Új Szó, 1990. november (43. évfolyam, 257-281. szám)

1990-11-02 / 257. szám, péntek

Péntek, 1990. november 2. • • Ára 1 korona XLIII. évfolyam, 257. szám. Mai számunkban: Mióta tart az aszály? ... A Csallóköz klimatikus viszonyainak fő jellemzője az ingadozó, sok esetben szeszélyes időjárás és az aszályra való hajlam. (3. oldal) Közeli harmóniák Az ő előadásában még a híres hétfátyoltánc is komoly, merev rituális taglejtések sorává szelídül, nyoma sincs benne a fülledt erotikának. (4. oldal) Más is lehetett volna ,,A Duna mente magas szerveződési fokon áll, de nagyon labilis rendszer, s az itteni meggondolatlan beavatkozások visszafordíthatatlan változásokat okozhatnak!" (5. oldal) Hárman a nyelvtörvényről Václav Havellal (Munkatársunktól) - Václav Havel a CSSZSZK köztársasági elnöke szerdán a délutáni órákban fogadta az Együttélés és az MKDM, majd később a Független Magyar Kezdeményezés vezető képviselőit. A talál­kozó befejezése után munkatársunk a magyar mozgalmak képviselőit a megbeszélések témájáról és hangvételéről kérdezte. Václav Havel szerdán fogadta az Együttélés, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és a Független Magyar Kezdeményezés képviselőit Felvételünk ezen a találkozón készült. (Pavel Neubauer - CSTK) Václav Havel befejezte szlovákiai látogatását Jövőnk a müveit, nagylelkű emberek kezében van Köztársasági elnökünk a Komenský Egyetem díszdoktora (ČSTK) - Václav Havel köz­társasági elnök szerdán Po­zsonyban részt vett a Komenský Egyetem tudományos tanácsá­nak ünnepi ülésén, amelyen je­len volt František Mikloško, az SZNT elnöke, Vladimír Mečiar, a Szlovák Köztársaság kor­mányelnöke, Ivan Gašparovič, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság főügyésze, a Szlo­vák Köztársaság kormányának egyes tagjai, Roman Hofbauer, Pozsony főpolgármestere, Karel Schwarzenberg, a köztársasági elnök irodájának vezetője. Az összejövetelre a Túrócszent­mártoni Nyilatkozat kihirdetésének 72. évfordulójának alkalmából került sor. Ennek jelentőségét az újkori csehszlovák történelem" szempont­jából és elsősorban a cseh-szlovák kölcsönösség gondolatának szem­pontjából az egyetem rektora, Mi­roslav Kusý méltatta. Hangsúlyozta, hogy hét évtized elteltével is a Nyi­latkozatból kellene kiindulnunk. Bár a jelenlegi és az akkori társadalmi politikai feltételek is sok mindenben különböznek. Ivan Slimák, a Bölcsészettudo­mányi, Kar dékánja a jelenlévőknek bemutatta Václav Havelt mint a Ko­menský Egyetem díszdoktorát. Is­mertette életmüvét, mely nemcsak a cseh és a szlovák, hanem a világi­rodalmat is gazdagítja. Díszdoktorrá való avatásakor Václav Havel egyebek között arról szólt, hogy a legjobb befektetés a művelődésre, a tudományra, a ku­tatásra és a kultúrára fordított pénz. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy jövőnk a müveit, széles látókö­rű és nagylelkű emberek kezében van. Minden azt bizonyítja, hogy egyedül ők képesek hatékonyan szembeszállni a veszélyekkel. Ott, ahol az emberek egymás el­len harcolnak, vagy ahol szenved­nek a tragikus konfliktusok hátteré­ben mindig a müveletlenséget, a kultúrálatlanságot, a primitív indu­latokat találjuk. Vagy egyszerűen a lelki tunyaságot, amely mindig a dogmákban, doktrínákban, ideoló­giákban, vagy primitív jelszavakban jut kifejezésre. Nem mindegy, hogy a gyermek ízléstelen lakótelepi ház konyhájában, vagy esztétikus kör­nyezetben nő fel. Első benyomásai, tapasztalatai és ismeretei formálják őt és meghatározzák kapcsolatát a világgal. Nem mindegy, hogy a gyermek csak a saját nyelvét ta­nulja, vagy pedig gazdagabb nyelvi környezetben él, hozzászokik, hogy (Folytatás a 2. oldalon) Ásványi László (MKDM): Nagyon nagy kitüntetésnek és egyedülálló lehetőségnek érezzük, hogy a köz­társaság elnöke fogadta a magyar mozgalmak képviselőit, hiszen Ja­nics Kálmán nesztorunk szerint, még nem fordult elő, hogy Cseh­szlovákia köztársasági elnöke a ma­gyar pártok képviselőit így fogadta volna. A találkozó során elsősorban az elnök kérdezett. így merült fel a nyelvtörvény kérdése is. Mi lénye­gében elmondtuk, hogy számunkra ez a nyelvtörvény a két rossz közül a kisebbik rossz, de egyben azt is, hogy nem vagyunk vele megeléged­ve, mert ez a törvény az európai nemzetközi egyezményekkel, doku­mentumokkal és gyakorlattal szem­ben kevesebb jogot biztosít a nem­zeti kisebbségek számára. A talál­kozó hangnemét talán a legjobban Václav Havelnak azzal a megjegy­zésével jellemezhetném, miszerint az éhségsztrájkolókka! folytatott eredménytelen megbeszélései után örül, hogy mi megértettük egymást. Dobos László (Együttélés PM): Először a nyelvtörvény kérdése me­George Bush Csehszlovákiába? (ČSTK) - Jól tájékozott washingtoni diplomáciai körökben elterjedt a hír, hogy az amerikai elnök, aki Párizsba készül a november 19-én kezdődő összeurópai csúcstalálkozóra, európai útját kihasználhatná arra is, hogy eleget tegyen Václav Havel köztársasági elnök meghívásának és rövid időre ellátogasson Csehszlovákiába. A Csehszlovák Sajtóiroda tudósítója megpróbált utánajárni a dolognak. Hétfőn az amerikai külügyminisztérium egyik Kelet-Európa szakértőjével beszélt, de az illető nem tudta megerősíteni a hírt. Kedden a Fehér Ház sajtóosztályán azt a felvilágosítást kapta, még nem döntötték el, hogy EJush Európában Franciaország mellett más államokat is felkeres-e. Martin Palouš, a külügyminiszter helyettese Prágában azt mondotta, hogy a választ a köztársasági elnök irodájának kellene megadnia. Egyes jelekből arra lehet következtetni, hogy George Bush esetleg november 17-e körül érkezhetne hazánkba. rült fel, s mi közöltük azon vélemé­nyünket, hogy ez a nyelvtörvény csonka, miközben vannak diszkrimi­natív rendelkezéséi is. A köztársa­ság elnöke jelezte, hogy a törvény egy rendkívül feszült politikai légkör­ben jött létre, s nyugodtabb légkört kell kivárnunk, megteremtenünk ah­hoz, hogy módosítani lehessen raj­ta. Felvetettük azt is, hogy a szlovák társadalom egy része valamiféle egységesítő ellenségkép kialakítá­sára törekszik, s az ilyen törekvése­ikben a magyar kisebbség éppen kéznél volt. Az említett törekvés kö­vetkeztében kialakult negatív vi­szonyt, negatív értékrendet és ne­gatív tendenciákat a nemzeti ki­sebbségek nem tudják ellensúlyoz­ni. Az elnök erre azt válaszolta, hogy valóban ez a jelenlegi nyers és indu­latos politikai helyzet, amely idővel megnyugszik, leülepszik, s akkor majd másként vetődnek fel ezek a kérdések. Szó volt még arról is, hogy Duray Miklós és Vladimír Me­čiar között kontraverzió keletkezett. Ezt a problémát Václav Havel vetet­te fel azzal, hogy a dolgok javára jó lenne tisztázni ezt, miközben vállalta a közvetítő szerepét is. Tóth Károly (FMK): A találkozó témája a nyelvtörvény elfogadását követően kialakult jelenlegi politikai helyzet volt, illetve az, hogy az FMK miként látja a kiutat ebből a helyzet­ből. Teljes mértékben egyetértettünk abban, hogy csak az állampolgári jogok és szabadságok teljes mérté­kű szavatolásával lehet felvenni a harcot a nacionalista, a populista mozgalmakkal szemben. Az ehhez vezető út keresése során merül fel egy olyan konferencia ötlete, amely a kisebbségek, a kollektív jogok és a liberalizmus kérdéseivel foglalkoz­(Folytatás a 2. oldalon) Temetetlen szavak ötrő álomról beszélsz, Apám. Súlyos, fájdalmas, vissza-visszatérő vJy álomról. Kérges lélekkel, megfáradt testtel lépdelsz a sárban, a kertek alatt, ha visszanézel, látod, meztelenre vetkőztek már a fák, s mint őszi szél az ágakat, úgy cibálja most elmédet a gondolat: nyelvedre akarnak parazsat tenni, újkeletű törvényekkel próbálnak ráncba szedni, átkoznak, fenyegetnek, öklüket rázzák arctalan emberek. Sötét van, percről percre sötétebb, a hideg is csak űz, hajt, úttalan utak visznek egyre messzebb. Válladon, batyu helyett, hatvanhét kínkeserves éved; itt születtél, itt szeret­tél, itt sértette tarló csupasz talpadat, itt raktál sorsodnak terméskőből alapokat, itt kérték erődet, kitartásodat, éjszakáidat, s most itt kérdezik tőled: ki vagy és mennyit ér a neved? Sötét az út, lehúz a sár, előbb csak bokáig, aztán térdig, majd derékig, kiáltanál, de nem. tudsz, láthatatlan ujjak fogják be szádat. Majd a sírban, ott könnyebb lesz, ha eljönnek értünk a keresztek, sóhajtasz fel halkan, miközben behúnyt szemmel várod a vénséges telet. Sírok közt járunk, befejezett sorsok fölött a kegyelet kertjében. Itt már nincsenek álmok. Arcok, kezek helyett gyertyák és mécsesek parányi lángja remeg. Fára festett nevek, évszámok beszélnek, kőbe vésett szavak mellett napszítta képek, emberek voltunk, Emberek. Házat s hazát építettünk, jövőt bütyköltünk, amelyből múlt lett, gátat emeltünk háborgó vizeknek, tüzet oltottunk, ha lobogott az indulat, szép szóval, igazsággal gyógyítottunk mélységes fájdalmakat, örökségünk nektek hagytuk, keresztünket rátok bíztuk, vigyázzatok, gondozzátok, vihartól is megóvjátok. A pám, az álmok kegyetlenek olykor, de vigasztaljon a tudat: a sír csak il élettelen testeket takar be, a szó, ahogy azt tőled kaptuk, élve marad. SZABÓ G. LÁSZLÓ Méry Gábor felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom