Új Szó, 1993. szeptember (46. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-15 / 215. szám, szerda

1993. SZEPTEMBER 15. IÚJSZÓM HÍREK - VÉLEMÉNYEK KAMATLÁBEMELÉS A POSTABANKNÁL Mától a Postabank emeli a betét­könyvek és határidős betétek kama­tait. A felmondási idő nélküli betét­könyvek esetében ez 6, a három hónapos felmondással nyitottaké 10, a hat hónaposaké 12, az egy éveseké 15, a két éveseké pedig 16,5 száza­lék lesz. Október 1-je után nőnek a szám­lán elhelyezett összegek kamatai is, személyi számla esetében 6, folyó­és vállalkozói számla esetében pedig 4 százalékra. RÖVIDEN FELAJÁNLOTTA lemondását a rá­diótanács tegnapi ülésén Vladimír Stefko. Pavol Dvorák elnök szerint meggyőződésük, hogy a jelenlegi ve­zetés az év végéig képes megoldani a rádió problémáit. A tanács úgy döntött, hogy pénzügyi nehézségek miatt három hónapra felfüggeszti az S2-es csatorna működtetését. EGYELŐRE ismeretlen okból letért az útról és a lejtőn felborult a Szófia -Varsó járaton közlekedő autóbusz tegnap reggel Korpona előtt, a 66-os számú úton. A balesetnek szerencsé­re nincs halálos áldozata, nyolcan viszont súlyos, a többi utas pedig, egy kivételével, könnyű sérüléseket szenvedett. . A CSEH TELEVÍZIÓ tegnap esti hírmagazinjában közölték: fennáll az a gyanú, hogy a cseh igazságügy­minisztérium telefonközpontjában lehallgató készüléket helyeztek el. Jan Rumi belügyminiszter bizottsá­got állított fel, amely kivizsgálja az ügyet. ÚJ MŰSORREND A MAGYAR ADÁSBAN Ideiglenes műsorrend lép életbe szeptember huszadikától a Szlovák Rádió magyar adásában. Amint azt Papp Sándor főszerkesztő a tegnapi Pavilonban elmondta, az eredeti ja­vaslat szerint egy-két hétig, ám sze­rinte az év végéig három és fél órával csökken a heti műsoridő. En­nek értelmében egy órával csökken például a szombat délelőtti adásidő, változatlan marad viszont a vasárna­pi műsor. A főszerkesztő azt is elmondta, hogy januártól újra növekszik az adásidő - három órával, vagyis a je­lenlegihez képest csak fél óra lesz a veszteségük. » * * Az ideiglenes intézkedéseket egyébként az tette szükségessé, hogy a pénzügyminisztérium már három hónapja nem utalja át a költ­ségvetési támogatást a Szlovák Rá­diónak. Július Tóth pénzügyminisz­ter a tegnapi kormányülés alatt tar­tott sajtóértekezleten az intézkedést azzal indokolta, hogy a rádió az állami költségvetésbe még nem fizet­te be azt, a tavalyi reklámokból származó többletbevételét, amelyre szerinte a vonatkozó törvény alap­ján nincs joga. Ezért aztán az idei költségvetési hozzájárulásból vissza­tartják az ennek megfelelő összeget. Mivel azonban az illetékes parla­menti bizottság is támogatja a rádió­sok elképzeléseit, a miniszter beje­lentette, hogy kompromisszumot ajánlott fel a rádió igazgatójának. T. L. SEGÍTS A HÍDNAK! A Párkányi Városi Hivatal, a Párká­nyi Művelődési Központ és a Sto­nebridge Blues Band együttes szep­tember 18-án nagyszabású jótékony­sági koncertet rendez a Párkány -Esztergomi Mária-Valéria híd újjá­építésére. A fesztiválra a termálfür­dő parkolójában kerül sor, kezdete 13 óra, s mintegy éjfélig tart. A zene­karok tiszteletdíjukat a híd építésére ajánlják fel, a rendezők pedig a be­vétel egész összegét. A hídépítést támogatni kívánók a következő számlára adakozhatnak: VUB 1038-175022-172/0200. Lapzárta: 22.10 „ISKOLAÜGY" MÁR SOMORJÁN IS NEM NEMZETISÉGI-GAZDASÁGI KÉRDÉS A címoldalon röviden ismertet­tük az egyetlen somorjai szlovák óvoda körül kialakult helyzetet. Hogy mi történt valójában, Hecht Annához, a Dunaszerda­helyi Járási Tanügyi Igazgatóság igazgatójához, a somoijai képvi­selő-testület tagjához fordultunk tegnap válaszért, aki a követke­zőket nyilatkozta: -Túlzás volt felnagyítani ezt a kérdést. Az történt, hogy a szóban forgó óvoda egyik szár­nyában bölcsőde működött, mely július elsejével megszűnt. Tekintettel arra, hogy Somorján az iskolák rossz helyzetben van­nak, nevezetesen helyhiánnyal, épületgondokkal küzdenek — például, százhuszonegy éves épületben tanulnak a magyar is­kola alsó tagozatos tanulói, a szlovák alapiskolások egy ré­sze pedig barakkokban kényte­len, noha ők most szeptember­ben kapnak tíz tantermet, tan­ügyi igazgatóságunkon felmerült a gondolat, hogy valamelyik óvodát kellene átalakítani isko­lai célokra. Ugyanis Somorján nyolc óvoda van, és ez sok. Természetes módon merült fel, hogy a félig megüresedett, az épület másik szárnyában mind­össze két szlovák osztállyal mű­ködő óvoda jöhetne szóba, ahol tíz osztály számára lenne hely. Persze, előtte meg kell vizsgálni, van-e lehetőség arra, hogy az oda járó gyerekeket elhelyezzék a többi hét óvodába, ahol min­denütt vannak szlovák osztá­lyok. • Tettek-e konkrét lépéseket önök, hogy a szóban forgó óvo­dát fel kell oszlatni? - Semmilyen ilyen lépést nem tettünk. Kikértük több illetékes szerv véleményét, s megbeszél­tük javaslatunkat az óvoda igaz­gatónőjével is. Ő közölte ezt a szülőkkel, akiknek, természe­tesen, nem tetszett, s nyomban a minisztériumhoz fordultak pe­tícióval, mindent, az előzetes felméréseket is megelőzve. • Született-e már valamilyen hivatalos döntés? - Nem, semmilyen még. A mai napig nincs állásfoglalás a minisztérium részéről, és hiva­talos papíron az önkormányzat részéről sem. Kár, hogy nemze­tiségi síkra terelődött az egész, mert elsődlegesen gazdasági problémáról van szó. Mind a szlovák, mind a magyar alap­iskolások rossz helyzetben van­nak, nem megfelelő körülmé­nyek között tanulnak. Ez egyéb­ként nem mai gond, tíz évvel ezelőtt is így volt. Most már kellene végre rendes iskola mindnyájuk számára. -bor SEVARDNADZE MARAD Mint azt tegnapi számunkban közöltük, Eduard Sevardnadze legfelsőbb grúz vezető a feszült helyzet miatt a rendkívüli álla­pot bevezetését tervezte Grúziá­ban. Ám miután sokan bírálták tervét, sőt egyesek olyan diktá­tornak nevezték, aki a vezetés kommunista módszereihez fo­lyamodik, benyújtotta lemondá­sát, s „véglegesnek" nevezte lé­pését. A tbiliszi törvényhozó testület viharos viták után még­sem fogadta el döntését, amely ellen egyébként tegnap emberek tízezrei tiltakoztak. Sevardna­dze a parlament épülete előtt összegyűlt hívek előtt ismertette azokat a feltételeket, melyek tel­jesítése után hajlandó lenne visz­szatérni hivatalába. A parlament még tegnap este eleget tett köve­telésének, a rendkívüli állapot bevezetése mellett döntött, majd Sevardnadze visszavonta le­mondását. NEHÉZ SZABADULNI A BEIDEGZŐDÉSEKTŐL (Folytatás az 1. oldalról) torfénybe. Miroslav Kusy politológiaprofesszor a kisebbségi jogvédelem európai követendő pél­dáira és elveire irányította a figyel­met. Előadása fényt vetett azokra a kisebbségi követelésekre, ame­lyek, mint például a kétnyelvűség kapcsán, valamiféle összeférhetet­lenségnek hatnak a szlovákiai több­ségi közegben, miközben számos eu­rópai országban magától értetődő­nek számítanak. A történelmi bevezető kapcsán többször is elhangzott, hogy a múlt­tól el kell rugaszkodni. A vitában azonban minduntalan visszatértek a megemésztetlen történelmi sérel­mek és ellenségképek. A felszólalá­sok többsége különböző, személyes, egyéni véleményeket tükröző meg­állapításokra korlátozódott. Régi és üjkeletű beidegződések, érvek és el­lenérvek köszöntek vissza. Mértékadónak számítottak a vitá­ban is Kusý professzor megjegyzé­sei, amelyekkel szlovákként azt tar­totta feladatának, hogy elsősorban a kormányzatnak a kölcsönös bizal­matlanságot fenntartó, sőt gerjesztő intézkedéseit vegye célba. A vége felé egyre inkább elmérgesedő, sőt vagdalkozó vita arról tanúskodott, hogy a nyílt véleménycserére ugyan nagy szükség van, de ez még aligha­nem messze áll a kölcsönös megér­tésre sarkalló párbeszéd polgári ihle­ettségétől és méltóságától. (kiss) SZABOTT ÁRÚ TEJ ÉS KENYÉR (Folytatás az 1. oldalról) esetében terveznek ilyesmit. A javaslat egyébként a jövő évre 8,3 milliárd koronás állami tá­mogatással számol a mezőgaz­daság számára, de a kormány tegnap úgy döntött, hogy a pon­tos összeget csak azután állapít­ják meg, ha a parlament is meg­tárgyalta a koncepciót. Július Tóth pénzügyminiszter a sajtóértekezleten bejelentette, hogy a kis falvak támogatására az első félévhez hasonlóan fo­lyósítják az esedékes összege­ket. Az is igaz viszont, hogy a beterjesztett anyag szerint ez­zel a jövő évben már nem szá­molnak, mivel ez a gyakorlat a pénzügyminisztérium szerint „művi módon tartja életben a kis falvakat". A kormány tegnap megtár­gyalta az állami közlekedési po­litika alapelveit is, amelyek alap­ján Roman Hofbauer miniszter szerint a közlekedésbe is beve­zetik a piacgazdaság törvényeit. Részleteket Hofbauer miniszter több újságírói próbálkozásra sem volt hajlandó elárulni, Július Tóth viszont annyit meg­jegyzett, hogy az elképzelések szerint például a diákutaztatás támogatását közvetlenül a diá­kok kapnák - és nem a közleke­dési vállalatok (szerencsére ez az anyag is hamarosan a szlovák parlament elé kerül, ahol a mi­niszter nem válaszolhat majd foghegyről a hozzá intézett kér­désekre). Végezetül Jozef Tuchyňa bel­ügyminiszter bejelentette, hogy befejezték a szlovák-román ki­toloncolási szerződés kidolgozá­sát, és hétfőn, a román külügy­miniszter pozsonyi látogatása során, ez a régen várt egyez­mény aláírásra kerül. -tl­DEVIZAPIACI ÁRFOLYAMOK ÉRVÉNYBEN: 1993. szeptember 15-én Deviza Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép­árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 49,071 49,565 49,318 47,75 50,89 49,32 Francia frank 5,666 5,722 5,694 5,53 5,85 5,69 Kanadai dollár 24,160 24,402 24,281 23,50 25,06 24,28 Német márka 19,725 19,923 19,824 19,38 20,28 19,82 Olasz lira (1000) 20,722 20,930 20,826 20,11 21,55 20,83 Osztrák schilling 2,803 2,831 2,817 2,76 2,88 2,82 Svájci frank 22,596 22,824 22,710 22,18 23,24 22,71 USA-dollár 31,896 32,216 31,056 31,36 32,76 31,06 ECU EK 37,656 37,034 37,845 ECU CSK ­­37,845 A forint árfolyama 100 egységre koronában Eladás Vétel Szlovák Takarékpénztár 29,00 35,00 Általános Hitalbank 27,00 37,00 RIMASZOMBAT MÉGSEM LESZ HAT KIHELYEZETT MAGYAR OSZTÁLY (Munkatársunktól) Tegnap került sor arra az, általunk is jelzett munkalá­togatásra, melyet a város iskoláinak ügyében tartottak Rimaszombatban. Az oktatási minisztérium részéről Zita Véghová, az alapiskolákat igaz­gató főosztály vezetője, illetve Lýdia Benčová, a nemzetiségileg vegyes területek főosztályának igazgatója érkezett Rimaszombatba. A tanácskozás délelőtt kezdődött a járási tanügyi hivatalban, és részt vett rajta a két magyar alapiskola igazgatója, illetve a kerületi iskola­szék elnöke és a város polgármestere is. A kora esti órákig elhúzódó vita­tárgyalás során a minisztériumi osz­tályvezetők hangsúlyozták: vélemé­nyük szerint a szülök sztrájkja tör­vénytelen volt, ellenkezik a gyerme­kek jogairól elfogadott nemzetközi alapokmánnyal. A vita során több­ször elmondták: ellenkezik az isko­lákról szóló törvénnyel a követelt hat magyar kihelyezett osztály meg­nyitása a nyugat-lakótelepi új szlo­vák iskola épületében, mivel ez az épület már így is túltelített. Azt ígér­ték viszont, garanciákat nyújtanak arra nézve, hogy a nyugat-lakótele­pen épülő új iskola, elkészülte után, magyar tannyelvű lesz. Rimaszom­bat polgármestere kijelentette: a ma­ga részéről mindent megtesz azért, hogy az új iskola építése 1995 júliu­sában befejeződjék. Adám István, a Šrobár utcai ma­gyar alapiskola szülői szövetségének elnöke, aki egyúttal a sztrájkbizott­ságnak is tagja, kérdésünkre elmond­ta: a sztrájkkal sikerült elérni, hogy az illetékes állami szervek végre a szülők és az iskolaszék képviselői­vel is tárgyalnak a problémáról. (klinko) BOROSS PÉTER: MAGYARORSZÁG EURÓPA LEGVESZÉLYEZTETETTEBB ÁLLAMA Boross Péter magyar belügyminisz­ter szerint Magyarország Európa leg­veszélyeztetettebb országa, s ezért a belpolitikában is meghatározó kér­dés az ország biztonsága. A minisz­ter Hajdúböszörményben egy lakos­sági fórumon beszélt a témáról. A délről fenyegető veszélyről szólva elmondta, „ahhoz, hogy ne érje atro­citás az országot, nekünk erőket kell felmutatni, erőket kell szervezni és a határ menti lakosságot meg kell nyugtatni ezekkel az erőkkel". Külpolitikai kérdéseket érintve Boross kihangsúlyozta, Budapestnek minden kapcsolati rendszert ápolnia kell Szlovákiával, Romániával, Uk­rajnával és más szomszédos ország­gal. Ugyanakkor tudni kell, hogy az ottani magyar kisebbség léte, az anyanyelvhez való ragaszkodása, tö­rekvése a kulturális autonómia létre­hozására potenciálisan bizonyos fe­szültség forrása lehet. A továbbiakban kifejtette: a nyu­gati országok szorgalmazzák, hogy Magyarország vezessen be vízum­kényszert Romániával szemben. Ezt azonban Budapest „hitvalló okok­ból" nem teszi meg. „Az, hogy Debrecen magyar város, s Nagyvá­rad nem Magyarországhoz tartozik, a véletlen műve. Minden magyarnak helye van itt akkor is, ha szeretnénk, hogy otthon maradjon " - mondotta a miniszter. kokes A HÁBORÚZÓK EGYMÁST VÁDOLJÁK (Folytatás az 1. oldalról) visszatérhessen a többi államok kö­zösségébe. A horvátok a Szerb Kra­jina területén visszafoglaltak három falut, ami ürügyként szolgált a szerb haderőnek, hogy rakétákkal, vala­mint nehéztüzérséggel támadja a horvátországi városok egész sorát. Rade Leskovac, a krajinai szerb Ra­dikális Párt elnöke felszólította a szerb hazafiakat és önkénteseket Szlavóniában, Baranyában és Nyu­gat-Szerémségben, hogy együtt in­duljanak a harctérre. A krajinaiak szeretnék, ha a boszniai szerbek is csatlakoznának hozzájuk, mert ab­ban az esetben már száznegyven­ezer szerb mundéros állna szemben százhúszezer horvát katonával. A Krajinai Szerb Köztársaság kor­mánya levelet intézett Jugoszlávia, Szerbia és Cma Gora elnökeihez is, segítséget kérve. Jean Cot tábornok, az ENSZ béüeerők parancsnoka el­készített egy tűzszüneti javaslatot, amelynek lényege, hogy a horvátok adják fel a három elfoglalt falut és vonuljanak vissza. E pillanatig azon­ban a harcban álló felek semmit sem írtak alá, s kölcsönösen egymásra hárítva a felelősséget, szakadatlanul lövik egymás városait. Közben Genfben részletesen is­mét beindultak a megbeszélések. Lord Owen és Stoltenberg társelnö­kök jelenlétében Tudjman horvát elnök Izetbegovic bosnyák államfő­vel találkozott. Az esti jelentések szerint a felek között megállapodás született, amely a harci cselekmények azonna­li beszüntetését, a hadifoglyok köl­csönös cseréjét és a segélykonvojok szabad áthaladását feltételezi. Egy­ben megegyeztek, hogy az esetleges nézeteltérések gyors tisztázása érde­kében bizottságokat hoznak létre. SINKOVITS PÉTER, Újvidék

Next

/
Oldalképek
Tartalom