Új Szó, 2000. május (53. évfolyam, 100-124. szám)

2000-05-02 / 100. szám, kedd

FISCHEREI V.5. 2 hét reggelivel, repülőút Brünnből V.6. 1 hét félpanzió, repülőút Brünnből V.8. 1 hét félpanzió, repülőút Brünnből V.9. 1 hét félpanzió, repülőút Brünnből V.13. 2 hét félpanzió, repülőút Brünnből V.17. 1 hét félpanzió, repülőút Prágából TÖRÖKORSZÁG 13 550,- MALLORCA 13 190,- RODOSZ 17 990,- DJERBA 17 920,- MALLORCA 17 080,- DALMACIA 10 790,­BRATISLAVA Michalská 14 16. tel,: 07/54 41 89 90-3, www.fischer sk KOftCE Hlavná 108, tel,: 095/622 66 08, www.fischer.sk tlLINA Marianské nám. 32, tel.: 089/564 08 10-11, www.fischer.sk LAST MOMENT < CO o * > * > FISCHER^ V.23. KRÉTA 1 hét félpanzió, repülőút Brünnből 17 990r­V.23. ISZTRIA 1 hét étkezés nélkül, repülőút Prágából 9 590 V.24. DUBROVNIK 2 hét félpanzió, repülőút Brünnből 17 39Pr­V.25. TÖRÖKORSZÁG 1 hét félpanzió, repülőút Pozsonyból 16 990,­V.28. MALLORCA 2 hét reggelivel, repülőút Pozsonyból 17 Q60,­V.31. DALMACIA 1 hét étkezés nélkül, repülőút Ostraváról 14 640,­BRATISLAVA Michalská 14-16, tel,: 07/54 41 89 90-3, www.fischer.sk KOSlCE Hlavná 108, tel.: 095/622 66 08, www.fischer.sk ÍIUNA Marianské nám. 32, tel.: 089/564 08 10-11, www.fischer.sk LAST MOMENT Kedd, 2000. május 2. www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 100. szám Mai mellékletünk: ♦ Keresztrejtvények ♦ Fejtörők ♦ Gyerkőcöknek A sikeres megfejtők között ajándékokat sorsolunk ki. 13. OLDAL ♦ A kocogás nemes értékeit hirdeti 15. OLDAL ♦ Az Ezüst Nyilak megváltója 17. OLDAL ♦ Tart a versenyfutás az elsőségért 18. OLDAL ♦ Három öngól Vácott 19. OLDAL ♦ Satanék sikeres vb-rajtja KULTÚRA A nagy alkotások örökre szólnak Düsseldorfban született első jelentős alkotása, az Ásító inas. Következő munkája igazi remekmű - sokak sze­rint Munkácsy legnagyobb alkotása a Siralomház volt. Ekkor már szülővárosa nyomán Munkácsyként írta magát alá. 8. oldal Száz éve született Munkácsy Mihály Reggel változóan felhős lesz az ég. Több helyen zápor is előfodulhat. Nappal 20-25 fok között mozog majd a hő­mérő higanyszála. 3. oldal 8 588001 690014 Példátlanul jónak nevezte a kétoldalú viszonyt Mikulás Dzurinda miniszterelnök Magyar konzulátus nyílik a nyáron Kassán Pozsony. Magyar-szlovák kormányfői, illetve külügy­miniszteri találkozóra is le­hetőséget adott az a pozsonyi háromnapos nemzetközi konferencia, amelyet a NATO jelenéről és távlatairól rende­zett a New Atlantic Initiative független szervezet. P. VONYIK ERZSÉBET Orbán Viktor magyar miniszterel­nök tartotta a fórum vitaindító előadását, ezután a tanácskozás zárt ajtók mögött folytatódott. Martonyi János külügyminiszter szlovák, cseh és szlovén kollégájá­hoz, valamint a román védelmi miniszterhez hasonlóan a meghí­vott előadók között szerepelt. A magyar miniszterelnök az utóbbi évtized legfontosabb nemzetközi eseményének nevezte a NATO bő­vítését, hiszen közép-európai or­szágokat vettek fel az atlanti tömbbe, s ennek eredményeként újrarajzolódott a világ biztonság- politikai térképe. Szombaton délben a szlovák fővá­roshoz közeli Limbachban került sor a magyar és a szlovák kor­mányfő munkaebédjére. Utána Orbán Viktor és Mikulás Dzurinda rövid nyilatkozatot adott a NATO- bővítéssel kapcsolatban. Orbán Viktor maga is bevallotta, nagyon nyíltan fogalmazott, amikor kije­lentette, „Szlovákia csak akkor lesz a NATO tagja, ha a szlovák népnek sikerül tartóssá tennie a mostani külpolitikai irányvona­lat, és megerősíteni a megterem­tett demokráciát”. Meggyőződé­se, ha lesz újabb bővítési kör, an­nak Szlovákiával kell kezdődnie. Majd hozzátette: „ám ha ne adj Is­ten, mégse kezdődne Szlovákiá­val, akkor nem is lesz újabb fordu­ló”. Mikulás Dzurinda köszönetét mondott magyar kollégájának azért, hogy a konferencián újra világosan megfogalmazta: Ma­gyarország egyértelműen támo­gatja Szlovákia integrációs törek­véseit. Megelégedéssel szólt ar­ról, hogy a kétoldalú kapcsolatok „igen elevenek és példátlanul jók”, erről tanúskodik szerinte a találkozók gyakorisága. Bejelen­tette, hogy május 4-én Budapest­re utazik, ahol a V4 kormányfői munkareggelin találkoznak Lio­nel Jospin francia kormányfővel. Júniusban újabb alkalom nyílik kettejük találkozójára a V4-ek prágai csúcsatlálkozóján, akár­csak ősszel a szlovák-magyar- osztrák hármas csúcson. Dzurin­da jelezte, az év második felében esedékes hivatalos magyarországi látogatása. Martonyi János és Eduard Kukán találkozója után a magyar diplo­mácia vezetője bejelentette: Or­bán Viktor személyesen nyitja meg augusztus 18-án Kassán a magyar főkonzulátust. A megbe­széléseken Martonyi megemlítet­te, a magyar fél várja, hogy kiegé­szítő szabályozással Szlovákiában kiszélesítik a kisebbségek nyelvé­nek használatát. A készülő köz- igazgatási reform kapcsán megje­gyezte, bízik abban, hogy a pozso­nyi kormánykoalíció minden párt­ját kielégítő formában vezetik be. Lapunk értesülései szerint Mar­tonyi János nem hivatalos megbe­szélést tartott az MKP több képvi­selőjével is. (Részletesebben az 5. oldalon). Miriam Fit'mová eddigi kabinetszóvivő lett a miniszterelnök új szóvivője Lemondott Martin Lengyel TA SR-HÍR Pozsony. Martin Lengyel, a mi­niszterelnök szóvivője szombaton lemondott tisztségéről. Bejelentet­te, egyúttal elhagyja a kormányhi­vatal sajtóirodájának igazgatói posztját is. Mindkét pozíciót Mi­riam Fit’mová, a kabinet jelenlegi szóvivője veszi át. Lengyel kijelen­tette, saját döntése nyomán hagyja el posztját, de Mikulás Dzurinda beleegyezésével. Azt is elmondta, már több hónapja fogalkoztatta a távozás gondolata, így elhatározá­sa senkit sem ért meglepetésként. A miniszterelnökkel két évig foly­tatott munkáját fontosnak, kap­csolatukat jónak tartota, de válto­zásra volt szüksége. Arról, hogyan és hol folytatja, Lengyel a követke­ző hónapban dönt. A tervek szerint a közeljövőben több előadást tart külföldön. Ki készítette elő Michal Kovác volt köztársasági elnök lejáratását 1995-ben? Megvan az első vádemelés TA SR-HÍR Pozsony. Múlt héten megtörtént az első vádemelés a Michal Kovác köztársasági elnök ellen 1995- ben tervezett lejárató akció ügyé­ben. A gyanúsított a szlovák tit­kosszolgálat (SIS) korábbi alkal­mazottja. A vád szerint P. K bűn­társként részt vett annak az anyagnak az elkészítésében, a- mely alapján Michal Kovácot el akarták távolítani posztjáról. Az elkészített tervek több variánst tartalmaztak az államfő lejáratá­sára és eltávolítására. Az anyagot a SIS valamely fontos alkotmányos tényező utasítására dolgozta ki. P. K. feletteseitől ka­pott utasításra cselekedett. Az ügyben már több tanút is kihall­gattak. A tanúk névsorában Vladi­mír Meciar exkormányfő neve is szerepel. Moszkva Gsak a könnyeknek hisz. Május elseje Oroszországban. Részle­tes beszámolónk a negyedik oldalon. (TA SR/EPA) A HZDS ingerült hívei a tettlegességtőI sem riadtak vissza Harcias május elseje ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony/Kassa. Nem volt teljesen konfliktusmentes az idei május 1- je. A HZDS gyűlésén egy fiatalem­ber „Meciar csaló” feliratú transz­parenst bontott szét, amire mint­egy tíz idősebb „ünneplő” megtá­madta, s széttépte a feliratot. A fia­talembert a rendőröknek kellett ki­szabadítaniuk a feldühödött tö­megből. Nem kerülte el a támadást a TV Global operatőre sem, akinek megrongálták a kameráját. A moz­galom mintegy 800 híve ezúttal transzparensek helyett Meciar- képekkel vonult ki megünnepelni május 1-ét. A mozgalom híveihez Sergej Roziik és a HZDS több más képviselője beszélt. A HZDS nyitrai gyűlésére az érzelmek és a vulga- rizmus volt jellemző. A háromszáz emberből összeverődött tömeg előtt Pavel Sfastny és Irena Belo- horská „a változások változásáért” jelszó alatt tartott beszédet. Az ösz- szejövetel incidens nélkül, „Éljen Meciar” felkiáltással ért véget. Kas­sán jóval békésebben zajlott az el­lenzékiek gyűlése. A mintegy 200 megjenet tüntető előtt Vojtech Tkác és Alojz Englis az előrehozott választások szükségességéről be­szélt. Naggyűlést rendeztek Po­zsonyban a kommunisták (KSS) is. Szerintük május 1. a munkások ün­nepe, akiket a hatalom mindenük­ből kiforgatott. Jozef Svec, a KSS elnöke a gyűlésen kijelentette, a szocializmust nem győzték le, a nép újra felszabadul. A cseh kom­munisták arról beszéltek a szlovák fővárosban az összegyűlteknek, hogy fogjanak össze Szlovákia NA- TO-tagsága ellen. Az SDE május el­sejei gyűlésén Milan Ftácnik, isko­laügyi miniszter szólt a párt 300 hí­véhez. Elmondta, a kormányátala­kításnak csak akkor van értelme, ha a politika változását is maga után vonja. Ftácnik azt is kijelen­tette, Migas lépését, amikor a par­lamentben a kormányfő ellen sza­vazott, nem lehet támogatni, (t, s) A Szlovák Rádió koncerttermében szervezett ünnepi akadémián Dávid Béla igazgató oklevelet adott át a volt és jelenlegi pedagógusoknak Ötvenéves a Duna utcai iskola ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Másként minősíti isko­láját a (volt) diák és másként az ott tanító pedagógus. A diáknak az első szerelmek, a csínyek, lógá­sok színtere, a tanárnak a jó tanu­lók második otthona. A jó tanuló az, aki legalább kitüntetett, de in­kább tiszta egyes bizonyítvánnyal öregbíti az alma mater hírnevét. A jó tanuló az, aki óráról órára be­csületesen készül a tananyagból. Ötven év alatt sokféle diákból jut egy-egy iskolának. A Duna utcai épület 1959 óta ad otthont a Ma­gyar Tanítási Nyelvű Alapiskolá­nak és Gimnáziumnak, melynek létrehozásáig (1950-ig) a bürok­rácia és a „magyarbarátságtalan- ság” üveghegyét mászták meg a szülők. A hét végén a Szlovák Rá­dió koncerttermében szervezett ünnepi akadémiát az iskola, me­lyen az emlékezzünk a régiekre je­gyében Dávid Béla igazgató okle­velet adott át a volt és jelenlegi pe­dagógusoknak és alkalmazottak­nak, akik húsz évig álltak a Duna utca szolgálatában, valamint azoknak a személyeknek, intéz­ményeknek, akik, ill. amelyek er­kölcsileg és anyagilag támogatták a pozsonyi magyar iskolát. Mai és egykori diákok adtak gazdag kul­turális műsort. Rögtönzött gyors­interjú készült azokkal a volt ta­nítványokkal, akikre méltán büsz­kék tanáraik. Hogy kit ki illetve mi vonzott a rendezvényre, nehéz lenne összefoglalni, de tény, hogy a „Duna utca” vonzereje hazahoz­ta a távoli országokba - Ameriká­tól Svédországig - szakadt volt di­ákjait is. (end) Dávid Béla igazgató Csáky Pált, a kormány alelnökét fogadja (Gyökeres György felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom