Új Szó, 2000. június (53. évfolyam, 125-150. szám)

2000-06-21 / 142. szám, szerda

PLUS R KONTO STAVEBNÉ SPORENIE VÚB Wüstenrot Használja ki az állami prémiumot 2000. VI. 30-áig Bratislava: Zadunajská cesta 8, 851 Ol, 07/6345 3793-4 Nitra: Farská 6, 949 Ol, 087/7769 200-2 Banská Bystrica: Dolná 26, 974 01, 088/4711 811-4 Kosice: Alzbetina 7, 040 01, 095/7280 811, 6255 088-90 www.wustenrot.sk * > PLUS R KONTO kamaüábak magánszemélyeknek 2000. VI. 21-től 7 napos futamidőre 7,90% p.cl. 1 hónapos futamidőre 8,80% p.a. 3 hónapos futamidőre 9,40% p.a. 6 hónapos futamidőre 10,20% p.a. 12 hónapos futamidőre 10,90% p.a. 2 V$EOBECNA UVEROVA BANKA > ............... ___....J­Sze rda, 2000. június 21. www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 142. szám AGRÁRKÖRKÉP 9. OLDAL ♦ Vízválasztó lesz ez a nyár 10. OLDAL ♦ Hazai forrásból olcsóbb 11. OLDAL ♦ Sikernövény lesz a szója? 12. OLDAL ♦ Tovább tart a leépülés HÁTTÉR Egy százasból 48 korona marad Ha egy átlagos munkanap 8 órakor kezdődik és délután 4-kor ér véget, egy szlovákiai átlagalkalmazott 11.35-ig az államnak dolgozik, s csak ez­után a saját zsebébe. 2. oldal POLITIKA Beszélgetés Szigeti Lászlóval Szigeti László oktatási állam­titkár a román oktatásügyi tárca meghívására a múlt hé­ten romániai látogatáson vett részt, mely során eszmét cserélt román kollégáival, többek között a szintén ma­gyar nemzetiségű Kötő Jó­zsef államtitkárral. 5. oldal Szigeti László: „Mindkét or­szág odafigyel a kisebbségi oktatásra." KULTÚRA Borostyán Fesztivál A hétvégén zajlott Komá­romban a 6. Borostyán Fesz­tivál, mely idén a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté­riuma támogatásával a Ma­gyar Millenium programjába is bekapcsolódott. 14. oldal IDŐJÁRÁS Az elkövetkező napokban ma­rad a hőség, a legmagasabb hőmérséklet ma 30 és 34 fok között várható. 3. oldal 8 588001 690014 A parlament tegnapi ülésén felgyorsult a munkatempó, az ellenzék is konstruktív volt Leváltható csődbiztosok Hűsölő hölgy a hannoveri Expo területén. A nyár első napja ma egész Eu­rópában rekkenő hőséggel köszönt be. (TA SR/AP-felvétel) Tiltakoznak Li Peng kínai politikus látogatása ellen Rontjuk jó hírnevünket ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. A parlament tegnapi ülésén a képviselők gyakorla­tilag vita nélkül, futószalagon fogadták el a törvényterveze­teket, köztük a csődtörvény régen várt módosítását. SÓKI TIBOR A parlament tegnap elfogadta a csődtörvény módosítását. Ez a csőd­eljárás során jelentősen megnöveli a hitelezők jogkörét. A legfontosabb változás, hogy a hitelezők kezdemé­nyezhetik a csődbiztos leváltását. Ez az eljárás során akár többször is megtörténhet. A- módosításra Ján Camogursky igazságügyi miniszter szerint azért van szükség, mert az eddigi eljárások során a legtöbb gondot a csődbiztosok ellen felme­rült vádak okozták. Márpedig épp ők határozzák meg az egész eljárás menetét. A hitelezők sem élhetnek vissza a lehetőséggel, s nem blok­kolhatják a csődeljárást, mivel a mó­dosítás szerint a cserét első esetben a hitelezők fele, a következő alkal­makkor a hitelezők kétharmada kezdeményezheti. A 2000. augusz­tus 1-jétől hatályba lépő csődtör­vény értelmében a csődeljárás alatt Pozsony. Tegnap ismét tárgyaló- asztalhoz ültek a kormány, vala­mint a mezőgazdasági és élelmi- szeripari kamara vezetői. A ta­nácskozás után Mikulás Dzurinda kormányfő közölte: egyelőre 5,9 milliárd koronát fordítanak a szá­razság okozta károk enyhítésére. Ehhez nem szükséges a költségve­tés módosítása. Az összeg legna­gyobb részét, 4 milliárd koronát a Szlovák Nemzeti Bank adja. Más­fél milliárdot az egyes tárcáktól visszatartott összegből vonnak le, a maradék 400 milliót pedig az ál­lamkasszából kiutalt kölcsönök visszafizetéséből fedezik. A kor­mányfő hangsúlyozta: Pavel Kon­cos miniszternek konkrét doku­mentumot kell a kabinet elé ter­jesztenie. Végső döntést a mai kormányülésen hoznak. A minisz­terelnök elmondása szerint ezt a pénzt a jövő évi termés megalapo­zására, az öntözőrendszer kiépí­tésére és az állami alap megerősí­álló cég tovább folytathatja tevé­kenységét. A csődeljárást 18 hóna­pon belül le kell bonyolítani. A csőd­törvénnyel összefüggésben a képvi­selők megszavazták a hozzáadottér- ték-adóról, valamint a sör, a bor, az égetett alkohol, a dohány és az üzemanyag forgalmi adójáról szóló törvény módosítását is. Módosul az értékpapírokról szóló törvény, s kie­gészül a munkatörvénykönyv is. A fenti változásokat a csődtörvény módosítása tette szükségessé. Ha­sonló okból módosult a szociális és az egészségbiztosításról szóló tör­Néhány ellenzéki képvi­selő is a módosító javas­lat védelmére kelt. vény is. Tegnap módosították a szerzői jogokról szóló törvényt. A módosítás célja Milan Knazko kul­turális miniszter szerint a szlovák művészek védelme és támogatása. Elsősorban a zenészekről van szó, akiknek felvételeit digitális technika eszközeivel magánúton könnyedén sokszorosíthatják. Az új törvény ér­telmében ezért a sokszorosításra al­tésére, azaz gabonafelvásárlásra, a vállalkozóknak nyújtandó köl­csönre, termésbehozatalra, a ga­bona felvásárlási és eladási ára közti különbségek kiegyenlítésére fordítják. Pavel Koncos, a földmű­velési tárca vezetője pozitívan ér­tékelte, hogy sikerült megegyezni a támogatást illetően, ugyanak­kor hozzátette, a legutóbbi felmé­rések alapján már 11,4 milliárd koronára becsülik az aszály okoz­ta mezőgazdasági károkat, ami a következő forró hetekben tovább fokozódhat. Arra a kérdésre, hogy a mezőgazdákat és magánvállal­kozókat milyen mértékben kárta­lanítják, Koncos nem tudott vála­szolni. Véleménye szerint ez a végleges károktól, illetve a vállal­kozók által benyújtott kérvények­től függ. Az agrártárca vezetője azonban már most leszögezte: az 5,9 milliárdos támogatásból leg­alább 900 milliót az öntözőberen­dezésekre, 2,1 milliárdot pedig a jövő évi termés biztosítására for­dítanak. (sza) kalmas eszközök - CD-másolók, számítógépek, magnók - forgalma­zói támogatást fizetnek majd a szer­zői jogok birtokosainak. Ez az audi­ovizuális eszközök és számítógépek árának mérsékelt emeléséhez vezet. Pontosan ezt kifogásolta Rastislav Septák az SNS-ből, aki a törvény visszaadását javasolta, ám a képvi­selők elutasították. A kormányter- vezetet végül módosítások nélkül fogadták el. Érdekesség, hogy a szo­kásoktól eltérően néhány ellenzéki képviselő is a javaslat védelmére kelt, köztük Ivan Hudec (HZDS) ko­rábbi kulturális miniszter. Hasonló­an viselkedett Jozef Zlocha (HZDS) korábbi környezetvédelmi minisz­ter, aki viszont a területrendezési törvény módosítását támogatta, melyet utódja Miklós László környe­zetvédelmi miniszter terjesztett a parlament elé. A módosítás oka, hogy több - az építkezésekkel és S" területrendezéssel kapcsolatos - kérdést csupán alacsonyabb szintű rendeletek kezelnek, míg ezeket az alkotmány értelmében törvények útján kellene rendezni. A tervezetet végül Hóka László és Köteles László - mindketten MKP-képviselők - mó­dosító javaslataival fogadták el. Pozsony. Egyes ifjúsági politikai szervezetek és a Demokrata Párt (DS) felhívásának ellenére Li Peng kínai parlamenti elnök látogatása alatt eddig semmilyen tiltakozó megmozdulás nem történt. A DS elítélte a kommunista vezető láto­gatását, s azt, hogy Penget a leg­magasabb állami méltóságok fo­gadták, komoly hibának nevezte, mely rontja Szlovákia jó hírnevét. „Li Peng egy totalitárius ország nem demokratikusan megválasz­tott parlamentjének elnöke, és Szlovákiának távolságtartónak kellene lennie vele” - jelentette ki Frantisek Sebej, a párt alelnöke. A Polgári Demokrata Ifjúság (ODM) nevű szervezet felszólította a szlo­vák parlamentet, fogadjon el egy, a kínai emberi jogok elnyomását elítélő dokumentumot, s bízza meg elnökét, Jozef Migast, hogy tolmácsolja azt kínai kollégájának. Az újságíróktól azt kérik, hogy az összes Penggel tárgyaló politikus­tól kérdezzék meg, beszélt-e vele az emberi jogokról, (na, t) LEGELŐNYÖSEBB BRAMAC Ingyenes Bramac infovonal: 0820/32 33 32 ÍUSE3E3 Streeha na coly &vqí Közel hatmilliárddal segíti a kormány a mezőgazdákat Aggasztó agráraszály ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Szeretne új autót? Fizesse elő az Új Szót! 17. oldalán A romák problémái Elismerés Amerikától Dunajská Luzná. Elismerésben ré­szesítette a romaprobléma megol­dásával kapcsolatban szlovák part­nerei igyekezetét Frank E. Loy. Az USA külügyminisztériumának glo­bális ügyekért felelős államtitkára szerint a romakérdés túlnőtt Közép- Európán, világméretűvé vált, s ezért közös megoldást kell találni. Tár­gyalópartnere, Vincent Danihel sze­rint a romák és a többi polgár között a szakadék egyre mélyül, az ország gazdasági és szociális problémáinak mielőbbi megoldásával lehet a ro­mák problémáját is orvosolni. Jana Kviecinská, a kormányhivatal ki­sebbségekért felelős szekciójának vezetője szerint, ha Szlovákia nem ismerné be a romák diszkrimináció­ját, önmagának hazudna. Ennek megszüntetése az egyik legfonto­sabb lépés. ,A romák asszimilációja nem megoldás. Meg kell találni a többség és a roma lakosság békés együttélésének kulcsát” - jelentette ki Kviecinská. (TA SR)

Next

/
Oldalképek
Tartalom