Új Szó, 1993. szeptember (46. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-15 / 215. szám, szerda

KANCELLAR ­SZOKNYÁBAN Nem vagyok a vaskalap híve, de a kalapot szükségesnek tartom. Nekem nem áll jól a kendő, s ez talán azért is van, mert az ember belső lénye ilyen külsőségekben is megnyilvánul. A kalap arra is jó, hogy megemelhessük azok előtt, akik ezt megérdemlik. (6. oldal) FÜGGETLEN NAPILAP Szerda, 1993. szeptember 15. II. kiadás Ára 3,20 korona XLVI. évfolyam, 215. szám IDŐZÍTETT IRODALMI LINCSELÉSEK Kačala úr ködösítéseivel szemben ki kell mondani, hogy a dél-szlovákiai szlovákok elnyomása és asszimilálása kitalált valótlanság, de amiről egy szót sem ejt: a mai dél-szlovákiai helyzet logikus következménye az 1946-47-es lakosságcserének... (7. oldal) A KORMÁNY JAVASLATA: SZABOTT ÁRÚ TEJ ÉS KENYÉR (Munkatársunktól) A földműve­lési minisztériumhoz tartozó ágazatok jövő évi kilátásairól tárgyalt tegnap a kormány. A mezőgazdaságot illetően a be­terjesztett anyag megállapítja, hogy a jelenlegi nehéz helyzet oka elsősorban a túlságos libera­lizáció, illetve az, hogy az ágazat számára szükséges termékek gyártói monopolhelyzetben van­nak, a feldolgozóüzemek pedig kartellszerűen viselkednek. Mindez jelentősen csökkenti a mezőgazdaság számára nyúj­tott állami támogatás haté­konyságát. A jövő évre egyéb­ként a minisztérium garantált felvásárlási árakat javasol, illet­ve a belépő költségek és a feldol­gozóüzemi teljesítmények árai­nak ,,tételes szabályozását". Ez utóbbi lényegében hatósági ára­kat jelöl, bár Juraj Moravčík földművelési államtitkár szerint egyelőre csak a tej és a kenyér (Folytatás a 2. oldalon) VÁCLAV ŠTEVKO, A SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGEK KONFÖDERÁCIÓJÁNAK ALELNÖKE: NEM A KORMÁNY MEGBUKTATÁSA A CÉLUNK ÉRDEKEGYEZTETÉS - ALAGÚTBAN Ember legyen a talpán, aki figyelemmel tudja kísérni a szakszerve­zeti vezetők szokatlan aktivitását, amelyet a háromoldalú érdek­egyeztető tanács kudarca után tapasztalhattunk. Nyílt levél a minisz­terelnöknek, nagygyűlés Pozsony főterén, egyeztető tárgyalások a parlamenti pártokkal, képviselői klubokkal, egyházi vezetőkkel és társadalmi szervezetekkel... Mi a célja a nem mindennapi kampány­nak, kérdeztük Václav Števkótól, a Szakszervezeti Szövetségek Szlovákiai Konföderációjának alelnökétől. - A szakszervezetek nem akar­ják a belpolitikai helyzetet de­stabilizálni, s magukhoz ragadni a hatalmat, megbuktatni a kor­mányt, ezzel csak gyanúsítanak bennünket. Nincs szándékunk­ban bomlasztani vagy fölöslege­sen dramatizálni a helyzetet. Mindössze rá akarunk mutatni arra, amit helytelennek, hiá­nyosnak tartunk a kormány által előterjesztett anyagokban, tör­vénytervezetekben. Többször megtörtént, hogy a kabinet fi­gyelmen kívül hagyta észrevéte­leinket, vagy nem hajtotta végre azt, amiről az érdekegyeztető tanácsban megállapodás szüle­tett. A kormány, illetve a szociá­lis ügyi tárca illetékesei eddig csak hivatkoztak a szociálpoliti­kai koncepcióra, de mindeddig nem voltak hajlandóak nyilvá­nosságra hozni azt, hogy mi is áttanulmányozhassuk, vélemé­nyezhessük. Szerintünk csak azután lehet olyan szociális tör­vényeket hozni, mint amilyene­ket a kormány előterjesztett a parlamentnek, ha a szakértők is véleményezték a koncepciót. • Most önöket az bántja, hogy a kormány nem vonta be a szakszervezeteket a törvény­tervezetek kidolgozásába, vagy a tervezetek tartalmát illetően is vannak észrevételeik? - Tárgyi észrevételeink vannak. • S nem az, hogy az intézke­dések aránytalanul sújtanák a la­kosságot? - Ez a tárgyi észrevételek kö­zé tartozik. • A kormány azzal érvel, hogy ezeket az intézkedéseket a Nemzetközi Valutaalap, az Eu­rópa Bank stb. miatt kell meg­hozni. - Csodálkozva vettem tudo­másul, hogy az érdekegyeztető tanácsban az előterjesztők azzal érveltek: meg kell spórolni a 2,8-3 milliárd koronát. Vi­(Folytatás az 5. oldalon) NEHEZ SZABADULNI A BEIDEGZŐDÉSEKTŐL PÁRBESZÉD A SZLOVÁK-MAGYAR EGYÜTTÉLÉSRŐL PÁRKÁNYBAN (Munkatársunktól) A politikai kere­tek közül kiszoruló nézeteknek kí­vánt a nyíltság és a közvetlenség szellemében hangot adni a helsinki folyamat jegyében létrejött Polgári Mozgalom szlovákiai bizottsága a tegnap Párkányban tartott vitadél­után megrendezésével. A helyi politikai pártok és társa­dalmi szerveződések képviseletében több mint félszáz meghívott és ér­deklődő gyűlt össze a szlovák-ma­gyar együttélés perspektíváinak megvitatására. Ladislav Deák, a Szlovák Tudo­mányos Akadémia Történettudomá­nyi Intézetének munkatársa, Tria­nont és a bécsi döntést érintve, azt hangsúlyozta, hogy a magyarországi történetszemléletet és politikai éle­tet az etnikai szempontok minden­hatósága jellemzi, ami komoly ve­szélyeket rejt magában. Vadkerty Katalin az 1945 és 1948 közötti csehszlovákiai magyarüldözés gon­dosan feltárt tényeit ismertette, s így a csehszlovákiai nemzeti kizáróla­gossági törekvéseket állította reflek­(Folytatás a 2. oldalon) TILTAKOZNAK A SZAKSZERVEZETEK ELMARAD A HÁROMOLDALÚ TANÁCSKOZÁS A Szakszervezeti Szövetségek Szlovákiai Konföderációjának a szociális és gazdasági helyzet javítására tett lépéseivel foglal­kozott tegnap a konföderáció pöstyéni tanácskozása. Többek között értékelték azt is, hogy mit tettek eddig a parlament szeptember 22-én kezdődő ülé­sének napirendjére kerülő szo­ciális törvényekkel kapcsolat­ban. Úgy döntöttek, hogy felszó­lítják az illetékeseket: az ülés előtti napon tegyék lehetővé, hogy Alojz Engliš, a konföderá­ció elnöke szót kapjon a rádió és televízió fő hírműsorában. A pöstyéni tanácskozás részt­vevői levélben fordultak a parla­ment elnökéhez, amelyben meg­állapítják: a szakszervezetek nem utasítják vissza a szociális kiadások ésszerűsítését, de fel­szólítják a parlament elnökét, hogy ne tárgyaljanak arról a tör­vényről, amely korlátozza a nyugdíj és a munkabér párhu­zamos folyósítását, továbbá ar­ról, amely szabályozza a családi pótlék és a táppénz folyósítását. Roman Kováč miniszterelnök­helyettes titkársága tegnap kö­zölte, hogy a gazdasági és szo­ciális érdekegyeztető tanács má­ra tervezett ülése elmarad. Pót­időpontot nem határoztak meg. Híre ment a minap: Somorján 45 szülő petíciót írt alá az oktatási minisztériumba, tiltakozásul az ellen, hogy a városban meg akarják szüntetni az egyetlen szlovák óvodát (képünkön), hogy abban magyar alapiskolai osztályokat helyezzenek el. Némely szlovák lap - bizonyára megérezvén a lehetőséget: ebből újabb nemzetiségi kérdést lehet kreálni, mint a rimaszombati esetből - meglehetősen nagy teret szentelt az ügynek. Hogy mi történt valójában, erről lapunk 2. oldalán olvashatnak. (b) A HÁBORÚZOK EGYMÁST VÁDOLJÁK TUDJMAN ÉS IZETBEGOVIC TALÁLKOZÓJA GENFBEN Belgrádban már megkezdték az álla­milag megállapított fejadagok osztá­sát. Személyenként mindenki ha­vonta hat kiló lisztre, egy-egy kiló cukorra, sóra és mosóporra, vala­mint egy liter étolajra jogosult. Az egész ország egy fogyatkozó, végső tartalékait kiárusító, mozgó élés­kamrává vált, így egyáltalán nem véletlen, hogy Zorán Lilies államfő egy francia lapban ismételten meg­pendítette a gazdasági zárlat feloldá­sának szükségességét, azt állítva, hogy Jugoszlávia nem hibáztatható a háború kirobbantásáért, nem mi­nősíthető agresszornak. Lilies ugyan­akkor levéllel fordult Jelcin elnök­höz, rámutatva a súlyos gazdasági nehézségekre, s Oroszország köz­benjárását kérte az embargó meg­szüntetése érdekében. A béke azonban még távol. Az pedig alapfeltétel, hogy Jugoszlávia (Folytatás a 2. oldalon) UJ SZO-INFORMÁCIÓ SZIGORÚAN ELLENŐRZÖN PÉNZEK Forró napja lesz szeptember 28-án a szlovák kulturális miniszter által az év elején kinevezett nemzetiségi sajtóbizottságnak. Természete­sen, pénzről beszélnek, vitatkoznak majd az ülésen, éspedig a kiszi­várgott hírek szerint jelen és múlt időben. Mennyi pénz jut az év végéig a nemzetiségi sajtóra - mérlegelik többek között. A pénz, sajnos, még a betervezettnél is kevesebb, s ez a kevés valójában még kevesebbet ér. A minisztérium illetékesei úgy vélik, hogy számos államilag tá­mogatott kiadó és nemzetiségi lap az eddig kiutalt nem sok pénzzel sem gazdálkodott az előírásoknak megfelelően. Sze­rintük egyértelműen ezt tükrözi az elmúlt másfél esztendőt fel­ölelő ellenőrzés, amely ugyan­csak a sajtóbizottság elé kerül. Állítólag akadt olyan - nem ma­gyar - időszakos kiadvány, amely jelentős dotációt kapott, ám a lapot a nyomdai szállítást követően ki sem bontották, te­hát egyetlen példányt sem adtak el belőle... Olyan folyóiratról is tudnak, amelynek a remittendá­ja csaknem akkora, mint a pél­dányszáma. Nem hivatalos in­formációk szerint néhány hazai magyar kiadó elszámolása sem hibátlan. Az említett sajtóbizottság egyik fontos feladata lesz az ellenőrzés ellenőrzése, vagyis an­nak eldöntése, hogy a felmérés szakszerű és tárgyilagos volt-e. Magyarán: nem politikai indí­tékok, hanem kizárólag szakmai szempontok alapján készült a számonkérés. —Ú— BUDAPEST AGRÁRTÜNTETÉS A PARLAMENT ELÓN „A kormány lehetőségei kimerültek és ezért az agrár-érdekképviseletek a parlamenthez fordulnak, hogy ve­gye át az ágazatért viselt felelőssé­get." Ezekkel a szavakkal adta át Szaniszló Sándor, a Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetségének társelnöke tegnap délben Szabad György házelnöknek azt a petíciót, melyet a Kossuth téri mintegy 20-25 ezer tüntető nevében vitt az Ország­házba. A dokumentum rámutat a termelők, egyéni vállalkozók, kis­termelők vagy szövetkezeti gazdasá­gok termelési, értékesítési, pénzügyi gondjaira. Szabad György ígéretet tett arra, hogy a petíciót eljuttatja a képviselő­csoporthoz és megvitatja a benne foglaltakat. A mintegy kétórás tüntetésen fel­szólalt több agrárképviseleti szerve­zet vezetője is, akik mindannyian rámutattak arra, hogy a magyar me­zőgazdaság válságban van és jövede­lemtermelő képességének megmen­tése, növelése érdekében sürgősen tenni kell valamit. Hangsúlyozták, hogy a tüntetés nem a kormány ellen irányult, csak figyelmeztetni akar­tak. KOKES JÁNOS, Budapest MÁTÓL VÁMVIZSGÁLAT A VONATOKON A Szlovákiai Vámigazgató­ság tegnap bejelentette, hogy szeptember 15-étől, azaz má­tól a Szlovák és Cseh Köztár­saság között közlekedő sze­mély- és gyorsvonatokban vámvizsgálatot tartanak. Egyúttal felszólította az uta­sokat, hogy tartsák be a ha­tárátlépéskor érvényes vám­és devizaelőírásokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom