Új Szó, 2000. január (53. évfolyam, 1-24. szám)

2000-01-03 / 1. szám, hétfő

SPORTY IL AG I ________a- ----­9 OLDAL Adott a válogatott gerince 13. OLDAL Tallózás 2000 sporteseménynaptárában 14. OLDAL Zavadszky, az őszi idény legjobbja 15. OLDAL Újabb kudarc a junior jégkorong-vb-n T TT ÚJRA KÖZELEBB AZ OLVASÓKHOZ APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE MÁR UT SZÓ MC, CD, VHS és arany árusítása Hlavné nám. 17 Tel.: 0812/ 741 38 47 Hétfő, 2000. január 3. www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 1. szám VÉLEMÉNY Vetőmag a gödör alján Azt azonban a kormány nem tudta elérni, hogy a döntési helyzetbe került testületek­ben ne a kontraszelekció ér­vényesüljön. Azt még elviseli az ország, hogy középszerű emberek kerültek a pártok élére. Ennek azonban az a következménye, hogy a fe­gyelem fontosságának túl­hangsúlyozása jegyében a kormányzásban és a tanács­adásban is csak a középsze­rűek jutnak szóhoz. 2. oldal Kincskeresők a könyvtárban Polák Margit úgy tartja, nem az a fontos, hogy a gyerek sze­resse a könyvtárost, hanem sokkal fontosabb, mennyire szereti a gyereket a könyvtá­ros, mert csak így tudja meg­szerettetni vele a könyvtárat és a könyvet. „Olyankor igenis előveszem a cukorkát termő csodacsuprot, aminek segítsé­gével el tudom varázsolni az óvodásokat. Azokat a gyere­keket is, akik a képernyő bű­völetében és az ott látható kommersz butítás közegében élnek. Ők képesek ugyanúgy kilépni abból a bűvös körből, mint ahogyan könnyedén odavonzották őket.” 8. oldal „Világossá lesz előttem, mit kell tennem." Központi áremelés Aki leszállít valamit, annak a számláját általában ki is egyenlítik. Aki pedig erre nem képes, nagyon gyorsan eltaka­rítják az útból. Erre szolgál a csődtörvény, amely talán idén végre nálunk is működőké­pessé válik. Ez egyben csőd­hullámmal is járna, de a kör­nyező országok tapasztalatai szerint ezt is túl lehet élni, utána pedig sokkal tisztább lesz a kép. 6. oldal Borult idő, havazás. A nap­pali hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1 fok között, délnyu­gaton 0 fok körül. 3. oldal Rudolf Schuster köztársasági elnök újévi beszéde. A szilveszter éjszakai mulatozásnak Szlovákiában egy halálos áldozata volt 2000 - az utolsó nehéz esztendő? Pozsony. A dátumváltás mi­att a szokásosnál viharosab­ban megünnepelt szilveszter, illetve a független Szlovákia kikiáltásának 7. évfordulója országszerte nagy tömegeket csalt ki az utcákra és terekre, ennek ellenére a tűzoltóknak és a mentőknek aránylag ke­vés dolguk akadt. HÍRÖSSZEFOGLALÓ A szilveszter éjszakai ünnepség az ország függetlensége kikiáltásá­nak 7. évfordulója jegyében telt a fővárosban. A Stúr téren felvonták a nemzeti zászlót és az ágyúkból leadott díszlövések után Rudolf Schuster szólt az ünneplőkhöz. Az államfő január elsején sugárzott újévi beszédében az ország gazda­sági helyzetéről szólva emlékezte­tett a kormány ígéretére, miszerint a 2000. évvel a polgárok letudhat­ják az utolsó nehéz esztendőt. Sze­rinte a kabinetnek lehetőséget kell adni kitűzött céljainak elérésére. Rámutatott: egy esztendő nem tart elviselhetlenül hosszú ideig. Hoz­zátette, a szlovákok és A velük együtt élő nemzetiségek a történe­lem során már többször bebizonyí­tották, hogy nehezebb időket is si­került átvészelniük. Schuster első­rendű feladatként jelölte meg a társadalom összefogását. „Elfo­gadhatatlan, hogy választáson­ként változzanak az ország alapel­vei” - mondta, hozzátéve, hogy Szlovákia működésének alfája és ómegája a szlovákok és a kisebbsé­gek közötti megbékélés. Pozsony-Óváros polgármestere, Andrej Durovsky meglepetéssel szolgált az ünneplők számára: a térnek nevet adó Roland szobor ugyanis saját tengelye körül 360 fokot fordult. A szilveszterező so­kaság kedvére gyönyörködhetett a lézershowban, és táncra perdülhe­tett az ismert hazai együttesek ze­néjére. A Mihály-kapunál szabad­téri diszkó várta a fiatalokat, a Nemzeti Színház előtti téren felál­lított műjégpályán koncertező ze­nekarok biztosították a talpaláva- lót az érdeklődőknek. A pozsonyi szilveszteri éjszakai ünnepséget a várdombi tűzijáték tette teljessé. Az egészségügyi alkalmazottak be­számolója szerint a mentősöknek aránylag kevés dolguk akadt. A leggyakoribb panaszokat a dob­hártyaszaggató robbantások és a mértéktelen alkoholfogyasztás váltották ki. A szilveszteri mulato­zás egyetlen halálos áldozata az a 38 éves breznóbányai fiatalember, akinek kezében felrobbant egy há­zilag barkácsolt robbanószerkezet. Pozsony főterén hajnalig tartott a buli. Rudolf Schuster elmondta első újévi beszédét. II. János Pál pápa, valamint állam- és kormányfők újévi üzeneteiből Mindenütt kulcsszó volt a béke Vlagyimir Putyin a megbízott államfő Borisz Jelcin lemondott MTI-HIR Moszkva. Borisz Jelcin orosz el­nök pénteken televíziós beszédben jelentette be, hogy azonnali ha­tállyal lemond tisztségéről, és az új államfő megválasztásáig Vlagyi­mir Putyin kormányfőt bízta meg az elnöki teendők ellátásával. Váratlan beszédében a 68 éves ál­lamfő közölte: „Megbízatásom le­járta előtt távozom. Tisztában va­gyok vele, hogy meg kell tennem; Oroszországnak új politikusokkal, új arcokkal, intelligens, erős, ener­gikus emberekkel kell átlépnie a millennium küszöbén.” További anyagaink a 2. és a 4. oldalon. Dzurinda betétkönyvei - immár euróbán Ernestína a first baby HÍRÖSSZEÁLLÍTÁS Róma. Békét kívánt az egész embe­riségnek" az új évezredre II. János Pál, aki ezt az óhaját az új esztendőt köszöntő százezrek előtt juttatta ki­fejezésre pontban éjfélkor a Római Szent Péter téren, s ugyanerről be­szélt a szombati Úrangyala imád­ságban, illetve a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapujának megnyitása után. „Az új év küszöbét átlépve szeretnék bekopogtatni há­zatok ajtaján, és mindenkinek egyenként kifejezni jókívánságai­mat” — mondta a katolikus egyház­fő, „békében gazdag”, derűs és bol­dog újévet kívánva nemcsak a ke­resztény hívőknek, hanem a Föld minden lakosának. Az ökumenikus (vallások közötti) párbeszéd jelen­tőségét emelte ki a pápa a Santa Maria Maggiore bazilikában szom­TA SR és SITA-HÍR Pozsony. Az ország infrastruktúrá­ját képező vállalatok - az elektro­mos művek, a gázművek, a vasút, a fegyveres testületek stb. - minden nehézség nélkül vették a dátum­váltás akadályát, a 2000-es év szá­mítógépes jelölése nem okozott fennakadást. A gazdasági miniszté­rium jelentése szerint a Szlovák Távközlési Vállalat állta az újévi te­lefonálási rohamot. Az átmenetet koordináló központ már az új év el­ső órájában jelentést adott a wa­baton délelőtt tartott miséjében. Ausztriában Viktor Mima kancellár sürgette a kormány mielőbbi meg­alakítását, s úgy vélte, hogy a tár­gyalások során elért eredmények alapján nincs akadálya az „új re­formpartnerség” létrejöttének az eddigi koalíciós partnerek között. „Véglegesen véget ért az a rettene­tes félelem, amely egy ezredéven át őrölt bennünket, hogy elveszíthet­jük függedenségünket, nemzeti egységünket, hitünket, kulturális önazonosságunkat” - hangsúlyozta újévi üzenetében Enni Constan- tinescu, Románia elnöke. Václav Havel cseh államfő filozofi­kus hangvételű beszédében aláhúz­ta: az információs, a vállalkozói globalizációt nem követi a globális felelősségvállalás kiteljesedése. Kifogásolta, hogy a cseh politika és a mindennapi élet elidegenedik egy­shingtoni központnak, a brüsszeli NATO-központnak, a bécsi atom­energia bizottságnak az ország inf­rastruktúrájának zavartalan műkö­déséről. A szlovákiai központ kü­lön figyelemmel kísérte a Jaslovské Bohunice-i és a mohi atomerőmű Y2K-nak is nevezett átállási helyze­tét, ahol szintén gond nélkül foly­tatódott a rrítmka. A szaktárca be­számolója rámutat: a dátumváltás sem az országban, sem pedig a szomszédos államokban nem befo­lyásolta az energetikai hálózat mű­ködését. Fél órával éjfél után a mástól, s nem tartják tiszteletben az erkölcsi és jogi normákat. „Lengyelország szempontjából az elmúlt esztendő legfontosabb ese­ménye az volt, hogy az országot felvették a NATO-ba” - mondta Aleksander Kwasniewski lengyel államfő. Lengyelország közelebb került másik nagy nemzeti céljá­nak, az európai uniós tagságnak el­éréséhez is. 1999-ben folytatódott a gazdasági növekedés és a külföldi tőke beáramlása, s noha a fejlődés üteme a tervezettnél alacsonyabb volt, az ország a térség egyik leg­gyorsabban fejlődő állama maradt. A hazai és külföldön élő lengyelség mellett Kwasniewski külön kö­szöntötte Lengyelország szomszé­dait, Litvániát, Csehországot és Szlovákiát, Ukrajnát, Fehér­oroszországot, Németországot és Oroszországot. Szlovák Nemzeti Bank is jelezte a pénzkiadó automaták működőké­pességét. Ivan Paska, a pénzintézet sajtóirodájának vezetője bejelen­tette, az ország területén működő összes külföldi bank, illetve fiók ké­pes kereskedelmi tevékenységének zavartalan folytatására. A statiszti­kai hivatal vezetője szerint azon­ban a Y2K probléma nem hárult el véglegesen, hiszen számos informa­tikai rendszert (elsősorban a kis - és közepes vállalatok felhasználói programjait illetően) csupán ma, illetve még e héten tesztelnek le. TA SR és tTK-HÍR Kassa/Pozsony. A 2000. esztendő első szlovákiai újszülöttje 10 má­sodperccel éjfél után jött világra a Kassa-sacai kórházban. Mind Ernestína mind édesanyja jó egészségnek örvend. Pozsonyban szintén leánygyermeknek adtak életet elsőként. A dolog érdekessé­ge, hogy az újszülött apja szintén január első napján született. Mikulás Dzurinda kormányfő az ország nyolc kerületében elsőként született csecsemőknek többek kö­zött 20 ezer korona értékű, euróbán kifizetendő betétet tartal­mazó takarékbetétkönyvet ajándé­kozott. Dzurinda úgy véli, a 18 évig kamatozó betétet az ajándé­kozottak tanulmányaikkal kapcso­latos kiadásokra fordíthatnák. Különös figyelem az atomerőműveknek. E héten is folytatódik a tesztelés Mindenütt zavartalan átállás A boldog mama, Slavomíra Holecková nem rekordot akart dönteni, ha­nem egészséges gyermeknek életet adni. Ez a vágya teljesült. (TA SR)

Next

/
Oldalképek
Tartalom