Új Szó, 2000. április (53. évfolyam, 77-99. szám)

2000-04-01 / 77. szám, szombat

Az Új Szó telefonos közvélemény-kutatása! Ön szerint elő kell-e vezetni Vladimír Meéiart, hogy vallomást tegyen ifj. Michal Kováé elrablásának ügyében? IGEN: 09722 62222 NEM: 09722 62111 Jövő szerdáig várjuk a válaszokat Egy hívás ára 5 korona Perexis, P. 0. Box 49,830 08 Bratislava 38 Szombat, 2000. április 1. www.ujszo.com Ára 8,50 korona 53. évfolyam, 77. szám Az exkormányfő feljelentette Jaroslav Ivort, a nyomozóhatóság vezetőjét, a HZDS elnökét parlamenti képviselői „saját testükkel" védik Telt ház Meciar panziója előtt Bámészkodók, Meciar-hívek, újságírók és talán civil ruhás rendőrök a panzió előtt. A vezér szobafogságra ítél­te magát. (TA SR-felvétel) Nagy-Britannia felkarolja a V4-es csoportot Visegrádiak Londonban MTI-HIR 9. OLDAL ♦ Marci esete április elsején 10. OLDAL ♦ A nagytakarítás fortélyai 11 .OLDAL ♦ Fogas kérdés gyerekeknek 12.OLDAL ♦ A sportmászás szabályai POLITIKA Pittner fejére megy ki a játék? Meciar esetleg attól tarthat, hogy a vizsgálóhivatal annyi terhelő bizonyítékkal rendel­kezik ellene, hogy tanúból ott helyben gyanúsítottá léptet­né elő, és előzetes letartózta­tásba helyezné. Az exkor- mányfőnek semmi sem nö­velné jobban a népszerűségét a saját 30 százalékos táborá­ban, mint ha „vértanúként” bebörtönöznék. 4. oldal INTERJÚ Interjú Vladimil Podstránskyval Szlovákiában rendkívül ma­gas a munkanélküliek ará­nya. Ez új munkahelyekkel csökkenthető, melyeket első­sorban a hazai kis- és közép- vállalkozások teremthetnek. Vladimil Podstránsky pénz­ügyi államtitkárral az iparen­gedéllyel rendelkezők érde­keiről, a vonatkozó törvé­nyek módosításáról beszél­gettünk. 5. oldal Vladimil Podstránsky állam­titkár Túlnyomóan felhős lesz az égbolt, a nappali hőmérsék­let 10 és 14 fok körül alakul. Holnap is jobbára borult lesz az ég, a hőmérséklet holnap 11 és 15, hétfőn 14 és 18 fok körül alakul. 3. oldal 8 588001 690014 Trencsénteplic. Lapzártáig nem értesültünk arról, hogy Vladimír Meciart a rendőrség elővezette volna, bár Ladislav Pittner belügyminiszter ko­rábban kijelentette, ha az ügyet nem zárják le március 31-ig, lemond tisztségéről. HÍRÖSSZEFOGLALÓ A hatóságok az exkormányfőt ifj. Michal Kovác elrablása ügyében tanúként, kormánya tagjainak 1994- 1998 között történt tör­vényellenes díjazása ügyében vád­lottként hallgatnák ki, azonban Meciar eddig elutasította az idézés átvételét. Mi több, tegnap feljelen­tette Jaroslav Ivort, a nyomozóhi­vatal vezetőjét. Marián Kardos, a tömörülés szóvivője arról nem szá­molt be, vajon Meciar személyesen fordult-e a hatóságokhoz. Közben ÚJ SZÓ-HÍR Érsekújvár. - A dél-szlovákiai kór­házaknak általában van egy óriási hátrányuk. A költségvetésből - a mi adataink szerint - kevesebb fejpénzt kapnak, mint az északi járások kór­házai -jelentette ki Bugár Béla, aki tegnap képviselői ellenőrzésen vett részt az érsekújvári kórházban. Az MKP elnökét elkísérte Hóka László és Fehér Miklós parlamenti képvise­lő, Bastmák Tibor, a Nyitrai Kerületi Hivatal elöljáró-helyettese és Szá­raz József, az MKP érsekúvári járási szervezetének elnöke. - Ez ügyben már találkoztam a szakminiszterrel - folytatta Bugár -, aki ígéretet tett, hogy a jövőben változtatnak ezen a MTI- és TA SR-HÍR Frankfurt/Pozsony. A világ szá­mos országában abban ugyan egyetértenek az emberek, hogy a bolondját járassák egymással, arról azonban megoszlanak a vélemé­nyek, hogy miként tegyék, és hogy honnan erednek az április elsejei szokások. Németországnak csaknem minden részében elterjedt szokás, hogy bo- londd á tesznek másokat - főleg gye­rekeket vagy alkalmazottakat - áp­rilis elsején. Ennek egyik kedvelt módja, hogy elküldik őket képtelen dolgokat vásárolni. így például, hogy hozzon gyorsan „ibidum”-ot (Ich bin dumm - ostoba vagyok), másfél colos szalmafúrót, fél liter csigavért, húsz deka el nem égett hamut, fél kiló szárított havat vagy két liter libatejet, mert épp elfogyott és különben nincs ebéd. Angliában széles körben elterjedt szokás, hogy tréfás leveleket írnak április elsejére. A hollandok és a frí­a pártvezér trencsénteplici főhadi­szállása előtt egyre több tévéstáb verte fel tanyáját, megörökítendő a HZDS aggastyán támogatóinak újságírókkal szembeni agresszív viselkedését, illetve az Elektra panzióba nagy számban érkező HZDS-képviselők nyilatkozatait. Maga Meciar már napok óta panzi­ójában tartózkodik, ahol szerdától ülésezik a párttá alakult mozga­lomvezetősége. Ha elhagyná azt, a rendőrség felszólíthatná az idézés átvételére és előállíthatná, azon­ban behatolni nincs joga a panzió­ba. A helyszínen nyolc honatya vé­di a vezért. Dusán Jarjabek a jelen­levő újságírók előtt akarta lelep­lezni az állítólagosán a környékre vezényelt csuklyás rendőralakulat gyűjtőhelyét, ám a vélt helyszínen senkit nem talált. Ettől függetlenül az Elektra panzió környékén nagy létszámban vonultak fel a rend éber őrei. (sá, SITA, TA SR) gyakorlaton. Az érsekújvári kórház egyébként olyan szolgáltatásokat nyújt, amilyeneket más hasonló in­tézmény nem, s ennek ellenére az állami támogatásban ez nem tükrö­ződik. Ennek a kórháznak is sokat ártott a Vladimír Meciar kormány­zása idején jóváhagyott területi fel­osztás, amikor is olyan kórházakat, melyek nem voltak jól felszerelve, kerületi kórházi szintre emeltek. Más intézményeket, amelyek felsze­reltsége megfelelő volt, meghagy­tak járási kórháznak. Nem akaijuk, hogy az érsekújvári kórház, amely 1,5 millió embernek nyújt speciális idegsebészeti szolgáltatást, ebben az áldatlan állapotban működjön tovább - nyilatkozta Bugár Béla. zek azzal lepik meg egymást, hogy ha tehetik, feketére vagy fehérre mázolják a beugratott egyén arcát, vagy hátulról meglepve őt, valamit a ruhája alá dugnak. Tipikus beug­ratás az is, hogy rábeszélik az illetőt, foltozza be ruházatának nem létező lyukait. A média előszeretettel invi­tálja a kíváncsiakat nem létező elő­adásokra április elsejére, a kompu­terek világában pedig kiagyalt víru­sokkal riogatják egymást az interneten. Sok jel mutat arra, hogy Németor­szágban az április elsejei beugratá­sok szokása csak a XVII. században terjedt el igazán, a 30 éves háború viharai után. Feltételezik, hogy a bolondját járatás szokása végső so­ron a római korból ered, amikor népünnepéllyel hódoltak Mars, a hadisten előtt. Nem kizárt azonban a szokás indiai eredete sem. Mások úgy vélik viszont, hogy az áp­rilisi tréfa a tavaszvárás ünnepsége­ire vezethető vissza, amelyeknek mindig voltak nyertesei és vesztesei, Zsolnai Tiso-emléktábla Lezárták az ügyet Zsolna. Megszüntette az eljárást a Tiso-emléktábla ügyében a Zsolnai Járásbíróság. Az ügyészség az em­beri jogok csorbítására törő moz­galmak támogatása és propagálása miatt rendelt el vizsgálatot. Mint ismeretes, a zsolnai önkormányzat március 14-én az ottani Katolikus ház falán kívánta elhelyezni a háborús bűnösként számon tartott Tiso domborművét, az épületben működő apácarend kérésére azon­ban végül elállt tervétől. Jaroslav Ivor, a nyomozóhivatal vezetője szerint azért szüntethették meg az eljárást, mivel nem történt bűncse­lekmény. (TA SR) fölé- és alárendeltjei, okosai és osto­bái, s amelyeken kigúnyolták és vé­gül elűzték a telet - miközben a bo­londját járatták egymással. Történelmi hátteret látszik adni az áprilisi tréfáknak egy 1530. április elsejei esemény, amikor is az augsburgi birodalmi gyűlés határo­zata alapján pénzreformot kellett volna végrehajtani a fizetőeszköz egységesítése érdekében. Mivel azonban nem lett semmi a dologból - az 1873-as solothumi népi kalen­dárium szerint ezért aztán kigú­nyolták a spekulánsokat, és április elsejét a „bolondok ünnepnapjává” nyilvánították. Persze, az is lehet, hogy mindez nem igaz. Az április elsejei ugratás fokozato­san szinte a világ valamennyi or­szágában elterjedt, az amerikaiak állítólag pontosan tudják datálni, hogy náluk 1631-ben kezdődött, viszont tájainkon állítólag csak a 20. század elején. A népi hiedelem szerint április elsején halt meg a Jé­zust eláruló Júdás. London. Az Európai Unió francia el­nöksége alatt le kell zárni az unió belső reformját, hogy felkészültek legyünk a kelet-európai országok mihamarabbi befogadására - han­goztatta Keith Váz, a brit külügymi­nisztérium európai ügyekben illeté­kes államminisztere. Váz tanácsko­záson látja vendégül Csehország, Lengyelország, Magyarország és SITA-HÍR Pozsony. Összesen 101 kínai, afga­nisztáni, vietnami és indiai mene­kültet tartóztatott le a rendőrség szerdán a poltári járásbeli Pinc köz­Szlovákia külügyi államtitkárát. Ar­ra biztatta partnereit, jelezzék Lon­donnak, ha a csadakozási folyamat lelassulását érzik. Németh Zsolt ma­gyar államtitkár méltatta, hogy Lon­don felfigyelt a V4-ek együttműkö­désére. Andrzej Ananicz lengyel ál­lamtitkár arról beszélt, hogy a viseg­rádiak érdeke, hogy Szlovákia is ve­lük egy vágányon haladjon, és a há­rom elsőkörös ország igyekszik át­adni saját tárgyalási tapasztalatait. ség közelében. A csoport a szlovák­ukrán határon lépett az ország terü­letére, s egy Liaz tehergépkocsi pla­tójára volt bezsúfolva. A jármű is- mereden vezetője balesetet szenve­dett, így buktak le a menekültek. MEGKÉRDEZTÜK Könözsi László földművelési államtitkárt A korpiány szerdán Könözsi Lászlót nevezte ki a földműve­lési minisztérium államtitkári posztjára, ahol a távozó Mészá­ros Győzőt váltja fel. Köztudott, hogy az MKP és az SDL között éppen a földműve­lési tárca vezetője miatt van­nak a legnagyobb ellentétek. Nem akadályozza majd ez a munkáját? Találkozott már Pavel Koncos miniszterrel, el­fogadja Önt államtitkárnak? Már elfogadott, hiszen amikor csütörtökön először voltam benn a hivatalban, bemutattak neki. Mivel a kormány nevezett ki, nem is teheti meg, hogy nem fogad el mint államtitkárt. Nem gondolom, hogy az MKP és az SDL közötti ellentét befolyásol­ná a munkámat. A fontos prob­lémákat nem mi ketten fogjuk megoldani a minisztériumban, hanem magasabb fórumnak kell azokat megvitatnia. A legközelebbi napokban mi­lyen konkrét feladatai lesz­nek? Még nem ismerem a következő napok pontos programját, csü­törtökön részt vettem egy mi­nisztériumok közötti egyezteté­sen, és valószínű, hogy több ha­sonlóra kerül sor a napokban. A munkanélküliséggel kapcsola­tosan alakult egy új bizottság, amelyben minden minisztéri­um képviselteti magát államtit­kári szinten is. (gl) Ellenőrzés az érsekújvári egészségügyi intézetben Déli kórházak hátránya Ma a világ szinte valamennyi országában megtréfálják egymást az emberek Bárki lehet április bolondja Közlekedési baleset miatt bukott le az ázsiai csoport 101 menekült a platón

Next

/
Oldalképek
Tartalom