Vasárnap - családi magazin, 1993. június-december (26. évfolyam, 23-52. szám)

1993-08-15 / 32. szám

4 Kétszáz éve született Greguss Mihály Pozsony a XIX. század elsőfelében Több mint másfél évszázaddal ezelőtt, a Mettemich-féle abszolutiz­mus nehéz időszakában jött létre a reformmozgalom. A hazafiak társa­dalmi rangjukra való tekintet nélkül csatlakoztak a mozgalomhoz: az arisztokratákat, nemeseket, papokat, az értelmiséget egy eszme vezérelte - a haza felemelkedése, hogy Ma­gyarország elfoglalhassa helyét a fejlett európai országok mellett. Tudták, hogy a siker egyik feltétele a nemzeti nyelv fejlesztése, ezért olyan színvonalra kívánták emelni a magyar nyelvet, hogy helyettesít­hesse az elavult középkori latint vagy az erőszakolt németet. Az írók, tudósok, tanítók mellett Greguss Mi­hály is érdemeket szerzett e téren. Diákévek Greguss Mihály 1793. július 1-én született a Pozsony vármegyei Pusz- tafödémesen. Apja evangélikus pap volt; verseket is írt. A pozsonyi evangélikus líceumban kezdett ta­nulni, majd annak elvégzése után, 1913-ban külföldön folytatta tanul­mányait. Eredeti tervét, hogy kül­földre menjen, keresztülhúzta a Na­póleon-háború, ezért egy évig Po­zsonyban maradt, Pamiczky Mihály királyi tanácsos családjánál ne- velősködött. Csak a politikai helyzet lecsendesülése után mehetett kül­földre. Két évet töltött a tübingeni egyetemen (1814-1816), majd fél évet Göttingenben. A jénai, hallei, lipcsei, berlini, drezdai egyetemeken is megfordult. Nemcsak a tudását tö­kéletesítette, hanem megismerkedett a német tudósok műveivel és a kor haladó eszméivel. Tanulmányai be­fejezése után nem tért vissza Po­zsonyba. Elfogadta az eperjesi evan­gélikus kollégium meghívását, ahol 1818-ban a filozófia professzora lett. De történelmet, fizikát és matemati­kát is tanított. Pályája kezdetén kitűnt tehetsége. Az egyetemes evangélikus gyűlés 1818 szeptembe­rében pályázatot írt ki, amit az iíjú Greguss Mihály nyert meg. Jutalma nemcsak száz aranyforint volt, vala­mint műve megjelentetése (1821- ben adták ki Pesten, Durch welche Mittel kann die Wirksamkeit des Kanzelrenders werkmässig erhöht werden címmel), hanem elsősorban az evangélikus értelmiség körében kivívott elismerés, és a diákok köré­ben a népszerűség. A Tarca-parti Athénben Greguss Mihály tizenhat évet töl­tött Sáros vármegye metropolisában, ott vette feleségül Farkas Líviát, akitől négy gyermeke - három fiú és egy lány - született. A kollégiumban elsősorban a filo- zófia és a történelem oktatásának szentelte idejét. Csak a felsőbb évfo­lyamokban adott elő (elsősorban jo­gászoknak), de előadásait a többi di­ák is látogatta - a szabadgondolkodó eszméiért. Ez az egyházi hatóságok figyelmét sem kerülte el, még ateiz­mussal is megvádolták. Greguss előtt nyilvánvaló volt, hogy az okta­tásban lehetetlen jelentős haladást elérni az elavult, a valós élettől el­szakadó tankönyvekkel. Mégis, ami­kor 1926-ban megírta népszerű val­lástanát a jogászok számára - meg­akadályozták a kiadását és nem en­gedték, hogy vallástant oktasson. De még abban az évben napvilágot látott esztétika-tankönyve (Compendium aestheticae, Kassa 1826), és a kollé­gái elismerésük jeléül megválasztot­ták a tanári kar jegyzőjévé. A diákok körében még nagyobb népszerűségre tett szert és nemcsak a kitűnő előadá­saiért, hanem az oktatáson kívül ki­fejtett munkásságáért is. 1827-28- ban megalakította a Magyar Társa­ságot. A Társaság könyvtárának a ki­építésére nem sajnált sem pénzt, sem fáradságot, ó lett a Társaság első el­nöke. Olyan személyiségek kerültek ki a Társaságból, mint Irányi Dániel, Sárossy Gyula, Lisznyai Kálmán, Vachott Imre és Sándor. A magyar nyelvű oktatás beveze­tésének úttörőjeként tartjuk számon. Az 1830-31-es iskolai évben, Ma­gyarországon elsőként kezdte ma­gyar nyelven előadni a magyar törté­nelmet és a statisztikát az Eperjesi Kollégiumban. A nyelvtudomány ápolásában előkelő helyet vívott ki, elsőként fordított le élő magyar nyelvre egy sor filozófiai és történel­mi szakkifejezést. Munkásságával érdemelte ki, hogy először helyettes, majd a Kol­légium rendes rektorává választot­ták, annak ellenére, hogy nem volt a teológia professzora. 1833-ban a pozsonyi líceum taná­ra lett. Eperjesen nehezen viselték el a távozását. Hogy milyen hatást gya­korolt a diákokra, egyik tanítványa, Kossuth Lajos mondja el a leghíveb­ben: „Elvégezvén a gimnaziális tanfo­lyamot, atyám az eperjesi evang. Kollégiumba vitt fel. Greguss Mi­hály tanáromnál voltam szállva, ki akkor lett egy németországi egye­temről Eperjesre a bölcselmi és ter- mészettani tanszékre meghíva. Gre­guss tanár emlékének végtelen sok­kal tartozom. Atyám úgy egyezett vele, hogy köztanórákon kívül ma­gánoktatásban is részesítsen, s ennek köszönhetem szinét-javát annak, amit akkor tanultam, ő válogatta meg olvasókönyveimet s amit így együtt olvasgatánk, kérdéseimre adott feleleteivel világot gyújtott agyamban s élményeinek s tapaszta­latainak érdekes elbeszéléseivel, hozzájuk kötött oktatásával ő ismer­tette meg velem a gyakorlati életet. Nemcsak tanítóm, de nevelőm is volt. Még vívni is ő tanított először, mint a német egyetemi „Burchok” általában, a vitőrt rendkívül ügyesen kezelte. Atyám igen nagyra becsülte Greguss tanárt s annyira megkedvel­te, hogy egy húsvéti szünidőre meg­hívta házához.” A pozsonyi líceumban Az Eperjesen megkezdett művet Pozsonyban folytatta. 1834-ben Ma­gyar Társaságot alakított és ugyan­csak magyarul kezdte előadni a tör­ténelmet és a filozófiát. De Pozsony túl közel volt Bécshez, és ott szigo­rúan figyelték, mi történik Magyar- országon. Metternich besúgóinak fi­gyelmét nem kerülte el Greguss pro­fesszor tevékenysége - az akkoriban jobbára német ajkú Pozsonyban. Egy ünnepség szolgált ürügyül, hogy megbüntessék, ahol a diákok Zrínyi Péter balladáját szavalták. Betiltottak minden hasonló rendez­vényt egész Magyarországon s a hi­vatalok Greguss eltávolítását köve­telték a líceumból (1836-ban). A kormány igyekezete ellenére meg­menekült, s ezt Sztromszky egyházi főfelügyelőhöz fűződő barátsága és a palatínus liberális kiállásának kö­szönhette. Továbbra is előadott és új tankönyveken dolgozott. A halál munka közben érte utol, 1838. szep­tember 27-én, hosszan tartó, súlyos betegség következtében. A fáradhatatlan munka eredménye Greguss Mihály negyvenöt évesen halt meg. Nem érte meg a magyar nyelv általános bevezetését a közép­iskolákba (1848), amelyet ő készített elő, sem Kossuth és a többi tanítvá­nyai részvételét az 1848-as forrada­lomban. Műve azonban nem fe- lejtődött el, ellenkezőleg, tovább fej­lesztették. Fiai híres emberek lettek: Ágost író és esztéta, Gyula fizikus, János festő és pedagógus. Greguss Mihály több tudományos elméleti munkát hagyott hátra, és sok verset. Sajnos, a legtöbbje kézi­ratban maradt. A már említett „ko­szorúzott pályamunkán” és az eszté­tika-tankönyvön kívül eperjesi bará­tai a halála után kiadták latin nyelvű önéletrajzi költeményét (Autobiog- raphia Michaelis Greguss, Eperjes, 1840), és 1852-ben Szarvason jelent meg a Greguss Mihály válogatott ki­sebb munkái című kiadvány. Tudo­mányos munkáit hazai és külföldi folyóiratokban publikálta, mint pél­dául az Allgemeine Literatur Zei­tung, Iris, Felsőmagyarországi Mi­nerva. A kéziratos nagyobb munkái közül meg kell említeni a Logikát (1833), a Metaphysikát (1834), a Gyakorlati bölcseletet (1835), Böl­cseleti encyklopédiát (1835), Bölcseleti tör­ténelmet (1836), a Po­litikai tudományok encyklopédiáját. Greguss Mihály ab­ban a korban élt amit reformkorként emle­getünk. Akárcsak nagy kortársai, ő is mindenek felett sze­rette a nemzetét, a nyelvet. Hitte: a ma­gyar nyelv van olyan tökéletes, hogy min­denütt helyettesítheti a latint - s ezt a mun­kásságával bizonyítot­ta. A haza szeretetére tanította az ifjúságot, hogy büszke lehessen a dicső múltra. Fiatalon halt meg, nem tudta befejezni mindazt, amit szere­tett volna. De műve nem merült a feledés homályába. Nemcsak a magyar „márciusi if- jakra” volt hatással - a szlovák hazafiak gondolkodását is for­málta. Kónya Péter Compendium AESTHETICAE AUDITORUM SUORUM EDIDtT. MICHAEL GREGUSS, Collegii A. C, A. E p éri e s s i e ns i s P r o f c ss o r P.O. • 'v;.j r. •/ ) •* CASSOVIAE, TYPES CAROL! WERFER ACADEMIA E TYPOGRAPllI; 1826. Greguss Mihály esztétikai tankönyve (A szerző reprodukciói) 10 1993. VIII. 15. A magyar nyelvű oktatás úttörője Eperjes Greguss tevékenysége korában

Next

/
Oldalképek
Tartalom