Új Szó, 2000. július (53. évfolyam, 151-175. szám)

2000-07-01 / 151. szám, szombat

CSALÁDI KÖR 7. OLDAL ♦ A pihenés, az édes semmittevés ideje 8. OLDAL ♦ Szoba a szabad ég alatt 9. OLDAL ♦ Már folyik a pollenháború 10. OLDAL ♦ Standépítés, ereszkedés Vírus a rák ellen? Glasgow. Gyógyíthatatlan ráktípuso­kat, mint az agyat megtámadó glióma, egy brit tudós különös módszerrel pró­bál kezelni: egy vírussal. Moira Brown 25 éve foglalkozik a herpes simplex ví­russal: ez egy elterjedt kórokozó, amely, ha az agyba jut, elpusztítja az agyszöve­tet. De ha a vírust legyengítik, csak a rá­kos sejteket támadja meg. Kilenc beteg közül négyen a kezelés kezdete után 30 hónappal is életben vannak, míg a gli- ómás betegeknél a kór felfedezése után a várható élettartam négy hónap. (PAN) Szombat, 2000. július 1. www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 151. szám i t I" i L t ► l í i Rezsőtől a tomográfig Nem más, mint maga Rudolf Schuster vette magát körül azokkal az emberekkel, akik amikor a leginkább szüksége lett volna minden segítségre, inkább akadályozták, mint előmozdították a gyógyulá­sát, tévedéseiket hazugságok­kal, tehetetlenségüket vaskos modortalansággal igyekeztek takargatni, és a Grassal- kovich-palotában meghono­sodott szokás szerint minde­nért a sajtót okolták. 2. oldal POLITIKA Francia elnökség az EU-ban Az EU egyik meghatározó ha­talma, Franciaország veszi át mától féléves időszakra a szervezet soros elnöki tisztét - méghozzá különleges hely­zetben, hiszen a tétek ritkán voltak ilyen nagyok, mint a most következő hat hónap­ban, s a sikerre nincs garan­cia. A párizsi kormányzat leg­főbb feladata - és saját maga által vállalt prioritása -, hogy befejezze az Európai Unió belső reformjairól szóló kor­mányközi konferenciát. 5. oldal Beszélgetés Papp Sándorral Január harmadikán új mű­sorstruktúrával jelentkezett a Szlovák Rádió Magyar Főszerkesztősége. Az eltelt fél év tapasztalatairól, a to­vábbi tervekről kérdeztük Papp Sándort főszerkesztőt. 13. oldal Kedvezőek a visszajelzések Az ország délnyugati, déli te­rületein továbbra is erősen felhős lesz az égbolt, a nappa­li hőmérséklet csúcsértéke 18- 23 fok között alakul, délen el­érheti a 25 fokot. 3. oldal 8 588001 690014 Rudolf Schuster államfő kezelése hozzávetőleg 40 ezer schilling^ kerül naponta Túl az életveszélyen Innsbruck/Pozsony. Osztrák kezelőorvosai szerint Rudolf Schuster köztársasági elnök túl van az életveszélyen, bár állapota továbbra is súlyos, és még csak megsaccolni sem lehet kezelésének idő­tartamát, sőt további komp­likációk sem zárhatók ki. ÖSSZEFOGLALÓNK Rudolf Schustert továbbra is mes­terségesen lélegeztetik, egyes szer­veinek oxigénellátását külön mű­szerek biztosítják. Az innsbrucki orvosok meggyőződése, hogy nem állt volna be ilyen jelentős javulás az elnök állapotában, ha továbbra is Pozsonyban kezelik. Az osztrák sajtó ennél továbbmegy, az elnök utolsó esélyének nevezi a klinikát, és pellengérre állítja a szlovák egészségügyet. A német lapok egyenesen arra szólítják fel az ál­lampolgárokat, kerüljék el Szlová­kiát, mert ha ne adj’ isten valami­lyen baleset történne velük és kór­házba kerülnének, aligha élnék túl. Rámutatnak, hogy az a különleges baktérium, melyet Rudolf Schuster testében fedeztek fel, Nagy-Britan- niában a 70-es években fordult elő - lerobbant, higiéniai előírásoknak nem megfelelő kórházakban. Lapunk úgy értesült, Tibor Sagát lemondását fontolgatja a történtek miatt, magára vállalva ezzel a fele­lősséget. Az egészségügyi minisz­ter egyébként tegnap az innsbrucki klinikára utazott, hogy a helyszí­nen tájékozódjék a köztársasági el­nök állapotáról, akinek kezelési költségeit egyelőre nem lehet fel­becsülni. Valószínű, hogy az Álta­lános Egészségbiztosító - amelynél Lapunk úgy értesült, Tibor Sagát lemondá­sát fontolgatja. az elnök biztosítva van -, az elnöki hivatal és Rudolf Schuster családja állja majd közösen a számlát. A speciális klinikán minden egyes el­töltött nap hozzávetőleg 40 ezer schillingbe kerül. Grigorij Meseznikov szlovák poli­tológus-elemző úgy véli, az elnök kezelése kapcsán kitört botrány miatt nem fenyeget a kormány bu­kása és nem valószínűek az előre­hozott parlamenti választások, bár nem kizárt „Tibor Sagát felál­dozása”. Ha mégis bekövetkezne a legrosszabb, és köztársaságiel- nök-választásra kerülne sor, a ko­alíció lehetséges jelöltjeként Edu­ard Kukán külügyminiszter nevét suttogják a kulisszák mögött, aki esetleg képes lenne felvenni a le­hetőségbe nyilván két kézzel ka­paszkodó Vladimír Meciarral a harcot. Az elnöki jogkörök ideig­lenes gyakorlásáról hétfőn tár­gyal majd Mikulás Dzurinda kor­mányfő és Jozef Migas házelnök. Az ezzel kapcsolatos kérdőjelek­ről á 2. oldalon olvashatnak hát­téranyagot. (ú, TA SR, CTK) SNS: Schustert el akarták tenni láb alól Pozsony. A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) nem zárja ki, hogy nem vé­letlenül történtek úgy a dolgok, ahogyan történtek Rudolf Schuster kezelése során, és a cél az államfő eltávolítása volt. Cinikusnak és embertelennek tartja a párt Dzurinda és Pittner bejelentését, hogy hétfőig még várnak az elnöki hatáskörök átvételével, mert nem in­dokolt a hatáskörök ily sürgős átruházása. A dolog mögött szerin­tük az áll, hogy Vladimír Meciar július 15-én akarja átadni petíciós íveket az elnöki hivatalnak. - Ha Tibor Sagát jellemes ember lenne, egy ilyen botrány után lemondana - véli a párt. (sza) Figyelem, eltűnt egy gyermek! Miamiban, annak a háznak a kerítésén, ahol Elian Gonzalez lakott, plakát hirdeti a hiányát. A kubai kisfiút teg­napelőtt az Egyesült Államokból szülőhazájába vitték. (CTK/AP) A magyar rendőrség Jozef Rohác bandáját gyanúsítja legalább tíz merénylet elkövetésével Szlovákok robbantgatnak Budapesten Mától olcsóbb az Új Szó és a Vasárnap az előfizetőknek Közelebb az olvasóhoz MTI-HÍR Budapest. A Budapesti Rendőr-fő­kapitányság A szlovák állampol­gárságú Jozef Rohácot és bandájá­nak tagjait gyanúsítják több, 1998- ban elkövetett budapesti robban­tás végrehajtásával, köztük a négy halálos áldozatot követelő Arany­kéz utcai merénylettel. Bállá Béla rendőrezredes elmondta: Rohácot az azóta meggyilkolt Seres Zoltán ellen 1998-ban elkövetett sikerte­len merénylettel is gyanúsítják. A vállalkozó autójának aljára robba­nóanyagot helyeztek, de a szerke­zet útközben leesett. A két évvel ÚJ szó-hIr Pozsony. A diákok bizonyítványt, Miroslav Simek igazgató elbocsátó levelet kapott. Eubomír Harach gazdasági miniszter tegnap jelen­tette be Simek leváltását a Duna- szerdahelyi Gépipari Szaktaninté­zet igazgatói posztjáról. Harach el­mondta: tarthatatlan volt a helyzet az iskolában, amit látogatása során személyesen is érzékelt. „Megkér­deztem minden felet, tudnak-e együttműködni az igazgatóval, és mindnyájan tagadó választ adtak. Nem értek ugyan egyet a pedagó­gusok egyes lépéseivel, de belát­tam, hogy azok az iskolában ural­kodó elviselhetetlen légkör követ­kezményei. Elsősorban az iskolá­ban tanuló diákok és szüleik miatt fontos, hogy normalizálódjon a helyzet.” Harach nem kívánt véle­ményt mondani arról, sértett-e tör­vényt az igazgató, mivel „sem az ál­ezelőtt történt Aranykéz utcai rob­bantás után a rendőrség kiderítet­te, hogy a felrobbant Polski Fiatot a szlovák Jozef Hamala vette meg hamis papírokkal. A férfiról kide­rült: a Rohác-féle banda tagja. A magyar rendőrség szerint a szlo­vák bűnöző csoport számlájára ír­ható legalább tíz, 1998 tavaszán és nyarán Budapesten elkövetett rob­bantás. Ezek között van a Fidesz székházánál, Szájer József, illetve Torgyán József lakásánál elköve­tett robbantás. A rendőrség Rohác és bandájának több tagja ellen nemzetközi körözést adott ki. Jakab Géza ezredes, a főkapitány lamigazgatás központi szerve, sem ő nem illetékes ennek eldöntésé­ben”. - Mindenkinek, aki úgy érez­te, hogy az igazgató jogtalanul járt el vele szemben, azt tanácsoltam, forduljon bírósághoz. Szerintem az igazgató nem sértett törvényt, de egy iskolában a törvények betartása mellett más szempontok is létez­nek: tolerancia, kollegialitás, ami mindkét fél részéről hiányzott. Hosszan elbeszélgettem az igazga­tóval, és az a véleményem, hogy túl nagy nyomás nehezedik rá. Az isko­la érdekében pályázatot írunk ki az igazgatói posztra. Az intézmény jel­lege változatlan, továbbra is szlo­vák oktatási nyelvű szaktanintézet marad. Ideiglenesen az egyik igazgatóhelyettesnőt bíztuk meg az iskola irányításával - összegezte a történteket Harach. A miniszter rendkívül negatív té­nyezőnek tartja azt a nyomást, amelynek a politikai pártok - első­helyettese általánosságokban be­szélt a robbantásokról. Ennek kap­csán elmondta, hogy az ilyen jelle­gű bűncselekmények elkövetői többségében szlovák állampolgár­ok voltak. A felbujtókról kevesebb információ van a rendőrség birto­kában, de a motiváció piacszerzés, ellenérdekű csoportok konfliktusa vagy a rendőri erők koncentrálása lehetett. A legutóbbi, Galamb ut­cában elkövetett robbantásról azt közölte, hogy az adatok alapján a háttérben üzleti tevékenységből adódó nézeteltérés lehet, emögött vélhetően nem állnak szlovák ál­lampolgárok. sorban az MKP - részéről volt kitéve személye. Arra a kérdésre, vélemé­nye szerint van-e az ügynek nemze­tiségi háttere, így válaszolt: „Két­ségtelenül, már csak a környezetből adódóan is.” Hozzátette, hogy láto­gatása során kiderült, az igazgató eléggé meg nem indokolható mó­don bocsátott el pedagógusokat, személyzeti kérdésekben nem járt el kellő körültekintéssel. Arra a kér­désre, igaz-e, hogy eredetileg a dunaszerdahelyi szaktanintézetben csak magyar nyelven folyt az okta­tás, Harach kijelentette, hogy erről nincs tudomása: „Az oktatási nyelv a szlovák, miközben azokra a szü­lőkre is tekintettel vannak, akik ma­gyar nyelven kívánják taníttatni gyermekeiket” - mondta. Miroslav Simek leváltása július 1-jétől hatá­lyos. A minisztérium több iskolában kínált fel számára munkát, de Harach nem tud róla, hogy Simek már döntött volna, (vk) ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Pozsony. Az Új Szó és a Vasárnap előfizetői mától olcsóbban kapják a lapot. A kiadó olyan lapteijesztési tervezetet dolgozott ki, melynek alapján az előfizető közveden part­nerünkké válik - ez egyedülálló próbálkozás Szlovákiában. Az el­múlt időszakban levélben is értesí­tettük olvasóinkat és előfizetőinket a változásról és arról, hogy a jövő­ben közvetíenül a terjesztési osztá­ÖSSZEFOGLALÓNK Brüsszel/Pozsony. Belgium tegnap bejelentette, augusztus elsejével megszünteti a Szlovákiával szembe­ni vízumkényszert. A bejelentésnek még június 29-én, Ladislav Pittner brüsszeli látogatása alkalmával kel­lett volna elhangzania, ám a belügy­miniszter műtétje miatt az út elma­radt, a belga vezetők pedig kétértel­MTI/AP Guatemalaváros. A guatemalai tévé nézői egyenes adásban nézhet­ték, hogyan végeznek ki méregin- jekcióval két elítéltet. A 35 éves Ce- tino Pérezt és a 39 éves Cerrate Her- nándezt emberrablásért ítélték el. 1997-ben elrabolták egy likőrgyáros család 80 esztendős tagját. A család megfizette a váltságdíjat, ám az ál­lyunkon lehet előfizetni a lapokat. Mivel minden kezdet nehéz, ez eset­ben, a terjesztés új gyakorlatának bevezetésénél is előfordulhat, hogy műszaki vagy egyéb okokból az Új Szó és a Vasárnap késve vagy eset­leg egyáltalán nem érkezik meg Önökhöz. A felmerülő nehézsége­kért előre is elnézésüket kérjük. Ha a terjesztés során bármüyen problé­mát észlelnek, jelezzék lapterjesztés si osztályunkon. Hívják a 0800 103 103-as ingyenes zöldszámot. műén nyüatkoztak. A döntést a bel­ga nagykövet jelentette be azzal, hogyha ismét ugrásszerűen megnő­ne a politikai menedékjogért folya­modó szlovákiai romák száma, a ví­zumkényszert visszaállítják. Jaros- lav Chlebo szlovák külügyi államtit­kár Pozsony diplomáciai erőfeszíté­seinek eredményeként értékelte a bejelentést, de hozzátette, Brüsszel szigorította menekültpolitikáját. dozatnak csupán a holttestét kapta vissza. A kamerák mutatták, amint a leszíjazott, imádkozó Cetino kar­jába szúrják a tűt, majd amikor a szer hatni kezdett, a szívritmus megszűnését mutató műszer képer­nyője felé fordult a kamera. Az egy órával később kivégzett Hernández az idegösszeroppanás állapotában volt. Mindkét kivégzett az utolsó percig hangoztatta, hogy ártatlan. Harach: Két lehetőség volt: meneszteni a tantestületet, vagy leváltani az igazgatót Miroslav Simelcnek távoznia kell Váratlan-várt kormánydöntés Brüsszelben Vízum nélkül Belgiumba Televíziós kivégzés Guatemalában- főműsoridőben Halál élőben

Next

/
Oldalképek
Tartalom