Vasárnap - családi magazin, 1994. január-június (27. évfolyam, 1-26. szám)

1994-02-20 / 8. szám

Vasárnap 1994. február 20. A NAP kel 06.52, nyugszik 17.20 órakor A HOLD kel 11.29 - nyugszik 02.34 órakor. Névnapjukon szeretettel köszöntjük ALADÁR - LÍVIA valamint Álmos, Elemér, Leó, Leon, Paula, Polett, Szilvánusz nevű kedves olvasóinkat Aladár - eredete vitás. Néme­lyek szerint török eredetű és je­lentése: testőrhadnagy. Mások szerint a germán Aldarik név rö­vidülése és jelentése: minden­ben hatalmas. Az iráni aldar (elöljáró) szóval is összekapcsol­ják. Álmos - Árpád fejedelemapjá­nak neve. Ez némelyek szerint az „álmos“ köznévből szárma­zik, melynek korabeli jelentése: álombéli, megálmodott. Mások szerint török eredetű és jelenté­se vétel. Származtatják a volgai bolgár uralkodó hasonló címé­ből, eszerint a jelentése: ma­gasztos. február 21. Eleonóra február 22. Gerzson február 23. Alfréd február 24. Mátyás február 25. Géza február 26. Edina A végkifejlet utáni helyzet Helyzet mindig van, csak ez már az utolsó utáni első. Murphy ilasúrnap Családi magazin Főszerkesztő: Szilvássy József (3 32 32 20) Vezető szerkesztő: Miklósi Péter (3 210/4453) Főszerkesztő-helyettes: Lovász Attila {3 210/4450) Lapszerkesztő: Flórián Márta (3 210/4454) A Flang-Kép szerkesztője: Szűcs Béla ("3 210/4454) Grafikai szerkesztők: Szilvásy Erzsébet és Toronyi Péter (3 210/4473) Szerkesztőség: 819 15 Bratislava, Pribinova 25., 8. emelet. Telefon- központ 210/9. Távíró: 92308. Tele­fax: 36 45 29. Szedés és képfeldol­gozás: SGT Plus és Danubiaprint, Bratislava. Nyomtatás: Komáromi Nyomda Kft. Szerkesztőségi hir­detésfelvétel közületeknek és magánszemélyeknek: 819 15 Bra­tislava, Pribinova 25., 8. emelet. Ügyfélfogadás: munkanapokon 8- tól 16.30-ig. Telefon: 210/44 55, 210/44 78, 210/44 46, 210/44 47, 32 51 29. Irodavezető: telefon 210/44 76. Telefax: 210/44 31. Ter­jeszti a Postai Hírlapszolgálat és a Mediaprint-KAPA. Előfizethető minden postán és kézbesítőnél. Külföldi megrendelések: PNS igaz­gatósága, Pribinova 25, 813 81 Bratislava. A beküldött kéz­iratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Kiadja a VOX NOVA Részvénytársaság 819 02 Bratislava, Pribinova 25 Ügyvezető igazgató: Slezákné Kovács Edit (3 210/4460) Adminisztráció - 3 210/4425 és 210/4439 Index 480 201 Vasárnaptól szombatig VASÁRNAP: 330 éve, 1664. február 20-án szüle­tett Gian Vincenzo Gravina olasz kritikus, eszté­ta, költő, színpadi szerző. • 160 éve, 1834-ben született Gadádhar Csatterdzsi Rámakrisna hin­du hithirdető és filozófus. • 150 éve, 1844-ben született Munkácsy Mihály festő, a magyar nem­zeti művészet korszakos jelentőségű mestere, a kritikai realizmus egyik legnagyobb hatású alko­tója. Kampis Antal művészettörténész szavaival élve: „a magyar festészetnek az a világítórakétá­ja, amely egy időre egész Európát elkápráztatta fényével“. • 25 éve, 1969-ben halt meg Ernest Ansermet svájci karmester. HÉTFŐ: 385 éve, 1609. február 21-én született Raimondo Monte- cuccoli gróf, a maga korának neves hadtudomá­nyi írója. Emlékirataiban magyarországi harcok­ról is részletesen megemlékezett. Olasz főnemesi család sarja, aki császári zsoldban végigharcolta a harmincéves háborút. Magyarországi szereplése eléggé dicstelen: a törökkel szemben magára hagyta Kemény János erdélyi fejedelmet, s a kö­vetkező évben tétlenül nézte, hogy Várad és Ér­sekújvár török kézre kerülnek. Neve már réges- rég feledésbe merült volna, ha nem marad fenn egy mondása. Az, hogy a háborúhoz csak három dolog kell: pénz, pénz, pénz. • 90 éve, 1904-ben született Denijs Dille belga zenetörténész, a Bar­tók - filológia egyik megalapozója, aki munkája miatt tanult meg magyarul. • 10 éve, 1984-ben hunyt el Mihail Alekszandrovics Solohov orosz író. Leghíresebb műve, a Csendes Don több más művével együtt magyarul is megjelent. • 5 éve, 1989-ben halt meg Márai Sándor, Angliában élt magyar író. írói pályáját versekkel kezdte, később regényei tették ismertté nevét. KEDD: 200 éve, 1794. február 22-én Szentpétervárott halt meg Caspar Friedrich Wolff német anatómus, a mo­dern embriológia egyik megalapítója. • 175 éve, 1819-ben született James Russell Lowell Ameri­kai költő, kritikus, politikus. • 90 éve, 1904-ben született Nagy István erdélyi regényíró, elbeszélő és esszéista. SZERDA: 95 éve, 1899. február 23- án született Erich Kästner német lírikus és elbe­szélő. Történeteit a fordulatos cselekmény, hu­mor, társadalmi szatíra, az erkölcsi igazságszolgál­tatás teszi népszerű olvasmánnyá. Az irodalmi­politikai kabaré és a sanzon jeles képviselője. Klasszikus ifjúsági regényei: az Emil és a detektí­vek, A repülő osztály, A két Lotti stb. • 70-éve, 1924-ben született Allan MacLeod Cormack skót származású, dél-afrikai születésű Nobel-díjas fizi­kus. • 50 éve, 1944-ben halt meg Leo Hendrik Baekeland belga származású amerikai vegyész, az első műanyag, a róla elnevezett bakelit feltalá­lója. CSÜTÖRTÖK: 375 éve, 1619. február 24-én született Charles Lebrun francia festő. Részt vett a francia képzőművészeti akadémia megalapítá­sában, amelynek rektorává választották. PÉN­TEK: 50 éve, 1944. február 25-én halt meg Dési Huber István festő és grafikus. SZOMBATI 145 éve, 1849. február 26-án volt a kápolnai csata: az erőfölényben levő császáriak Kápolnánál legyőz­ték a maroknyi magyar csapatot. • 120 éve, 1874- ben született Alekszej Andrejevics Korotkov orosz orvos, a vérnyomásmérés feltalálója. • 85 éve, 1909-ben született Szalay Lajos festő és gra­fikus, a két világháború közti időszak kiemelkedő rajzolója. TZool oo oo Ti rí n o LKünüdDimcrD^ mmm Dick Wills „trófeái“ között A gyűjtőszenvedéllyel megáldott ra­jongók megszállottsága általában nem ismer határokat. Minden apró kacatot képesek összegyűjteni, ami­hez imádott kedvencüknek valaha valami köze volt. Emlékezzünk csak vissza: a hatvanas években, amikor A „szende“ Cybill Shepherd fehérneműje... tombolt a Beatles-mánia, még George Harrison cigarettájának ha­muja is értékes ereklyének számí­tott. Az amerikai Dick Wills azon­ban nem ilyen csekélységek gyűjté­sére adta a fejét. Kérése a sztárok többségét enyhén szólva meghök­kenti: „Elnézést, kaphatnék egyet az alsóneműiből?“ Am az esetek nagy részében sikerrel jár, és zsák­mányát aztán a többihez csatolhat­ja. Azt azonban nem foghatjuk rá a különös hobbinak hódoló fiatalem­berre, hogy önző lenne, hiszen szer­vezi pedig Madonna viselte zeményeit általában áruba bocsátja Erotic Cabaret Boutiques elnevezé­sű üzletében, Houstonban. A legszebbek között A képen látható, kissé fáradtnak tűnő férfiú nem más, mint Lothar Matt­häus, a Bayern München futballcsa­patának erőssége, a nyári világbaj­nokságra készülő német labdarúgó- válogatott csapatkapitánya. Panaszra igazán nem lehet oka, hiszen nemcsak a pályán tündököl - a szebbik nemnek is nagy kedvence. A hölgyek jó ízlését nemrégiben egy komoly és szakava­tott zsűri is igazolta az USA-ban. Lot­har Matthäust ugyanis a világ ötven legszebb férfija közé sorolták. Van benne valami... a politikai kultúráról Tájainkon már alig fedezhető fel. Kihalófél­ben van, mint a ritka állatfajok, növények és sajnos védettségére még törvényt sem fogad­tak el. A politikai kultúrának nincs hatalom­mal rendelkező védelmezője. Megsértése min­dennapos gyakorlat. Néhanapján a külföldi és hazai újságírók szemére vetik az erős kezű és erős hagnú hatalom urainak, azonban azok rá se hederítenek. Ma a politikai kultúra olyan távol van tőlünk, mint az annyira áhí­tott nyugati jólét. Megmondom őszintén, nem óhajtom még egyszer összerúgni a port a HATALOM-mal. Egyszer már húsz évig nyögtem a következmé­nyeit. De az utóbbi napokban elhangzott nyi­latkozatok arra ösztönöznek, hogy elmond­jam véleményemet. A helyzet nem rózsás. A legutóbbi közvéleménykutatási adatok sze­rint az állampolgárok 46 százaléka fél el­mondani másnak a véleményét. Ha ehhez hozzáadjuk a nem nyilatkozók 12 százalé­kát, akkor marad az a 32 százalék, amelynek egy része lelkesen éltette nemrég a rettenthe­tetlen kormányost a pozsonyi PKO-ban tar­tott nagygyűlésen. Ahol ilyen felkiáltásokkal bíztatták a demokrácia szlovákiai bajnokát, amikor az ellenzéket ostorozta: „Fúj! kidob­ni! Le vele!“ Ugyanis itt hangzott el (és nem először) a miniszterelnök úr azon zseniális javaslata, hogy akinek nem tetszik az ő ural­ma, le is út, fel is út, mehet, amerre lát. Óh, politikai kultúra, mikor köszöntesz már rá erre a kis országra! Elképzelhetetlen, hogy Kohl kancellár vagy Mitterrand elnök azt mondaná a tüntető szakszervezeti tagok­nak, kommunistáknak, bevándorlóknak: kí­vül tágasabb, hordják el magukat az ország­ból! Nem véletlenül bántja szlovákiai magyar mivoltomat ez a brutális javaslat. Ugyebár most nem lehet kitelepíteni, kitoloncolni, hát vándoroljanak ki önként, ha más a néze­tük. A politikai kultúra toleranciáról és okos megegyezésről beszél. Úgy látszik, a minisz­terelnök úr más politikai szótárt forgatott egykor, amiben még benne volt a nemzetisé­gek kiűzése is. S hogy mindez nem véletlen, hanem tudatos kampány része, annak bizonyítására elég elő­venni a Republika február 3-i számát, amely­ben egy hosszú eszmefuttatásban győzögetik a szlovákokat, hogy a magyar politikusok ha­zugok, hogy... A részletekkel nem foglalkozom, elég né­hány kiragadott jelző a förmedvényből: „...erre szolgálnak az összes propagandacsa­lások és statisztikai hamisítások“...„létezik még a világon hasonló nacionalista felsőbb­rendűség, soviniszta rasszizmus?“... „érzé­seikben és gondolataikban nagy magyar elő­deiket, a kiválasztott úri nemzetet képvise­lik“...„úri erkölcsükkel, soviniszta felsőbb­rendűségükkel mindent megengednek maguknak“...„Európa közepén úri Bantusz- tánt akarnak a magyaroknak“...„Az Együtt­élés vezetőinek tényhamisítását, arroganciá­ját, felsőbbrendűségét“...„veszedelmes hen- Iein izmus ez.“ Ilyen szép stílusban megfogalmazott vitai­ratot legutóbb az ötvenes években olvastam, amikor elátkoztuk a gálád imperialistákat. Az emberiség gonosztevőit. A gyűlölettől frö- csögő, rosszindulatú tákolmány részleteit nem is említem. Úgy látszik, hogy a szerző és a szerkesztőség is átaludt egy korszakot, és azt hiszik, hogy a hasonló uszításokkal, szitkozódásokkal közelebb jutunk a szlovák­magyar együttéléshez? Vagy talán úgy gon­dolják, hogy bennünket lehet ijesztgetni, meg­félemlíteni? Elég is ennyi. Az olvasó vonja le a tanulsá­got az uralkodó párt és szócsövének politikai kultúrájáról. Sok minden nem tetszik itt, de szülőföldün­kön maradunk Mi és gyerekeink még akkor is itt lesznek, amikor az emberek már azt sem fogják tudni, hogy volt egyszer egy Benes, egy Gottwald és egy szlovák ...hogy is hívták? Szűcs Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom