Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1988. július-december (21. évfolyam, 26-52. szám)

1988-07-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA ISARNA 1988. július 1. XXI. évfolyam Ára 1 korona A szép nyári időben emberek és gépek ezrei dolgoznak a határban, hogy idejében elvégezhessék a soron lévő tennivalókat. Mert nem mindegy, hogy az illatos széna mikor és milyen minőségben kerül a színekbe, és a dolgozókollektí­vák mikor végzik el a növényápolási munkákat: A földművesek jól tudják, hogy egy-egy fontos művelet kihagyása vagy felületes elvégzése lényegesen csökkenti a terméshozamot, viszont a jól végzptt munka meghozza gyümölcsét. Ezeket az elveket szem előtt tartva szervezik a munkát valamennyi mezőgazdasági vállalatnál. A határjárások és a mezőgazdasági vállalatok vezetőivel folytatott beszélgetések tapasztalatai alapján - a felsőbb gazdasági szervek szakembereinek véleményét is figyelembe véve - elmondhatjuk, hogy a növénytermesztésben jók a kilá­tások. Igaz, némi kiesést okozott a későn kezdődő tavasz és a május közepéig tartó szárazság, de a földművesek igyekez­tek mérsékelni az időjárás kedvezőtlen hatását. Ahol volt rá lehetőség, mesterséges úton kaptak vizet a szomjazó növé­nyek. Az öntözőberendezéseket a Bratislava-vidéki, Duna- szerdahelyi (Dunajská Streda) és Komáromi (Komárno) járás­ban használták ki legjobban. Nem sajnálták a ráfordítást, mert tudják, hogy ez a nagyobb terméshozamban kamatostul megtérül. Az SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma növénytermesztési osztályának tapasztalatai is arról tanúskodnak, hogy jobb lett a vezetők hozzáállása, fo­kozódott felelősségérzetük a hektárhozamok alakulásáért. Ezt az is jelzi, hogy Szlovákiában június közepéig kétszer annyi területre juttattak mesterséges úton vizet, mint a múlt év hasonló időszakában. Nagy gondot fordítottak a takarmánynövények betakarítá­sára is. A legtöbb körzetben jó minőségű, illatos szénával teltek meg a színek. A Losonci (Luöenec) járásban a tervezett­nél több szálastakarmányt tartósítottak szilázs és szenázs formájában, mert a gyakori esőzés lehetetlenné tette a széna- készítést. A gépi felkészültség Szlovákiában jó, tehát a terme­lők a második! kaszálást is gyorsan elvégeztetik, később minden erőt a gabona betakarítására összpontosíthatnak. Az eredmények és sikerek ellenére előfordultak nehézsé­gek is. A cukorrépa-termesztők például nagyobb erőkifejtéssel végezték a növényápolási munkákat, mert nem vásárolhatták meg az ígért korszerű gépeket. Ennek egyik oka, hogy a gépgyárak nem tettek eleget a megrendeléseknek. A zöld­ségellátás időnként akadozik, bár a mezőgazdasági vállalatok árukínálata viszonylag jó. Nem a termelőkön múlik, hogy az üzletekben sokszor csak fonnyadt zöldség kapható. Számos kezdeményezés született a helyzet javítására. Egyes mező- gazdsági vállalatok a saját üzleteikben árusítják nagy válasz­tékban a friss zöldséget. A hurbanovói szövetkezet például a Magas-Tátrában és más észak-szlovákiai körzetekben nyitott üzleteket. Tapasztalhattuk, hogy az idén korábban fogyaszthattunk hazai termelésből származó korai burgonyát. Ez egyebek között a hurbanovói Dunajplod közös vállalatnak köszönhető, amely a közellátás javítása érdekében jól együtt­működik a mezőgazdasági vállalatokkal, sót újabban a kertba­rátokkal is. Nyáron mindig a gabona betakarítása kerül a figyelem középpontjába. Becslések szerint, az őszi búza jó termést ígér, de a tavaszi árpa valamivel gyengébb, mint várták. Amint Július Varga, az SZSZK mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztere a tárca vezető dolgozóinak nyitrai (nitra) értekezle­tén hangsúlyozta, alaposan fel kell készülni az aratásra és a felvásárlásra, hogy a termés gyorsan és minél kisebb veszteséggel kerüljön a magtárakba. A feltételek kedvezőek, tehát az embereken múlik, hogy milyen eredménnyel zárul az aratás. A miniszter felhívása kellő visszhangra talált a mező- gazdasági vállalatoknál. A gazdasági szervek szintén igye­keznek az aratáshoz kedvező feltételeket teremteni. Ha a ven­dégkombájnok az ígért számban érkeznek meg, akkor Szlo­vákiában mindössze 72 hektár gabona learatása jut egy gépre. A teljesítményt növeli, hogy ismét gyarapodott az új kombájnok száma. ' A betakarítás kedvező feltételei tehát adottak. Ezzel szem­ben, mint minden évben, elég nagyok a tárolási gondok. Megközelítőleg fél millió tonna gabona elhelyezése még megoldatlan, tehát az/itmeneti tárolókat is igénybe kell venni. Nemcsak a mezőgázdasági vállalatoknál, hanem a többi tárolóhelyen is gondoskodni kell a termés utókezeléséről mindaddig, amíg lehetőség nyílik a gabona elhelyezésére a Mezőgazdasági Terményfelvásárló és Ellátó Vállalat üze­meinek raktáraiban. Jó termést ígér tehát az idei nyár. Most az a legfontosabb, hogy a párt- és gazdasági szervek minél színvonalasabban tervezzék, szervezzék és irányítsák a munkákat, minél kiseb­bek legyenek a veszteségek, és a termés idejében fedél alá kerüljön. A nagy munkára készülve dolgoznak már most is az emberek a határban és a javítóműhelyekben, minden lehető­séget kihasználva a növénytermesztés eredményeinek növe­lésére. Szorgalmuk célja, hogy létrejöjjön a sokat emlegetett összhang a növénytermesztés és az állattenyésztés között, és tovább javuljanak a mezőgazdasági-élelmiszer-ipari komple­xum eredményei. BÁLLÁ JÓZSEF Á A mezőgazdasági vállalatok­nál gyors ütemben végzik a ta­karmánynövények második kaszálását, hogy később min­den erőt az aratásra összpon­tosíthassanak. A felvételen Pavol Óavojec, a Dőlné Trnáv- ka-i Efsz traktorosa az önjáró kaszálógép vágószerkezetét tisztítja. A Nagykürtösi (Vel'ky Krtié) Gép- és Traktorállomáson jó ütemben haladnak a javítási munkák, így remélhetőleg a Közép-szlovákiai kerületben Is felkészülve várhatják a me­zőgazdasági vállalatok az ara­tás kezdetét A felvételen Lu­kács János és Főnöd Lajos E-516-os kombájnt javít. A vágfarkasdi (Vlóany) Hala­dás Efsz-ben a zöldségter­mesztés eredményesebbé és gazdaságosabbá tételén mun­kálkodnak. A felvételen Vajda Mónika és Bittér Erzsébet a támberendezéshez kötözi az uborka hajtásait. (Stanislav Barőák (1) és m a ŐSTK (2) felvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom