Új Szó, 1987. június (40. évfolyam, 125-150. szám)

1987-06-17 / 139. szám, szerda

Az SZLKP KB ifjúsági munkával foglalkozó bizottságának ülése Növelni kell a fiatal dolgozók társadalmi és politikai aktivitását Ez év szeptemberében tartják meg a SZISZ szlovákiai kongresszusát Atanaszov-Sevardnadze találkozó Az integráció legkorszerűbb formáinak érvényesítésével (ČSTK) - Ülést tartott tegnap Bra­tislavában az SZLKP KB ifjúsági munkával foglalkozó bizottsága Ig­nác Janáknak, a CSKP KB Elnök­sége póttagjának, az SZLKP KB titkárának vezetésével. Jelentést vi­tatott meg arról, hogyan vesznek részt a fiatalok a Fémipari Dolgozók, az Építőipari és Építőanyag-ipari Dolgozók, a Vegy-, Üveg-, a Papír- és Nyomdaipari Dolgozók, valamint a Mezőgazdasági Dolgozók Szak- szervezete szerveinek és szerveze­teinek munkájában. Megállapította, hogy tovább kell növelni a fiatal (ČSTK) - Megbeszéléseket foly­tatott tegnap Bratislavában a cseh- szlovák-NDK gazdasági és tudomá­nyos-műszaki együttműködési ve­gyes bizottság mindkét tagozatának elnöke, Svätopluk Potáč csehszlo­vák miniszterelnök-helyettes, az Ál­lami Tervbizottság elnöke és Horst Solle, az NDK Minisztertanácsának elnökhelyettese. Megtárgyalták a két ország 2000-ig terjedő gazda­sági együttműködési programjából eredő fő feladatok teljesítésének problémáit és a gazdasági kapcso­latok más időszerű kérdését. Átte­kintették a már megkötött kormány- és ágazatközi egyezmények további végrehajtását célzó intézkedéseket, amelyek a gyártásszakositás és a kooperáció kiterjesztésére, vala­mint a tudományos és a műszaki ismereteknek a kölcsönös gazdasá­(Folytatás az 1. oldalról) szerek, valamint automatizációs és robotizációs berendezések gyártá­sára szakosodó Prešovi Ipari Auto­matizálási Dukla Vállalat üzemében a 02-es számú szerelőcsarnok át­adása után 1990-re évi 970 millió korona értékű áru előállítását terve­zik, vagyis dupláját az 1985-ös telje­sítménynek. A Szövetségi Fűtő­anyag- és Energiagazdálkodási Mi­nisztérium 8. ötéves tervidőszakra kidolgozott tervében szerepel a Szlovák Villamosipari Müvek ki­rályhelmeci (Kráľovský Chlmec) üzemének bővítése. Korszerűsítik a stropkovi Tesla üzemet is. A Kas­sai Villamosipari kutatóintézetben ez év végére szeretnék befejezni an­nak az üzemrészlegnek az építését, amelyben majd az atomerőművek egyes villanymotorjai készülnek. A Hernád-parti városban lesz a Teš­ia vállalat egyik új híradástechnikai kutatóintézete is, amelynek háromszázötven alkalmazottja lesz. A pardubicei Tesla kassai fióküzeme nemzedék, főleg a fiatal munkások hozzájárulását az említett szakszer­vezetek czerveinek munkájához. A CSKP XVII. kongresszusán a szociális és a gazdasági fejlesztés meggyorsítását s a tudományos­műszaki fejlesztés eredményeinek hatékonyabb felhasználását célzó stratégiai irányvonal megvalósításá­val kapcsolatban jóváhagyott igé­nyes feladatokból kiindulva a részt­vevők hangsúlyozták, hogy fokozott mértékben kell bevonni a fiatalokat a munkakezdeményezés új formái­ba, s növelni kell a fiatal dolgozók társadalmi és politikai aktivitását a munkahelyek gazdasági, politikai és szociális fejlesztésével összefüg­gő dokumentumok kidolgozása és megvalósítása terén. Utána a bizottság megvitatta A szlovákiai ifjúsági és gyermek­mozgalom kisenciklopédiája című mű zárómunkáit, amely kiadvány két kötetben 1988 vége előtt jelenik meg. Ezt követően Jozef Ďurica, az SZLKP KB Titkárságának tagja, a SZISZ Szlovákiai Központi Bizott­ságának elnöke tájékoztatta a bi­zottságot a SZISZ szeptemberben tartandó szlovákiai kongresszusá­nak szervezési és tartalmi előkészü­leteiről. gi kapcsolatokban való szélesebb körű felhasználására irányuló szük­séges progresszív változások alap­ját képezik. Horst Söllét tegnap a szlovák fő­városban fogadta Peter Colotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, szlovák miniszterelnök. A fogadáson részt vett Svätopluk Potáč, továbbá Psvol Bahyl szlovák miniszterel­nök-helyettes, a Szlovák Tervbizott­ság elnöke és Helmut Ziebart, az NDK csehszlovákiai nagykövete. SZNT-bizottsági ülés (ČSTK) - Ülést tartott tegnap Bra­tislavában a Szlovák Nemzeti Ta­nács tervezési és költségvetési bi­zottsága Ján Gregornak, az SZNT alelnökének, a bizottság elnökének vezetésével. A ' tanácskozás az 1986 évi szlovákiai állami zárszá­madás tervezetével foglalkozott. Amint František Mišeje szlovák pénzügyminiszter kiemelte, a gaz­dasági feladatok főleg a hatékony­ság szempontjából igényesek vol­tak, és nem minden vállalat, illetve szervezet volt képes velük megbir­kózni. Sikerült azonban meggyorsí­tani Szlovákia szociális és gazdasá­gi fejlesztését. A bizottság tagjai ezután áttekin­tették a szlovákiai népi ellenőrzési bizottságok 1985. és 1986. évi tevé­kenységét. Megállapították, hogy ellenőrzéseik színvonala emelke­dett. egyelőre nem épül - a tervek szerint 1989-ben kezdik meg. Az Elektro- mont üzem bővítése folyik, ott összesen 1700 ember jut munká­hoz. Korszerűsítik a Tesla szepsi (Moldava nad Bodvou) üzemét is. A vegyipari gyárak és üzemek is felújítás előtt állnak. Ugyanakkor Vajánban egy könnyűvegyipari üzem létesül. A Gömörhorkai (Ge­merská Hôrka) Papír- és Cellulóz­gyár - tekintettel arra, hogy műszaki berendezései már elavultak - 16 ezer tonnára csökkenti cellulózter­melését. Ugyanitt 1988 és 1991 kö­zött egy szennyvíztisztítót kell felépí­teni. Az említetteken kívül még szá­mos további új létesítménnyel gaz­dagodik a kerület. Növekednie kell a mezőgazdsági és élelmiszer-ipari üzemek számának, nem odázható el a közlekedés fejlesztése sem, s többek között környezetvédelmi létesítmények is szerepelnek a ke­rület fejlesztési programjában. (gazdag) Ülést tartott az SZKT Elnöksége (ČSTK) - Ülést tartott tegnap Prágá­ban a Szakszervezetek Központi Taná­csának Elnöksége. Megvitatta a nagy ok­tóberi szocialista forradalom 70. évfordu­lója tiszteletére tett munkakezdeménye­zések keretében elért eredményeket és tapasztalatokat. Nagyra értékelte az SZKT kezdeményezéseit és a prágai fel­hívás kapcsán elért eredményeket. Az elnökség megállapította, hogy a szocialis­ta munkaversenyben jó eredmények szü­lettek, de jelentősek a tartalékok a termé­kek minőségének javításával kapcsolatos vállalások teljesítésében. Hiányosságok mutatkoznak a szállítói-megrendelői kap­csolatokban és a munkahelyek korszerű­sítésében. Az SZKT Elnöksége elítélte azt a van­dál tettet, melyet Prágában az olšanyi temetőben felelőtlen személyek követtek el. Az ENSZ főtitkára Prágában (ČSTK) - Javier Pérez de Cuel­lar, az ENSZ főtitkára tegnap rövid időre megszakította útját Prágában, és találkozott Jaromír Johanes kül­ügyminiszter-helyettessel. A megbeszélésen áttekintették a nemzetközi kapcsolatok néhány időszerű kérdését és az ENSZ-re a béke és a biztonság megőrzésével kapcsolatban háruló feladatokat. Bátor tett (ČSTK) - Jaroslav Grivno hadnagy­nak. a légvédelem pilótájának bátorságá­ért és határozottságáért köztársasági el­nökünk a Becsületes Helytállásért kitün­tetést adományozta. A kitüntetést Milán Václavík hadseregtábornok, nemzetvé­delmi miniszter adta át A fiatal pilóta annak ellenére, hogy joga lett volna elhagyni a megsérült szuper­szonikus repülőgépét, nem vesztette el léúekjelenlétét, és sikeres leszállást hajtott végre, mellyel jelentős anyagi értéket mentett meg a társadalomnak. 0 A sowetói vérengzés évfordulóján Általános sztrájk Dél-Afrikában (ČSTK) - A Dél-afrikai Köztársa­ságban a sowetói vérengzés 11. évfordulója alkalmából tegnap álta­lános sztrájk kezdődött. A diákok bojkottálták a tanítást és az ország egész területén tüntetéseket, mene­teket és miséket szerveztek a fajül­dözés áldozatainak emlékére. A feketék lakta gettókba meg­erősített katonai és rendőri alakula­tokat vezényeltek. Johannesburg­ban a rendőrök megtámadtak két szakszervezeti vezetőt, felgyújtották személygépkocsijukat. Transkei bantusztánban pedig kézifegyverek­ből lőtték az anglikán egyház épüle­tét, ahol gyászszertartást tartottak. Fokváros egyik néger negyedében is összetűzésekre került sor a rend­őrséggel. Desmond Tutu, Fokváros Nobel- békedíjas érseke Maputóban mon­dott beszédében rámutatott: 1976. június 16-a - amikor a fajüldözők Sowetóban rátámadtak a tüntető di­ákokra, s 176 emberéletet kioltottak, a sebesültek száma pedig 1139 volt - Dél-Afrika egyik legtragikusabb napjaként vonult be a történelembe. Hangsúlyozta, hogy bár saját maga is békés eszközökkel küzd az apart­heid ellen, a jelenlegi helyzetben csak harccal dönthetik meg a mos­tani rendszert. A Botha elnök által szorgalmazott tárgyalásokra addig nincs mód, amíg az országban szükségállapot van érvényben, az ellenzék képviselői börtönben van­nak, s a legnagyobb szervezeteket betiltották. (ČSTK) - Rómában tegnap nyilvános­ságra hozták a vasárnap és hétfőn lebo­nyolított idő előtti parlamenti választások eredményeit A Kereszténydemokrata Párt megerősítette az olasz belpolitikai életben játszott vezető szerepét, az Olasz Kommunista Párt továbbra is az ország második legnagyobb politikai ereje. Az Olasz Szocialista Párt növelni tudta man­dátumainak számát a szenátusban és a képviselőházban is. Új vonása lesz az olasz törvényhozásnak, hogy a környe­zetvédők pártja is mandátumokhoz jutott. A szenátusban a Kereszténydemokra­ta Párt 125 (33,6 százalék), a kommunis­ta párt 100 (28,3 százalék), a szocialista párt 36 (10,9 százalék) mandátumot szer­zett. Az újfasiszta Olasz Szociális Mozga­(ČSTK) - Georgi Atanaszov, a BKP KB PB tagja, miniszterelnök tegnap Szófiában fogadta Eduard Sevardnadzet, az SZKP KB PB tag­ját, külügyminisztert, aki hivatalos baráti látogatáson tartózkodik Bul­gáriában. A szívélyes légkörű talál­kozón megelégedéssel nyugtázták a bolgár-szovjet együttműködés fej­lődését. Mindketten hangsúlyozták: az együttmüködés hatékonysága el­sősorban az integráció leghaladóbb formáinak érvényesítésétől függ, így például a közös vállalatok és tudo­mányos termelési egyesülések léte­sítéséről, a vállalatok közti közvetlen (ČSTK) - Gennagyij Geraszimov, a szovjet külügyminisztérium szóvivője tegnapi sajtóértekezletén paradoxnak ne­vezte az USA állítását, mely szerint az ún. harmadik ország fegyverzete nem képez­heti a szovjet-amerikai rakétamegállapo­dás részét. Washington álláspontja az, hogy a Pershing 1A típusú harcászati- hadműveleti rakétákon elhelyezett robba­nófejekről Genfben nem kell tárgyalni. Mint ismeretes, maguk a rakéták nyugat­német tulajdonban vannak, a rajtuk elhe­lyezett nukleáris robbanófejekkel viszont az Egyesült Államok rendelkezik. Valójá­ban kié hát ez a fegyver? - tette fel a kérdést Geraszimov. Az NSZK tulajdona nem lehet, hiszen ez ellenkezne az atomfegyverek terjesz­tésének megakadályozásáról szóló el­vekkel. S tekintettel arra, hogy a rakéták robbanófejeit az amerikai hadsereg ellen­őrzi, nem lehet szó „harmadik ország fegyverzetéről". Egyértelműen amerikai eszközökről van szó, amelyekre a készü­lőben levő szerződésnek vonatkoznia kell. * Ilyen érvelés mellett az USA nyugod­tan átadhatna Pershing 1A rakétákat pél­dául Törökországnak, vagy Olaszország­nak, s azokon is helyezhetne el robbanó­fejeket. S ilyen helyzetben elméletileg az is lehetséges lenne, hogy az NDK vagy Csehszlovákia felkéri a Szovjetuniót, hagyjon meg területükön harcászati-had­műveleti rakétákat, szerelje fel nukleáris robbanófejekkel, majd jelentse ki, hogy „harmadik ország fegyverzetéről" van szó. Ha az események igy alakulnának, az természetesen egyáltalán nem segíte­né elő a rakétafegyverek eltávolítását Eu­rópából. A reykjavíki NATO-üléssel kapcsolat­ban kijelentette: az a döntés, hogy a Nyu­gat elfogadja az európai rakéták eltávolí­tásáról szóló szovjet javaslatokat, utat .nyitott a reális leszerelési megállapodás eléréséhez. A NATO-döntés azonban számos feltételt is tartalmaz, így például az említett Pershing 1A-kérdést. Ezen túlmenően a záróközlemény csak a szá­razföldi indítású közepes és rövidebb ha­tótávolságú rendszerekről beszél és meg­kerüli a további atomfegyverzet felszámo­lásának a lehetőségét. A NATO továbbá jogot formál a taktikai rakétapotenciál kor­szerűsítésére és bővítésére is Ezzel kap­(ČSTK) - A CSKP Prágai Városi Bi­zottságának küldöttsége, melynek élén Antonin Kapek, a CSKP KB Elnökségé­nek tagja, a városi pártbizottság vezető titkára áll, tegnap ellátogatott a szovjet főváros egyik legnagyobb tudományos központjának számító Brezsnyev város­kerületbe. Itt az SZKP városkerületí bi­zottságának képviselői tájékoztatták a vendégeket az ipari és szociális fejlő­désről A lakosságnak csaknem a fele kutatóintézetekben dolgozik számos tu­dományos munkahely, elsősorban a mik­robiológia, genetika és bioorganikus ké­mia területéről sikeresen együttműködik csehszlovák partnereivel Antonín Kapek Moszkvából való eluta­zása előtt újságíróknak nyilatkozott. - Fő­városaink 1990-ig szóló együttműködési lom a szavazatok 6,5 százalékát nyerte el, és így 17 szenátora lesz. Első ízben jutott be a szenátusba a Zöldek Pártja (a szavazatok 2 százaléka egy szenátort jelent számára). A képviselőház 630 tagja közül 234 lesz kereszténydemokrata, 177 kommu­nista és 94 szocialista párti (az elsőre a szavazók 34,3, a másodikra 26,6, a har­madikra 14,3 százaléka adta le voksát). A képviselőházban a zöldek 13 mandá­tummal fognak rendelkezni Az idő előtti választásokat a legutóbbi kormánykoalíción belüli keresztényde­mokrata-szocialista párti ellentétek miatt márciusban kirobbant kormányválság tette szükségessé. A szavazásra jogosultak 88,6 százaléka járult az urnákhoz. kapcsolatok kiépítésétől. A jó ered­mények elérésének egyik útja a KGST tudományos-műszaki komplex programjának teljesítése. A felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a pártjaik legutóbbi kong­resszusain hozott határozatok telje­sítéséről. Kiemelték a gazdasági té­ren hozott legutóbbi intézkedések jelentőségét, s áttekintették a társa­dalmi élet egyéb területeinek átala­kításával kapcsolatos kérdéseket is. A szovjet külügyminisztert tegnap Todor Zsivkov legfelsőbb bolgár vezető is fogadta. csolatban emlékeztetett a Varsói Szerző­dés azon javaslatára, hogy radikálisan csökkentsék az európai fegyveres erőket, hagyományos fegyverzetet és a taktikai atomerőt. Pozitívumnak nevezte, hogy a NATO-országok végül is egyetértettek a hagyományos fegyverekről folytatandó tárgyalások kereteivel. A reykjavíki köz­lemény hangsúlyozza az összefüggést e megbeszélések és az összeurópai fo­lyamat között. Az viszont nyilvánvaló, hogy nem egyeztek meg sem a jövőbeni tárgyalások mandátumát, sem pedig cél­jait illetően. Kitartanak a hagyományos fegyverzet terén meglevő állítólagos szovjet fölény felszámolása mellett, s nem válaszoltak a Varsói Szerződés ajánlatára, hogy kezdjenek konzultációt a katonai doktrínákról Geraszimov kitért Reagan elnök nyu- gat-berlini beszédére, amely tömve volt politikai sztereotípiákkal, s szokás szerint egyoldalú is volt. A Szovjetunió nem tartja feltétlenül szükségesnek, hogy hivatalo­san reagáljon rá. Geraszimov bejelentette: szovjet kon­zuláris dolgozók egy csoportja izraeli ví­zumot kért, hogy Tel Avivban rendezhes­sék a szovjet állampolgárok izraeli tartóz­kodásával, az Izraelben levő szovjet va­gyonnal, s az erre vonatkozó jogi normák­kal kapcsolatos kérdéseket. Az utazás időpontja az izraeli féltől függ. A számítá­sok szerint azonban július derekán sor kerülhet a látogatásra. Mint mondotta, hasonló izraeli csoport szovjetunióbeli út­járól nincsen szó, mert Izraelnek nincs semmilyen vagyona a Szovjetunióban és nem élnek ott izraeli állampolgárok Gennagyij Geraszimov elmondta az újságíróknak; Julij Voroncov külügymi­niszter-helyettes hétfőn fejezte be négy­napos teheráni tárgyalásait, tegnap pedig az iraki fővárosba, Bagdadba utazott. Te­heránban a szovjet-iráni kapcsolatokról, valamint a perzsa-öbölbeli és a közel- keleti helyzetről tárgyalt. Bagdadban is hasonló kérdések szerepelnek napi­renden. Mathias Rust nyugatnémet pilóta ügyével kapcsolatban közölte, hogy teg­nap meglátogathatták őt a szülei, akik hétfőn érkeztek a Szovjetunióba. A láto­gatáson otfc volt a nyugatnémet nagykö­vetség konzulja is. A Rust-ügyet tovább vizsgálják, még számos kérdés nyitott. szerződése, amelyet hétfőn írtunk alá, minden pontjában konkrét feladatokat tar­talmaz, s csak a tehetetlenség, vagy a bü­rokrácia szegheti meg azt. Moszkvában elsősorban az együttmüködésről, a társa­dalom átalakításának meggyorsításáról tárgyaltunk. Mély benyomásokkal térünk vissza hazánkba, van mit meghonosítani saját körülményeink közt is - mondotta. Az európai határok sérthetetlenek (Folytatás az 1. oldalról) dékkel kapcsolatos revansista köve­telésekkel összefüggésben rámuta­tott: hasonló kísérletek történtek az NDK, valamint a balti szovjet köztár­saságok határainak sérthetetlensé­gével kapcsolatban is. Mindez sérti a helsinki Záróokmányt, főleg az államok közötti kapcsolatok alapjait. Ami az egyes NATO-országok cí­mére intézett bírálatot illeti, arra mu­tatott rá, főleg az Egyesült Államok csökkenti a különböző manőverek résztvevőinek számát, azért, hogy ne kelljen megfigyelőket is meghív­nia. Ilyen eset volt például a Compas Point, valamint az Iron Forgate fedő­nevű hadgyakorlat. A stockholmi megállapodásnak az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit éppen azok az országok sértik meg, ame­lyek éveken keresztül sürgették az ellenőrzést. A gazdasági kapcsolatok időszerű kérdéseit vitatták meg Peter Colotka megbeszélést folytatott Horst Söllével Kelet-Szlovákia felzárkózik a többi országrészhez Az olasz parlamenti választások eredményei Geraszimov sajtóértekezlete Valójában kinek a tulajdonában vannak a Pershing 1A rakéták? A két főváros szorosabb együttműködéséről Antonín Kapek befejezte moszkvai látogatását ÚJ 8 2 1987. 1 Jubilánst tüntettek ki (ČSTK) - Ján Krajči vezérőrnagy­nak, szlovák belügyminiszter-he­lyettesnek 50. születésnapja alkal­mából a Szlovák Belügyminisztéri­um fegyveres testületei és a rendőr­ség kötelékében végzett áldozatos munkájáért köztársasági elnökünk a Vörös Csillag Érdemrendet ado­mányozta. A kitüntetést Štefan Lazar szlo­vák belügyminiszter adta át a jubi­lánsnak. Jelen volt Ladislav Sá- dovský, az SZLKP KB osztályveze­tője és más személyiségek. Az ideológiai munka tapasztalatairól (ČSTK) - Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára tegnap Bratislavában « fogadta Ha Xuari Truongot, a Viet­nami Kommunista Párt KB póttagját, a Tap Hi Kong Szán című pártlap főszerkesztőjét. Az elvtársi légkörű megbeszélésen eszmecserét foly­tattak a két testvéri országban vég­zett ideológiai munka tapasztalatai­ról. Jelen volt Igor Škorica, az SZLKP KB osztályvezetője is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom