Új Szó, 1993. szeptember (46. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám, szerda

1993. SZEPTEMBER 1. MÚJSZÓM HÍREK - VÉLEMÉNYEK BOROS JENŐ LESZ A MAGYAR NAGYKÖVET Magyarország első szlovákiai nagy­követe Boros Jenő lesz, aki jelenleg ideiglenes ügyvivő Pozsonyban - je­lentette be tegnapi sajtótájékoztató­ján Herman János magyar külügyi szóvivő. Boros Jenő a szövetségi állam idején is főkonzul volt Pozsonyban, hivatásos diplomata a szlovák politi­kai élet kiváló ismerőjének számít. Értesüléseink szerint egyébként a le­endő pozsonyi magyar nagykövet Budapesten holnap átveszi kineve­zési okmányait, s ezeket holnapután nyújtja át Michal Kováč szlovák köz­társasági elnöknek. -pve­ORSZÁGOS TANÉVNYITÓ Ma reggel 8.15-kor a Slo­vensko 1 adón Roman Kováč, a Szlovák Köztársaság kormá­nyának alelnöke intéz beszédet a diákokhoz és a pedagógu­sokhoz. GENF AZ UTOLSÓ)?) FORDULÓ A genfi Nemzetek Palotájában teg­nap 11 óra tájban megkezdődött a boszniai békekonferencia záróér­tekezlete. A három boszniai nemzeti vezető, Alija Izetbegovic muzulmán, Radovan Karadzsics szerb és Mate Boban horvát elnök mellett jelen van Horvátország, Szerbia és Mon­tenegró elnöke, Franjo Tudjman, Szlobodan Milosevics és Momir Bu­latovics is. Lord David Owen, az értekezlet egyik társelnöke a tanácskozás kez­dete előtt figyelmeztetett a háború folytatásának veszélyére. Közölte, amennyiben a tárgyalások kudarccal végződnek, a vérontás folytatása el­kerülhetetlen lesz. A SAJTÓIRODA FURCSA HÍRE PANASZKODÓ MAGYAROK Antall József magyar miniszterelnök tegnap fogadta Bugár Bélát (a szlo­vák sajtóiroda itt szükségesnek tar­totta megjegyezni, hogy az MTI híre Bélát írt, s nem Vojtechet), az MKDM elnökét, valamint Markó Bé­lát (akit viszont a sajtóiroda Vojtech­nek írt), az RMDSZ elnökét. Mind­két politikus panaszkodott a kisebb­ségben élő magyarok helyzetére - így a TA SR. Bugár és Markó felszólította An­talit, aki alelnöke az Európai De­mokratikus Uniónak, hogy a szerve­zet budapesti kongresszusán emeljen szót a kisebbségek jogaiért — áll a sajtóiroda hírében. HELYREIGAZÍTÁS Lapunk tegnapi számának 2. oldalán a Pártok sajtótájékoztatói című tu­dósításban sajnálatos elírás történt. A szöveg helyesen a következő: A Demokrata Párt... hajlandó foko­zatosan összehangolni az állásponto­kat, s közös jelölőlistát készíteni a Kereszténydemokrata Mozgalom­mal, a Konzervatív Demokrata Párt­tal és a Magyar Polgári Párttal. NYÁRI VERSENYSZELVÉNY S Oel elektro Nagykapos Lapzárta: 22.10 FIGYEUUIEZTETES STRASBOURGBA (Folytatás az 1. oldalról) egyértelműen a magyar nyelvű helységnévtáblák eltávolítása volt. II. Szlovákiában 1993. szep­temberétől nincs biztosítva anyanyelven a magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolák szaktantárgyakat oktató peda­gógusainak képzése, ami a ma­gyar pedagógusképzés újabb korlátozását jelenti. Ez a magyar iskolák további sorvadását ered­ményezheti. Erre a veszélyre utal az is, hogy az oktatásügyi minisztérium olyan belső rende­letet bocsátott ki, amely lehető­séget teremt a magyar nyelvű oktatás leépítésére. Hangsúlyoz­zuk, hogy Szlovákiában minden magyar tanítási nyelvű iskolá­ban az első osztálytól tanítják a szlovák nyelvet, míg a vegye­sen lakott területek szlovák taní­tási nyelvű iskoláiban nem tanít­ják a magyar nyelvet. Leszögez­zük, hogy számunkra az iskolák erőszakolt kétnyelvűvé tétele visszalépést jelent, amely veszé­lyezteti iskoláink jövőjét. III. A Szlovák Köztársaság parlamentje 1993. júliusában egy számunkra is elfogadható törvényt szavazott meg a veze­ték- és keresztnevek használatá­ról. Ezt a törvényt a köztársasági elnök a kormány javaslatára új­ratárgyalásra visszaadta a parla­mentnek. A lépés indoklása mi­att (amely a nyelvtani szabályo­kat az alapvető emberi és sza­badságjogok fölé rendeli) tar­tunk attól, hogy az újratárgyalás során jogkorlátozások kerülnek a törvénybe. IV. Tisztelettel informáljuk önt, hogy a Szlovák Köztársa­ság Alkotmányának hivatalos angol nyelvű fordítása néhány helyen pontatlan. A szlovák BUGÁR BÉLA, az MKDM elnöke CSÁKY PÁL, az MKDM parlamenti frakcióvezetője A. NAGY LÁSZLÓ, az MPP elnöke nyelvű szöveg az Alkotmány preambulumában szlovák nem­zetet említ (Slovak nation), míg az angol fordításban szlovák nép (Slovak people) szerepel. Ugyanígy a 6. cikkelyben az ere­deti szöveg a szlovák nyelvet államnyelvként deklarálja (state language), míg a fordításban hi­vatalos nyelvként (official langu­age). Tartunk tőle, ezek a fordí­tási tévesztések tudatosan kerül­tek az alkotmány angol nyelvű változatába, hogy elfedjék azon kisebségellenes lépések lehető­ségeit, amelyekre az alkotmány kapcsán mi is többször rámutat­tunk. V. Tájékoztatjuk önt, hogy parlamenti képviselőink által al­kotmánytörvény javaslatot nyújtottunk be a Szlovák Köz­társaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti közösségek és kisebb­ségek jogállásának rendezésére. Ebben az Európa Tanács Parla­menti Közgyűlésének 1201. ajánlásából indultunk ki. Javas­latunk elfogadása lehetőséget te­remtene e levelünkben felvetett hiányosságok kiküszöbölésére is. Felhívjuk szíves figyelmüket, amennyiben a szlovák kormány az Európa Tanács ajánlásait nem tartja be, ez a magyarok köré­ben beláthatatlan következmé­nyekkel járhat. Tisztelt Hölgyem/Uram! Minden eddigi igyekezetünk­kel azon voltunk, hogy a fent említett kérdéseket tárgyalások útján oldjuk meg az ország al­kotmányos szerveivel. Azt kö­vetően, hogy ezirányú törekvé­seink nem vezettek sikerre - ja­vaslatainkat sorra elutasították, az Európa Tanács ajánlását meg­sértik fordulunk Önhöz leve­lünkkel. Maradunk tisztelettel DURAY MIKLÓS, az Együttélés elnöke, DUKA ZÓLYOMI ÁRPÁD, az Együttélés parlamenti frakcióvezetője POPÉLY GYULA az MNP elnöke HOFBAUER TÁBLAÜGYBEN AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDULT Roman Hofbauer közlekedési és távközlési miniszter tegnap le­vélben kérte fel Milan Čičet, az alkotmánybíróság elnökét, hogy foglaljon egyértelműen állást a táblaügyben. A miniszter leve­lében egyebek között azt írja, hogy ezeknek a tábláknak a for­mája nem felel meg az előírások­nak, s gyakran elterelik a gépjár­művezetők figyelmét. Azt hang­súlyozza, hogy a táblák elhelye­zése a jelenlegi jogszabályok szerint kizárólag az illetékes ál­lamigazgatási szervek hatáskö­rébe tartozik. Szerinte a köz­ségek hivatalos nevét nem lehet megváltoztatni, mert ez közle­kedési káoszt eredményezne. Hofbauer állásfoglalást kért az­zal kapcsolatban is, hogy túllép­te-e hatáskörét Soóky (Gál) László Marcelháza polgármeste­reként, az ET ajánlásai a szlová­kiai törvények fölé helyezhetők­e, nem sérti-e az államot A. Nagy Lászlónak, az MPP elnö­kének az „állami banditizmus" kijelentése, illetve nem minősül­nek-e izgatásnak és nacionalista zavargások szításának Bugár Bé­lának, az MKDM elnökének nyi­latkozatai. DEVIZAPIACI ÁRFOLYAMOK ÉRVÉNYBEN: 1993. szeptember 1-jén Deviza Devizaárfolyamok Vételi Eladási Közép­Valutaárfolyamok Vételi Eladási Közép­Angol font 48,647 49,135 48,891 47,32 50,46 48,89 Francia frank 5,567 5,623 5,595 5,44 5,76 5,60 Kanadai dollár 24,528 24,774 24,651 23,87 25,43 24,65 Német márka 19,434 19,630 19,532 19,07 19,99 19,53 Olasz líra (1000) 20,328 20,532 20,430 19,71 21,15 20,43 XDsztrák schilling 2,761 2,789 2,775 2,72 2,84 2,78 Svájci frank 22,109 22,331 22,220 21,69 22,75 22,22 USA-dollár 32,438 32,764 32,601 31,90 33,30 32,60 ECU EK 37,067 37,439 37,253 ECU CSK ­­37,253 ÁLDÁS A POSTA ÉS A TÁVKÖZLÉS FEJLESZTÉSÉRE A szlovák kormány tegnapi, 64. ülésén, néhány bíráló észrevétel ellenére, elfogadta a posta és a távközlés korszerűsítésének koncepcióját. Roman Hofbauer közlekedési és távközlési mi­niszter szerint az 1996-ig meg­valósítandó, 15,7 milliárd koro­na értékű fejlesztési program 46 százalékát külföldi hitelekből fe­dezik - ezekről a végleges meg­állapodásokat a napokban írják alá. A jóváhagyott program az ország telefonhálózatának kor­szerűsítését az Alcatel digitális rendszer alapján képzeli el. Hof­bauer tiltakozott az ellen, hogy az Alcatel felett már eljárt volna az idő. Elismerte, hogy az egész fejlesztési program még a cseh­szlovák államszövetség idején született meg, de mint mondta, nincs korszerűbb, megbízhatóbb telefonrendszer a világon. A kabinet jóváhagyta új ta­nácsadó szerve, az egészségvé­delmi tanács alapszabályát, és elfogadta a kábítószerellenes po­litika új programját. A koncep­ció a megelőzés hatékonyabbá tételére helyezi a hangsúlyt, és a közvéleménynek a kábító­szerélvezés veszélyeiről való alapos, rendszeres tájékoztatá­sával számol. Roman Kováé miniszterelnök-helyettes a kor­mányülést követő sajtótájékoz­tatón adatokkal támasztotta alá a probléma időszerűségét, hi­szen a kábítószerektől függő személyek száma az utóbbi év­ben megkétszereződött, s meg­haladta a kétezret. Jozef Moravčík, a külügyi tár­ca vezetője kiemelte a tényt, hogy a szlovák kormány tör­vényben határozza meg a nem­zetközi szerződések megkötésé­vel, érvényesítésével, felbontá­sával kapcsolatos feltételeket. Elmondta, a testület egyetértett azzal a megállapodással, amely Szlovákia és Ciprus közt feloldja az eddigi vízumkényszert. Kér­désre válaszolva elmondta, Szlo­vákia féléves határidőt kapott az Európa Tanácstól a megfogalma­zott ajánlások teljesítésére. Ezért, szerinte, korai Szlovákia nemzetiségi politikáját elma­rasztalni. A nagy érdeklődéssel várt és a parlament elé terjesztendő „zöld jelentést" hosszú vita után a kormány levette a napirendről és alaposabb kidolgozás végett visszaadta a mezőgazdasági tár­cának. -zsár A KISEBBSEGEK HELYZETÉRŐL (Folytatás az 1. oldalról) egyébként az, hogy a nemzetközi normákból kiindulva megítélje a két országban élő szlovák, illetve ma­gyar kisebbség helyzetét. Lapunknak nyilatkozva Zalatnay István elmondta, hogy most tulaj­donképpen a júliusban megkezdett tárgyalásokat fejezték be. Sikerült véglegesíteni a bizottság működési elveit rögzítő dokumentumot, ame­lyet remélhetőleg a két ország kül­ügyminisztere hamarosan ellát kéz­jegyével. Ennek értelmében tanul­mányok és koreferátumok születné­nek a két országban élő szlovák, illetve magyar kisebbség helyzetéről olymódon, hogy a másik országbeli írná a tanulmányt, a saját országbeli pedig a koreferátumot és megfordít­va. Ezeket a külügyminiszterekhez is eljuttatnák, továbbá az Európa Tanácshoz, valamint az Európai Biz­tonsági és Együttműködési Értekez­let kisebbségi főbiztosához. Nagyrészt már tisztázódott, hogy kik írják a tanulmányokat, neveket azonban csak akkor tesznek közzé, ha erről végleges döntés születik, ami néhány héten belül várható. A magyar társelnöktől megtudtuk, hogy a vegyes bizottság két tagozata állandó kapcsolatot tart fenn, ezért nem is tűzték ki a következő ülés időpontját. Fontosnak tartotta: a po­zsonyi eszmecseréken a két fél egyetértett abban, hogy a szakbi­zottság feladata az lenne, hogy ob­jektív, tudományos módszerekkel elemzéseket készítsen az illető ki­sebbség helyzetéről, s kerülnie kell a politikai értékítélet-hozatalt. (p. vonyik) PÁRTOK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓI EGYÜTTÉLÉS: VÁLASZTÓINK TÁMOGATNAK (Munkatársainktól) - A komáromi nagygyűléssel Vladimír Mečiar mi­niszterelnök azon vádjaira is vála­szoltunk, melyek szerint a magyar parlamenti képviselők nem a válasz­tóik érdekeit képviselik. Senki sem állíthatja, hogy erőfeszítéseinket nem támogatnák - jelentette ki Du­ray Miklós elnök az Együttélés teg­napi sajtóértekezletén. Bauer Edit parlamenti képviselő közölte, hogy a legközelebbi napokban - amint hajlandó fogadni a mozgalom képvi­selőit - átadják a parlament elnöké­nek a több mint 40 ezer aláírást tartalmazó petíciót, amellyel az al­ternatív oktatás bevezetése ellen til­takoznak. Duray a Slovenské Ná­rodné Noviny-ban, a Matica lapjá­ban megjelent hirdetéssel kapcsolat­ban, amelyben a hirdető elátkozza őt, elmondta: levélben felkérte a leg­főbb ügyészt, kezdjen büntetőeljá­rást az ügyben, ő maga azonban nem kíván pereskedni. Arra az újságírói kérdésre, igaz-e, hogy a szociáldemokrata parlamenti klub szervezői felvetették annak le­hetőségét, hogy Dobos László átlép­ne ebbe a klubba, Duray elmondta: Ivan Hudec független képviselő fel­kereste az Együttélés vezetőségét ezzel a kérdéssel. Hozzátette: seme­lyik képviselőjük meggyőződését nem befolyásolhatják, de nem is he­lyeselhetik a kérést. Elmondta, Do­bos László nem nyilatkozott úgy, hogy át kívánna lépni az alakuló klubba. (gaal) DBP AZ AJÁNLÁSOKAT TELJESÍTENI KELL A Demokratikus Baloldal Pártja teg­napi sajtóértekezletén Eduard Bá­rány képviselő közölte: kidolgozták az ország védelmi-biztonsági kon­cepcióját, amelyet a nyilvánosság elé kívánnak tárni, mivel e terület ki­adásaihoz valamennyi lakos hozzá­járul, s ezért mindenkinek ismernie kell, mire fordítják a pénzt. Pavol Kanis, a párt alelnöke a nemzetiségi kérdéssel kapcsolat­ban kifejtette: a dél-szlovákiai helyzetet korszerűen kell megítelni. Amíg az ott élők nem érzik magukat otthon, mindaddig problémák lesz­nek. Ha Szlovákia Svájcot tekinti példaképének, akkor ajánlatos szemügyre vennie, hogy ott hogyan viszonyulnak a kisebbségekhez. Ne az legyen a kérdés, hogy adunk-e jogokat a magyaroknak, hanem in­kább abból induljunk ki, nekik mi­lyen elképzeléseik vannak a jogaikat illetően. A helységnévtáblák ügyé­ben véget vethetnének a marakodás­nak, mert ez nem járul hozzá az együvé tartozás mélyítéséhez - mondotta. Kanis szerint Szlovákiá­nak problémákat okozhat, ha az Eu­rópa Tanács megállapítja, hogy aján­lásait nem tartja tiszteletben. D.T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom