Zsolt kije­lentései ellen, amelyek vasárnap az RTL Klub Akták című műsorában hangzottak el. A parlament olaj­ügyeket vizsgáló bizottságának ta­núja szerint az ügyletekről az MDF, az SZDSZ és az MSZP teljes vezér­kara tudott. Közölte: Boross Péter volt belügyminiszter fia volt az egyik fő vásárlójuk. „Az SZDSZ-ből Pető Iván érintett olajügyekben, aki bizonyos törvényeket intézett el, hogy az olajmaffia nyugodtan él­hesse életét” - tette hozzá Nógrádi. Boross Péter a személyét és a hoz­zátartozóit ért rágalmak miatt bűn­vádi feljelentést tesz. Pető Iván, az SZDSZ parlamenti képviselője a személyét érintő kijelentések miatt büntetőeljárás kezdeményezését helyezte kilátásba. Részletek a 4. és 5. oldalon, (m; ú) mányt és a parlament elnökét ar­ról, hogy visszaveszi jogköreit. Más szakemberek szerint az államfő nem sértette meg az alkotmányt, amikor „nem szólt előre” a hatás­körök visszavételéről. „Most, hogy Rudolf Schuster visz- szavette államfői jogköreit, meg­ÚJ SZÓ-TU DÓSlTÁS Pozsony. Mától - a 233/2000. szá­mú törvény értelmében - 10 száza­lékkal emelkednek a nyugdíjak: 5 százalékkal az eddigi havi összeget, ehhez meghatározott összeg járul. A legmagasabb öregségi és rokkant­sági nyugdíjak a következőképpen változnak: 7154-ről 7740-re, 6267- ről 6809-re, 5626-ról 6136-ra és 5469-ről 5971-re emelkednek. A nyugdíjemelést nem kell kérvényez­ni. Augusztus és szeptember folya­mán mindenkit írásban értesítenek az emelés mértékéről, s ezt követő­en még tájékozódhatnak, illetve pa­naszt tehernek, ha nem egyértelmű számukra az emelés módja. Igor Lipták, a Szociális Biztosító igazga­tója megerősítette: a kabinet hivata­losan még nem foglalt állást, miből fedezik a valorizációt. Elmondása szerint idén 2,75 milliárdos többlet- kiadást jelent, amelyet a biztosító a belső tartalékok és az egyes alapok­szüntek a gátak a petíciós bizott­ság előtt, hogy átadja a petíciós íveket az államfői hivatalnak. En­nek időpontjáról a bizottságnak kell döntenie, a politikai grémium csak javaslatot tehet” - jelentette ki Igor Zvach, a Meciar-mozgalom szóvivője, (s, t) ban levő pénz átcsoportosításával fedez. A 274/1994. számú jogsza­bály értelmében az államnak kelle­ne előteremtenie az ún. meghatáro­zott összeget, 1,37 milliárdot. Ezen­kívül az állami költségvetésből más­fél milliárdot különítettek el az egészségügyi intézmények teher­mentesítésére, és a Szociális Biztosí­tónak - a kormány határozata értel­mében - további másfél milliárdot kellene kapnia, mellyel az állam tör­leszti az egészségügyi intézmények adósságát. Ez összesen 4,37 milli­árd koronát tesz ki. Ha az állam mégsem folyósítja, a biztosító kény­telen lesz kimeríteni belső tartalé­kait, és a felmérések szerint - mégha nem kerül is sor további nyugdíjemelésre - jövőre 15,8 milli­árdos, 2002-ben 25,6, 2003-ban már 31,7 milliárdos hiánnyal zárja az évet. „Októberig, novemberig a biztosító képes fizetni a nyugdíja­kat. Utána az államra szorulunk” - szögezte le Igor Lipták. (sza) Lexa-ügy: Ivor védekezik, még nincs elfogatóparancs Bírósági aktatologatás ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Jaroslav Ivor a Lexa- ügyben elhangzott, személyes és politikai felelősséggel kapcsolatos véleményeket nem tartja megalapo­zottnak, egyben óv a hisztériakel­téstől. Az eljárás továbbra is tart, a rendőrség a törvények által megsza­bott keretek között végzi munkáját. A belügyminisztérium vizsgálati fő­osztályának vezetője elmondta: a szökés lehetősége minden gyanúsí­tott esetében fennáll és feltételezhe­tő, az ezt kivédő vizsgálati fogságot azonban csak akkor kérheti a rend­őrhatóság, ha tényekkel tudja alátá­masztani a szökés lehetőségét. Lexa esetében a vizsgálati fogságból való kiengedéstől a júniusi országos kö­rözés kiadásáig ilyen bizonyítékok nem kerültek a rendőrség birtoká­ba. Amint Lexa nem állt a nyomo­zók rendelkezésére, az ügyész tá­mogatásával azonnal kérték a par­lament beleegyezését a vizsgálati fogság elrendeléséhez. Ivor meg­erősítette, a mentelmi bizottság ki­fogása, hogy formai hiba történt, nem állja meg a helyét. Tavaly Lexa ugyanezt kifogásolva emelt pa­naszt, ezután az alkotmánybíróság kimondta, a nyomozóhatóság és az ügyész indítványozhatja a fogságba vételt. „A hatóságoknak és a parla­mentnek továbbra is közösen eljárniuk” - jegyezte meg Ivor. Az ifj. Michal Kovác külföldre hurcolá- sáról szóló nyomozati anyag nyilvá­nosságra hozásával kapcsolatban elmondta, az a titkosszolgálat jelen­legi igazgatójának hatáskörébe tar­tozik. Megereősítette: Lexa még mindig külföldön tartózkodik, való­színűleg Dél-Afrikában. A nemzet­közi elfogatóparancs kiadására be­adott indítványt tegnap a Pozsonyi Kerületi Bíróság az l-es számú járás- bírósághoz továbbította. Margita Horná tanácsvezető bíró a büntető perrendtartásra hivatkozva döntött erről, (bár; t) Mától emelkednek a nyugdíjak: az arány tíz százalék Honnan van, lesz pénz? Újabb árcsökkenés Üzemenyag olcsóbban Pozsony. A Slovnaft mától csök­kenti a motorbenzin és a gázolaj árát. Az előbbi 0,80-1,30 koroná­val, az utóbbi 30 fillérrel lesz ol­csóbb. A kőolajfinomító tegnapi tájékoz­tatása szerint a Normal 91 UNI 31,80 koronába, a Super 95-ös 31,90-be, a Super 95 UNI 32,10- be, a Super Plus 98-as 34 koroná­ba, a gázolaj pedig 31,70-be kerül a vállalat üzemanyagtöltő állo­másain. A Slovnaft legutóbb egy hete mó­dosította árait; akkor a benzin 80-90 fillérrel lett olcsóbb, vi­szont a gázolaj 50 fillérrel drá­gult. (SITA) Incidenstől tartottak ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Rimaszombat. Romák tartottak tegnap tiltakozó gyűlést a város fő­terén. A szervezők lényegesen na­gyobb tömeget vártak, Kökény Bé­la beszámolóját alig félszázan hall­gatták végig. Egyesek szerint a romák incidens­től tartottak, azért maradtak távol a tüntetéstől, mások úgy vélték, a vidékieknek nem volt pénzük az autóbuszra. A szervezők elárulták, voltak, akik nem akartak bele­egyezni a nagygyűlés megszerve­zésébe. Kökény kortesbeszédhez hasonló beszámolója a romák kö­rében is sokszor nemtetszést vál­tott ki. Hibáztatja a romákat, ami­ért magyaroknak vagy szlovákok­nak vallják magukat, pedig mint mondta, mindkét nemzetiség megveti, kihasználja őket. Aztán nyílt levelet olvasott fel, amelyet elküldték a kormány és a parla­ment elnökének, illetve a köztár­sasági elnöknek. Ebben egyebek között leszögezik, hogy a Rima­szombatijárásban a 12 ezer szoci­álisan rászorult polgár közül 10 ezer esetében csökkentették élet­minimumról létminimumra a jut­tatásokat. A kormány 80 ezer ún. közhasznú munkahelyet teremt, a Rimaszom­bati járásban csupán 6500-at. A tüntetés résztvevői elmondták, hogy dolgozni szeretnének, bérük­ből adót fizetni, nem pedig az ál­lam alamizsnájára várni, (fo) Kökény Béla, a tüntetés szervezője az egyik résztvevővel beszélget a til­takozó gyűlés megnyitása előtt. (Farkas Ottó felvétele) Romák tiltakoztak a kormány szociálpolitikája ellen - dolgozni szeretnének, adót fizetni, nem pedig alamizsnára várni tenni, azok a kormánytól és a par­lamenttől visszaszállnak rá. Az al­kotmány azonban nem határozza meg egyértelműen, hogy az állam­fő mikor veheti vissza az elnöki jog­köröket-jelentette ki Peter Kresák. A jogi szakértő- szerint az államfő­nek tájékoztatnia kellene a kor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom