Új Szó, 1986. november (39. évfolyam, 258-282. szám)

1986-11-01 / 258. szám, szombat

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA SZOMBAT 1986. november 1. XXXIX. évfolyam 258. szám Ára 50 fillér /lazánk egyik leg­korszerűbb szén­kitermelő beren­dezése működik a Novákyi Bánya- vállalatnál. A kor­szerű berende­zést az NS 915 tí­pusú számítógép­pel vezérlik. Egy nagy kapacitású felvonó is tartozik hozzá, amely óránként 990 sze­mély szállítására alkalmas. A balol­dali képen: Štefan Kuzma a karban­tartókat szállító felvonót kezeli. A jobboldali ké­pen: a G akna tornya. (Peter Lenhart felvételei - ČSTK) Jókívánságok Algériaba A szakszervezetek aktívan harcolnak a békéért Mihail Gorbacsov fogadta az SZVSZ küldöttségét (ČSTK) - Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára Moszkvában tegnap fogadta a Szakszervezeti Világszövetség (SZVSZ) delegá­cióját, elnökének, Gáspár Sán­dornak a vezetésével. A küldöttség tagjai átadták Mi­hail Gorbacsovnak azt a békeüze­netet, melyet az idén szeptember­ben Berlinben megtartott 11. szak- szervezeti világkongresszus kül­döttei fogadtak el. A Szovjetunió és az USA legfelsőbb vezetőihez, valamint az ENSZ főtitkárához címzett dokumentum felhívja a fi­gyelmet a leszerelési megálla­podások megkötésére irányuló erőfeszítések szükségességére. Nemzetközi megállapodásokat kell kötni a lázas fegyverkezés beszün­tetéséről, a nukleáris kísér­letek betiltásáról, valamint a nuk­leáris és minden tömegpusztító fegyver felszámolásáról. Mihail Gorbacsov a baráti be­szélgetés során emlékeztetett az új szovjet békejavaslatok komple­xumára, melyeket a Szovjetunió a közelmúltban Reykjavíkban a szovjet-amerikai csúcstalálko­zón terjesztett eló. Ezekben a ja­vaslatokban tükröződik a szovjet vezetés nagy felelősségtudata az egész emberiség sorsáért - mon­dotta Mihail Gorbacsov. A továbbiakban üdvözölte a 11. szakszervezeti világkongresszus üzenetét, melyet a nemzetközi munkásosztály ereje bizonyítéká­nak nevezett. Hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió külpolitikája tovább­ra is rendületlenül védelmezni fog­Szocialista országok javaslata az ENSZ-ben Be kell tiltani a vegyi és bakteriológiai fegyvereket „ (ČSTK) - A Szovjetunió a szo­cialista országok csoportjával együtt csütörtökön az ENSZ-köz­gyűlés első bizottságában határo­zati javaslatot terjesztett elő a ve­gyi és bakteriológiai fegyverek be­tiltásáról. A tervezet hangsúlyozza, minél előbb ki kell dolgozni és meg kell kötni a vegyi fegyverek minden fajtája fejlesztésének, gyártásá­nak és raktározásának a betiltásá­ról, meglevő készleteik megsem­misítéséről szóló nemzetközi megállapodást. Egy ilyen konven­ció nagymértékben hozzájárulna az általános, és teljes leszerelés­hez a hatékony nemzetközi ellen­őrzés mellett. A szocialista országok felszólí­Frunze Befejeződött a csehszlovák rendezvény (ČSTK) - Frunzéban, a kirgiz fővárosban tegnap befejeződtek a csehszlovák gazdasági és mű­szaki napok, amelyek minden év­ben megrendezésre kerülnek a szovjet köztársaságok egyiké­ben. A rendezvény célja volt, hogy megismertessen a csehszlovák gazdaság, tudomány és technika konkrét eredményeivel, s így hoz­zájáruljon a két ország kapcsola­tainak szélesítéséhez és elmélyí­téséhez. A napok gazdag prog­ramját több mint 20 szakmai elő­adás és további akciók képezték. tották a világ államait, kezdjenek komoly tárgyalásokat e témában. Szorgalmazták azt is, hogy tiltsák be a vegyi fegyverek új fajtáinak a gyártását és elhelyezésüket más államok területén. Az ENSZ-közgyűlés első bizott­ságában a csehsáovák küldöttség (Folytatás a 3. oldalon) ja a béke és a leszerelés érdekeit, ami megegyezik a munkásosztály érdekeivel. A Szovjetunió tovább­ra is törekedni fog a nemzetek közti együttműködés fejlesztésére és a nemzetközi helyzet javítá­sára. Mihail Gorbacsov kifejezte meggyőződését, hogy a 11. szak- szervezeti világkongresszus hatá­rozatai jelentős ösztönzést adnak a szakszervezeti tagoknak a bé­kéért és a leszerelésért, a dolgo­zók szociális és gazdasági helyze­te javításáért az egész világon vívott harca megerősítésének. E célok megvalósításához sok si­kert kívánt a Szakszervezeti Világ- szövetségnek. A találkozón részt vett továbbá Ibrahim Zakarija, az SZVSZ főtit­kára, Indradzsit Gupta, Karel Hoffmann, Henri Krasucki, Sztyepan Salajev és Roberto Veiga Menendez, az SZVSZ alel­nökei, valamint Harry Tisch, az SZVSZ irodájának tagja. A Szakszervezeti Világszövet­ség vezető képviselői a találkozó után nemzetközi sajtóértekezletet tartottak. Ezen Gáspár Sándor, a SZVSZ elnöke megállapította, hogy fóleg a munkások vállára nehezedik a nukleáris fegyverke­zés terhe. A szakszervezeti tagok nem pacifisták, de mindig aktívan harcoltak a háború, a lázas fegy­verkezés ellen. Mandátumukat er­re a harcra határozottan meg- (Folytatása2. oldalon) (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök táviratban fejezte ki jókíván­ságait Sadli Bendzsedidnek, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság elnökének, a Nem­zeti Felszabadítási Front párt Köz­ponti Bizottsága főtitkárának az ország nemzeti ünnepe, az algé­riai forradalom 32. évfordulója al­kalmából. A táviratban kiemeli, hogy Csehszlovákia népe mély szolida­ritással figyelte és támogatta az algériai népnek a francia gyarma­tosítók ellen vívott függetlenségi harcát. Ma - szögezi le a továb­biakban a távirat - őszinte rokon- szenwel kísérjük figyelemmel az algériai dolgozók által azon igé­nyes feladatok teljesítésére tett ál­dozatkész erőfeszítéseket, ame­lyeket a Nemzeti Felszabadítási Front párt a népgazdaság fejlesz­tése és korszerűsítése területén, valamint kulturális és szociális té­ren tűzött ki. Egyúttal nagyra érté­keli Algéria külpolitikáját, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatokban ak­tívan síkraszáll a békéért, a nem­zetközi biztonságért és együttmű­ködésért. örömmel állapítja meg, hogy a két párt és állam kapcsolatai szilárd alapokra ós sokéves ha­gyományokra támaszkodnak, s a kölcsönös tiszteleten, bizal­mon és megértésen alapulnak. A távirat végül megelégedéssel nyugtázza Gustáv Husák elvtárs nemrég tett algériai látogatása al­kalmával a két ország vezetői által megtartott találkozók lezajlását és eredményeit. Ezek vitathatatlanul hozzájárulnak a sokoldalú cseh- szlovák-algériai együttműködés továbbfejlesztéséhez és elmélyí­téséhez. xxx Ugyanebből az alkalomból Ľu­bomír štrpugal szövetségi mi­niszterelnök táviratban gratulált Abdel Hamid Brahiminak, az Al­gériai Demokratikus és Nép Köz­társaság kormányfőjének. Az algériai nemzeti ünnep al­kalmából Bohuslav Chňoupek külügyminiszter üdvözlő táviratot küldött algériai kollégájának, Ah­med Talib Ibrahiminak. František Pitra és Viktor Nyikonov találkozója (ČSTK) - František Pitra, a CSKP KB Elnökségének póttag­ja, a CSKP KB titkára tegnap Prá­gában találkozott Viktor Nyiko- novval, az SZKP KB titkárával. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélés során a két fél tájé­koztatta egymást a CSKP XVII. kongresszusa es az SZKP XXVII. kongresszusa határozatainak tel­jesítéséről. Megtárgyalták a két Elvtársi légkörben (ČSTK) - Jindŕich Poledník, a CSKP KB titkára tegnap fogadta elutazása előtt az SZKP KB párt­munkásküldöttségét Nyikolaj Sztasenkovval, az SZKP KB pót­tagjával, a KB osztályvezetőjével az élen. A szívélyes és elvtársi légkörű megbeszélés során a pártszervek és -szervezetek, nemzeti bizottsá­gok, valamint a szövetkezetek ál­tal a lakossági szolgáltatások fej­lesztése terén szerzett tapasztala­tokról tárgyaltak. Hangsúlyozták a CSKP XVII. kongresszusa és az SZKP XXVII. kongresszusa határo­zatainak teljesítése során ezen a téren folytatott véleménycsere fontosságát. Előtérben a természetvédelem A környezetvédelem előttünk álló feladataira nagy nyomatékkai mutatnak rá a XVII. pártkongresszus dokumentumai. A 8. ötéves tervidőszakban államunk mintegy 17 milliárd koronát fordít a környezet- védelemre, ami több mint a kétszerese az elmúlt tervidőszak hasonló beruházásainak. A környezetvédelem egyik fontos feladata természet- védelmi területek kialakítása és azok védelme. A CSSZK-ban jelenleg 530 táj­védelmi körzetet tartanak nyilván, melyek összeségükben az or­szágrész területének 0,57 százalé­kát teszik ki. A veszélyeztetett fa­jok megmentése érdekében a CSSZK kormányának idevonat­kozó határozata új természetvé­delmi területek létesítését tűzte ki. 1983-85-ben országos felméré­seket végeztek, melyek alapján megállapították, hogy a 930 ter­mészetvédelmi területből (a szlo­vákiaiakat is beleszámítva) 29 már nem felel meg a kívánalmaknak. 923 tájvédelmi körzet létrehozását javasolják, ebből viszont 98 nem teljesíti azokat á feltételeket, me­lyek alapján természetvédelmi te­rületté nyilváníthatnánk. Ezért a 8. ötéves terv egyik feladata, hogy megteremtsék a természetvédel­mi területek létrehozásának felté­teleit, és gondoskodjanak a védett területek biológiai egyensúlyának megőrzéséről. František Skŕivánek, az Állami Műemlék- és Természetvédelmi Intézet igazgatóhelyettese el­mondta, hogy a 8. ötéves tervidő­szakban fokozott figyelmet fordí­tunk a rezervátumokra is, melyek a CSSZK területének 14 százalé­kát teszik ki. Ezek közé 20 védett tájegység és egy nemzeti park (Óriáshegység) tartozik, melyek nagy kihatással vannak az or­szágrész ökológiai egyensúlyára. Alapvető feladatunk az iparilag szennyezett vidékek biológiai egyensúlyának helyreállítása. A jelenlegi ötéves terv feladata az is, hogy újabb 200-300 hektár­ral bővítsük a rezervátumok terü­letét. Ennek megvalósítása elkép­zelhetetlen az érintett területek gazdasági életét szabályozó és a természetbe való önkényes be­avatkozásoknak véget vető rende­letek életbe léptetése nélkül. Mindehhez óhatatlanul szükség van az 1956-os természetvédelmi törvény módosítására. Az előttünk álló feladatok meg­valósításához hozzájárulnak az olyan hasznos tapasztalatok, amelyek például Tŕeboň vidéke biológiai egyensúlyának megtartá­sára irányuló programból erednek. A CSSZK rezervátumainak te­rülete az ezredfordulóig várhatóan eléri az országrész területének 20 százalékát, olyan tájegysége­ket kívánnak védetté nyilvánítani, mint Broumov környéke, az Ode­ra, ill. a Sázava menti területek. (jen) testvérpártnak a mezőgazdaság­ban és a közélelmezés terén való együttműködésével, valamint a két ország kutatóintézetei és termelővállalatai által az említett területen folytatott tudományos­műszaki és termelési kooperáció továbbfejlesztésével kapcsolatos javaslatokat. Viktor Nikonov rövid itt-tartóz- kodása során meglátogatta a Prá­gai Mezőgazdasági Főiskolát. Megismerkedett az ott folyó kuta­tómunkával és pedagógiai tevé­kenységgel, valamint tájékoztatták ót az intézménynek a mezőgazda­sági üzemekkel való együttműkö­déséről. Az SZKP KB titkára külön érdeklődött a repcetermesztés módszereiről. Ellátogatott a nera- tovicei Spolana vállalathoz is. Kutatási és oktatási kérdésekről tárgyaltak (ČSTK) - Josef Havlín, a CSKP KB titkára tegnap fogadta a Lengyel Egyesült Munkáspárt pártmunkásküldöttségét Boleslav Kedzivel, a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB osztályvezetőjével az élén. Az elvtársi légkörű megbeszé­lés során Josef Havlín tájékoztatta a küldöttség tagjait a CSKP XVII. kongresszusa határozatainak a népgazdaság egyes ágazatai­ban való teljesítéséről, valamint arról, milyen szerepet töltenek be a tudományos kutatási alap és a főiskolák Csehszlovákia szociá­lis és gazdasági fejlesztésében. Ismertette az oktatási rendszer át­szervezésének és továbbfejlesz­tésének alapelveit. A megbeszélé­sen jelen volt Miloslav Dočkal, a CSKP KB osztályvezetője. Hazaérkezett a CSKP KERB küldöttsége (ČSTK) - Hazatért NDK-beli munkalátogatásáról a CSKP Ellenőrző és Revíziós Bizottságá­nak küldöttsége, amelyet Jaros­lav Hajn, a bizottság elnöke veze­tett. A Ruzynéi repülőtéren a kül­döttséget Miloš Jakeš, a CSKP KB Elnökségének tagja, a KB tit­kára fogadta. Jelen volt Helmut Ziebart, az NDK csehszlovákiai nagykövete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom