Új Szó, 2000. április (53. évfolyam, 77-99. szám)

2000-04-05 / 80. szám, szerda

PLUS R KONTO * > PLUS R KONTO kamatlábak magánszemélyeknek 2000. IV. 04-től 7 napos futamidőre 8,50% p.a. 1 hónapos futamidőre 9,90% p.a. 3 hónapos futamidőre 10,90% p.a. 6 hónapos futamidőre 11,70% p.a. 12 hónapos futamidőre 12,30% p.a. VSEOBECNA úverová banka Szerda, 2000. április 5. . www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 80. szám 9. OLDAL ♦ Nissan Primera - csakis Európának 10. OLDAL ♦ Hegyi bajnok a síkságról 11. OLDAL ♦ Renault Scénic 1.4 RTE 12. OLDAL ♦ Hat fő, plusz egy tonna teher HÁTTÉR Az egységesülő Európa útja Nagyrészt a Versailles-i rend­szer által felszínre hozott, meg nem oldott problémák következtében kitört II. vi­lágháború új integrációs tö­rekvéseket hozott felszínre. Főként az ellenállási mozgal­makban volt népszerű a gon­dolat, mely szerint minden háború okozója a nemzetál­lamok „önzősége”. Legcél­szerűbbnek a nemzetálla­mok rendszerének „megha­ladása” látszott egy föderális Európában. 2. oldal POLITIKA Interjú B. Kovács Istvánnal A napokban Rozsnyón ülése­zett a Simonyi Alapítvány igazgatótanácsa, amely java: solja egy olyan fórum összehí­vását, amelyen megvitatnák a szlovákiai magyar intézmény- rendszerek további fejleszthe­tőségét, illetve finanszírozá­suk átláthatóságát. B. Kovács Istvánt, a testület elnökét kér­deztük a részletekről. 5. oldal B. Kovács István Sokfelé elered az eső. A hő­mérséklet 12-17, délen 17-21 fok között várható. 3. oldal 8 588001 690014 A külpolitikai és integrációs tevékenység összehangolása Schuster kérése: stabil koalíciót Pozsony. Rudolf Schuster ál­lamfő, Mikulás Dzurinda mi­niszterelnök és a házelnök Jozef Migas tegnapi találko­zóján Schuster kérte partne­reit, az ország belpolitikai stabilitása és külföldi meg­ítélése érdekében megnyug­tatóan rendezzék a koalíción belüli, a baloldal által vál­ságnak nevezett helyzetet. ÚJ SZÓ-HÍR „Günter Verheugen azt üzente, ha Szlovákia esélyes akar lenni a fo­lyamatban, és az Európai Unió tag­jává szeretne válni, a kormánynak a soron következő parlamenti vá­lasztásokig ki kell tartania. Én ezt a véleményt csak aláhúzni tudom: magam is nagyon ezt kívánom” - értelmezte Dzurinda az EU bővíté­si biztosának a koalíción belüli el­lentétekkel kapcsolatos állásfogla­lását. Migas ugyanakkor úgy véle­kedett, az SDK-n belüli viszonyo­kat kell rendezni, mert elsősorban az okozza a koalíción belüli nehéz­ségeket. A koalíciónak szerinte a belviszályok helyett a jövő évi költ­ségvetésre, a mikrogazdaság élén­kítésére kell összpontosítania. Migas cáfolta, hogy Pavol Kanis baloldali védelmi miniszter jelen­léte a HZDS közelmúltbeli közgyű­lésén az SDE megosztottságát je­lezné. A kerületi elöljárók felül­vizsgálatára és esetleges leváltásá­ra vonatkozó baloldali javaslatot Dzurinda és Schuster nem tartja indokoltnak, s mivel a miniszterel­nök szerint a közigazgatási reform révén a kerületek illetékességi kö­re csökken, nem látja okát nyo­mást gyakorolni az elöljárókra. Az elnök jelezte, a kassai vasmű el­adásának körülményeiről a hely­színen szerzett és a miniszterel­nöktől kapott információi egyez­nek. Dzurinda reméli, a júliusig tartó hírzárlat ellenére a U. S. Steel befektetése lesz az egyik legna­gyobb szlovákiai külföldi beruhá­zás, amely erősíti Washington és Pozsony kapcsolatait és javít a ke­let-szlovákiai régió gazdasági helyzetén. ígéretet tett, a hírzárla­tot követően „az állampolgárok minden egyes dollárról tudni fog­nak”. A felek megegyeztek, külpo­litikai és integrációs tevékenysé­gük összehangolására a külügymi nisztériummal egységes protokoll- tervezetet készíttetnek. A közel­múltban külön látogatáson Ma­gyarországon járt miniszterelnök, illetve államfő megegyezett, a ma­gyarországi szlovákság kérésének megfelelően megvizsgálják, bizto­sítható-e a pozsonyi közszolgálati televízió és rádió adásának ma­gyarországi vétele, (korp) Nem elegendő az európai uniós törvények átvétele 2004-től lehetnénk tagok ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Pavol Hamzík integrációs miniszterelnök-helyettes tegnap Po­zsonyban átadta Walter Rochelnek, az Európai Bizottság szlovákiai nagykövetének és Georges Vangier francia nagykövetnek az uniós jog­gyűjteményt jelentő aquis com- munitaire elfogadását célzó nemze­ti program javított változatát. Ez le­szögezi, hogy Szlovákia 2004. janu­ár 1-jével szeretne az Unió rendes tagjává válni. Mind Hamzík, mind Rochel hangsúlyozta, hogy a jog­harmonizáció önmagában nem elég, az elfogadott törvényeket élet­be is kell léptetni. Ehhez viszont ki kell építeni a megfelelő intézmény­rendszert. A most átadott dokumen­tum meghatározza az egyes törvé­nyek elfogadásának programját 2002-ig, egyben alapul szolgál majd az EB Szlovákiáról szóló idei jelen­téséhez. Az Pavol Hamzík szerint fontosabb lesz, mint az előző évi volt, hiszen megmutatja, a tárgyalá­sok során hogyan alakulnak csatla­kozási kilátásaink. Rochel kiemelte, hogy az elemzés szempontjából a legfontosabb a bíróságok független­sége, a kisebbségi jogok betartása és a korrupció elleni harc lesz. A diplo­mata elismerően nyüatkozott a gaz­dasági reformokról, és kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák gazda­ság hamarosan teljesen működő pi­acgazdasággá válik, (sóti) A diszkrimináció ellen tüntető cigányasszony Hannoverben. Németország a napokban számos romának adott politikai menedékjogot, akik Koszovóból az albánok elől menekültek. (TA SR/AP-felvétel) A hajógyár küldöttsége ma találkozik Rudolf Schusterrel Minimálbér és Jaguár Előrehozott választások Alig volna szavazó Pozsony. A lakosság 58%-a nem tartja szükségesnek az előrehozott választásokat, a megkérdezettek 33%-a van ellentétes véleményen. Az idő előtti választásokat szorgal­mazó népszavazáson csak a meg­kérdezettek harmada venne részt. Mindez a Szlovák Statisztikai Hi­vatal mellett működő közvéle­mény-kutató intézet felméréséből derül ki. A referendumot és az elő­rehozott parlamenti választásokat legnagyobb arányban a 60 év felet­tiek, az alapiskolai végzettséggel rendelkezők és a Trencséni kerü­let lakosai támogatják. Míg a HZDS és az SNS szimpatizánsai­nak 89, illetve 86%-a támogatja az előrehozott választások gondola­tát, és 85, illetve 55 %- a venne részt a referendumon, a kormány­pártok választói inkább ellenzik azokat. Az előrehozott választáso­kat ellenzők a fiatalabb korosz­tályból kerültek ki, de a magyar nemzetiségűek, a közép-, illetve főiskolai végzettséggel rendelke­zők, a Pozsonyi és a Nagyszomba­ti kerület lakói és a kormánykoalí­ció támogatói is szükségtelennek tartják azokat, sőt a referendu­mon sem vennének részt, (ú) KAMONCZA MÁRTA Komárom. Tegnap fordult elő első ízben, hogy amikor Milan Kopcok vezérigazgató kiszállt Volvo típusú autójából, az alkalmazottak „fuj” kiáltással fogadták. Az emberek reggel a gyár udvarán gyülekeztek, hogy hangot adjanak elégedetlen­ségüknek. A hajógyár 1920 alkal­mazottja hétfőn belépett munka­helyére. Munka azonban csak ke­veseknek jutott, a legtöbben takarí­tanak, leltároznak. A mólón hat fél­kész hajó áll, egyet közülük április 20-án kellene keresztelni Komá­romban, ezen az úszóművön a szakemberek serényen dolgoznak. A többi hajó körül nincs mozgás, a munkálatokat pénz- és anyaghiány miatt leállították. Ezenkívül a gyár területén két olyan hajó van, mely­nek építése az első szakasz után be­fejeződött. A megkezdett munkála­tok is jelzik, hogy a hajógyárban lenne mit tenni, megrendelő is van a hajókra, csak pénz nincs. Az al­kalmazottak éppen emiatt elége­detlenkedtek. „A dolgozóknak feb­ruári bérük 30%-át kellett volna megkapniuk a nap folyamán. Úgy tudjuk, a pénzt még múlt héten csütörtökön átutalták, s azoknak az alkalmazottaknak, akiknek az Általános Hitelbankban és a Szlo­vák Takarékpénztárban van szám­lájuk, a fizetésük 30%-a már a számlájukon is van” - nyilatkozta lapunknak Kálazi János, a hajó­gyárban működő szakszervezet el­nöke. Elmondása szerint az alkal­mazottak bruttó átlagbére február­ban 9110 korona volt, az alkalma­zottak most átlagfizetésük 75%-á- ért dolgoznak. Vannak olyanok, akiknek a fizetése nem haladja meg a minimálbért sem. Sokan teg­nap azért méltatlankodtak, mert csak az utazásra ezer koronát köl­tenek egy hónap alatt, hogy bejár­janak dolgozni, holott egész nap csak takarítanak. Egy házaspár azért elégedetlenkedett, mert mindketten a gyárban dolgoznak, és már 57 napja egy fillért sem kap­tak, nem tudják miből fizetni a la­kást, miközben, mint mondták, „a 35 éves Marián Jancosek, a Szlovák Hajógyár Rt. felügyelőtanácsának elnöke tavaly hatmillióért Jaguárt vásárolt magának”. Egyelőre nem tudni, az alkalmazottak meddig tű­rik a bizonytalanságot. Ma Rudolf Schuster államfő fogadja a hajógyá­ri szakszervezet és a részvénytársa­ság felügyelőtanácsának két-két tagját, a munkások képviselőjét és Milan Kopcok vezérigazgatót. Kína az AIDS csapdájában Félmillió fertőzött Peking. Kínában a kormány hivata­los becslése szerint több mint fél­millió ember hordozza magában az AIDS-betegség okozó HIV-vírust, ráadásul a jövőben évente 20-30 százalékkal emelkedhet a fertőzöt­tek száma. A világ legnépesebb or­szágának éves költségvetéséből csupán 1,8 millió dollárt költenek AIDS-megelőző programokra, ami a lakosság lélekszámához viszo­nyítva hallatlanul kevés. Kínában az AIDS eddig ismert áldozatainak száma 356 fő. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom