Új Szó, 1986. szeptember (39. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám, hétfő

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! F H SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA HETFO 1986. szeptember 1, XXXIX. évfolyam 205. szám ★ Ára 50 fillér KÖZELEBB AZ ÉLETHEZ írta: Ľudovít Kilár, az SZSZK oktatási minisztere A fejlett szocialista társadalom építésének és a műszaki-tudomá­nyos fejlesztésének az időszakában jelentősen nő a szub­jektív tényező szerepe. Szocialista társadalmat építeni ugyanis csak politikailag és szakmailag jól felkészült emberekkel lehet, olyanokkal, akik képességeiket kezdeményezően és alkotó módon használják ki a társadalom javára végzett munkájuk során. A tevékenység intenzívebbé tétele, valamint a minőségi és strukturális változások megkövetelik a dolgozók szakképzett­ségének szüntelen növelését. A szocializmusban a művelődés tehát társadalmi és egész életre szóló feladat. Szocialista társadalmunk nem kis anyagi eszközöket fordít a műveltség gyarapítására. Ezért az oktatásügytől joggal elvárja ezeknek az eszközöknek a célszerű és hatékony kihasználását. A pedagógusi munka kritériuma a növendékek felkészültségé­nek színvonala. Ettől függ nagymértékben népgazdaságunk fejlődésének üteme, mely az ember anyagi és szellemi szükségletei kielégítésének és szüntelen emelkedésének egyik fontos feltétele. Ezért a CSKP XVII. és az SZLKP kongresszusa, valamint a szövetségi és a szlovák kormány nyilatkozata is nagy figyelmet szentel a nevelés és művelődés kérdésének. E dokumentumok értelmében tudatosítjuk: ha oktató-nevelő rendszerünk nagyobb részt akar vállalni a szociális-gazdasági és műszaki-tudományos fejlődésben, mind tartalmilag, mind módszereit tekintve jobban kell tükröznie a gyakorlat szükségle­teit és rugalmasan kell reagálnia ezekre. Arra kell törekednünk, hogy az oktató-nevelő munka valóban alkotó munka legyen. Ez azt jelenti, hogy a tanulók és a diákok ne csak szakmai és tudományos ismeretekre, információkra tegyenek szert, hanem elsajátítsák alkotó alkalmazásuk módját is. Át kell gondolnunk a középiskolák és a felsőoktatási intézmények, illetve a gyakorlat kapcsolatának formáit is, kihasználva a szovjet oktatási reform tapasztalatait és törekvé­seit. A fiatalok felkészítésének javítása érdekében még jobban ki kell használni az egyes szakágazatok anyagi-műszaki lehe­tőségeit és tudományos bázisát. A kongresszusi dokumentumból következik az a feladat is, hogy komplex módon értelmezzük a kommunista nevelést, kapjon nagyobb szerepet a személyes példamutatás, a társa­dalmi-politikai életben való aktív részvétel. El kell gondolkod­nunk afelett is, hogy a többi nevelési tényezővel - legfőképpen a családdal és az ifjúsági szervezetekkel - együttműködve, hogyan fejlesszük tovább az egységes nevelési ráhatás rendszerét. Olyan módszereket kell keresnünk, melyek révén a tanulók és a diákok alaposabban elsajátíthatják a marxizmust -leninizmust. A fiatalok nevelésében jobban ki kell használni a társadalmi és a termelőmunkát, be kell őket vonni a gyakorlati kérdések megoldásába, mert így lehetőségük nyílik, hogy az iskolában elsajátított elméleti ismereteket szembesítsék a társa­dalmi összefüggésekkel. Amint arra a kongresszusi dokumentumok is rámutatnak, nem kis feladatok várnak iskoláinkra, a családra és a többi nevelési tényezőre a fiatalok szocialista életmódjának kialakítá­sában. Külön figyelmet kell fordítani a tanulók és diákok munka- és életrendjére, különösen az iskolán kívül. Jobban kell érdeklődnünk az iránt, hogy mit csinál az ifjúság, mik a gondjai és szükségletei, milyen környezetben él és mozog, és közös erőfeszítéssel kedvezőbb feltételeket kell teremteni műszaki és természettudományos érdeklődésük érvényesítésére, fizikai adottságaik, esztétikai érzékük és akarati tulajdonságaik fejlesz­tésére. Elmondhatjuk, hogy az új oktatási program megvalósítása során egész sor kedvező eredményt értünk el. Jelentős tartalmi és szervezeti változásokat valósítottunk meg, melyek a nevelés és az oktatás intenzívebbé tételét célozzák. Bevezettük a tízéves tankötelezettséget, s ezzel elmélyült az iskolák demokratikus jellege, lényegesen javult felszereltségük. Sikerként könyvelhet­jük el azt is, hogy a felsőoktatási intézmények tudományos kutatómunkájuk során a népgazdaság legfőbb feladataira össz­pontosítják erőiket. Az elért sikerek ellenére - amint arra a pártkongresszus is rámutatott - a jelenlegi helyzettel nem lehetünk elégedettek. Továbbra is megkülönböztetett figyelmet kell szentelni a túlter­helésnek, az egyes iskolák tanulói és diákjai tudásszintjében mutatkozó jelentős különbségek megszüntetésének, nem elé­gedhetünk meg a növendékek középszerű teljesítményével, javítani kell az idegen nyelvek oktatását, a pályairányítás hatékonyságát. Továbbra is figyelmünk középpontjában marad a gimnáziu­mok és szakközépiskolák tartalmi korszerűsítése, a szakmun­kásképző iskolákban pedig kulcsfeladat a tanulók ismereteinek elmélyítése és jártasságuk fejlesztése. Ügyelünk arra, hogy a szakmunkástanulók produktív munka révén sajátítsák el a megfelelő gyakorlati tudást. A felsőoktatási intézményekben az új pedagógiai dokumen­tum jóváhagyásával a korszerűsítési folyamat nem ér véget; az átszervezést még intenzívebben kell megvalósítani a gyakorlat követelményeivel összhangban. .Ez csakis az oktatás és a tudományos kutatómunka kapcsolatának erősítésével érhető el, úgy, hogy az eddiginél sokkal több hallgatót vonunk be az önálló alkotó munkába. Fontos, hogy a főiskolák és egyetemek tudományos kutatómunkájuk eredményeit mielőbb átültessék a gyakorlatba, s még nagyobb gondot fordítsanak a tehetség- gondozásra. Iskoláinkra komoly feladatok várnak az idén és a következő években is. Megvalósításukhoz abban a tudatban fogunk hozzá, hogy élvezzük a kommunista párt és a szocialista társadalom támogatását és bizalmát. A bányászok és energiaipari dolgozók napjának ünnepségei Kulcskérdés: a tüzelőanyag- és energiamegtakarítás Josef Haman elvtárs mondott ünnepi beszédet • Kitüntették a legjobb dolgozókat és kollektívákat (ČSTK) - A Bányászati és Energiaipari Dolgozók Szakszer­vezeti Szövetsége Központi Bi­zottságának, valamint a szövetsé­gi Fűtőanyag- és Energiagazdál­kodási Minisztérium képviselőinek együttes ülésén tetőztek szomba­ton Prágában a bányászok és energiaipari dolgozók napjának országos ünnepségei. A tanács­kozáson Josef Haman, a CSKP KB Elnökségének póttagja, a KB titkára vezetésével párt- és kor­mányküldöttség vett részt. Vlastimil Ehrenberger, a CSSZSZK fűtőanyag és ener­giagazdálkodási minisztere be­szédéből méltatta a csehszlovák fűtőanyag- és energiaipari komp­lexum eredményeit, s vázolta to­vábbi feladatait. Egyebek között rámutatott arra, hogy a bányászok a 7. ötéves tervidőszak utolsó évében 126,6 millió tonna szenet és lignitet fejtettek, s ezzel több mint egymillió tonnával túlteljesí­tették tervüket. Figyelmeztetett egyben a bányaipar hiányosságai­ra is, például a túlórák nagy hányadára, s egyes gazdasági és műszaki mutatók kedvezőtlen ala­kulására. Feladataiknak eleget tettek az energetikusok is. A népgazdaság és a lakosság energiaellátása Az ünnepség résztvevői folyamatos volt. A kedvezőtlen időjárású téli időszakban sikerült elkerülni az áramkorlátozást. Ez év elsó felében 36 692 gigawattó­ra villamos áramot termeltünk, ami meghaladja a tervelőirányzatot, örvendetes, hogy éppen az atom­erőművek képezik energetikai rendszerünk legmegbízhatóbb ré­szét. Gustáv Husák elvtárs levele az el nem kötelezett országok 8. csúcsértekezletének résztvevőihez (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, a CSSZSZK elnöke az el nem kötelezett országok mozgalmának a zimbabwei Hararéban megrendezésre kerülő 8. csúcsértekezlete alkalmából üdvözlő levelet intézett a konferencia résztvevőihez és Robert Mugabehoz, a konferen­cia elnökéhez, a Zimbabwei Köztársaság kormányának elnökéhez. A levélben méltatja az el nem kötelezett országok mozgalmának tevőleges részvételét a béke meg­őrzéséért, a fegyverkezési hajsza megszüntetéséért és az atomka­tasztrófa elhárításáért, világvi­szonylatban a konfliktusok igaz­ságos megoldásáért és a feszült­séggócok megszüntetéséért, va­lamint általában a nemzetközi helyzet javításáért vívott harcban. A továbbiakban rámutat arra, hogy a nemzetközi kapcsolatok alakulásában az alapvető kedvező fordulat elérése a jelenlegi bonyo­lult időszakban, amikor az imperi­alizmus erői, főleg az Amerikai Egyesült Államok fokozzák lázas fegyverkezésüket, bolygónk vala­mennyi népének közös ügye. A békeharc szorosan összefonó­dik az olyan fontos globális problé­mák megoldásával, amilyen az eladósodottság óriási terhének felszámolása, a gazdasági elma­radottság, az éhezés, a nyomor, a betegségek és az írástudatlan­ság leküzdése, főleg a fejlődő országokban. Kifejezi meggyőződését, hogy a konferencia eredményei hozzá­járulnak az el nem kötelezett országok mozgalma egységének megszilárdításához, világviszony­latban gyakorolt befolyása növelé­séhez, a robbanással fenyegető dél-afrikai helyzet megoldásához, a faji megkülönböztetés rendszere fokozatos felszámolásához, s a konferencia határozottan tá­mogatni fogja Ázsia és Latin- Amerika népének a szabadságért és a független fejlődésért vállvetve folytatott harcát. (Folytatás a 2. oldalon) MA KEZDŐDIK A HARAREI CSÚCSÉRTEKEZLET (ČSTK) - Hararéban, Zimbab­we fővárosában ma kezdődik az el nem kötelezett országok 8. csúcs- értekezlete, amelyen a 101 orszá­got tömörítő mozgalom képviselői, köztük számos állam- és kor­mányfő is részt vesz. A hétvégén elsők között érkezett meg Rad­zsiv Gahdhi indiai kormányfő, Szultán Ali Kistmand afgán mi­niszterelnök, s rajtuk kívül más ismert politikusok is részt vesznek az el nem kötelezettek tanácsko­zásán, köztük Dániel Ortega ni­caraguai elnök is. A csúcs megnyitásának előes­téjén fejeződött be az értekezle­tet előkészítő külügyminiszteri ta­nácskozás, amelyen megvitatták a csúcsszintü konferencia elé ter­jesztendő politikai és gazdasági nyilatkozatot, valamint az itt jóvá­hagyásra váró további dokumen­tumokat. Az egyhetesre tervezett csúcs- értekezleten megvitatják a mozga­lom időszerű kérdéseit, a legfonto­sabb nemzetközi problémákat, jó­váhagyják az említett dokumentu­mokat és megválasztják a mozga­lom soros elnökét Jelenleg az el nem kötelezettek mozgalmának soros elnöke Radzsiv Gandhi indiai kormányfő. A többség azt javasolja, hogy a következő csúcs- értekezletig Nicaragua töltse be ezt a tisztséget, s Managua ren­dezze meg a 9. csúcsot. (Karel Vlček - ČSTK - felvétele) Az energiaipar teljesítette a hó­termelési feladatokat, s a bonyo­lult körülmények ellenére jó ered­mények születtek a beruházáso­kon is. A miniszter a továbbiakban hangsúlyozta a tudomány és a technika alapvető jelentőségét. A tárca fejlesztésében két fő stratégiai irányban fontos: az elektronizálásban és az atome­nergia hasznosításában. A bányászok és energiaipari dolgozók napja alkalmából ezután több vállalat és üzem legjobb dolgozókollektíváinak kijáró vörös zászlót adtak át. A szovjet bányá­szok zászlaját az Észak-cseh- országi Barnaszénbányák Kon­szernhez tartozó tušimicei Nástup Bánya kapta meg. A kitüntetettek nevében Jaros­lav Gongol, a havíŕovi Dukla Bánya vállalati igazgatója mondott köszönetét. Az ünnepi ülésen, amely az Internacionálé hangjaival ért vé­get, felszólalt Josef Haman, a CSKP KB Elnökségének póttag­ja, a KB titkára, a párt- és kormányküldöttség vezetője is. (Folytatás a 2. oldalon) Az ENSZ-főtitkár üzenete a béke napján (ČSTK) - Mindenkinek tuda­tosítania kell, hogy a béke lét- fontosságú, mutatott rá az ENSZ főtitkára a szovjet diákokhoz inté­zett üzenetében abból az alkalom­ból, hogy a Szovjetunióban sok­éves hagyománynak megfelelően ismét békeórával kezdik az új tanévet. Az ENSZ-főtitkár üzenete a to­vábbiakban hangsúlyozza, nem véletlen, hogy éppen szeptember 1 -én kerül sor a békeórára, hiszen ezen a napon emlékezünk a má­sodik világháború kirobbantásá­nak az évfordulójára. Az üzenet végezetül hangsúlyozza: a fiata­loknak a barátság és a kölcsönös megértés elmélyítésére, a béke megőrzésére kell törekedniük. Javier-Pérez de Cuellar hang­súlyozta: az újabb háborús tűz­vész megakadályozására hozták létre 41 évvel ezelőtt az Egyesült Nemzetek Szervezetét, melynek egyik alapítója a hitleri agresszió visszaverésekor legsúlyosabb veszteségeket elszenvedett Szov­jetunió volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom