Új Szó, 2000. június (53. évfolyam, 125-150. szám)

2000-06-01 / 125. szám, csütörtök

Kamatozó befektetések A kamatláb értéke p.a. 3 hónapra 25 % 6 hónapra 28 % 1 évre 31% 2 évre 34 % SPVP kamat ■ hozam - nyereseg Druzstvo vzájomnej pomoci, Nitra Wilsonovo nábr. 64, 087/6522 809-812 Csütörtök, 2000. június 1. www.ujszo.com Ára 8,50 korona 53. évfolyam, 125. szám UJ BŐR ZE INGYENES APRÓHIRDETÉSI MELLÉKLETÜNK Autó-motor, lakás, ingatlan, elektro- számítástechnika, háztáji termékek, állatok stb. adásvétele RÉGIÓINK 9. OLDAL ♦ Erdők, mezők lakói 10. OLDAL ♦ Tajár, a szélsebes paripa 15. OLDAL ♦ Szívből szóljon a dal 16. OLDAL ♦ „Málenykij robot” KULTÚRPOLITIKA Könnyű pesti sértés Az Illyés Közalapítvány felül­bírálta szlovákiai alkuratóriu- ma szakmai tanácsának ja­vaslatát, ám a testület módo­sítások nélkül küldte vissza a sajtótámogatással kapcsola­tos dokümentumot. 4. oldal POLITIKA Interjú A. Nagy Lászlóval Az elmúlt időszakban több, a kisebbségek helyzetét és jog­állását érintő módosítást fo­gadott el a parlament. Néhá­nyat az emberjogi és nemze­tiségi bizottságának elnöké­vel tekintettünk át. 5. oldal A. Nagy László IDŐJÁRÁS Jobbára napos, délután borús idő, elvétve zápor, 18-22 fok. 3. oldal 8 588001 690014 A kormányjavaslat öt évvel tolja ki a földtulajdonjogi viszonyok rendezését Holt telkek feltámasztása Pozsony. Öt évvel későbbre, azaz 2005. augusztus 31-re halasztaná a kormány a ne- vesítetlen földek tulajdonvi­szonyának végső rendezési határidejét. ÚJ SZÓ-HÍR Pavel Koncos elégedetlen a kor­mány által tegnap jóváhagyott mó­dosításijavaslattal. A földművelési miniszter szerint sokban megcson­kították az általa május 4-én elő­terjesztett, ám a kormány által elu­tasított javaslatot. Példaként emlí­tette, hogy az ő javaslatában a földalapból ingyenesen a községek rendelkezésére bocsátották volna azokat a földterületeket, amelye­ket közhasznú építkezésekre (pl. sportcsarnok, iskola stb.) használ­tak volna. Továbbá a tulajdonvi­szonyok rendezési határideje (az eredeti tervben 2000. augusztus 31.) után nemcsak a községek ke­zelésébe, hanem ingyenesen a községi tulajdonba utalták volna a községek belterületén található összes nevesítetlen földterületet. Koncos cáfolta, hogy személye és a Magyar Koalíció Pártja között el­lentét lenne, ez az ellentét az MKP és pártja, az SDE közt áll fenn a ne­vesítetlen földek miatt. A baloldal szerinte azért nem támogathatja, hogy a nevesítetlen földeket a köz- ' ségek kezelésébe adják, mert a vi­lágon sehol nincs arra példa, hogy a községek olyan magánszemélyek földjét kezeljék, akik nem az adott község lakosai. A nevesítetlen föl­dek pedig szinte kizárólag magán- személyeké, akik egyelőre nem rendezték a tulajdonviszonyt. Ezek rendezésére szolgál a határidő ötéves kitolása, de az ügyintézés meggyorsítására is szükség van. Koncos kijelentette, hogy miniszté­riuma a több mint 11 000 kataszteri területből 860-at rendezett, a prob­léma a kataszteri hivatalban és a já­rási hivatalok osztályainak működé­sében van. A kataszterről szóló tör­vény módosítását a kormány tegnap csupán azért nem vitatta meg, mert nem volt jelen Lubomír Fogas mi­niszterelnök-helyettes, aki külön kérte, hogy távollétében ezt a kér­dést ne tárgyalják, (gl) Hétszázalékos nyugdíjemelés Pozsony. A kormány döntése nyomán augusztus elsején általánosan 3,5 százalékkal emelik a nyugdíjakat, ezenfelül minden nyugdíjkate­góriában különféle emelésekre kerül sor. Az öregségi, a rokkantsági és a leszolgált évek után járó nyugdíj további havi 159 koronával, az özvegyi nyugdíj 95 koronával, a részleges rokkantak és a teljesen ár­vák nyugdíja 80 koronával, a félárvák nyugdíja pedig 48 koronával emelkedik, így a teljes emelés mintegy 7 százalékos lesz. Peter Mag­vasi szociális miniszter elégedetlenségét fejezte ki, jómaga 19,4 szá­zalékos emelést javasolt, bár valószínűleg tisztában volt azzal, hogy a jelenlegi körülmények közt ezt a kormány képtelen teljesíteni, (gl) Megtisztulás. A gyerekek mit sem sejtenek a Jolo szigetén egy hónapja tartó túszdrámáról, és örülnek a muzulmánok megtisztulási ünnepének. (TA SR/EPA-felvétel) A tulajdonosok ígéretet tettek, hogy teljesítik a hitelezők és a kormány feltételeit 15-én közgyűlés a hajógyárban ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Pozsony. A kormány, a komáromi hajógyár hitelezői és tulajdonosai tegnapi tárgyalásán a tulajdonosok ígéretett tettek, biztosítják, hogy a közgyűlés beválaszt négy tagot a részvénytársaság ellenőrző tanácsá­ba. Mint már írtuk, annak, hogy a hajógyár további hiteleket kaphas­son, a közgyűlésnek jóvá kell hagy­nia a kormány és a hitelezők két-két képviselőjének beválasztását az el­lenőrző tanácsba, ám a hajógyár a múlt héten megszegte ezt az egyez­séget. -Június 6-ig ki kell dolgozni a hitelezőkkel való együttműködésről szóló memorandumot, melynek ér­telmében minden lépést koordinál­nak a hitelezők, a tulajdonosok és a cégvezetés. A hajógyáriak megígér­ték, június 15-ig megtartják a köz­gyűlést, amelyen jóváhagyják, hogy az ellenőrző tanácsba bekerülhesse­nek a kabinet és a hitelezők képvise­lői, s hogy a hitelezők felügyelhetik a részvényeket és a folyamatot - nyilatkozta lapunknak Podstránsky Vladimü. Az üggyel a kormány is ko­molyan foglalkozik. Tudatában van, hogy a helyzet súlyos, de a megol­dásnak vannak feltételei. - A kocká­zatos tényezőket el kell hárítani, de figyelni kell a tulajdonosok lépéseit, nehogy az adófizetők lássák kárát - szögezte le Podstránsky. (end) Duray: erdélyi önjelöltek terrorja zajlik a világszervezetben Primitív határozat ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Szakszerűtlen és primitív a trianoni szerződés revíziójával kapcsolatos határozat, amelyet a Magyarok Világszövetsége küldött- gyűlése fogadott el - jelentette ki Duray Miklós, az MKP ügyvezető al- elnöke. Hangsúlyozta, a határozat beterjesztőit egyáltalán nem érde­kelték e lépés esedeges integrációs következményei. Duray megismé­telte, nem lépett ki az MVSZ-ből, csak felfüggesztette tevékenységét, mert bízik benne, hogy a világszö­vetség újra apolitikus lesz. Duray megfogalmazása szerint most erdé­lyi „önjelöltek” kerültek előtérbe, s terrorizálják a tagságot. Hozzáfűz­te, mindent elkövet, hogy az MVSZ munkája újra politikamentes jelle­get öltsön. (pve) Egyik napról a másikra egy kilométerrel távolabb került Vágsellye Pozsonytól, ez nagyjából havi 240 korona többletkiadást jelent az utazóknak A főpályaudvar egy kilométerrel messzebb került Vágsellyétől, de a pozsonyszőlösi (Vinohrady) állomás még 60 km-en belül van. (CTK-felv.) Táguló világ, hosszabbodó sínek ÚJ SZÓ-HÍR Vágsellye/Pozsony. - Mióta világ a világ, Sellye mindig 60 kilomé­terre volt Pozsonytól, de most már 61-re van - méltatlankodik egy férfi a vágsellyei vasútállomáson, egy a többszáz ember közül, aki naponta ingázik a környékről a fő­városba dolgozni. A düh első hallásra érthetetlen, hi­szen az út továbbra is ugyanannyi ideig tart, éppen „csak” a vonat­jegy lett drágább. A vasút nemcsak új menetrenddel és jobbára ésszerűden módosítá­sokkal, továbbá 96 járat törlésével lepte meg az utazóközönséget má­jus 29-én, a vágsellyeieknek a pénztárcájába is alaposan bele­nyúlt. A plusz egy kilométer azt je­lenti, hogy magasabb távolsági sávba került a város, és a menet­jegyért havonta hozzávetőleg 240 koronával többet adnak ki a rend­szeresen hetijeggyel utazók, az egyszeri menetjegy ára pedig egyik napról a másikra 50-ről 58 koronára emelkedett.- Felülvizsgáltuk, újra ellenőriz­tük a sínpályák hosszát, és kide­rült, hogy Vágsellye valójában 61 kilométerre van Pozsonytól, a ta­rifaváltozást az új menetrend életbe lépésével egyszerre vezet­tük be - nyilatkozta lapunknak Milos Cikovsky, a Szlovák Vas­utak szóvivője. A vasút méricskéléséhez hozzátar­tozik, hogy az Érsekújvár-Párkány vonalon közlekedők szerint koráb­ban Érsekújvár messzebb volt Pár­kánytól, mint Párkány Érsekújvár­tól; a két állomáson kiadott menet­jegyen különböző kilométer szere­pelt, az ár azonban azonos volt, mivel a két adat ugyanabba a kilo­métersávba esett. (h, m) CITROEN új Saxo 299 900 Sk-tól Szeretne új autót? Fizesse elő az Új Szót! Részletek az MM« '—: « 17. oldalán

Next

/
Oldalképek
Tartalom