Új Szó, 1997. január (50. évfolyam, 1-25. szám)

1997-01-08 / 5. szám, szerda

ÚJ SZÓ 1997. JANUÁR 8. tévé éS Rádió - vasárnaP GJ Karácsonyra már ajándékot is kapott Denis, a komisz Az ismert amerikai film aranyos, ám igencsak ele­ven főhőséről kapta nevét a Komáromi járás első új­szülöttje. KOMÁROM Horváth Denis 1997. január 1­jén délelőtt 9 óra 5 perckor szü­letett a komáromi ^órház nőgyógyászati és újszülöttosztá­lyán. Súlya 3400 gramm, hossza 50 cm. Szülei, a 26 éves Horváth Péter és a 19 éves Adrianna Ógyallán laknak. - Denis az első gyermekünk ­mondja az újdonsült anyuka. ­Számomra ő a legszebb csecsemő a világon. Azt hittük, ő lesz a legszebb ka­rácsonyi ajándékunk, hiszen az orvos december 24-re határozta meg a szülés napját. A karácso­nyi ünnepeket viszont még csa­ládi körben, otthon töltöttem. Jövendőbeli gyermekünknek is tettünk ajándékot a fenyőfa alá. Rugdalózókat, játékokat és a ba­bakocsit. Az ünnepek után, pén­teken, december 27-én jöttem a kórházba. Január elsején kb. fél Bűnügyi krónika Öngyilkos rendőr kilenckor vittek a szülőszobába, és 9 óra 5 perckor megszületett a kisfiam. Örülök, hogy a szülés viszonylag könnyű volt, és bol­dog vagyok, mert a kicsi egész­séges. Számomra ő a legszebb csecsemő a világon. Eddig na­gyon jól viselkedik. Alszik, Szilveszter napján három szülés volt, január else­jén egy. eszik, keveset sír, és nagyon ara­nyos. A szülőszobában dr. Gőgh Ange­lika ügyel. Mint mondja, az osz­tályon Szilveszter napján három szülés volt, január elsején egy, másodikán, a műszak végéig pe­dig egy sem. - Az ünnepek alatt nagyon meghitt, családias ná­lunk a hangulat - állítja a dok­tornő. - Csak azok a betegek maradtak itt, akiknek feltétlenül szükségük volt rá, a többieket hazaengedtük. A mi osztályun­kon általában 60-70 pácienst kezelünk, az ünnepek alatt vi­szont csak 25-en voltak. A többiek néhány nap múlva mentek csak vissza. Azóta ismét a „régi kerékvágásban" megy minden tovább, (kamoncza) 1993 szeptemberében kezdték el egy tehetséggondozó program­nak a gyakorlati tesztelését. Két év múlva az első, károlyfalui kí­sérleti osztályt átköltöztették Ligetfaluba, a Turnianska utcai alap­iskolába. Itt jelenleg már hét ilyen osztály működik. A tanítás alapja a játékosság, a gyerekek nagy szabadságot élveznek, a lég­kör családias, tanítóikat a keresztnevükön szólítják, és tegezik őket. Felvételünkön: Marcela Ďurišová tanítónő az elsős Filip Čer­venákkal. (Foto: TA SR) TŐKETEREBES Rablás, testi sértés, betörés, ön­gyilkosság, gázolás és lopás sze­repel a keleti régiók óév végi és év eleji bűnügyi krónikájában. Néhány közülük: Még mindig vizsgálják annak az öngyilkos rendőrnek az ügyét, aki az ünne­pek előtt a tőketerebesi őrsön szolgálati fegyverével a harmin­cadik születésnapján főbe lőtte magát. A kétgyermekes család­apa tettének okát vizsgálják. Is­meretlen gázolót keres a rendőrség, aki az év első napján Geča község határában (Kassai járás) elütötte a nagymihályi laktanyában szolgáló S. M. sor­katonát. A tettes cserbenhagyta áldozatát, aki a helyszínen bele­halt sérüléseibe. Nem került elő az az ismeretlen tettes sem, aki az év végén Nagykaposon kira­bolt egy vegyesáruüzletet - csak­nem 100 ezer korona értékben cigarettát és különböző elektro­technikai cikkeket vitt el. Súlyos testi sértésért is felel az a 17 éves nagymihályi fiatalember, aki a helyi Totalka vendéglő mellett megtámadott egy 18 éves ka­lužai és egy 17 éves varannói lányt. Sörösüveggel leütötte őket, majd elvette a náluk lévő fényképezőgépet, pénzüket és értéktárgyaikat, (k-t) A hölgy anyanyelve rutén, nemzetisége szlovák, állampolgársága magyar Az idős asszonynak nem kell hazát cserélnie LADOMÍROVÁ A Svidníki járás 820 lakost számláló községében, Ladomí­rovában él egy 90 éves hölgy. Egyedül. A férje két éve meg­halt, más hozzátartozói nincse­nek. Anyanyelve rutén, nemze­tisége szlovák, állampolgársága magyar. Eddig különösebb nehézségek nélkül teltek a napjai, évei. Nem volt beteges, orvosnál csak rit­kánjárt. Néha évekig nem volt szüksége sem orvosra, sem orvosságra. Arról, hogy az állampolgárságá­val az utóbbi napokban mennyi­re meggyűlt a baja, valamint a helyi önkormányzat gondja is, a Korzo című regionális napilap­ból értesültem. Az ügyről szerettem volna vele Még a század elején ke­rült Ungvárra, majd Deb­recenben szolgált. is beszélni, de Michal Kosťtól, a falu polgármesterétől megtud­tam, hogy Eva Bajčíková asszonyt jelenleg a svidníki kór­házban ápolják. - Az idős hölgy a minap megbe­tegedett, s akkor derült ki, hogy nem fizette az egészségügyi biz­tosítást. És nem fizeti azt helyet­te Magyarország sem. Tudniillik a hivatalos okmányai szerint ő magyar állampolgár, Magyaror­szágról kapja a kevéske nyugdí­ját is - kezdte a helyzet jellemzé­sét a polgármester. Az önkormányzat képviselőjétől megtudtam, hogy az idős asszonynak Ladomírová a szülőfaluja is. Onnan került még a század elején Ungvárra, majd Debrecenben volt szolgálólány. Egy magyarországi háznál szin­te családtaggá fogadták. Sokáig élt ott, s közben magyar állam­polgár lett. Valamikor az ötvenes években hazaköltözött, s a nyugdíjaséve­it azóta a szülőfalujában tölti. A férjével együtt házat is építet­tek. Pontosabban: az ismerősök, a falubeliek összefogtak, és felé­pítettek nekik egy kis házat. Eva Bajčíková asszonyt a portá­ján, illetve a falun kívüli történé­sek nemigen érdeklik. A ma­gyar útlevele már régen lejárt, újat nem csináltatott. Nem kívánt visszatérni Magyar­országra, viszont az állampol­gársága megváltoztatását sem kérvényezte. A minap a községi önkormányzatnak kellett intéz­kednie, hogy felvegyék a kór­házba. - Tudtommal Bajčíková asszonyt a minap a rendőrség idegenrendészeti hivatala is fi­Az önkormányzatnak kellett intézkednie, hogy felvegyék a kórházba. gyelmeztette, hogy a régi útle­velének érvényessége már le­járt, s ebből következően itt-tar­tózkodásának meghosszabbítá­sa is nehézségekbe ütközik. Egyesek ennek alapján azt gon­dolták, hogy az illetékes szervek talán ki akarják őt utasítani Szlovákiából. Nos, erről szó sincs. Az ügyben kapcsolatba léptem a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségével, va­lamint az idegenrendészettel. Közösen igyekszünk rendezni a Szlovákiában maradásához szükséges okiratokat, ami ugyan nem megy azonnal, egyik napról a másikra, de re­mélem, hogy megoldjuk a fel­merült problémákat - mondta a polgármester, (gazdag) KASSA Részleges viteldíjemelés Január elsejétől 10 koronával drágult a helyi tömegközlekedé­sijárművekre érvényes havibérlet ára. A negyedéves bérlet az eddigi 580 korona helyett mostantól 600 koronába kerül, az éves pedig 100 koronával lett drágább. Az egyszeri viteldíj és a hetibérlet ára változatlan maradt, (g-f) Korszerű buszok Magyarországról Az elmúlt év utolsó napján hat darab új, Ikarus típusú autó­busszal gyarapodott a helyi tömegközlekedési vállalat járműparkja. Á környezetbarát Man-motoros, fehér-zöld járművek várhatóan január közepétől közlekednek majd a 18­as vonalon, (g-f) TŐKETEREBES - SÁTORALJAÚJHELY Határ menti együttműködés Milan Olexa tőketerebesi járási elöljáró és Laczkó Károly sá­toraljaújhelyi polgármester év végi találkozóján a két fél a szomszédos régiók gazdasági fejlesztése mellett tette le a vok­sot. Első lépésnek a Dobra-Dámóc határátkelőhely mielőbbi megépítését, megnyitását tekintik. Ennek segítségével megin­dulhatna az észak-déli tranzitforgalom, a határ menti régiók közötti gazdasági együttműködés kiépítése. A találkozón egyebek között szó esett a kulturális kapcsolatok elmélyítésé­nek lehetőségeiről is. (kat) POZSONY Halláskárosultak alacsony műveltsége Monika Balogovának, a Szlovákiai Halláskárosultak Szövetsé­ge elnökének véleménye szerint a szlovákiai siketek és hallás­károsultak legnagyobb problémája az alacsony műveltségi szint, ami éppen a fogyatékosságukra vezethető vissza. Megfe­lelő tansegédeszközök hiányában ugyanis komoly nehézsé­gekbe ütközik az oktatásuk. Monika Balogovát a napokban tüntette ki Michal Kováč államfő a Pribina Kereszt első fokoza­tával, az elismerést a szociális területen kifejtett munkájáért vehette át. (TA SR) VYHNE M SSIsshS Fogyókúra-tanfolyamok A Slovnaft vyhnei üdülőjében tavaly három fogyókúra-tanfo­lyamot szervezett az A-molet nevű lévai egészségügyi magán­intézet. A legutóbbi fogyókúrázó csoport tagjainak összsúlya elérte a 4717 kilót, az átlagsúly 91 kilogramm volt, a legsúlyo­sabb egyéniség 165 kilót nyomott. Két hét leforgása alatt a résztvevők fejenként átlagosan öt kg-t dobtak le, a csoport összesen 260 kilót fogyott. Érdemes megjegyezni, az 53 részt­vevő között csak 5 férfi akadt. Májusban a tanfolyamokat újra­indítják, de a fogyni vágyók például a gyűgyi fürdőt is látogat­hatják, ahol tavaly, a hasonló tanfolyamok során két és fél ton­nát „hagytak ott" a túlsúlyos látogatók. (TA SR) Bősnél is szünetel a hajóforgalom a jég miatt, s a meteorológu­sok előrejelzése szerint ez az állapot még egypár hétig el fog tar­tani. (Somogyi Tibor felvétele) VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: SZÓRVÁNYOS HAVAZÁS, MÍNUSZ 1 "*" MÍNUSZ 5 FOK A Nap kel 07.43 - nyugszik 16.15 órakor. A Hold kel 06.28 - nyugszik 15.56 órakor. A Duna vízállása: Pozsony: 280, apad; Medve: 110, változatlan; Ko­márom: 180, változatlan; Párkány: 90, apad. ELOREJELZES A hegyekben derült, a síksá­gokon viszont borult, ködös idő lesz, több helyütt szórvá­nyos havazással. A legmagasabb nappali hőmér­séklet mínusz 1 és mínusz 5 fok között alakul. Gyenge, változó irányú szél. Csütörtökön és pénteken is csak a hegyekben lesz derült idő, a síkságokon továbbra is köd­képződésre és havazásra kell számítani. Az éjszakai hőmér­séklet mínusz 4 és mínusz 8, a legmagasabb nappali mínusz 1 és mínusz 5 fok között. ORVOSMETEOROLÓGIA Az általában kedvező időjá­rási hatásokat a felszínközeli hideg, illetve a síkságokon ki­alakuló ködök ronthatják. Köd esetén a levegőszennyeződés is növekszik, ami problémákat okozhat az idült légúti betegsé­gekben szenvedők számára (ful­ladások, asztmás rohamok). A szívbetegek ne becsüljék túl az erejüket.Egyébként jó lesz a szel­lemi és fizikai teljesítőképesség és a reakcióidő. Az alacsony vér­nyomásúaknál viszont hama­rabb fordul elő migrénes fejfájás és hányinger.

Next

/
Oldalképek
Tartalom