Új Szó, 1998. július (51. évfolyam, 150-176. szám)

1998-07-29 / 174. szám, szerda

AGRÁRKÖRKÉP A tartalomból: I.QLDAL • A „titok": tenyészmunka és befektetés II.OLDAL • FUlérekbőfiett milliók III.OLDAL • Az első a befektetés IV.OLDAL • Feldolgozott termékeket értékesítenek UI SZO Halálos szerelem Kuala Lumpur. A maláj bíróság 18 hónap börtönbüntetésre ítél­te azt a 33 éves férfit, aki egy ho­telszobában szeretkezés közben párnával megfojtotta feleségét. Az aránylag enyhe büntetést ki­rovó testület enyhítő körül­ménynek fogta fel, hogy az el­ítéltnek nem állt szándékában megölni élete páiját. Hiszen ő csak a hotel konzervatív nézete­ket valló vendégeit szerette vol­na megkímélni a szobából átszű­rődő kéjes sikoltozástól. (ČTK) Szerda, 1998. július 29. Ára 7 korona 51. évfolyam, 174. szám Figyelem! OLVASÓI VERSENY Részletek a 7. oldalon. VELEMENY Mieink ­Martonyival Bugár Béla, igaz, kérdés formájában, felszólította a magyar külügyminisztert, Budapest a választásokig tanúsítson Szlovákia iránt mérsékletet. Kimondatla­nul azt sugallta az egysé­gesült magyar párt elnöké­nek kérése, hogy ne ismét­lődjék meg a feszültségkel­tés, amelynek hatására 1994-ben Slota pártja megerősödött. 2. oldal POLITIKA Interjú Petőcz Kálmánnal Elgondolkodtató, hogy ne­künk, közép-európaiaknak „nincs időnk" összejönni Pozsonyban, Prágában vagy Budapesten; el kell mennünk San Sebastianba, hogy találkozzunk. 5. oldal „A spanyol átalakulás mintá­vá vált Európában. Egy totali­tárius rendszerből pár éven belül demokratikus állam lett, virágzó gazdasággal." Néptánc után tájfestészet Bár a legtöbb kulturális intézet a júliusi kánikulá­ban zárva tart, a királyhel­meci Petőfi Sándor Műve­lődési Ház e tekintetben kivétel. Három évvel ez­előtt úgy döntöttek, hogy a legifjabbak részére nép­tánctábort szerveznek. Az ötlet életképesnek bizo­nyult, hiszen már harma­dik alkalommal rendezték meg a tábort. 9. oldal Václav Havelnak légzési nehézségei vannak Nem látnak át rajtuk ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK Prága. Václav Havel cseh állam­főnek a vasárnapi vastagbélmű­tét után továbbra is légzési ne­hézségei vannak, legalább há­rom-négy napig lélegeztető ké­szülékre lesz kapcsolva. Az or­vosok megpróbálták ugyan le­kapcsolni a készülékről, de el­dugult a jobboldali hörgője. Az államfő kezelőorvosa részlete­ket nem volt hajlandó elárulni, de leszögezte, hogy nem kell nyugtalankodni, mert a leletek szerint nincs veszélyben a páci­ens. Közben Libor Rouček kormány­szóvivő bejelentette: az új cseh kormány őszre halasztotta az egyes miniszterek átvilágítását, amelyet Miloš Zeman kor­mányfő jelentett be kinevezé­sek után. Kiderült ugyanis, hogy Zeman ezt az ötletet elő­zőleg nem egyeztette kabinetje tagjaival, akik közül egyesek el­lenzik az eljárást, amit nem ír­nak elő a hatályos cseh törvé­nyek sem. A háttérben az alkotmánybírósági beadvány áll Cuper mesterkedik Szerb katonák a legyőzött ellenség holtteste felett. A koszovói válság kezdete óta a leghevesebb harcok dúltak az elmúlt napokban a többségében albánok lakta jugoszláv tartományban. Egyes források szerint az áldozatok száma közel százra tehető. Híranyagunk a 4. oldalon. (ČTK/AP) Komolyan érdeklődtek minden részlet iránt, de véleményüket nem árulták el ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Kassa. Ján Drgonec alkotmány­bíró szerint nem kizárt, hogy Ján Cuper, a DSZM jogi szakértője azért indított személye ellen rá­galomhadjáratot az SZTV-ben és a Slovenská republikában, hogy előre kétségbe vonja az alkot­mánybíróság választójogi tör­vénnyel kapcsolatos határozatát. Elképzelhetőnek tartja, hogy a DSZM szeretné megvonni a bi­zalmat több alkotmánybírótól, így akarja elérni, hogy a taláros testület az említett beadvány megtárgyalásakor határozatkép­telen legyen. Megjegyezte, az el­lene is irányuló támadás nem tar­talmaz konkrétumokat, törvény­sértést nem követett el. Ha erre sor került volna, Cupernek köte­lessége lett volna büntetőjogi el­járást kezdeményezni, (g-f) •w- T -f -g . f //i Távozni tudni kell - mondja Vicén képviselő Hallgatag megfigyelők A félelem listáj a Komárom. Carlo Leoni és Francois Lesein, az Európa Tanács Szlovákiában tar­tózkodó két képviselője tegnap Komáromba és Lé­vára látogatott, hogy a szlo­vákiai magyar kisebbség helyzetéről tájékozódjon. ÚJ SZÓ-HÍR Komáromban találkoztak Pász­tor István polgármesterrel és Sidó Zoltánnal, a Szlovákiai Ma­gyar Pedagógusok Szövetségé­nek elnökével. A megfigyelőket Róbert Fico, a DBP parlamenti képviselője kísérte. „Szlovákia az ET-be való 1993-as belépés­nél kötelezettséget vállalt. A megfigyelők nem ellenőrizni jöttek, munkalátogatáson tar­tózkodnak itt. Ez része annak a megfigyelésnek, amely az ET-be felvett államokban magvalósul - nyilatkozta Fico, majd hozzá­tette: Politikai megállapodás született, hogy a megfigyelők a közelgő választásokra való te­kintettel nem nyilatkoznak ta­pasztaltaikról, beszámolójukat csak ősszel hozzák nyilvános­ságra. Fico konstruktívnak ne­vezte a komáromi városházán folytatott tárgyalást, ahol a ki­sebbségek helyzetével kapcsola­tos valamennyi kérdés terítékre került. Dr. Novák Tamás alpol­gármester közlése szerint a ven­dégek a helyi sajátosságokról ér­deklődtek, az önkormányzatok működéséről, a magyar nyelv hivatalos használatának lehető­ségéről és a magyar iskolaügy­ről. „Elmondtuk, hogy az SZNP által uralt oktatási tárca támo­gatása átláthatatlan, megemlí­tettük a bizonyítványok ügyét és leszögeztük, hogy hiányzik a po­litikai akarat a kisebbségi nyelv­használatról szóló törvény elfo­gadására" - mondta az alpolgár­mester. Léván Ladislav Kiselý polgár­mesterrel munkaebédet adott Leoninak és Leseinnek a Lev Szállóban. Nem tudni, az ebéd állt-e több fogásból, vagy a be­szélgetésben mélyültek el, de a városházára, ahol a pártok helyi képviselői és az iskolaigazgatók vártak rájuk, bő félórás késéssel érkeztek. A lévai magyar alapis­kola igazgatójától, Szalai Páltól megtudtuk, a vendégeket itt is a kisebbségi kérdések érdekelték, rákérdeztek, miért nincsenek a városban kétnyelvű feliratok és a hivatalokban hogyan alkal­mazzák az államnyelvről szóló törvényt. Ezután a kétnyelvű bi­zonyítványok megszüntetése és a magyar iskolaügy helyzete volt a téma, a fél ötig elhúzódó beszélgetésen a választási törvény megvitatására alig ma­radt idő. „A találkozó 95 száza­lékban a magyarság gondjairól szólt, a megfigyelők komolyan érdeklődtek minden részlet iránt, de véleményüket nekünk sem árulták el" - mondta Szalai Pál. (kamoncza, vrabec) HÍRÖSSZEFOGLALÓ Pozsony/Trencsén. A félelem listájának nevezte Ján Budaj a DSZM jelöltlistáját, amelyen „új szolgák bukkantak fel". A DU al­elnöke szerint a jelöltállítás mód­ja is bizonyítja, hogy a DSZM nyomaiban sem ismeri a demok­ráciát, hiszen a listát még azelőtt kinyomtatták, hogy a közgyűlés jóváhagyta. Vlastimil Vicén je­lenlegi DSZM-képviselő szerint a lista valóban félelmet kelt, annyi­ra kitűnő, bár jómaga nem szere­pel rajta. Ehhez annyit fűzött: tá­vozni tudni kell. A DSZM szor­galmasan készül a választásokra, Vladimír Mečiar vezetésével teg­nap Trencsénben tanácskoztak a mozgalom vezetői, a járási és ke­rületi elöljárók, valamint a pol­gármesteri posztokért induló jelöltek. A mintegy 500 résztve­vő a választások előkészületeiről, a kampányról és a stratégiai cé­gek privatizálását megakadályo­zó népszavazás megszervezésé­ről tárgyalt. Mečiar megerősítet­te, még nem írta alá az államfői jogkörök házelnökre való átru­házásáról szóló törvényt. Ógyallán 44, Gyügyőn 50 mm eső esett hétfő este Égszakadás délen Pozsony. Hétfő este égszakadás volt Délnyugat-Szlovákiában. A mérések szerint Pozsonyban 28 milliméter, Nyitrán 32 mm, Zsi. gárdon 38 mm, Ógyallán 44 mm, WkdhHd A VAR H A TO NYEREMENYEK AZ ALABB! JA TEKOKBAN: TÁJÉKOZTA TÁS A TIPPELŐKNEK r Lä EM ETC >SÉG MUX TES m 30 O OOO Gyügyön pedig 50 mm csapadék hullott. Idén még nem mértek ilyen magas értékeket, és a sok­éves ádaghoz viszonyítva is ritka jelenségről van szó. (TA SR) A DU elképzelése Ombudsman lesz Kováč? Pozsony. Michal Kováč exál­lamfő ombudsmanként, azaz az állampolgári jogok biztosaként működhetne. Ez a nézet a De­mokratikus Unió berkeiből szár­mazik, a Markíza Televízió Ros­ta című publicisztikai műsorá­ban Ján Budaj alelnök hozta nyilvánosságra. Ilyen formán Kováč megőrizhetné pártokfe­lettiségét, ameiről államfőként is tanúságot tett. Éppen ezért nem indult el az SZDK listáján sem-vélte Budaj. (SITA) IDŐJÁRÁS Felhőátvonulások, helyen­ként megerősödik a felhő­zet és zivatar is előfordul­hat. A hőmérséklet 24-28 fok között alakul. 3 oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom