Vasárnap - családi magazin, 1996. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1996-07-03 / 27. szám

1996. július 3. » 29. évfolyam Szlovákiai magyar családi magazin Riport Patonyréten legeltek a lovak, legeltették szemüket a lókupecek Interjú Hanvai beszélgetés dr. Erdélyi Gézával, Szlovákia református ^ püspökével ^3 32 oldalas színes magazin Heti tévé- és rádióműsor 1996. júl. 6-tól 12-ig Mindennapi nyugalmunkat add meg nekünk most és mindörökké Kiölni még a diófát is Tallósi Béla _______________ Este azzal feküdt le, hogy reggel majd kivágja. Minek a fa, ha a di­ót nem szedi fel senki. Szép las­san körbenyesegeti, aztán dőljön, amerre dőlni akar. A kulipintyó se kell senkinek. Nem foltozgatja. Télen már nem ment ki nádat vágni. A forgácsot is otthagyta szanaszét, ahogy szétfröcsögött. Apus, minek hordja ide zsákszámra azt a sze­metet, gázzal mele­gítünk, értse már meg! - korholta a menye, a nagyfia fe­lesége. Azt is mond­ta, menjen oda, az alagsorban van he­lyiség bőven, ott el­fér, ott úgyis csak a disznót vágják, hogy a piszkos munkát ne hordják a lakásba. Nagyteknőt fara­gott, abban elfér a négy sonka, besóz­za, és majd forgatja, locsolgatja minden­nap. Aztán majd felfüstöli, szép pirosra. Apus, jégre tesszük a húst, minek vájja már azokat a teknőket, mit kínlódik. Inkább a fóliát kapálta volna be, hogy ne napszámost kelljen fizetni. Tud­ja, mennyit kémek ma egy órá­ra? A gazt meg otthagyják a tö­vében. Holnap kapáltathatok új­ra. A pénz az kéne, de kapálni a jéerdében tanultak, a közösben. Azt hiszik, ez is a közös, jól van csak úgy tessék-lássék, nem az övék. Jaj, apus, ne jöjjön már a Don-ka- nyarral, a répaszárból főzött leve­sével. Azt a kis szórakozást saj­nálja tőlünk, hogy a gyerekeket évente egyszer elvisszük a Bala­tonhoz? Hadd lássanak világot! Kempingbe megyünk, és a kocsi­ban alszunk, hogy ne kelljen kü­lön sátorpénzt fizetnünk. Visszük a gázrezsót, és magunk főzünk. Egy hétig csak kon- zervet eszünk. Hát ez fáj magának olyan nagyon! Az unokáira gondolna inkább, hogy a pénzét nekik adná. Minek magá­nak az a nyugdíj. Ehet itt is, jut is, marad is. Persze a kocsma az előbbrevaló. Az ivó­cimborák. Aztán meg megy guberál­ni. Hozza ránk a szé­gyent! Afiameg hall­gassa, hogy az öreg már megint a kuká­ban turkált. Miért nem mondja, ha nincs? A múlt hónapban is megvettük magának a flanelin­get. Hol van? Mit akarna... a vilá­got? Másnak jó a foltos is. Maga meg parádézik. Egy fizetésből nem futja. Csak nem akarja, hogy én is elmenjek dolgozni? Mi lesz a gyerekekkel? Más szülő azon van, hogy minél többet adjon, mi meg majd áll­juk a temetést is, mert az apus annyit nem bír összespórolni, hogy a sírkövet előre megcsinál­tatná. Mit gondol, miből telik? A bőrünket lenyúzná. Jön nekem azzal, hogy rendbe kéne hozni a kunyhót. Ött égjen le, ahol van! Legalább nem kell majd hallgat­nom, hogy nincs nálunk helye. Kiszorul. Az öreg csak bólogatott, mindig bólogatott, és nyelt. Néha oda­mondogatott, de csak úgy kí- mélősen, hallják is, ne is: Élve nem bújhatok a föld alá, lá­nyom. Kérte volna a mindenhatót, szó­lítsa magához. Kérte volna, de... Istennel nem volt kibékülve. Túl sok rosszat kapott tőle. Pedig ő szigorúan megtartotta a tízpa­rancsolatot, abban nem volt hiba. Mégis büntette: a front, a fogság... hatvanöt­ben a házát vitte el az árvíz. De ezt mind megbocsátotta volna a teremtőnek. A fiát azt nem. Azt nem tudta megbocsátani soha. Hogy nem akarta a teknővájást. Elment mérnöknek. A kaszát nem tudja kézbe venni. Ezért kerülte a templomot. Inkább elvonult. Kiment a kuny­hóba. Fogta a fejszét és farig­csált. Akkor meg az volt a baj, hogy: Egyszer majd magára gyúl az a kupleráj, apus. Mert az a bü­dös bagó mindig ott lóg a szájá­ban. Csavarja, ha kell, ha nem, szórja a dohányt abból a k... dóz- niból. És köpködi a turhát, amer­re megy. Azt hiszi, volna más, aki eltűri. Aki elviseli. Ahogy az ételt is csak turkálja. Nem kell, nem kell. Nem hát, mert ott van maga előtt. De ha kiteszem a lábam, már a hűtőben kotor. Megeszi dermedten, mert az jobb, azt lop­hatja. Jönnek a gyerekek, azok­nak meg nem tudok mit melegíteni, mert kilopná méga... Nem sajnálom, apus, isten látja lelkemet, csak ne mondaná, hogy nem kell, amikor maga elé teszem. Nem hát! Közben meg mindent összeszed. Amit más megunt és kidobott. De az apus­nak az is jó tesz vala­mire. Minek ott az a benzines hordó is? Lángra lobban, az­tán majd hallgatha­tok. Hogy láthattam volna. Szólhattam volna. Hát, szólha­tok én! Este lefeküdt. S reg­gel nem fogott mun­kához. Nem ébredt fel. Egy gonddal ke­vesebb tett ezen a vi­lágon. Egy családnak könnyebb tett. Egy öreg elment. Ahogy il­lik, eltakarították. A pap hosszú beszédet mondott. Ennyi a megváltás... Ugye, ismerik ezt a Kunyhót? ...az apus annyit nem bír össze­spórolni, hogy a sír­követ előre megcsinál­tatná. Istennel nem volt ki­békülve. Túl sok rosszat ka- pott tőle. Üres a kunyhó, az öreg már nem jön Prikler László felvétele Vezércikk Kutyadolog S. Forgon Szilvia A minap egy magyarországi kis településen megtámadott egy kislányt egy kutya. A szom­szédjuk egyébként állítólag ba­rátságos, szelíd kutyája. A gye­reket súlyos sérülésekkel szál­lították kórházba. Az orvosok­nak hála, az incidenst megúsz­ta maradandó testi károsodás nélkül, de valószínűleg egy életre szóló„élményt” kapott a kutyákkal kapcsolatban. Az eb további sorsáról nem szólt a hír. így csak remélni tudom, hogy nem végezte a faluvégi árokban vagy a sintér kezei kö­zött. Életével fizetve gazdája felelőtlenségéért. Mert ez az egész ügy alfája és ómegája. Az ember felelőssége önmagáért. Saját és embertársai sorsáért. A környezetért, ami körülve­szi. A világért, ahol él. Csak az a kérdés, kiben mennyi fe­lelősségérzet lakik. Természetesnek vesszük, hogy szülő felelős a gyerekéért, az or­vos felelős a betegéért, a peda­gógus a diákjaiért, az autóbusz­sofőr az utasaiért. Persze a fe­lelősség súlya minden esetben más és más. S aki „felelős” pozí­ciót tölt be, annak a felelőssége is nagyobb. Az elfuserált mun­káért nemcsak a munkás felel, hanem a felettese is. A rossz minőségű termék az egész cé­get minősíti. S ez nemcsak a le­váló talpú lábbelik esetében ér­vényes, hanem a nem működő telefonok, a nem megbízható tömegközlekedés, az akadozó gyógyszerellátás, a növekvő bűnözés, a magas munkanélkü­liség esetében is. Mert a fe­lelősséget valakinek mindig vál­lalni kell. A család szintjén ép­púgy, mint egy vállalat vagy ép­penséggel egy ország vezetése szintjén. Kibújni alóla több mint erkölcstelenség. Persze mindig egyszerűbb, ha másban keressük a hibát. Mert így a felelősséget is másra tud­juk hárítani. A szülő, akinek gyermeke a kábítószer rabja tett, a rossz társaságot okolja, a züllött ifjúságot, a lelketlen ká­bítószer-kereskedőt. Csak azt nem firtatja: miért keveredett csemetéje rossz társaságba? Miért nyúlt a kábítószer után? Mennyi személyes felelősség terheli őt mindezért? A kutya által megharapott kislány szü­lei is minden bizonnyal elsősorban a kutya gazdáját okolják a történtekért. A kutya gazdája meg őket. Pedig a tör­téntekért mindannyian fe­lelősek. Ahogy mi is azok va­gyunk, sok, közvetlenül ben­nünket érintő dologért. Ahogy az egyén sorsáért elsősorban az egyén, úgy a kö­zösség sorsáért is elsősorban maga a közösség a felelős. Ez alól egy nemzeti kisebbség kö­zössége sem kivétel. Sírhatunk a helyzetünk áldatlanságán, szidhatjuk az ellenünk acsar­kodók nacionalizmusát, sze­mére vethetjük az „anyország- nak”, hogy újból elhanyagol bennünket, ostromolhatjuk vélt és valós sérelmeinkkel a nemzetközi fórumokat, de mindez üres szócséplés, ha sa­ját hibáink, esendőségeink fe­lett elsiklunk. Mert a valóban nehéz körülmények dacára sem fenyegetne bennünket nemzetiségi létünkben akkora veszély, ha mi magunk fe­lelősedben viszonyulnánk a bennünket érintő dolgokhoz. Ha ahelyett, hogy egymás elten intrikálnánk, egymás hátán ta­posva akarnánk boldogulni, a lényeges problémákra összpon­tosítanánk figyelmünket. Ha napi betevő gondjaink mellett nem bagatellizálnánk el az olyan „apróságokat”, mint az anyanyelvű oktatás, a nemzeti­ségi kultúra, a sajtó, a könyvki­adás kérdése. Mert ha mi nem ragaszkodunk identitásunk­hoz, nem becsüljük meg érté­keinket, milyen jogon követel­jük a megmaradásunkat bizto­sítani hivatott jogi normákat? Akárhogy nézzük, ez is fe­lelősség kérdése. Az egyén, a kisebbségi ember felelőssége múltja és jövője, ősei hagyaté­ka és utódai jussa iránt. Ha a ránk bízott örökséget fe­lelőtlenségünk, nemtörődöm­ségünk miatt elveszítjük, kit teszünk majd meg bűnbak­nak? A szomszéd kutyáját?

Next

/
Oldalképek
Tartalom