Vasárnap - családi magazin, 1994. január-június (27. évfolyam, 1-26. szám)

1994-01-09 / 2. szám

Kimutatható, hogy számos lényeges egyházügyi kérdésben László törvé­nye VII. Gergely pápa törekvéseivel homlokegyenest ellenkező döntéseket tartalmazott. A reformpápaság a pa­pok teljes nőtlensége elvét hirdette, viszont a szabolcsi zsinat elismerte az egyházi személyek első házasságának törvényességét. A gregoriánus papság saját helyi befolyásának növelése ér­dekében a kolostorok apátjait közvet­lenül a maga fennhatósága alá kívánta rendelni. Ezzel szemben László törvé­nye úgy intézkedett, hogy „az apátok maradjanak meg alázatosan az ő püs­pökeik kormányzása alatt“. (A törvé­nyeket Szilágyi Loránd fordításában idéztük.) László nemcsak törvényeivel, ha­nem adományaival, új alapításaival és a püspöki szervezet továbbfejlesztésé­vel is gyarapította és erősítette a ma­gyarországi egyházat. Jórészt az ő bő­séges adományainak köszönhető a kö­zépkori magyar egyház gazdagsága, anyagi jóléte. Az egyházak iránti nagy­vonalú bőkezűsége László későbbi népszerűségének egyik fő forrása volt a papság körében. A király által létesí­tett egyházak közül a szentjobbi apát­ságot a Berettyó folyó vidéken I. István tiszteletére szentelték fel, a szent ki­rály jobb kezének őrzése céljából. László másik híres alapítása a somogy- vári apátság volt. A felszentelésen a királyi család mellett megjelent a pá­pai követ, Teuzo és a franciaországi Saint Gilles monostor vezetője, Odilo is. Az ő részvételét az magyarázza, hogy a király a somogyvári apátságot szervezetileg a francia anyakolostor alá helyezte. A korai magyar-francia kapcsolatok egyik szilárd támpontja lett hosszabb időre a somogyvári Szent Egyed kolostor, hiszen lakói még a XIII. század elején is csak fran­ciák lehettek. Az alapító oklevélben a király saját személye iránt feltétlen engedelmes­ségre kötelezte a mindenkori somogy­vári apátot. Ez a rendelkezés éles el­lentétben állt azzal a gregoriánus felfo­gással, amely az egyház szabadsága jel­szavával a világi hatalmat távol kívánta tartani az egyházi ügyek irá­nyításától, de azt is ellenezte, hogy az egyházi szervezetben a világi fejedel­mek pápai engedély nélkül átalakítá­sokat hajtsanak végre. László - anélkül, hogy VII. Gergely, illetve utóda jóváhagyását kérte volna - a magyarországi püspökségi szerve­zetben felségjogai gyakorlásával több lényeges változtatást hajtott végre. Egyrészt a bihari püspökség központ­ját Bihar székhelyről áthelyezte Vá­radra (a későbbi Nagyváradra), más­részt élete utolsó éveiben megszervez­te és - példaképének, Szent Istvánnak a tiszteletére - felszenteltette a zágrábi püspökséget. Elterjedt felfogás szerint neki tulajdonítható a kalocsai latin ér­sekség és a szerémi görög püspökség egyesítése. Végül uralkodása alatt je­lentős mértékben előrehaladt a közép­szintű egyházi intézmények (a káptala­ni szervezet és az esperességek) elter­jesztése; e folyamatnak a kibontakozá­sa a későbbi évtizedekre várt. Ez is jelzi: a magyar egyházszervezet belső fejlődése számára hosszabb időre László jelölte ki az utat. László - a nagy egyházalapító és egyházszervező - külpolitikájában is I. István példáját követte, amikor fő céljának az ország önállósága megőr­zését tartotta. A királyság függetlensé­gét ebben az időben is a német császár­ság felől fenyegette a legnagyobb ve­szély, hiszen IV. Henrik, a birodalom ura Lászlóval szemben vazallusát, Sa­lamont támogatta. Ezért László hata­lomra kerülése után nem sokkal érint­kezésbe lépett Henrik ellenfelével, a pápával. VII. Gergely azonban ­I. Gézához hasonlóan - Lászlótól is azt kívánta, hogy legyen a pápaság hű­bérese. A magyar uralkodó viszont, noha VII. Gergelytől kieszközölte ki­rályi címe elismerését, s ez igen ko­moly diplomáciai sikernek számított, a pápai főségi igényt határozottan elu­tasította, s a továbbiakban a pápa irá­nyában meglehetősen kimért, tartóz­kodó magatartást tanúsított. Ezt köve­tően László a IV. Henrikkel szemben álló németországi erőkkel lépett szo­ros kapcsolatra. Miután ezek az erők VII. Gergely szövetségesei voltak IV. Henrik ellenében, ezért ténylegesen a nemzetközi porondon maga László is a pápa táborába tartozónak számí­tott. Emiatt nevezi egy külföldi forrás őt a „katolikusok [azaz a pápa] pártja hívének“. Pedig László nem értett egyet sem VII. Gergely hatalmi törek­véseivel, sem egyházpolitikai elveivel. Ezt bizonyítják a pápai hűbér elutasí­tása mellett a magyar király törvény- hozásának és egyházszervező tevé­kenységének már említett sajátos vo­násai, amelyek eltértek a reformpápa­ság célkitűzéseitől. Ez pedig arra utal, hogy Lászlónak és a reformpápaság híveinek szövetkezése taktikai okok miatt s nem elvi alapokon jött létre, tehát gyakorlati szükségszerűség kö­vetkezménye volt. László számára hatalomra jutása után egy évtizeden át a Salamon-kér- dés jelentette a legnagyobb tehertételt. A nyugati határvidék egy részét birto­kában tartó Salamon királyt László először békés tárgyalások révén akar­ta teljesen félreállítani, de a megegye­zési kísérlet kudarcot vallott. Ezután 1077 végén László kapcsolatba lépett IV. Henrik németországi ellenfeleivel közöttük volt sógora, Magnus szász herceg, aki 1070-ben lett László Zsó­fia nevű húgának második férje. Ez a dinasztikus szál jelentősen megköny- nyítette László szövetségkötését Sváb Rudolf német ellenkirállyal. Ezt a szö­vetséget erősítette meg a - korábbi felesége halálával megözvegyült - ma­gyar uralkodó házassága Rudolf le­ányával, Adelhaiddal 1078-ban. Miu­tán ekkor László körülbelül harminc­hat-harminchét éves lehetett, valószí­nűnek tartjuk, hogy korábban már nős volt. Feltételezett első nejének ne­vét nem ismerjük, talán ebből a háza­sságból született László azon leány- gyermeke, aki 1090 táján az orosz Ja- roszláv herceg felesége lett. Maga mögött érezvén Sváb Rudol­fot és annak híveit, László 1078-1079 fordulóján fegyveres akciót kezdemé­nyezett Salamon határszéli „királysá­ga“ ellen, de érdemi siker ezt az ak­ciót sem kísérte. Ráadásul a visszavá­gás sem késlekedett soká: IV. Henrik, hogy könnyítsen szorongatott sógora helyzetén, osztrák hadjáratának a vé­gén figyelmeztetésként seregével be­csapott magyar földre. Ezzel elérte, hogy László felhagyott a harci cselek­ményekkel, s egy idő múlva újból el­küldte követeit Salamonhoz. A tárgya­lások ezen fordulója - mint említettük- már eredményt hozott. Salamon ki­rály 1081-ben, mivel látta, hogy IV. Henriktől az itáliai háború miatt érde­mi segítséget nem kaphat, lemondott az uralkodói hatalomról, s a felségjel- vényeket is kiszolgáltatta Lászlónak, aki viszont cserében királyhoz méltó ellátást biztosított neki. Salamon és László kibékülése azon­ban nem bizonyult tartósnak. Az exki- rály ugyanis időközben meggondolta magát, s már nagyon megbánta, hogy oly könnyen lemondott hatalmáról. Összeesküvést szőtt, amelynek az volt a célja, hogy Lászlót meggyilkolják, és ismét ő legyen az ország királya. A terv nem sikerült. László ellenfelével szem­ben azonban nagylelkűnek mutatko­zott: közeli rokonát nem végeztette ki, még csak nem is tette nyomorékká- miként I. István Vászolyt -, hanem csupán börtönbe záratta Visegrádon. Az események 1083 nyarán vettek újabb fordulatot, amikor sor került az első magyarországi szentté avatásokra, amelyekhez László nagy valószínűség­gel pápai engedélyt eszközölt ki. Elő­ször a zobori remeték, András és Be­nedek, azután Gellért Csanádi püspök és I. István király, végül az utóbbi fia, Imre herceg testének felemelése tör­tént meg fényes külsőségek közepet­te. I. István szentté avatása előtt Lász­ló közkegyelmet gyakorolt, és börtö­néből szabadon engedte Salamont. A pápai engedély egyébként azért volt fontos, mert csak ez tette lehető­vé, hogy az új szentek kultusza az or­szághatárokon túl is elterjedhessen, azaz csak ez biztosíthatta a nemzetkö­zi elismerést. I. Istvánnak és kortársai­nak szentté avatása politikai tett is volt: ezzel a király ország-világ előtt jelezni kívánta, hogy Magyarország a Szent István halála óta eltelt évtize­dek súlyos belső és külső megrázkód­tatásai után is keresztény ország ma­radt, amelynek élén ő maga mint ki­rály, Szent István kül- és belpolitikáját folytatja. Az invesztitúra teljesen lekötötte IV. Henriket, ezért hiába is fordult hozzá ismét támogatásért Salamon. Kérése elutasítása után az exkirály a moldvai besenyőkhöz ment, és az ő segítségükkel tört be 1085-ben az or­szágba, de próbálkozásuk teljes ku­darccal végződött, mert László meg­semmisítő vereséget mért a pogány se­regre. Az eset intő jel volt a király szá­mára, azt jelezte ugyanis, hogy amíg Salamon él, nem lesz nyugta tőle. Ez­zel magyarázható, hogy László tovább­ra is fenntartotta a szövetséget IV. Henrik ellenfeleivel, és 1087-ben nagy sereget ajánlott fel Hermann német ellenkirálynak. ígéretét azonban már nem teljesítette, mert hamarosan tudo­mására jutott, hogy veszedelmes ellen­sége, Salamon a besenyők egyik balká­ni hadjáratában életét vesztette. Mint­hogy Salamontól nem kellett többé tartania, László külpolitikájában gyö­keres változás következett be. Semmi sem indokolta immár, hogy a legcseké­lyebb mértékben is beavatkozzék a pá­pa és a császár küzdelmébe, ezért fo­kozatosan elszakadt egykori szövetsé­geseitől. Ugyanakkor a felszabaduló katonai erőt arra használta fel, hogy új területeket hódítson meg és csatol­jon a királysághoz. 1091 tavaszán fegyverrel foglalta el a Száva folyótól délre fekvő Szlavó­niát, Horvátországot és Boszniát. A birtokba vett horvát területek élére királyként unokaöccsét, Géza fiát, Ál­most állította. Kijutott a tengerpartra is, de Dalmáciát már nem tudta meg­szállni, mivel hadjárata idején pusztító kun betörés érte országát, s ezért kény­telen volt a pogány kunok ellen vonul­ni. Két nagy seregük felett is diadalt aratott. Forrásaink szerint László erőskezű, hatalmas termetű férfiú volt, aki „a többi ember közül vállal kimagas­lott“. A király ekkor már ötvenéves lehetett, de nagy testi erejét változat­lanul megőrizte, és párbaj során sze­mélyesen végzett a második kun sereg vezérével. László e győzelmeinek tör­ténelmi jelentősége abban rejlett, hogy ettől kezdve másfél évszázadig - a ta­tárjárásig - keletről pusztító betörés nem zavarta meg az ország nyugal­mát, belső rendjét. A horvát hódítás miatt László vég­leg elszakadt a pápától. Horvátország 1076 óta pápai hűbér volt, s ennek most a magyar foglalás véget vetett. Az eseményről egy küldött útján tájé­koztatta II. Orbán pápát a király, s kér­te: menesszen hozzá követet, akivel diplomáciai úton rendezhetnék a hor­vát kérdést. A pápa egyik hívének ek­kor László levelében a gregoriánus pá­paság elveinek megfelelően így írt: „bűnös ember vagyok, hiszen a földi uralmat a legsúlyosabb bűnök nélkül nem lehet gyakorolni“ (Gyó'rffy György fordítása). Noha elvileg ezzel elismerte, hogy emberi hibái, uralko­dói vétkei felett az egyház s annak fe­je, a pápa ítéletet mondhat, ténylege­sen azonban nem fogadta el Orbán véleményét a horvát kérdésben. A pá­pa elküldte követét Lászlóhoz Teuzo bíboros személyében, s azt követelte tőle, hogy László, mint magyar uralko­dó és Álmos mint horvát király legye­nek a pápaság vazallusai. Miután ezt mindketten megtagadták, II. Orbán pápa nem ismerte el a horvátországi magyar hódítás jogosságát, s ez teljes szakítást idézett elő Magyarország és a reformpápaság viszonyában. Vála­szul a király a német császárhoz köze­ledett, és kezdeményezése sikerrel is járt: IV. Henrik elismerte Horvátor­szág új helyzetét, mire László szövet­ségre lépett vele. Óriási fordulat volt ez a királyság külkapcsolataiban, s azt bizonyította, hogy László külpolitiká­ját soha nem a pápai szempontok, ha­nem mindig saját érekei határozták meg. II. Orbán pápa még tett egy kísérle­tet arra, hogy a magyar királyt ismét maga mellé állítsa, de László nem hagyta el új szövetségesét. Őt már a német ügyek helyett a közelebbi szomszédok belső viszonyai foglalkoz­tatták. Korábban ezekkel az országok­kal kapcsolatban tulajdonképpen a semleges megfigyelő szerepét vállal­ta magára, befogadta és bőkezű ellá­tásban részesítette a földjére érkező lengyel és cseh menekülteket, de a közvetlen támogatásuktól tartózko­dott. Az 1090-es években azonban már aktívabb politikát folytatott a szomszéd országok irányában. Előbb orosz földre vezetett büntető hadjáratot, amelynek az volt a célja, hogy bosszút álljon az egyik orosz fe­jedelmen azért, mert az segítette a ku­nokat Magyarország ellen; majd a len­gyel belviszályokba avatkozott be. Élete utolsó hónapjaiban pedig arra készült, hogy rokona és egykori szö­vetségese, a cseh Ottó herceg fiainak nyújtson katonai segítséget, de erre már nem került sor, mert 1095. július 29-én a cseh-magyar határ közelében utolérte őt a halál. A királyt előbb So- mogyvárott temették el, később azon­ban - 1106 után - a holttestét átvitték Nagyváradra, s ott helyezték örök nyu­galomra. Forrásaink szerint 1095-ben halt meg két testvére: Lampert és Zsó­fia, Magnus herceg felesége is, s bizo­nyára unokaöccse, Dávid herceg sem élte őt túl. Mivel a királynak fiai nem voltak - második házasságából is csu­pán Piroska nevű leánya született -, ezért trónjára örököseként bátyjának, Gézának két fia, Kálmán és Álmos jöhetett szóba. Kettejük vetélkedése végül Kálmán sikerét hozta, 1096-ban őt koronázták Magyarország királyá­vá. László óriási középkori népszerűsé­ge lassan és fokozatosan alakult ki. Hartvik püspök már Kálmán idején elismerően írt László kiváló tulajdon­ságairól és mély vallásosságáról: „László király... mindenben díszes er­kölcsökkel jeleskedett, az erények ra­gyogásával ékeskedett, teljesen átadta magát Isten szolgálatának és dicséreté­nek.“ Kálmán utóda, II. István alatt László váradi sírja istenítéletek kap­csán igazságot szolgáltató fórum lett. A középkori László-kultusz kibonta­kozásához a döntő lökést III. Béla ad­ta meg, aki 1192 júniusában pápai jó­váhagyással szentté avatta Lászlót. En­nek nyomán a külső hatásra lassan ki­alakuló magyar lovagi kultúra és életmód László személyében elnyerte királyi példaképét. Az 1192 körüli ver­ses zsolozsma ezért is nevezi a számta­lan csatában diadalmaskodó királyt „a keresztény lovagok oszlopának“ és „a haza bajnokának“. Életéről, vitézi tetteiről és a neki tulajdonított csodák­ról legendák, népi énekek, mondák, születtek. Váradi sírja csodatevő za­rándokhellyé lett. A XV. század ele­jéig a váradi székesegyházban őrizték kürtje és csatabárdja mellett fejerek­lyetartó mellszobrát (hermáját), amelyre peres ítéletek résztvevői és főúri összeesküvők tettek esküt. Az eredeti herma a XV. század elején megsemmisült, helyette újat készítet­tek, amelyet ma Győrben őriznek. A szent király tiszteletére évszázado­kon keresztül templomokat szentel­tek fel, amelyekben freskók és tábla­képek sokasága elevenítette meg a hí­vő emberek előtt a „lovagszent“ kü­lönböző hőstetteit, látomásait és csodáit. (Folytatjuk) Szent László hermája, díszes fejereklyetartója jóval a nagy király halála után készült, a XV. század elején

Next

/
Oldalképek
Tartalom