Új Szó, 1988. június (41. évfolyam, 127-152. szám)

1988-06-29 / 151. szám, szerda

Parlamenti küldöttségünk washingtoni tárgyalásai (ČSTK) - A Washingtonban tartózkodó csehszlovák parlamenti küldöttség tagjai, akiket Bohuslav Kučera, a Szövetségi Gyűlés alelnöke vezet, hétfőn találkoztak Edward Rownyval, Reagan elnök fegy­verzetellenőrzési kérdésekkel foglalkozó különtanácsadójával. Az amerikai politi­kus a moszkvai csúcs eredményeiről és az európai hagyományos fegyverek csök­kentésével kapcsolatos amerikai állás­pontról tájékoztatta a csehszlovák képvi­selőket. Szóba került a Miloš Jakeš elv­társ által ismertetett csehszlovák javaslat is. A Szövetségi Gyűlés küldöttségét ké­sőbb Dante Fascell, az amerikai képvise­lőház külügyi bizottságának elnöke fo­gadta. Fascell üdvözölte a nemzetközi helyzet javulását. Megállapította: az USA nemcsak a Szovjetunióval bővíti kapcso­latait, hanem a többi szocialista országgal is. Az amerikai politikus a kétoldalú parla­menti együttműködés fejlesztése mellett foglalt állást. Miroslav Houšteckýnek, hazánk egyesült államokbeli nagykövetének kísé­retében a csehszlovák küldöttség tagjait hivatalosan fogadták a szenátusban. Rö­viddel ezután a vendégek találkoztak Ro­bert Dole-lal, a Republikánus Párt sze­nátusi vezetőjével, valamint Claiborne Pellel, a szenátus külügyi bizottságának elnökével. Contadora-csoport Panama ügyében nem született döntés (ČSTK) - A mexikói fővárosban keddre virradó éjszaka befejeződött a Contado­ra-csoport egynapos külügyminiszteri ta­nácskozása, melyen a közép-amerikai konfliktus békés rendezésével foglal­koztak. Argentína, Brazília, Kolumbia, Mexikó, Panama, Peru, Uruguay és Venezuela képviselői mély nyugtalanságukat fejez­ték ki a legutóbbi fejleményekkel kapcso­latban, s a politikai párbeszéd felújítása mellett foglaltak állást. Figyelmeztettek, hogy a közép-amerikai események a nö­vekvő feszültség hatására könnyen fegy­veres intervencióvá fajulhatnak. Castro és Ortega találkozója (ČSTK) - Fidel Castro legfelsőbb ku­bai vezető és Daniel Ortega nicaraguai államfő hétfőn kezdődött havannai meg­beszéléseiről hivatalos jelentést tettek közzé. A dokumentum leszögezi: Kuba szolidaritásáról biztosítja a Nicaraguában végbemenő forradalmi folyamatot és tá­mogatja a managuai kormány békeerófe- szítéseit. Daniel Ortega átvehette a legmaga­sabb kubai kitüntetést, a Jósé Marti Ér­demrendet. Ebből az alkalomból mondott beszédében elítélte az Egyesült Államok agresszív Nicaragua-ellenes politikáját, s hangsúlyozta: a nicaraguai nép megvé­di önrendelkezési, valamint a független­séghez és a demokráciához való jogát. Rámutatott, Nicaragua továbbra is a konf­liktus tárgyalásos úton történő rendezését szorgalmazza, egyidejűleg azonban kész határozottan fellépni az agresszióval szemben. A miniszterek felhívással fordultak a térségben érdekelt államokhoz, és a kö- zép-amerikai kormányokhoz, tegyenek meg mindent a béke szavatolása érdeké­ben, illetve újítsák fel a politikai párbeszé­det és szüntessék meg a terrorszerveze­tek támogatását. Abban a kérdésben, hogy Panamát ismét felvegyék a nyolcak csoportjába, a tanácskozáson nem született döntés, xxx A kolumbiai partizánok szervezete, az Április 19 Mozgalom (M-19) Mexikóban vagy Panamában kész közvetlen béke­tárgyalásokat kezdeni a kormánnyal. Ce­sar Gaviria Trujillo kolumbiai belügymi­niszter egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy elfogadják-e az ajánlatot. Mint mon­dotta, kormányának részletesen kell átta­nulmányoznia a partizánok követeléseit. Közös Piac Befejeződött a csúcstalálkozó (ČSTK) - Hannoverben tegnap folyta­tódott az EGK tagállamai állam- és kor­mányfőinek tanácskozása. Az ülésen el­sősorban a Közös Piac fejlődésének táv­latait, valamint az egységes valuta beve­zetésével, illetve a nyugat-európai köz­ponti bank létrehozásával összefüggő vi­tás kérdéseket tekintették át. Az esti ún. kandalló melletti beszélge­tésen a résztvevők foglalkoztak a közös belpiac megteremtésének szociális as­pektusaival is, mivel tudatosították, hogy a munkások, a szakszervezetek és a la­kosság támogatása nélkül nem lehet elér­ni ezt a kitűzött célt. Az ülés zárónapjának napirendjén külpolitikai kérdések is szere­peltek. Az afgán ellenzékiek is tiltakoznak a „pesavari hetek“ ideiglenes kormánya ellen (ČSTK) - Az afgán ellenzék képviselői a pakisztáni Pesavarban az úgynevezett ideiglenes afgán kormány megalakulása ellen tiltakoztak. Ezt a kormányt nemrégi­ben azok a szélsőséges ellenzéki szerve­zetek alakították, amelyek Pakisztánban a „hetek szövetségébe“ tömörültek. Ki­lenc afgán tartomány ellenzéki csoportjai­nak képviselői, a Pakisztánban levő afgán menekülttáborok lakói, a Nyugat-Európá- ban és az Egyesült Államokban élő afgá­nok tiltakozó memorandumot adtak át a „pesavari hetek“ vezetőinek. A dokumentum rámutat: az ideiglenes kormánynak nincs joga ahhoz, hogy az afgán nép nevében lépjen fel, mert a nép sohasem fogja elismerni ezt a vezetést. A mérsékelt ellenzéki csoportok tagjai szerint az ideiglenes kabinet nem tudja biztosítani a békét Afganisztánban, s min­den jel arra mutat, hogy a „pesavari hetek“ csak hatalmat és kiváltságokat akarnak. Az MTI jelentése a budapesti tüntetésről (ČSTK) - A Magyar Távirati Iroda a következő jelentést adta ki a budapesti román nagykövetség előtt lezajlott tiltako­zó akcióról: Június 27-én, hétfőn Budapesten tün­tetés zajlott le, amelyet a lakosság külön­böző csoportjai szerveztek. A mintegy 25-30 ezer résztvevő a Hősök terén meg­hallgatta annak a felhívásnak és memo­randumnak a szövegét, amely a Románia területén levő európai kulturális örökség tervezett felszámolása ellen tiltakozik. A felszámolásra kerülő, románok, ma­gyarok és németek által lakott falvak ne­vével ellátott transzparensekkel a menet az RSZK nagykövetségéhez vonult, ahol a szervezők megkísérelték átadni a me­morandumot, amelyet azonban a nagykö­vetség képviselői nem voltak hajlandóak átvenni. A tüntetők a jelszavakkal és transzpa­rensekkel azt kívánták kifejezni, hogy ak­ciójuk nem Románia és a román nép ellen, hanem az európai kultúrát veszé­lyeztető, a nemzetiségi jogok érvényesí­tését akadályozó politika és az évszáza­dok során létrejött kulturális értékek fel­számolása ellen irányul. A szervezetten és fegyelmezetten le­zajlott több mint három órás tüntetés síkraszállt a romániai nemzetiségi kisebb­ségek jogainak biztosításáért. Merénylet készült a pápa ellen? (ČSTK) - Ausztriai látogatása során merényletet készítettek II. János Pál pá­pa ellen - közölte hétfőn az amerikai ABC tévétársaság. Az akcióra a bécsi Szent István dómban került volna sor. Az osztrák rendőrség feltevése szerint a lövéseket a dómmal szemben lévő épületből adták volna le. A kormány szó­vivője megerősítette: a rendőrség külön­leges egysége azt követően, hogy egy ismeretlen telefonáló felhívta a figyelmet a készülő merényletre, megtalálta a terro­risták által kidolgozott tervet. Az akció mögött feltételezhetően a Szürke Farkasok elnevezésű török szél­sőjobboldali terrorszervezet áll. Kari Blecha osztrák belügyminiszter azonban cáfolta az ABC híresztelését. Mint mondotta, semmilyen merénylet nem készült a pápa ellen, tehát az erre vonat­kozó tervről sem lehet szó. Leszögezte: Két nappal a pápa érkezése előtt letartóz­tattak ugyan két török állampolgárt, II. János Pált azonban semmilyen valós ve­szély nem fenyegette ausztriai útja során. Kitűnő formában a világ atlétái Myricks 851 cm, Quirot 1:56,36 p, Lewis 9,95 mp (ČSTK) - Az IAAF Mobil Grand Prix sorozata már a hatodik állomásához érkezett. A Nice melletti Villeneuve d’Asco város stadionjában összegyűlt 20 ezer néző nagyszerű atlétikai eredményeknek tapsolhatott. Két ízben is átírták az idei világranglistát, előbb az amerikai távolugró Myricks 851 centimétert ért el, majd a kubai Quirot a női 800 méteren 1:56,36-ot. Harmadszor csak az erós hátszél gátolta meg, hogy a világ idei legjobbját jegyezzék be a krónikába: a férfi 100 m-es vágtában Carl Lewis 9,95 mp-cel győzött, de ezt a fantasztikus időt 2,76 m/mp-es hátszélben érte el. A hírügynök­ségi jelentés szerint az említett három versenyszámon kí­vül a többiben is óri- ____________ ás i • csatát vívtak a versenyzők, így például a férfi 400 m-en a világ idei leggyorsabb embere, a kubai Hernandez csak 3. lett az Everett-S. Lewis amerikai duó mögött. Sérülése után újra megjelent a pályán a tavalyi év legjobb futója, a marokkói Said Aouita, s az 1500 m-en elért 3:36,61 p-es teljesít­ménye azt jelzi, hogy az olimpia egyik legnagyobb esélyese lehet. Izgalmas ver­senyt vívtak a 10 000 m-esek; a híres hajrázó, az olasz Panetta ezúttal ráfize­tett taktikájára, mert a kenyai Ngugi gyor­sabb volt nála. Az eberstadti fiaskó után hamar magához tért a magasugrás világ­rekordere, a svéd Sjöberg, s 233 cm-rel nyert. Jó formában van a lengyel rúdugró, Chmara, 590 cm-es eredményénél az idén csak Sz. Bubka és Diai ért el jobbat. Az NDK kitűnőségét, Wachtelt nem­csak a kubai Quirot utasította maga mö­gé, de a román Constantinu is. Hatalmas csalódás az elmúlt esztendő legszuveré- nabb női magasugrójának, a világcsúcs­tartó bolgár Kosztadinovának 4, helye Az IAAF GP villeneuve-i rendezvé­nyének eredményei; férfiak -100 m: C. LeWls 9,95, Smith 10,03, 200 m: Smith 20,17, 400 m: Everett 44,72, S. Lewis (amerikaiak) 44,76, 1500 m: Aouita 3:36,61, 10 000 m: Ngugi 27:51,35, Pa­netta 27:52,90,110 m gát: Blake (ameri­kai) 13,32, McKoy (kanadai) 13,33, 400 m gát: Young 48,32, Harris (amerikaiak) 48,56, magas: Sjöberg 233, Sotomayor (kubai) 230, Matei (román) 230, távol: Myricks 851, Powell (amerikaiak) 810, Jefferson (kubai) 808, Nők; 100 m: Ash­ford (amerikai) 11,10, 800 m: Quirot 1:56,36, Constantinu 1:58,96, Wachtel 1:59,45, 100 m qát: Donkova (bolgár) 12,49, 400 m gát: Flintoff (ausztrál) 55,23, Blaszak (lengyel) 55,37, magas: Andonova (bolgár) 193, Costa (kubai) 193, Radetzki (NSZK-beli) 193. A belfasti eredményekből; férfiak: 100 m: Christie (angol) 10,17, Mitchell (amerikai) 10,17, 1000 m: Elliott (angol) 2:16,47, Koskei (kenyai) 2:16,86, 110 m gát: Jackson 13,23, Pierce (amerikai) 13v59. San Dlego, férfiak - gerely: Atwood 80,48, hármas: Harrison 17,15, súly: Barnes 22,01, Laut 20,99, 400 m: Haley 45,28, McKay 45,29,110 m gát: Kingdom 13,17, Foster 13,85. Nők - távol: Joyner- Kersee 739, 100 m: Griffith 10,89, 800 m: Washington 1:59,70, 2000 m: Slaney (mind amerikai) 5:36,65. SP0RTHÍRADÓ • Wimbledonban folytatódott Ang­lia nemzetközi teniszbajnoksága. Nyol- caddöntő férfiak: Mečíŕ-Masur 4:6, 6:2, 6:4, 6:2, Lendl-Woodford 7:5, 6:7, 6:7, 7:5, 10:8. Nók: Suková-Potter 7:6, 6:4, Graf-Fernandez 6:2, 6:2, Evert-Adams 5:7, 6:3, 6:0. Sabatini-Garrison 1:6, 6:3, 2:6. Férfi páros, 3. forduló: Forget, Šmíd- -De Palmer, Donelli 7:6, 6:1, 6:2. • Mike Tyson megvédte profi ököl­vívó világbajnoki címét. Atlantic Cityben 91 másodperc alatt kiütéssel győzött Mi­chael Spinks ellen. A 21 éves nyertes 34 eddigi mérkőzésén 31 -szer aratott kiüté­ses győzelmet. • A világbajnok Garri Kaszparov 8,5 ponttal áll a sakkozók Belfortban folyó Világ Kupa-versenyének élén: 2. Elvest 7,5, 3. Szpasszkij 6,5, 4. Karpov 6 (2), 5. Hübner 6 (2) és Szokolov 6 (1). A 11. fordulóban Kaszparov legyőzte Bel- javszkijt, Elvest Shortot, Nogueiras Hjar- tarsont, a Timman-Karpov mérkőzés füg­Kézilabdázók menetrendje Folytatódik az olimpiai felkészülés (ČSTK) - A cseh­szlovák férfi kézilab­da-válogatott, egyi­ke azon három hazai kollektíváknak, ame­lyek biztosították részvételüket a nyári olimpiai játékokon, tegnap fejezte be nymburki edzőtáborozását.- Az olimpiai felkészülés teljes ütemben halad. A bajnokság befejezté­vel a bővebb keret játékosai május 29- től június 9-ig Marianské Láznéban erőfel újításon vettek részt, négy nap­pal később Nymburkban találkoztunk erőnléti edzőtáborozáson. Ezt tarkítan­dó három előkészületi mérkőzést ját­szottunk a kínai együttessel, ezeken az összecsapásokon a keret valamennyi tagja lehetőséget kapott - nyilatkozta Vojtéch Mareš edző. Tizenkétnapos pihenő után a 23 válo­gatott játékos újra találkozik, s a felkészü­lés keretében ismét az állóképesség fo­kozásán lesz a fő hangsúly. Augusztus 2-a és 7-e között kétszer megmérkőzik a francia együttessel, s az első nagyobb Sportfogadás A Športka 26. játékhete első húzá­sának nyereményelosztása: I. díj: 1 nyertes á 300 000 korona, II. díj: 3 nyer­tes á 200 000 korona, III. díj: 108 nyertes á 15 622 korona, IV. díj: 5255 nyertes á 552 korona, V. díj: 103 945 nyertes á 45 korona. A második húzás nyereményei: I. díj: nincs nyertes, II. díj: 5 nyertes á 199 048 korona, III. díj: 85 nyertes á 19 371 korona, IV. díj: 4897 nyertes á 588 korona, V. díj: 103 048 nyertes á 43 korona. A Mates 25-26. játékhetének nyere­ményei: I. díj: 3 nyertes á 238 442 koro­na, II. díj: 483 nyertes á 2226 korona, III. díj: 15 667 nyertes á 114 korona. A Sazka 26. játékhetének nyere­ményelosztása: I. díj: 3 nyertes, á 122 500 korona, II. díj: 73 nyertes á 7557 korona, III. díj: 1128 nyertes á 814 korona. (ČSTK) erőfelmérés az augusztus 13-15-én Trnavában sorra kerülő SZNF-torna lesz. Csehszlovákia két csapatot indít a ren­dezvényen, ahol még Kuba, Bulgária, Ausztria, esetleg Algéria és Tunézia áll rajthoz. A hazainál valószínűleg többet árul el a gárda formájáról az izlandi torna, ahol a szovjet, a spanyol, a svájci és a rendező ország két válogatottja is rajt­hoz áll. Augusztus végén, szeptember elején újra Nymburkban találkozik a kol­lektíva, s szeptember 9-én repül az olim­piai játékok színhelyére, hogy még a tor­na kezdete előtt két-három mérkőzést játszhasson. Az NDK bajnoksága, Rostock; férfi­ak - 100 m: Mattghes 10,19, 200 m: Emmelmann 20,37, 400 m: Schönlebe 45,56, 3000 m akadály: Melzer 8:19,22, távol: Beer 792, súly: Timmermann 21,88 Nók -100 m: Göhr 11,07, 200 m: Drechsler 21,84, 400 m: Müller 50,26, 800 m: Wachtel 1:58,29, 100 m gát: Oschkenat 12,53, 400 m gát: Busch 54,11, távol: Drechsler 720, súly: Neim- ke 21,06, diszkosz Ganski 72,54, gerely: Felke 73,86 Lausanne; férfiak - 100 m: Mitchell 10,03, 400 m: Everett (amerikaiak) 44,40, 110 m gát: McKoy (kanadai) 13,17, Blake (amerikai) 13.24, magas: Povarnyicin (szovjet) 234, Saunders (Bermuda-szige- teki) 232, Conway 232, távol: Lewis 843, Myricks (amerikaiak) 833, 800 m: Bile (Szomáliái) 1:45,25, Coe (angol) 1:45,50, rúd: Sz. Bubka (szovjet) 555, hármas: Szakirkin (szovjetek) 17,24, Betancourt (kubai) 17,03, 200 m: Da Silva (brazil) 20,35, 400 m gát: Young 48,32, Harris (amerikaiak) 49,01. góbén maradt, döntetlenül végződött a Speelman-Hübner, a Szpasszkij—Ribli, Ljubojevics-Juszupov parti. • Országos aktívaértekezletet tar­tottak tegnap az 1990-es országos spartakiád szervezésével kapcsolat­ban a Csehszlovák Testnevelési Szövet­ség Szlovákiai Központi Bizottságának bratislavai székházában. Ernest Demet- rovič, a CSSZTSZ SZIKB elnöke ismertet­te az egyes szervezetekre háruló felada­tokat. Győzelem Szöulban (ČSTK) - Csehszlovákia ligaváloga­tottja nyerte Szöulban a labdarúgó eló- olimpiai tornát, miután a tegnapi dön­tőben 2:1 (0:1) arányban legyőzte a Szovjetunió olimpiai együttesét. Az első félidőben a csehszlovák gárda kez­dett jobban, a 6. percben Luhovýnak volt nagy helyzete, mégis az ellenfél lőtt gólt: a 15. percben Narbekovas lövése Kinie- ren irányt változtatott, s a labda az ellen­kező oldalra mozduló Mikloško mellett a hálóban kötött ki. A fordulás után ismét a szovjet játékosoknak volt több helyze­tük, de Mikloško rendre hárított. A hajrá­ban az ellenfél inkább az eredmény tartá­sára törekedett, s ez megbosszulta ma­gát: a 84. percben Moravčík szöglete után Pucskov rosszul találta el a labdát, s az Prudnyikov hálójában kötött ki, egy perccel később pedig Moravčík mintegy 25 méterről emelt a rosszul kifutó szovjet kapuvédő fölött a kapuba. CSEHSZLOVÁKIA - Mikloško- Grussmann, Kinier, Kadlec, Fieber (46. p. Vlk) - Pavlík (57. p. Moravčík), Korejčík, Fitzel, Hýravý - Bittengel, Luhový. SZOVJETUNIÓ: Prudnyikov- Pucskov, Mazsejkisz, Janonis, Gor- lukovics - Szavicsev, Guszejnov, Po- nomarjov (77. p. Maljukov) - Narbeko­vas, Pehlevanidi, Kviljunas. A 3. helyért: Dél-Korea - Nigéria 3:2 (2:0). Alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnokságok Közép-Szlovákia KERÜLETI BAJNOKSÁG: Veľký Krtíš - Zvolen 0:1, Predmier - Dolný Kubín 1:1, Nováky - Podbrezová 0:0, Hriňová - Strážov 2:0, Lučenec - Žilina jun. 4:0, Istebné - D. Hámre 5:2, Brezno - D. Vestenice 4:0. 1. Lučenec 26 20 4 2 57:16 44 2. Žilina 26 12 4 10 39:34 28 3. Predmier 26 9 9 8 41:33 27 4. Strážov 26 13 1 12 46:39 27 5. Brezno 26 9 9 8 29:27 27 6. Podbrezová 26 9 7 10 39:38 25 7. Nováky 26 9 7 10 34:39 25 8. D. Kubín 26 10 4 12 35:40 24 9. V. Krtíš 26 10 3 13 39:44 23 10. Zvolen 26 10 5 11 34:40 23 11. Istebné 26 10 3 13 44:49 23 12. D. Hámre 26 8 6 12 34:41 22 13. Hriňová 26 8 6 12 41:52 22 14. D. Vestenice 26 8 6 12 24:39 22 I. A-OSZTÁLY B-csoport: Kalinovo - Žiar 2:4, Parti­zán Banksá Bystrica - Radzovce 5:0, Selce - Kriváň 1:1, Lovinobaňa - Žarnovi­ca 3:4, D. Niva - Hajnáčka 2:1, Sebedra- žie - Detva B 0:0, Radvaň - Krupina 6:3. 1. Kriváň 26 12 7 7 43:42 31 2. Žiar 26 14 3 9 49:42 31 3. Detva B 26 11 7 8 49:29 29 4. D. Niva 26 10 9 7 30:30 29 5. Radvaň 26 12 3 11 60:39 27 6. Selce 26 12 5 9 39:39 27 7. Hajnáčka 26 12 2 12 41:43 26 8. Kalinovo 26 13 0 13 42:45 26 9. Žarnovica 26 11 3 12 42:45 25 10. Radzovce 26 11 3 12 36:41 25 11. Lovinobaňa 26 11 2 13 32:43 24 12. Partizán 26 9 5 12 34:41 23 13. Sebedražie 26 9 3 14 38:41 21 14. Krupina 26 7 4 15 33:48 18 A Zvolen és a Selce pontszámából a játékvezető inzultálása miatt két-két pontot levontak. Kelet-Szlovákia KERÜLETI BAJNOKSÁG: Prakovce- Snina 1:0, Kračúnovce - Prešov jun. 3:1, Svídník - Budkovce 0:0, Poprad- Svit 1:0, ZŤS B - Čaňa 2:3, Rožňava- IS Košice 1:2, Spoje - Š. Michaľany 7:1, Lubeník - Sabinov 4:0. 1. Budkovce 30 17 6 7 41:21 40 2. Lubeník 30 1 7 3 10 58:34 37 3. Spoje 30 16 4 10 45:31 36 4. Snina 30 16 3 11 35:27 35 5. Kračúnovce 30 16 0 14 49:38 32 6. Svit 30 13 6 11 44:44 32 7. Sabinov 30 12 7 11 53:42 31 8. Prešov jun. 30 12 7 11 37:32 31 9. Prakovce 30 12 6 12 48:37 30 10. Poprad 30 14 2 14 43:36 30 11. Svidník 30 9 12 9 30:35 30 12. IS Košice 30 12 6 12 40:49 30 13. Čaňa 30 12 5 13 42:52 29 14. Š. Michaľany30 8 7 15 26:36 23 15. Rožňava 30 8 6 16 37:50 22 16. ZŤS B 30 4 4 22 25:89 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom