Új Szó, 1990. november (43. évfolyam, 257-281. szám)

1990-11-28 / 279. szám, szerda

HA AKKOR IGEN, MOST MIÉRT NEM? „A hajók ötven év múlva az ócskavasba kerülnek" Egyre gyakrabban tapasztalható, hogy a vízlépcsőrendszer megvaló­sításában érdekelt körök műszaki, gazdasági érveik támogatására vagy azokból kifogyva, jóllehet burkolt formában, de megpróbálják meglova­golni a nacionalista hangulatot. Folyosóbeszélgetések, viták „bizal­mas" vagy éppen a környezetnek szánt félmondatait elkapva („A magyarok Bőssel akarják térdre kényszeríteni Szlovákiát", „...megvet­ték a zöldeket!") arra következtethetünk, hogy a hangulatkeltésben egyesek a végsőkig is elmennének. A Szlovák Nemzeti Tanács és a Szövetségi Gyűlés képviselőinek bősi látogatása során voltak, akik a versaillesi szerződést, ezzel kapcsolatban a Rajna hasznosítását, majd Trianont és a bécsi döntést emlegették. Úgymond akkor Szlová­kiáért „cserébe" Magyarország felajánlotta a külföldi tökének, hogy erőműveket létesíthet a Dunán. Ha akkor akarták, most miért nem épülhet vízerőmű a folyamon? Hogyhogy a két nyugat-európai állam meg tudott egyezni, mi pedig nem? Fogós kérdés volt ez minden képviselőnek - még a kisebbségieknek is. Szinte egyértelmű, milyen következtetéseket von le a többség: az erőmű jó, a magyar kormány pedig valójában nem ökológiai, hanem ma is hatalmi, irredenta célokat követ. Mit válaszolhat az ilyen fejtege­tésre egy magyarországi környezet­védő, Vargha János, a Dunakör ala­pítója, aki kibillentette a dominósor első lapocskáját? - A kérdéssel kapcsolatban több anyagot elolvastam, így elmondha­tom, mikor a versaillesi szerződés­ben rögzített jogok alapján Francia­ország, Németország rovására a Nagy Elzászi-csatorna építését el­kezdte, akkor arra hivatkozott, hogy a Rajna energetikai hasznosítását már a németek is felvetették, így ez csak jó ötlet lehet... • Ez így hangzott el? - Igen, abban a bizottságban, ahol erről szó volt, a francia delegátus így érvelt, Korábban ugyanis egy Wöhli nevű elzászi mérnök a baden-vürt­tembergi kormányzatnak tett egy ilyen javaslatot. Azt követően, hogy a franciák a versaillesi szerződés­ben a Rajna hasznosítási jogát meg­kaptak, megépítették az oldalcsator­na első szakaszát. A 2. világháború után a Marshall-segélyből folytatták az építkezést. Az egységes, hosszú oldalcsatorna kiépítését Németor­szág kérésére csak akkor hagyták abba, amikor a NATO-ban szövet­ségre léptek. A továbbiakban rövi­debb csatornákkal kísérleteztek, majd pedig közvetlenül a folyón épí­tettek két erőművet. Az ügy kapcsán azt is el kell mondani, hogy Cseh­szlovákia francia mintára hasonló paragrafusokat akart Magyaror­szággal és Ausztriával szemben a trianoni békeszerződésbe beiktat­ni. Kérte a Duna és a Morva folyó vízenergiája hasznosításának kizá­rólagos jogát. Ezt nem kapta meg. A két háború között Magyarország és Csehszlovákia viszonya olyan rossz volt, hogy e téren semmilyen közös lépésre nem kerülhetett sor. • Az ötvenes években természe­tesen megváltozott a helyzet, s ek­kor indult be a Szovjetunióban a ter­mészet nagy átalakításának kora... -Századunk derekán eluralko­dott az a felfogás, hogy a Duna vize kihasználatlanul folyik el, pedig „in­gyen" energiát szolgáltathat. Most pedig korszerűbb változatban azt hangoztatják, hogy a folyami ener­gia fehér szén, amely nem szennye­zi a környezetet. Csakhogy azóta a síkvidéki erőművek esetében na­gyon szomorú tapasztalatokkal let­tünk gazdagabbak! A Rajna „hasz­nosított" szakasza mentén kiszá­radtak a földek. A Dnyeper, a Volga síkvidéki tárolói súlyos vízvédelmi problémákat okoztak. Ezekből kiin­dulva több helyütt kissé másképp kezdték nézni az erőműveket. Ha a folyót egy pontba koncentrálom és erejét ott villamos árammá alakítom, akkor ezzel energiáját elvonom. Megszüntetem vagy legalább is drasztikusan gyöngítem mindazokat a folyamatokat, amelyekre termé­szetes körülmények között haszná­lódik fel az energia... • Hadd kérdezzem meg a laiku­sok helyett: hogyan hasznosul ez az energia a természetben? - Egyrészt megteremti azoknak a fajoknak az életfeltételeit, melyek csak az áramló vizekben létezhet­nek; másrészt az áramlás tartja mozgásban, lebegteti a finomszem­csés hordalékot. Ha csökken a fo­lyási sebesség, akkor az áramlást kedvelő, úgynevezett reofil élővilág - ide tartoznak például a kecsegefé­lék - eltűnik, a finom hordalék leülle­pedik és eltömi a mederfenék póru­sait. így a folyó- és a talajvíz kap­csolata megváltozik. • A folyam energiája tehát anél­kül is hasznosul, hogy erőmüveket építenénk rajta... -Természetesen, s hadd tegyem még hozzá, millárdokat „takarítunk meg" azon, hogy a kommunális és az ipari szennyezés egy jelentős részét a folyók öntisztuló-képessé­gére bízzuk. Ez persze nem kívána­tos állapot, amelyen változtatni ké­ne. Gazdasági szempontból pedig azt sem vesszük tudomásul, mekko­ra egy ilyen erőmű fajlagos terület­igénye, hogy 1 kW energiát hány hektár erdő és szántó produktivitá­sának feláldozásával termelünk meg. Figyelembe kellene venni, hogy a fajlagos területfelhasználás tekintetében ez az erőmű nagyság­rendekkel rosszabb, mint más. össze kellene hasonlítani, mekkora egy eltérő típusú, azonos mennyisé­gű energiát adó erőmű területigé­nye, mibe kerül annál a kéndioxidki­bocsátás stb. megakadályozása. • Gyakran hangoztatott kény­szerítő körülménynek szánt érv az is, hogy a Duna menti országokat nemzetközi szerződés kötelezi bizo­nyos hajózási mélység és folyam­szélesség megtartására. Ezt külön­böző nyugati kereskedelmi kamarák is követelik... - Régiónkban korábban dogma­ként kezelték a szovjet irányítás alatt álló, kereskedelmi volta ellenére át­politizált Dunabizottság ajánlatait. A bizottság szerint, ha nincs duz­zasztás, 2,5 méter mély és 120 méter széles hajóút kell. Ha van, akkor 3,5 méteres mélységet és 180 méter szélességet kell biztosítani. Ezt azonban a múltban sem követel­ték - nem is lett volna hozzá joguk! • Tehát, ha nincs duzzasztás, akkor sekélyebb és keskenyebb ha­jóút is megfelel. Bizonyára minden környezetvédőnek, józanul gondol­kodó embernek eszébe jut: mi van akkor, ha megfordítjuk az értékren­det? Milyen hajózási mélység en­gedhető meg ahhoz, hogy megte­remtsük a Duna mellékágainak kellő vízellátását? - Remélem, csakhamar ebből a szempontból is megvizsgálják a problémát. Lehetséges, hogy ez a mélység csak 2 vagy 1,7 méter lesz. A technokraták pedig nem fog­ják érteni, hogyha pedig jó volt a 2,5 méteres mélység, akkdr most miért nem az. Hát azért nem, mert közben az ökológusok rájöttek, mennyit veszíthetünk, ha a folyót „szabjuk" a hajókhoz, ahelyett, hogy az adott vízviszonyoknak megfelelő járműve­ket építenénk. Azok a hajók, ame­lyek merülése 2,5 méteres mélysé­get kíván, 50 éven belül az ócska­vasba kerülnek. Érdemes ezért a mellékágak élővilágát feláldozni? • ... és a transzkontinentális ha­jóút lehetősége? - Annak sincs semmi értelme. Mit fognak ezen szállítani? Szenet a Ruhr-vidékre? Kompjutereket Ro­mániába? Ki fog több mint félszáz zsilipen áthajózni, hogy az Északi­tengerről a Fekete-tengerre jusson? Ez az út a tengeren sokkal nagyobb hajóval gazdaságosabban tehető meg. Arról is hosszasan lehetne be­szélni, miért akarnak Pozsonyból tengeri kikötőt csinálni. Természete­sen ennek is megvan a történelmi háttere. Tudjuk, hogy a nagyhatal­mak miként használták ki ezt a tér­séget. A csepeli szabadkikötő fran­cia érdekeltségben épült. Azzal pe­dig abszolút nem törődtek, hogyan lehetne ezen a folyamszakaszon egységes, ökológikus hajózási rend­szert kidolgozni. Arról se feledkez­zünk meg, hogy a hajómotorok égéstermékei, az elszivárgó olaj mennyire rontják a folyó vizét, szennyezik a környezetet. Azóta ezeket a problémákat felis­mertük, s a magyar kormány ezeket a szempontokat magáévá tette. Ez a válaszom mindazoknak, akik azt kérdezik, hogy akkor miért, s most miért nem! POMICHAL RICHÁRD „Csodálatosan szép iskolánk lesz" Beszélgetés Petró Lászlóval, a Budapesti Mező Imre Uti Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatójával • Igazgató úr! Pár héttel eze­lőtt az a vád érte az önök iskolá­ját, hogy a tanulókat embertelen körülmények közt oktatják, rá­adásul olyan szakképzetlen pe­dagógusok, akik nem is tudnak rendesen szlovákul. Mindezek tetejébe állítólag az iskola álla­pota is életveszélyes. Szlovák újságíró kollégám olyan sötétre festette az itteni viszonyokat, hogy az már-már megütötte a nemzeti szégyen kategó­riáját. .. - Az ön által említett urat (hadd ne említsem én sem a nevét) nem is­merem személyesen. Tudtommal nem járt még ebben az iskolában, így az információit másodkézből kaphatta és felnagyította. Erről talán ennyit. • A Husák-korszak nemzeti­ségi politikája nálunk is hasonló volt, mint önöknél a Kádár-kor­szaké. A be nem avatkozás ál­szent, ostoba ideológiájának elemzését azonban hagyjuk a történészekre. Tehát hogy is élnek önök Magyarországon, itt a Mező Imre úton? - Kezdjük talán azzal, hogy a becslések alapján mintegy 110 ezer szlovák nemzetiségű lakosa van az országnak, hogy két szlovák gimnázium működik, s nincs önálló felsőfokú oktatási intézményünk. Iskolánk az egyik legelőke­lőbb gimnázium a fővárosban. Húsz végzős diá­kunk volt az el­múlt tanévben, közülük tizennyol­can jelentkeztek főiskolára vagy egyetemre, nagy­részt sikerrel. Nézze, diák­jainkat nem azért érik sérelmek az egyetemi felvételi­ken, mert nem tudják a magyar nyelvet, hanem azért, mert egyál­talán nem veszik figyelembe, hogy nemzetiségi isko­lából jöttek. Pél­dául önöknél, ha jól tudom, eleve plusz pontokkal indulnak a felvételin a magyar iskolák diákjai. Szóval leg­alább ezt a kedvezményt kapnánk meg, s akkor vonzóbb lenne a mi iskolánkon való továbbtanulás. • Kifejtené ezt bővebben? - Tudvalevő, hogy a kitelepítés főleg a szlovák értelmiségiek sorait tizedelte meg. Kevés volt a negyven év, hogy újra legyenek szlovák orvo­sok, tanárok, mérnökök. Szinte nincs is olyan szlovák falu, ahol például az ott élő körzeti orvos a nemzetiséghez tartozna. Nem be­szélik a nemzetiség nyelvét, így so­ha nem kerülhetnek olyan kapcso­latba a betegeikkel, amilyen termé­szetes, elvárható lenne. • Mi az ön megoldást sürgető javaslata? - Például a már említett plusz pontok. Ha ugyanis a nemzetiségi iskolákból jelentkezők ezeket meg­kapnák, akkor hozzánk is több tanu­ló jönne, remélve, hogy ezáltal maj­dan könnyebben kerül be az egye­temre. Ez elindítana egy egészsé­ges folyamatot. • Térjünk talán vissza arra a vádra, miszerint a tanulók nem sajátítják el a szlovák nyelvet. - Azt elismerem, hogy az ide kerülő kiselsősök fele nem beszéli a nyelvet, mert otthon is magyarul beszélnek velük. De hát örüljünk annak, hogy valami öntudat szorult a szülőbe és mégiscsak szlovák is­kolába íratja a gyerekét. • Milyen nyelven folyik az oktatás? - Az alsó tagozaton csak szlová­kul, az ötödik osztálytól kezdve pe­dig tantárgytól függően szlovákul vagy magyarul. Mire a tanulók kike­rülnek a nyolcadikból, még a leg­gyengébbek is elfogadható szinten beszélik a nyelvet. A gimnáziumban hasonló a helyzet, de történtek lépé­sek az egynyelvűség fokozatos be­vezetéséért. Jön a Honvéd, a művészegyüttes A budapesti Honvéd művészegyüttes az utób­bi években Pekingtől Párizsig, Szöultól Havanná­ig, Tokiótól Moszkváig óriási sikerrel mutatta be műsorait. December elsején ezúttal a Csemadok által szervezett kassai kulturális ünnepélyen lép fel. Tóth Zsigmond alezredest, az együttes igaz­gató-helyettesét kérdeztük meg, hogy a Hernád parti városba milyen műsorral jönnek? - Tárickarunk először mutatkozik be a kassai közönségnek. A műsor egyik részében a forró­szegiek egy igaz történetét mondjuk el a tánc­színház nyelvén. A történet az 1900-as évek elején egy erdélyi faluban, Széken játszódik le. Ebben a földrajzilag elzárt faluban a fiatalok utcák szerint rendezik táncmulatságaikat. Mind sajátos utca: Forrószeg, Csipkeszeg, Felszeg évszáza­dokig egyrészt az élő hagyomány színtere, más­részt társadalmi választóvonal volt. Ez a szigorú hagyomány a házasságot is elkülönülve szabá­lyozta, éppen ezért nemegyszer szerelmi tragé­diák forrásává vált. Nos, mi Novák Ferenc érde­mes művész, rendező-koreográfusunk kitűnő munkájának köszönhetően bemutatjuk a széki „Rómeó és Júliát". - A történet csaknem egy évszázaddal ezelőtt játszódott le. Mi adja a téma időszerűségét? - Történjék bármi, a szerelem mindig időszerű lesz, benne magunkra találunk. A Novák Ferenc­ről készített portréfilmben a kitűnő esztéta, Bodor Pál, a forrószegiek kapcsán nagyon találóan jegyezte meg, hogy a rendező-koreográfus nem tudta annyira a szerelemre redukálni a történetet, hogy ne érezzük benne mindannyiunk sorsát, Kelet-Európa gyűlöleteit és szerelmeit, a tragé­diák, a tévedések rettegéseit. Nos mindez nyilván időszerű. - Művészegyüttesük fennállása óta szinte az egész világot bejárta. Volt-e vajon Erdélyben is? - A nyolcvanas évek derekán jártunk ott, leg­utóbb most a kassai fellépés előtt. Nagyváradra, Kolozsvárra és Nagyenyedre kettős céllal utaz­tunk. Egyrészt missziót teljesítettünk, ugyanis a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével az ottani két magyar színháznak átadtunk két-két húszszemélyes Ikarus autóbuszt. A Bethlen Kol­légiumba pedig azért látogattunk el, hogy az intézet tárgyi felszerelését videomagnóval és színes televízióval gyarapítsuk. Tíz előadást is tartottunk Erdélyben. Repertoárunkon a Tündér­kert, a Magyar Élektra és Kocsonya Mihály há­zassága szerepelt. - Kassai műsoruk egyik részéről már szóltunk. Melyik lesz a másik táncprodukció? - A határainkon kívül és belül még megtalál­ható zenei kultúránk és tánchagyományaink számbavétele a másik műsor, melynek azt a címet adtuk, hogy az Utolsó leltár. A cím lehet, valakit meghökkent. Hogy minden érthető legyen, en­gedje meg, idézzem a koreográfus magyaráza­tát, amivel magam is azonosulok. Nos, mi ezt a műsorunkat üzenetnek szánjuk. Üzenjük a mai magyarságnak, de üzenjük Európának is, hogy ez a szellemi vagyon még létezik. Ez a kultúra századunk történelmi megpróbáltatásai ellenére él, és semmiképpen sem osztható föl. Egy ma­gunkfajta, részben szórványokban élő nép nem végezhet öncsonkítást, csakis egységesnek te­kintheti kultúráját. Azért kellett elkészítenünk ezt az utolsó leltárt, hogy csodálatosan gazdag, európai eredetű és keleti örökségekkel is híme­zett kultúránkat jobban megismerhessük: mert nincs megőrzés és megtartás megismerés nél­kül. Meg akarjuk őrizni magunknak, bárhol is élő magyaroknak, de fel akarjuk mutatni Európának is. - Mit vár a kassai bemutatkozástól? - Biztos vagyok benne, hogy ez a művészet kellő rezonanciát vált majd ki a lelkekben, és remélem, hogy szépszámú közönségünk lesz. A fellépésünk teljes bevételét a Csemadok meg­segítésére ajánljuk fel. (szaszák) • És a tanárok? -Jelenleg 28 tanár tevékenykedik az alap-, illetve középiskolában. Kö­zülük csak ketten nem tudnak szlo­vákul, de ők magyarul tanítandó tár­gyakat oktatnak. A problémát nem is ebben látom, hanem inkább a tan­könyvellátás hiányosságában. Most ígéretet kaptunk, hogy hamarosan elkészülnek a szlovák nyelvű tan­könyvek, és az anyaországból is jobban támogatnak bennünket. Egyébként három vendégtanárunk van Szlovákiából. • Szétszórták úgymond az iskolát... - Ez is pontosításra szorul. Az igaz, hogy alapiskolásaink zömét váltott tanításban oktatjuk, hogy a napközi pár száz méterre van, de ehhez nagyban hozzájárult az, hogy a háromszintes iskolánk tetőszerke­zetében életveszélyes statikai elvál­tozásokat fedeztek fel. Ennek követ­keztében a felső szinten levő diák­otthont elköltöztettük egy másik épü­letbe. • Jelenleg hány tantermük „üzemel"? - Ahány évfolyamunk van. Ter­mészetesen relatív egy tanterem el­nevezése, hisz van olyan is, amely tizennégy gyerektől már túlzsúfolt. Ellenben szép a fizika-, kémia- és a számítástechnika-kabinetünk. Megnyugtató a jövőre nézve, hogy már elkészült az új iskola terv­rajza, amit, ha minden jól megy, két­három év múlva birtokba vehetünk. Bíztató, hogy az építkezés már meg­kezdődött. A beruházás 700 millió forintba kerül, s elkészülte után cso­dálatosan szép iskolánk lesz! Petró László az iskola első növendékei között, 1954-ben érettségizett. Egyetemi végzett­sége van, szlovák-földrajz-ma­tematika-orosz szakos tanár. Az iskola élén 1977-től áll. SZITÁS GABRIELLA ÚJ SZÚ 4 1990. XI. 28. ... akkor hozzánk is több tanuló jönne (A szerző felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom