Új Szó, 1987. június (40. évfolyam, 125-150. szám)

1987-06-17 / 139. szám, szerda

Arjai, egyesüljetek; SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Az észrevételek hasznosítása A párttagok aktivizálását egyebek közt azzal is mérik, milyen gyakran szólalnak fel a taggyűléseken, a pártcsoport ülésein, nyilvános gyűléseken; véleményt mondanak-e a pártoktatáson elhangzottakról. Az egész alapszervezet aktivitásáról bizonyos képet ad a felszólalók száma. Viszont csak részben mutatja a szer­vezet és tagjai aktivitását, hiszen a felszólalók és a felszólalások száma tulajdonképpen formális mutató. Előnye, hogy egyértelműen megállapítható (még százalékban is kifejezhető). Hasonló a helyzet az egyének összehasonlításakor is. Semmiképp sem elégedhetünk meg azzal, ha egyesek sohasem mondják el véleményüket, észrevé­teleiket. Mindebből logikusan következik: a pártszervezetek, a pártcsopor­tok és tagjaik aktivitását értékelve azt is figyelembe kell vennünk, ki hányszor nyilvánít véleményt. Hogy általában nem ugyanazok-e a felszólalók; s hányán vannak, akik hónapokon, éveken át véka alá rejtik véleményüket. Korántsem arról van szó, hogy helytelen, ha valaki gyakran kér szót. Az alapszabályzat értelmében minden tagnak joga van a véleménynyilvánításra. Sőt, kötelessége rámutatni az észlelt hibákra. Ám semmiképpen sem helyes, ha valaki csak azért szólal fel, mert úgy érzi, neki hallatnia kell a hangját. Ha szót kér, jóllehet nincs mondanivalója, esetleg csak azt ismétli, amit az előtte felszólalók mondtak, vagy azt, ami a beszámolóban elhangzott. Esetleg önmagát ismételgeti gyűlésről gyűlésre. Nemegyszer éppen az ilyen felszólalók okozzák, hogy a tagok közül többen úgy vélik, nem baj, ha ök nem mondják el véleményüket, hiszen az „állandó“ felszólalók úgyis szót kérnek, s „helyettük is beszélnek“. Természetesen semmivel sem helyesebb az ilyen passzív maga­tartás. Sőt, egyáltalán nem érthetünk egyet azokkal, akik sohasem nyilvánítanak véleményt. A hibák csakis úgy szüntethetők meg, ha feltárjuk őket, ha bíráljuk elkövetőiket, ha keressük a tartalékokat. Márpedig tartalék, javítanivaló minden munkahelyen akad. Az alapszervezeteknek, főleg a pártbizottságoknak, tehát el kell töprengeniük azon, mi az oka egyesek állandó passzivitásának, netán a tagság általános közömbösségének. Mert bizony számos oka lehet. A már említetteken kívül nem ritkán az, hogy az emberek úgy vélik, nem érdemes véleményt nyilvánítani, úgysem kapnak felvetett kérdésükre megfelelő magyarázatot, netán kellemetlensé­gük származik észrevételeik őszinte elmondásából. Mi tagadás, ilyen esetek is előfordulnak. Különösen akkor, ha a kritikát nehezen elviselő gazdasági tisztségviselők mulasztásaira mutatnak rá. Ám a pártbizottságoknak mindig arra kell törekedniük, hogy a jogos és konstruktív bírálatnak foganatja legyen. Nagyon rugalmasan és hatékonyan intézik a különböző tanácskozáson elhangzott javasla­tokat a štúrpvói Dél-szlovákiai Cellulóz- és Papírgyárban, ahol az alapszervezetek jegyzőkönyvei alapján az üzemi pártbizottság ír a megbírált gazdasági vezetőnek, illetve annak, akinek a hatáskö­rébe tartozik a bírált fogyatékosság. Utána az illetékes rövid időn belül levélben tájékoztatja az alapszervezeti pártbizottságot az intézkedésről, illetve válaszol a felvetett kérdésre. Ha a válasszal az alapszervezeti pártbizottság nem ért egyet, vagy nem tartja kielé­gítőnek az intézkedést, akkor bővebb magyarázatot kér, esetleg egyéb intézkedést sürget. Ezzel a határozott módszerrel elérték, hogy a megbíráltak igyekeznek gyors és megfelelő választ adni, az emberek pedig szívesen nyilvánítanak véleményt, bátran feltárják a tartalékokat. Különösen jó tapasztalatokat szereztek a vállalat 9. alapszervezetében, a 05-ös üzemben... Igen nagy jelentőséget tulajdonítanak a tagok felszólalásainak a Vítkovicei Klement Gott­wald Vasműben is, aminek eredményeképpen sok hasznosítható javaslat hangzik el. Ahol a pártbizottságok a gazdasági vezetőséggel karöltve kellő gondot fordítanak a felvetett kérdések intézésére, megteremtik a bírálat és az önbírálat egészséges légkörét, ott nem fenyeget az emberek közömbössé válásának veszélye. Ellenkezőleg: az egész tagságot és általuk a pártonkívülieket is aktivizálják, és eredménye­sen oldják meg feladataikat. FÜLÖP IMRE Gustáv Husák fogadta Sergio Ramirez Mercadót Kapcsolataink a barátság és megértés elvei alapján fejlődnek A Nicaraguai Köztársaság alelnöke nagyra értékelte a hazájának nyújtott csehszlovák segítséget (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök tegnap a prágai várban fogadta Sergio Ramirez Mercadót, a Nicaraguai Köztársa­ság alelnökét. A szívélyes légkörű találkozón a felek tájékoztatták egymást orszá­guk belpolitikái helyzetéről, és esz­mecserét folytattak a kétoldalú kap­csolatokról, amelyek a barátság s a kölcsönös megértés és segítség- nyújtás elvei alapján fejlődnek. A nemzetközi problémákat érté­kelve behatóan foglalkoztak a kö­zép-amerikai helyzettel. Ezzel kap­csolatban hangsúlyozták, hogy a tér­ség problémái csak tárgyalások út­ján rendezhetők, ha tiszteletben tart­ják ezen országok népeinek azt a jo­gát, hogy szabadon, külföldi beavat­kozástól mentesen választhassák meg életmódjukat. Sergio Ramirez Mercado nagyra értékelte azt az erkölcsi támogatást és segítséget, amelyet Csehszlovákia nyújt orszá­gának a függetlenség és a szuvere­nitás megvédéséért folytatott küz­delméhez. Sergio Ramirez Mercado tegnap befejezte csehszlovákiai látogatá­sát, és elutazott hazánkból. A Ruzy- néi repülőtéren a vendéget Rudolf Rohlíček, a szövetségi miniszterel­nök első helyettese, Jaromír Zák szövetségi pénzügyminiszter és több más csehszlovákiai vezető személyiség búcsúztatta. Jelen volt Ramon Bayardo Altamirano Lopez nagykövet is. Pártküldöttségünk az NDK-ban tárgyal Miloš Jakeš magas csehszlovák kitüntetést adott át Günter Mittagnak (ČSTK) - Az NSZEP KB meghí­vására tegnap az NDK-ba utazott a CSKP KB küldöttsége, amelyet Miloš Jakeš, a CSKP KB Elnöksé­gének tagja, a KB titkára vezet. A delegáció további tagjai: Miloslav Hruškovíč, a CSKP KB Elnökségé­nek póttagja, az SZLKP KB titkára és Zbynék Soják, a CSKP KB osz­tályvezetője. Küldöttségünket a berlini repülő­téren Günter Mittag, az NSZEP KB Kelet-Szlovákia felzárkózik a többi országrészhez Az iparágak közül az elektrotechnika fejlődik a leggyorsabban • Új üzemek- új munkalehetőségek (Tudósítónktól) - Az SZSZK kormánya a közelmúltban tárgyalta meg, és hagyta jóvá Kelet-Szlovákia gazdasági és szociális fejlesztésé­nek 1990-ig szóló tervét. A doku­mentumban rögzített feladatok a CSKP XVII. kongresszusán elfo­gadott irányelvből indulnak ki, tekin­tettel a kerület feltételeire és lehető­ségeire. A fejlesztés meggyorsítása annál is inkább időszerű, mivel egyre többen keresnek munkát a ke­rületben. Az említett terv szerint ezen a téren rövidesen jelentős vál­tozásokat hajtanak végre, hiszen a bruttó gazdasági termelés 11,5 milliárd korona értékű növekedését elsősorban a gép-, az elektrotechni­kai ipar és a közleledés gyorsított fejlesztésével kell elérni. Az elektro­technikai iparág termelésének 84,5 százalékkal kell emelkednie az el­múlt ötéves tervidőszakhoz képest, a gépiparénak 44,9, a vegyiparénak 16,1, a könnyűiparénak pedig 18,4 százalékkal. Ugyanakkor a mező- gazdasági és élelmiszer-ipari terme­lés növekedésével is számolnak. A termelés mennyisége szempont­jából a kohászatot nem fejlesztik olyan ütemben,‘mint korábban, ez a fontos ágazat az elmúlt ötéves tervidőszakban a kerület termelésé­nek 28,1 százaléka, most várhatóan 24,8 százalékát fogja kitenni. A fűtő­anyag- és energiaipar termelése 4,1 százalékról 3,3 százalékra csökken. Ez utóbbi főleg azért, mert csökkenti termelését a vajáni (Vojany) erőmű. A 11,5 milliárd korona értékű nö­vekedést a népgazdasági ágazatok­nak elsősorban korszerűsítéssel, eredményesebb műszaki fejlesztés­sel, a termelési szerkezet változtatá­sával és nem utolsósorban a minő­ség javításával kell elérni. A fűtőanyag- és energiaipar fej­lesztésének tervében számos ko­moly feladat szerepel. A Ruszka (Ruská), Görgő (Hrhov), Csoltó (Čoltov) vonalon folytatódik a tranzit gázvezeték negyedik ágának építé­se, tizenhat településbe - köztük Csécsre (Čečejovce) és Pelsőcre (Plešivec) bevezetik a fűtőgázt, s a Kassai (Košice) Városi Távfűtő Müveknél üzembe helyezik a negye­dik kazánt, folynak a kacerovcei atomerőmű építésének előkészüle­tei is. A Kelet-szlovákiai Vasmű további korszerűsítése és az ott gyártott acél minőségének javítása is fontos fel­adat. Egyébként a vasműben növel­ni kell a kiegészítő termelést, főleg a gépgyártást. Jelentős rekonstruk­ció várható más gépipari üzemben is, köztük a rozsnyói (Rožňava) Ag- rozetben, valamint a mecenzéfi (Me- dzev) Strojsmaltban is. A Kassai Nehézgépgyárban bővítik a teher­gépkocsira szerelt betonkeverő gé­pek gyártását, s megkezdik a ho­mokrakodó gépek 1,5 köbméter űr- tartalmú kanalának sorozatgyár­tását. A legnagyobb ütemben az elekt­rotechnikai ipar fejlődik majd. A számítás- és méréstechnikai mü­(Folytatás a 2. oldalon) Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára és több más személyiség fo­gadta. A munkalátogatás első napján Jakeš elvtárs ellátogatott az NSZEP KB mellett működő, a szocialista gazdaságirányítással foglalkozó központi intézetbe, megismerkedett a legkorszerűbb tudományos-mű­szaki ismeretek gyakorlati alkalma­zásával, s azokkal a feladatokkal, amelyeket az NSZEP XI. kongresz- szusa tűzött ki a gazdaságfejlesztés terén. A délutáni órákban Jakeé elv­társ Günter Mittagnak átadta a Győ­zelmes Február Érdemrendet, ame­lyet a kitüntetettnek 60. születés­napja alkalmából Gustáv Husák, a CSSZSZK elnöke adományozott a két testvérpárt- és ország közötti barátság és sokoldalú együttmükö­dés elmélyítésében szerzett érde­meiért. Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke tegnap fogadta Miloš Jakešt. SZERDA 1987. június 17. XL. évfolyam 139. szám ★ Ára 50 fillér A köztársasági elnök jókívánságai (ČSTK) - Gustáv Husák köztár­sasági elnök táviratban gratulált Vigdís Finnbogedóttir asszony­nak, az Izlandi Köztársaság elnö­kének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Baráti találkozó (ČSTK) - Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára tegnap szovjet felsőok­tatási intézmények tanáraival talál­kozott, akik a szlovákiai főiskolákon és egyetemeken adtak elő. A baráti légkörű megbeszélésen megvitatták a pedagógiai és a tudo­mányos kutatási tevékenység terén folytatott együttmüködés elmélyíté­sének további lehetőségeit és a tár­sadalomtudományok területén tevé­kenykedő fiatal tudományos dolgo­zók felkészítését. Külön figyelmet szenteltek a CSKP XVII. és az SZLKP legutóbbi kongresszusa ha­tározatainak megvalósításával kap­csolatos elméleti kérdéseknek. A találkozón részt vett Jozef Ševc, az SZLKP KB osztályvezetője és Nyikolaj Prohoda, a Szovjetunió bratislavai főkonzulátusának alkon- zulja. Bohusiav Chňoupek Nagy-Britanniában (ČSTK) - Kétnapos hivatalos láto­gatásra tegnap Nagy-Britanniába érkezett Bohusiav Chňoupek, ha­zánk külügyminisztere. A londoni re­pülőtéren a brit kormány képviselői fogadták, jelen volt hazánk nagy- britanniai nagykövete is. Bohusiav Chňoupek brit kollégájával, Geoff­rey Howe-val folytat tárgyalásokat a kétoldalú kapcsolatok bővítéséről és az időszerű nemzetközi kérdé­sekről. Chňoupek elvtárs Skóciába is ellátogat. s Nemzetközi konferencia (ČSTK) - Megkezdődött tegnap Prágában a szocialista országok testvéri népfrontjainak 6. konferen­ciája, melynek fő témája a népfron­toknak a szocialista országok gaz­dasági és szociális fejlesztésében való részvétele. A konferencián Bul­gária, Korea, Kuba, Magyarország, Mongólia, az NDK, Lengyelország, Románia, a Szovjetunió, Vietnam és hazánk küldöttsége vesz részt. Tomáš Trávníček, a Csehszlo­vák Nemzeti Front Központi Bizott­ságának alelnöke bevezető beszé­dében azokat az elveket ismertette, amelyek alapján a Csehszlovák Nemzeti Front létrejött, s amelyek alapot jelentettek sokoldalú tevé­kenysége fejlesztéséhez. Jindrich Poledník, a CSKP KB titkára tegnap fogadta a konferencia küldötteit. Az európai határok sérthetetlenek Csehszlovák felszólalás a bécsi utótalálkozón (ČSTK) - A bécsi utótalálkozón tegnap felszólalt Milan Kadnár, a csehszlovák küldöttség vezetője. Beszédében óva intett azoktól a kísérletektől, hogy megkérdőjelezzék az európai határokat, s bírálta a NATO azon tagállamait, amelyek meg akarják kerülni a bizalom és biztonság erősítése érdekében hozott stockholmi megállapodást. A csehszlovák diplomata röviden foglalkozott a NATO-külügyminisz- terek reykjavíki tanácskozásával, s leszögezte: a nyilatkozat egyes részei megengedik azt a következte­tést, hogy szélesebb lett az előrelé­péshez vezető út a bécsi utótalál­kozón. Foglalkozott az ún. szudétanémet honfitársi szövetség nürnbergi összejövetelének ravansista jellegé­vel. Hangsúlyozta, hogy a revansiz- mus aláássa az 1973-ban kötött csehszlovák-nyugatnémet szerző­dést, s kifejezte azt az elvárást, hogy a bonni kormány véleményt nyilvánít ez ügyben. A csehszlovák határvi- (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom