Új Szó, 1990. január (43. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-02 / 1. szám, kedd

CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR BALOLDALI NAPILAP Kedd, 1990. január 2. • Ara 1 korona XLIII. évfolyam, 1. szám Hazánk jelene és boldogulása mindannyiunktól függ Václav Havel újévi beszéde TISZTELT POLGÁRTÁRSAK! önök ezen a napon elődeim szá­jából negyven éven át különböző változatokban ugyanazt hallották. Azt, hogy országunk miként virágzik, hány millió további tonna acélt ter­meltünk, mennyire boldogok va­gyunk, mennyire hiszünk a kormá­nyunknak, s milyen szép távlatok nyílnak előttünk. Feltételezem, hogy Önök nem azért javasoltak engem ebbe a hivatalba, hogy én is hazud­jak önöknek. A mi országunk nem virágzik. Nemzeteink nagy alkotó és szellemi teljesítőképessége nincs értelmesen kihasználva. Egész ipar­ágak gyártanak olyan termékeket, amelyek iránt nincs érdeklődés, mi­közben ahhoz, amire szükségünk van, nem jutunk hozzá. Az az állam, amely a munkások államának neve­zi magát, megalázza és kizsákmá­nyolja a munkásokat. Elavult gazda­ságunk pazarolja az energiát, amelyből kevés áll rendelkezésünk­re. Az az ország, amely valamikor büszke lehetett népének műveltsé­gére, ma oly keveset költ a művelő­désre, hogy ebben a tekintetben a hetvenkettedik helyet foglaljuk el a világon. Tönkretettük azt a földet, azokat a folyókat és erdőket, ame­lyeket elődeink hagytak ránk, s ma Európában itt a legrosszabbak a környezeti feltételek. A felnőttek nálunk korábban halnak meg, mint az európai országok többségében. Engedjék meg, hogy egy szemé­lyes élményt is megemlítsek: amikor nemrég Pozsonyba repültem, a kü­lönböző tárgyalások után arra is ta­láltam időt, hogy kitekintsek a repü­lőgépablakon. A Slovnaft térségét láttam és mindjárt mögötte Ligetfalut, amely ma nagyváros. Ez a látvány elegendő volt számomra ahhoz, hogy megértsem: államférfiaink és a politikai vezetők évtizedeken át a repülőgépük ablakából sem tekin­tettek ki, vagy nem akartak kitekinte­ni. A rendelkezésemre álló statiszti­kai jelentések közül egyik sem ad­hatott volna gyorsabban és érthe­tőbb magyarázatot arra a helyzetre, amelybe kerültünk. De mindez még mindig nem a legfontosabb dolog. A legrosszabb az, hogy romlott erkölcsi környezet­Mai számunkban: ALEXANDER DUBČEK: ÉL AZ ÚJJÁSZÜLETÉS GONDOLATA Vajon az emberek a „nyílt ellenforradalom" idején saját jószántuk­ból a bankokban helyezik el aranytárgyaikat, és jelentős összegeket fizetnek a Köztársasági Alapra? (3. oldal) VÁLASZ OLVASÓINKNAK ... az új kedvezmény azokra is vonatkozik, akik 1989. január elseje előtt szültek, vagy kezdték meg gyermekgondozási szabadságukat. (5. oldal) A JÓ PEDAGÓGUS CSODÁKRA KÉPES Hiszen Mikszáthról, József Attiláról olyan keveset tudni, szégyen. (6. oldal) ben élünk. Erkölcsi betegekké vál­tunk, mert megszoktuk, hogy mást mondjunk, mint amit gondolunk. Megtanultuk, hogy semmiben se higgyünk, hogy ne vegyük észre egymást, és csak saját magunkkal törődjünk. Az olyan fogalmak, mint a szeretet, a barátság, az együttér­zés, a megbánás vagy a megbocsá­tás elvesztették mélységüket és mé­reteiket, sokak számára közülünk csak valamiféle pszichológiai sajá­tosságokat jelentenek, esetleg a régmúit idők bolygó emlékeiként hatnak, amelyek kissé nevetsége­sek már a számítógépek és az űrra­kéták korában. Közülünk csak keve­sen merték hangosan kimondani, hogy a hatalmasok ne legyenek mindenhatók, s hogy azokról a kü­lönleges farmokról, ahol ökológiailag tiszta és. kiváló minőségű élelmisze­reket állítottak elő számukra, ezeket a termékeket inkább az iskolákba, a gyermekotthonokba és a kórhá­zakba kellene küldeni, ha már a me­zőgazdaságunk nem tud mindenkit ellátni velük. Az eddigi rendszer - hi­valkodó és ellentmondást nem tűrő ideológiával felfegyverkezve - az embert termelőerővé, a természetet termelőeszközzé süllyesztette. Ez­zel tulajdonképpeni lényegüket és kölcsönös viszonyukat támadta meg. A tehetséges és önálló embe­reket, akik okosan gazdálkodnak sa­ját országukban, egy valamiféle kí­sértetiesen nagy, csörömpölő és bűzlő gépezet - amelyről senki sem tudja, hogy valójában mire szolgál - csavarjaivá változtatta. E gépezet nem képes semmi többre, csak arra, hogy lassan és feltartóztathatatlanul elkoptassa önmagát s minden csa­varját. Amikor a romlott erkölcsi légkörről beszélek, nemcsak azokról az urak­ról szólok, akik ökológiailag tiszta zöldséget fogyasztanak, és nem te­kintenek ki a repülőgép ablakából. Mindannyiunkról beszélek. Ugyanis mindannyian hozzászoktunk a totali­tárius rendszerhez, megváltoztathatatlan tényként fogadtuk el, s ezzel tulajdonkép­pen fenntartottuk. Más szavakkal mond­va: mindannyian felelősséget viselünk a totalitárius gépezet működéséért - ha­bár az is igaz, hogy mindenki más-más mértékben -, nemcsak áldozatai, hanem építői is vagyunk. Miért beszélek erről: nagyon oktalan dolog lenne, ha az utóbbi negyven év szomorú örökségét idegenként, olyan tu­lajdonként kezelnénk, amelyet egy távoli rokon hagyott ránk. Éppen ellenkezőleg, (Folytatás a 2. oldalon) Külföldi államférfiak újévi üzenetei A fordulat éve volt 1989 (ČSTK) - Újévi köszöntőikben a külföldi államférfiak általában ^ for­dulat évének nevezték az 1989-es esztendőt, s főleg a kelet-európai forradalmi változások kapcsán fejezték ki reményüket, hogy Európa - és a világ - most már végleg rátér a partneri együttműködés, a szabad fejlődés, az egység, az integráció útjára. A tavalyi e6ztendő a hidegháború végét jelentette, s a kilencvenes évek a civilizáció történetének leg­gyümölcsözőbb időszakává válhat­nak - egyebek között ezt hangsú­lyozta újévi beszédében Mihail Gor­bacsov legfelsőbb szovjet vezető. Kitért rá, hogy a forradalmi megúju­lás hulláma söpört végig Kelet-Euró­pán, s a berlini, szófiai, prágai, majd a drámai bukaresti események is­mét megerősítették, hogy a szocia­lizmus demokrácia nélkül megvaló­síthatatlan. Ezen az úton sok sikert kívánunk barátainknak, s számol­hatnak szolidaritásunkkal - mondot­ta Gorbacsov. A Szovjetunió problé­máiról is részletesen szólt, hangoz­tatva, az átalakítás megkezdése óta 1989 volt a legnehezebb év. Ennek ellenére kijelentette, az ország biza­lommal tekinthet a jövőbe, mert ké­pes elviselni a legkülönbözőbb aka­dályok terheit. Immár hagyománnyá vált, hogy BUKARESTI MUNKATÁRSUNK TELEXJELENTESE Normalizálódó helyzet, új törvények, új emberek Romániában az elmúlt napokban tovább normalizálódott a helyzet és az élet nagyjából visszatért a meg­szokott mederbe. Szilveszter éjsza­káján, az új év kezdetekor ország­szerte gyertyagyújtással és néhány pillanatnyi csenddel emlékeztek meg az emberek a romániai forrada­lom sokezer hősi halottjáról. Meg­kondultak a templomharangok is és a szentmiséken tisztelettel adóztak mindazoknak, akik életüket adták a zsarnok Ceausescu-rezsim meg­döntéséért, a szabadságért. A mula­tóhelyek, bár szilveszter éjszakája volt, most jóval csendesebbek vol­tak, az emberek nagy többsége in­Baloldaliság: közösségi szolgálatvállalás hlapjainkban a bizalom próbáját élik át a tömegtájékoztató eszkö­IV zök. S ebben Iá helyzetben felülemelkedik az érzelmi indítékokon a józan számvetés, a társadalmi méretű tanulságlevonás. Egyéni szabadságvágy és közösségi véleménynyilvánítás igénye alighanem egymást kiegészítve vált olyan feszítőerővé, mely felszá­molta a hatalmi kizárólagosságot. S ez kihat a politikai szerveződések színrelépésére is. Nemzetközi, kelet-európai összehasonlításokra már most vállalkozó politológusok hívják fel a figyelmet a csehszlovákiai politikai programnyilatkozatok nagymérvű azonosságára. Demokrácia és szociális igazságosság a vezérlő elv. S akkor vajon mi adhatja meg ezeken belül a baloldaliság sajátszerűségét? Hisz az elvi kiindulópon­tok itt is meghatározó erejűek s nem elkülönítő jellemjegyek. Persze, a megmérettetés tétje a mind teljesebb valóra váltás. S mindez már a célkitűzésekben is, megfogalmazódhat. A politikai önmeghatáro­zás ugyanis még nélkülözi az érdekérvényesítés valódi konfliktusait. Úgy tűnik föl, a valóság ettől jóval egyszerűbb és ugyanakkor bonyolultabb. Jelenleg nem kedvez az ilyetén okfejtésnek. Szembe kell nézni a baloldaliság újjáéledését nehezítő súlyos erkölcsi válsággal. A volt állampárt eszméjének és politikájának torzulásai táplálják a balol­dali törekvésekkel szembeni bizalmatlanságot. De a tisztulás jelei a lehetőségeket is sejtetik. Nemzetiségi közegünkben kapaszkodót jelent a múlt, a két háború közötti haladó hagyományok önértéktudatot erősítő szerepe. De vajon van-e a baloldaliságot hatóerővé avató hiteles hagyományképünk? A baloldaliság eleve politikai indíttatású fogalom. Mégis inkább a tisz­tán szellemi értéktartományba sorolódik. Érezhető, hogy a baloldali szemléletből és magatartásból inkább a szellemi függetlenedés merít ösztönzést. A társadalmi-politikai kötöttségek visszataszító árnyoldalai könnyen elhomályosíthatják a népszolgalat vállalását. A Fábry Zoltán-i erkölcs és humánumteljesség megtartó ereje viszont, tudjuk, valóság­fedezetében van. Szociális érzékenység és népi, közösségi kötődés hatja át a cseh és szlovák baloídali ösztönzéseket is. De miként lehet mindezt a politika erőterébe helyezve értelmezni? Az éddigi szemlélet szinte egyeduralkodó mércévé tette az osztályharc korabeli felfogását. Igaz, az antifasizmus kiterjesztette a szövetkezés lehetőségeit. S ekkor fogalmazódott meg az a demokratikus csehszlovák állameszme, mely a nemzetiségi létet is magában foglalta. A csehszlovák parlamentben 1938-ban elhangzott, hogy a nemzetiségi jogegyenlőség megvalósítá­sának a cseh és szlovák nemzet legsajátabb érdekévé kell válnia. A folytonosság a második világégés éveiben, majd azt követően megszakadt. A győzők jogán gyakorolt ítélkezés nemcsak a néptestvé­riség és nemzeti-nemzetiségi összefogás lelkületén ejtett sebeket. A cseh és a szlovák nemzet és a magyar nemzetiség egyaránt kárvallottja lett egy háború utáni új típusú demokratikus kísérlet szűkkeblűségeinek. Egymást gazdagító értékek mentek veszendőbe. S válószínű, hogy ennek az űrnek a felmérése és a következtetések levonása lesz a nemzetiségi kapcsolatok kiteljesedésének próbaköve. A szocialista értékek megtisztítása és felvállalása csak teljességigény ­nyel válhat a baloldali értékrend alkotó és kristályosodó elemévé. Nehéz szabadulni a múltba tekintő fogódzókereséstől. Hisz baloldali­ság a csehszlovákiai magyar térfélen is elsősorban az előretekintésre épülhet. A baloldali önazonosság meghatározására irányuló törekvések nemzetközi méretekben is zavarokkal küszködnek. Úgy tűnik, a mai hélyzet képlékeny mivoltában sem hatály- és hatástalanítja a Gramsci-i tételt: az igazi demokratikus hatalomgyakorlásnak a legteljesebb közösségi beleszólásból kell építkeznie. Az érdekek politikai ütközését nem a hatalmi felülkerekedés, hanem a közakarat oldja fel. A baloldali­ság ismérve: kormányzók és kormányzottak kettéosztottságának meg­szűntetése. S ez egyet jelent a pártok fő távlati közösségi összeolvadá­sával. Ezek magasztos célok, ám nagy tehertétel a mindezzel ellentétes múlt. A vállalás egyaránt erkölcsi kötelesség és erkölcsi tőkeforrás. Számolni kell a botladozásokkal, a tolerancia tényleges előfeltételeivel. F elelősségérzettől áthatva vállalja az Új Szó szerkesztősége ezt a baloldali elkötelezettséget. Nem ígéretekkel akar előállni. A döntő szót a közösség úgyis kimondja. Cseh és szlovák lapokkal egyetemben megváltozott szimbolikájával - az egykori Magyar Nap példáját követve - a szolgálatot hangsúlyozza. Az új év első napján ez talán arra is figyelmeztet: ahogy a jókívánságnak is csak a tényleges boldogulás őszinte óhaja kölcsönöz bensőségességet, úgy a jelképek ereje is valóságtartalmukban van. K |§ S JÓZSEF kább otthon, családja, ismerősei kö­rében töltötte ezeket az órákat. Ion Iliescu, a Nemzeti Megmen­tés Frontja Tanácsának elnöke újévi televíziós és rádióbeszédében kije­lentette, hogy a tavalyi év"Romániá számára történelmi sorsfordulót je­lentett. Megdőlt Ceausescu szemé­lyi diktatúrája, amely a népnek ren­geteg szenvedést és veszteséget okozott. A szabadságot vérrel kellett megváltani. Az új esztendőben az országnak folytatnia kell a demokra­tizálódási folyamatot és az áprilisra tervezett szabad választásokig ki kell építeni a többpártrendszert. Ilies­cu ezután említette azokat az intéz­kedéseket, melyeket az elmúlt na­pokban hozott az új vezetés annak érdekében, hogy minél hamarabb eltávolítsa a régi rezsim népellenes és gyakran értelmetlen döntéseit, s kialakítsa az új rendszer működé­séhez szükséges politikai, gazdasá­gi, jogi és nemzetközi feltételeket. Hangsúlyozta, hogy az ország ne­héz gazdasági és szociális helyzetet örökölt. A problémák tovább fognak súlyosbodni. Az új vezetés nem rab­ja semmiféle ideológiának, előre­gyárottt koncepcióknak és állandó párbeszédet kíván folytatni minden olyan erővel, amely Románia fele­melkedésén fáradozik. Hangsúlyoz­ta azt is, hogy az állam új vezetése (Folytatás a 2. oldalon) Kinevezések (ČSTK) - Václav Havel köztársa­sági elnök Richard Sachert, a Cseh­szlovák Néppárt központi titkárát ne­vezte ki a Szövetségi Belügyminisz­térium élére. Mint ismeretes, az új szövetségi kormány tavaly decem­ber 10-i megalakulásakor ez a tárca betöltetlen maradt. Marian Čalfa, a szövetségi kormány elnöke egyet­értett a kinevezéssel, az új belügy­miniszter december 31-én hivatalba is lépett (korábban a kormány mi­nisztereként az Alkotmány által elő­írt esküt már letette). 1 Köztársaságunk elnöke tegnap dr. Pavol Sitárt nevezte ki Cseh­szlovákia főügyészévé. a Szovjetunió és az USA legfelsőbb vezetői az új év alkalmából üzenetet intéznek egymás népeihez. George Bush amerikai elnök annak a remé­nyének adott hangot, hogy a két ország népei hozzájárulnak az új világ megteremtéséhez. A fejlődés helyes irányát csak együttműködés­sel határozhatjuk meg, amely őszin­te párbeszéddel kezdődik. Ilyen pár­beszédet folytattunk Mihail Gorba­csovval Máltán - hangoztatta Bush, majd kitért arra is, hogy az USA és a NATO többi tagállama nem kíván egyoldalú előnyöket szerezni a Ke­let-Európában végbemenő rendkí­vüli változásokból. A család válsága és a kelet-euró­pai változások képezték II. János Pál pápa vasárnapi miséjének fő gondolatait. A katolikus egyházfő az elmúlt esztendőt rendkívül fontos­nak nevezte az egész emberiség, s főleg a kelet-európai országok számára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom