Új Szó, 1998. december (51. évfolyam, 278-301. szám)

1998-12-28 / 298. szám, hétfő

» j 'ablak közti I beltéri ee&őA/y alumínium / műanyag ^^fi'á'níkus és elektromos vezérlés SZAlfitFijCiSÖNyÖk Dunajská Streda....: tel./fax: 0709/52 49 76 Kúpeľná 2175/34 tel.: 0709/52 12 66 Bratislava : tel.:' 07/6345 1274 0901 708 159 UT SZO VK-81 szoNyee, PARAFA - PARkETTA® P'VC • LMSUÁS CAlSÁZSkAPM (behozatal Amerikából) mechanikus és elektromos vezérlés - SOVAZVéDŐ HÁLÓk tü&iNi Nf VK-81 Hétfő, 1998. december 28. Ara 7 korona 51. évfolyam, 298. szám KOMMENTÁR Kincstári szaloncukor Kissé vészjóslóan hangzott a hír, amely szerint a Dzu­rinda-kormány 1999 mind a tizenkét hónapjára befa­gyasztja a miniszteri fize­téseket. Vészjóslóan, mert senkinek sem elégítette ki a várakozását. Azokét sem, akik valamelyest konyíta­nak a közgazdaságtanhoz, így tisztában vannak vele, milyen súlyos válságban van Szlovákia gazdasága, és hogy a krízis csak radi­kális intézkedésekkel old ható fel. Az ebbe a cso­portba tartozókat az ag­gasztja, hogy a kormány gazdasági szakemberei nem tudják pontosan, mi a teendő. 2. oldal POLITIKA Elindított folyamat A Moravčík-kormány ide­jén Tibor Šagát fél évig állt a tárca élén, ezt követően ellenzéki politikusként igyekezett felhívni az ille­tékesek figyelmét a szük­séges intézkedésekre. Hasztalan, a letűnt kor­mánynak köszönhetően az egészségügy négy év alatt súlyos beteg lett. 5. oldal Tibor Šagát: Míg 1994-ben 5 milliárdos volt az ágazat hiánya, jelenleg meghalad­ja a 12 milliárd koronát. A tartalomból: • Beszélgetés Šupler edzővel • Az év labdarúgója • Bemutatjuk az Anderlechtet • Felemás évet zár a Tauris IDŐJÁRÁS Ma enyhe havazás és nap­sütés váltogatja egymást. Az éjszakai hőmérséklet -4 és -9, a nappali 0 és -4 fok között alakul. 3. oldal Vatikánváros. Hagyomá­nyos karácsonyi üzeneté­ben II. János Pál pápa an­nak a veszélyére figyel­meztetett, hogy a világ egyre beletörődőbben fo­gadja a gyűleletről és az erőszakról szóló híreket. MTI-HÍR A katolikus egyházfő pénteken a Szent Péter bazilika erkélyéről negyvenezer fős tömeg előtt mondott Urbi et Orbi (a városnak és a világnak szóló) üzenetében feltette a kérdést: miként egyez­tethető össze a karácsonyi üdvöz­lőlapok tisztasága a világ tömér­dek gondjával? Bár országokat nem nevezett meg, kiemelte a Közel-Kelet zaklatott helyzetét, és a nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartására szólított fel, nyilvánvaló utalásként az izraeli­palesztin békemegállapodások­ra. Elítélte az Irak ellen intézett amerikai-brit légitámadásokat, de arra intette Bagdadot, hogy a maga részéről is járuljon hozzá a kialakult válság megoldásához. II. János Pál ünnepi jókívánságait 58 nyelven olvasta fel. Szorgal­mazta, többet kell tenni a halál­büntetés és a fegyvergyártás be­tiltásáért. A pápai megnyilatko­zás színhelyén több ezer ember Koncoš konca Bugár: januárban megoldódhat a földalap kérdése Csak az agrément dönt Biítora mint nagykövet? Pozsony/Washington. Martin Bútora szociológus a washingtoni új szlovák nagyköveti poszt leg­esélyesebb várományosa a tekin­télyes amerikai napilap, a The Washington Times értesülései szerint. A lap pénteki, internetes kiadása azt úja, Mikuláš Dzurin­da miniszterelnök Vádav Havel volt szövetségi államfő korábbi emberjogi tanácsadóját nevezné ki a fontos tisztségbe. Bútora, aki jelenleg a Nyilvánosság Kérdései Intézetének vezetője, a híreszte­lést nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Karol Šefčík, a külügymi­nisztérium szóvivője elmondta, a diplomáciai szokásoknak megfe­lelően amíg az amerikai fél nem nyújtja át az agrément, addig a szóba jöhető jelöltekről nem nyi­latkozhatnak. Martin Bútora a szövetségi állam szétválása után a szlovák ellenzéki pártokkal együtt felvette a küzdelmet a ha­talomvágytól megittasult Vladi­mír Mečiar rendszerével. (ČTK) ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Pozsony. Januárban nyílik lehe­tőség a földalap körül kialakult problémák megoldására, nyilat­kozta lapunknak Bugár Béla. A Magyar Koalíció Pártja elnöke el­mondta: januárban lejár a föld­alap igazgatótanácsának ötéves megbízatása. Az új összeállításá­nál arra kell ügyelni, hogy az MKP-t megfelelő arányban képvi­seljék a tanácsban, hiszen a tagok választják az elnököt. Az MKP szerint nem elég a tanácsi tagság, mert a koalíciós szerződés alap­ján a magyar pártot illeti az elnö­ki poszt. Bugár hangsúlyozta, az elnök dönt a legtöbb vitás kérdés­ben, ezért fontos a tisztség meg­szerzése. Pavel Koncoš földműve­lési miniszter - túllépve hatáskö­rét és megszegve a koalíciós szer­ződést - az alap élére kinevezte elődje, Peter Baco jogalkotási osztályának vezetőjét, aki tanács­adóként maga mellé vette az alap korábbi igazgatóját. Baco ezért nyilvánosan megdicsérte utódját. Az MKP korábban figyelmezte­tett, hogy Koncoš elődje politiká­ját fogja folytatni, ami beigazo­lódott. Sőt a miniszter egy bi­zottsági meghallgatáson el­mondta, a nevesítetlen földek kormányprogramba foglalt meg­oldását nem tudja teljesíteni. Bugár szerint ha ismét megpró­bálnák kijátszani az MKP-t, a mi­niszternek számítania kell arra, hogy a párt képviselői nem sza­vazzák meg a parlamentbe ter­jesztett törvényeit, s valószínű­leg a PEP honatyái sem voksol­nak a törvények mellett. Miután az MKP nem kapta meg a föld­művelési tárcát, koalíciós part­nerei megígérték: a minisztéri­um irányítása alá tartozó három komolyabb alap vezető tisztsé­géből kettő az MKP-t illeti. Bugár szerint Koncoš azért nem hajlan­dó a földalap „átengedésére", mert tudja: ellenőrizhetővé válik tevékenysége - amiről már van­nak információik -, sőt minden minisztert ellenőrizni lehet ezen az alapon keresztül, (mono) Idén hat és fél millió a Megbékélés Alapítványnak Életünket és pénzünket ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Az Ivan Hudec vezette kulturális minisztérium - a Pro Slovakia Alap révén - idén több mint 21 millió koronával támo­gatta a nemzetiségi sajtót. Ebből 7 050 000 koronát szántak ma­gyar sajtótermékekre. Hatmilli­ót a Gyimesi György vezette MNMMJ-hez közel álló Életünk hetilap kapott, emellett, ponto­san meg nem határozott célra, további 450 ezerrel támogatták a lapot kiadó Megbékélés Ala­pítványt. A maradék 600 ezren a Tücsök, a Kalligram, a Tábor­tűz és az Irodalmi Szemle oszto­zott. A lapunk által megszerzett dokumentum további érdekes­sége, hogy a Slovenský juh című magyarellenes lap kiadója, a Kubko Goral 2 410 000 koronát kapott a nemzetiségi sajtóra szánt pénzösszegből, s ugyan­ebből az alapból a volt kor­mánypártok lapja, a Slovenská republika 3 milliót kapott az úgynevezett Nemzetiségi Újság­ra. Az sem elhanyagolható, hogy a komáromi Radio LOCAL magánrádiót is a sajtóra szánt alapból támogatták hatszázezer koronával, (-rn-) Ján Figeľ vezethetné a kissebbségi bizottságot Juraj Hrabko Csákynál A világ egyre beletörődöttebben fogadja a gyűlöletről és az erőszakról szóló híreket, mondta a pápa Urbi et Orbi üzenetében a negyvenezres hallgatóseregnek (ČTK/AP) II. János Pál pápa Urbi et Orbi üzenetében a halálbüntetés eltörléséért Világi gondokról tüntetett a halálbüntetés ellen. A menet Róma központján végig­haladva érkezett a Szent Péter bazilikához, ahol az egyházfő ép­pen üzenetét olvasta fel. A részt­vevők táblákat emeltek magasba, amelyeken arra emlékeztettek, hogy Kínában egy év alatt 4 ezer embert, Irakban 1500-at, az Egyesült Államokban 49 embert végeztek ki, és arra figyelmez­tettek, hogy jövőre rendeljenek el moratóriumot a halálbüntetések­re, függesszék fel végrehajtásu­kat. Számos, különböző pártok­hoz tartozó olasz politikus vett részt a megmozdulásban, ame­lyet az ENSZ római irodája is tá­mogatott. ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Juraj Hrabko, a Sme kommentátora lesz Csáky Pál mi­niszterelnök-helyettes hivatalá­nak egyik osztályvezetője. Hrabko a parlamenti választáso­kon a Magyar Koalíció Pártja lis­táján független jelöltként, a 150. helyen indult, és négyezernél több preferencia-szavazatot ka­pott. Januártól az emberi és ki­sebbségijogok főosztályának ve­zetője lesz a kormányhivatalban, s nem kizárt, hogy helyet kap a szlovák-magyar alapszerződés végrehajtását felügyelő kisebbsé­gi vegyes bizottságban is. A bi­zottságok felállását a Mečiar-kor­mány akadályozta, mivel nem egyezett bele, hogy a szlovákiai magyar kisebbség is jelöljön ta­gokat. A hatalomváltás után a szlovák és a magyar fél tisztázta ezt a problémát: Csáky Pál, a kor­mány kisebbségi jogokért felelős alelnöke három tagot jelölhet a bizottságba.,,Az már eldőlt, hogy Duka Zólyomi Árpád képviselő helyet kap a testületben. A másik két személyről sem akarok egye­dül dönteni, az MKP elnöksége elé teijesztem a kérdést" - nyilat­kozta lapunknak Csáky. Hrabko mellett szóba jöhet még egy dél­szlovákiai magyar polgármester is, a miniszeterelnök-helyettes azonban nem erősítette meg, hogy Pásztor István (Komárom) és Pázmány Péter (Duna­szerdahely) neve merült fel. Ma­gyar részről államtitkár vezeti a bizottságot, a protokoll szerint a szlovák oldalon is így kellene len­nie. Csáky szerint itt szóba jöhet Szigeti László, az oktatási tárca államtitkára, de gesztusértékű lenne, ha például Ján Figeľ kül­ügyi államtitkár vezetné a kül­döttséget. (hol) IRB-csomagot is kidolgozott a szlovák kormány Sülyos örökség SITA-HlR Pozsony. A szlovák kormány szerdai ülésén megtárgyalta és tudomásul vette az ország gazda­sági helyzetét elemző statisztikai jelentést. A beszámoló szerint a Dzurinda-kormány kiegyensú­lyozadan nemzetgazdaságot örö­költ az előző kabinettől. A folyó fizetési mérleg hiánya - hasonló­an a korábbi két esztendőhöz - az 1998-as évben is túllépi a GDP 10%-át, a bruttó külföldi eladóso­dottság mértéke pedig eléri a 60%-ot. A felhalmozódott gazda­sági gondok következtében csök­kent a gazdasági növekedés üte­me, a bankrendszer törékeny sta­bilitása reformlépéseket követel. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy a kényszerfelügyelet alá helyezett Beruházási és Fejleszté­si Bank (IRB) helyzetét rendez­zék. Ivan Mikloš miniszterelnök­helyettes úgy véli, a kabinet kül­földi pénzintézetnek szándékozik eladni az IRB-t. Ehhez módosíta­ni kell a kereskedelmi törvény­könyvet és a bankok működését szabályozó törvényt. Mikloš el­mondta, az említett intézkedés­csomagot a pénzügyminiszter a Nemzeti Bank szakértőivel kar­öltve dolgozza ki, amelyet január 15-ig terjeszt a kormány elé. Fogaš bizottsága január 13-ig kidolgozza az elveket Felülbírált szerződések SITA-HÍR Pozsony. A kormány múlt szer­dai ülésén egy, a törvényellenes állami szerződések felülbírálásá­val megbízott vizsgálóbizottságot hozott létre, melynek élére Ľubomír Fogaš miniszterelnök­helyettest választották. A Fogaš­féle bizottsággal szorosan együtt­működnek az igazságügyi és a belügyi tárca vezetői, illetve a leg­főbb ügyész. Miriam Fiťmová kormányszóvivő elmondta, a jog­szabálysértő szerződések több milliárd korona bevételkiesést okoznak a költségvetésnek. A szakbizottság január 13-ig dol­gozza ki a kérdés általános rende­zési elveit. Amennyiben szabály­sértésre derül fény, a hatóságok a törvények szerint járnak el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom