Új Szó, 1986. július (39. évfolyam, 152-178. szám)

1986-07-01 / 152. szám, kedd

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA M fRvvr?A' Í,aíov* k°mblnát KSI VYDAVA i EĽSTVO PRAVPii VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! padokéig ÚJ szí —• *IS«1 ^j^^GorWi, 1986. július 1. XXXIX. évfolyam 152. szám Ára 50 fillér Tartalmas vita a LEMP X. kongresszusán Zbigniew Messner előterjesztette a kormány beszámolóját a gazdasági és társadalmi fejlesztés feladatairól Felkészültek az aratásra Kamatoztatják a jó tapasztalatokat • Vendégkombájno­kat is várnak • Kielégítő az alkatrészellátás • Az aratási munkaverseny legjobbjait külön jutalmazzák (ČSTK) - A Lengyel Egyesült Munkáspárt X. kongresszusa a Wojciech Jaruzelski első titkár által vasárnap előterjesztett be­számoló feletti vitával folytatta munkáját. A tanácskozáson a 2,1 millió párttag és tagjelölt képvise­letében 1800 küldött vesz részt. A 107 külföldi küldöttség között van az SZKP delegációja, amelyet Mihail Gorbacsov főtitkár vezet. A csehszlovák pártküldöttség élén Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnök­ségének tagja, az SZLKP KB első titkára áll. A hétfői vitában elsőként Flo­rian Siwicki hadseregtábornok, a LEMP KB Politikai Bizottságá­nak póttagja, nemzetvédelmi mi­niszter szólalt fel. Emlékeztetett arra a kiemelkedő szerepre, ame­lyet a lengyel néphadsereg ját­szott a nyolcvanas évek elején az ellenforradalmi erőkkel szembeni harcban és az ország életének stabilizálásában. Hangsúlyozta, a hadseregre nagy felelősség há­rul az állam védelmi képességé­nek megszilárdítása, a szocialista társadalmi tudat formálása terüle­tén. Kiemelte, a Varsói Szerződés tagállamainak ereje hatékonyan állja útját a szocializmus ellensé­gei törekvéseinek. Nagyra értékel­te a Szovjetunió és a többi szocia­lista ország békekezdeményezé­seit. A tegnapi tanácskozáson be­szédet mondott Mihail Gorbacsov, akit a kongresszusi küldöttek nagy tapssal fogadtak. Csehszlovákia Kommunista Pártjának üdvözletét ugyancsak tegnap tolmácsolta a kongresszusnak Jozef Lenárt. Zbigniew Messner, a LEMP KB Politikai Bizottságának tagja, kormányfő tegnap délután előter­jesztette a minisztertanács jelen­tését az ország gazdasági és társadalmi fejlesztésének 1986-1990. évi és távlatilag az 1995-ig terjedó időszakra kitűzött feladatairól. Jozef Lenártot tegnap Varsó­ban fogadta Wojciech Jaruzelski. Tanácskozik a Lengyel Egyesült Munkáspárt kongresszusa (Telefoto: ČSTK) A szocializmus hatalmas lehetőségeinek minél gyorsabb kihasználásáért MIHAIL GORBACSOV ELVTÁRS BESZÉDE Az SZKP KB főtitkára a LEMP X. kongresszusán mondott beszé­dében bevezetőben szívélyesen üdvözölte a lengyel pártkongresz- szust. Hangsúlyozta, hogy a szov­jet kommunisták őszinte tiszteletet és barátságot éreznek lengyel elvtársaik, harcostársaik iránt. Gorbacsov ugyancsak üdvözölte a testvéri lengyel népet, majd így folytatta: Lengyelország barátai és ellenségei egyaránt tudatában vannak annak, hogy az önök kongresszusa a lengyel történe­lem komoly időszakában zajlik. Értékeli az éles eszmei-politikai konfrontáció, a helyzet normalizá­lásáért vívott nehéz és rendkívül feszített harc időszakának ered­ményeit és kijelöli a további előre­haladás távlatait. Távolról sem mindig és mindenki számára volt világos az események osztálytartalma. Ez azonban semmit sem változtat lényegükön. Ez a harc ugyanis Lengyelország­ban magáért a szocializmus lété­ért folyt. A szocialista Lengyel- ország helytállt és megvédte a for­radalmi vívmányokat. Ez az a leg­nagyobb eredmény, amellyel eljöt­tek kongresszusukra és amelyhez ma joggal gratulálhatunk önöknek. A történelem nyilvánvalóan jog­gal nagyra fogja értékelni a LEMP vezetését, a lengyel kommunisták ezreit, valamennyi hazafit, pártta­gokat és pártonkívülieket azért, hogy a barátok és szövetségesek szolidaritására támaszkodtak, sa­ját erejükből vezették ki az orszá­got a drámai helyzetből és vissza­verték a szocializmus ellenségei­nek támadását. Úgy gondolom, helyénvaló rá­mutatni arra, hogy a szocialista Lengyelország sok tekintetben el­kötelezettje kiváló vezetőjének, Wojciech Jaruzelskinek, Jaruzels­ki elvtárs energiájának és politikai éleslátásának, annak a képessé­gének, hogy megtalálta a rendkí­vül bonyolult problémák megoldá­sának módjait, és szilárdan védel­mezte a nép érdekeit, a szocializ­mus ügyét. Eirt nem udvariasság­ból, hanem meggyőződésből mondom. Mindnyájan igen figyelmesen hallgattuk meg a LEMP KB beszá­molóját, amelyet tegnap Jaruzels­ki elvtárs adott eló és megismer­kedtünk a LEMP történetének első pártprogramjavaslatával. Ezek a dokumentumok értékelik a meg­tett utat, részletesen elemzik a mai lengyel valóságot és megfogal­mazzák a szocialista építés követ­kező szakaszának feladatait. A szovjet kommunisták az önök terveire megértéssel és támoga­tással tekintenek, és sok sikert kívánnak önöknek megvalósítá­sukhoz! Az önök kongresszusa azt bizo­nyítja ismét, hogy a Lengyel Egye­sült Munkáspárt olyan élcsapat­párt, amely képes egyesíteni a lengyel társadalmat és vezetni az országot a gazdasági, társadal­mi és kulturális haladás útján. Elvtársi érdekeink fűződnek ah­hoz, hogy az önök tervei sikeresen valósuljanak meg, hogy Lengyel- ország erős, független szocialista állam, közösségünk aktív tagja, és szilárd láncszeme legyen. Ez mégfelel a lengyel nép létérdekei­nek és a mi közös ügyünknek is. Lengyelország ós a Szovjet­unió, a két legnagyobb európai szocialista állam szoros együttmű­ködése és szövetségese elenged­hetetlen feltétele országaink ered­ményes fejlődésének, az európai stabilitásnak és békének. A háborút követő években, így a nehéz válságos időszakban is, amikor az imperialista körök rágal­makat szórtak Lengyelországra és gazdasági „szankciókkal“ büntet­ték, a szovjet emberek éppen ezért önökkel voltak, támogatták az önök országát és segítettek neki, ahogy tudtak. Szeretném biztosítani a kong­resszust és az egész lengyel népet arról, hogy a jövőben is, minden körülmények között az önök barátai maradunk! Érthető okokból a LEMP X. kongresszusa minden kommunis­ta, a világ politikai köreinek, (Folytatás a 2. oldalon) (Levelezőinktől) - A tavaszi munkák sikeres elvégzése után, a Galántai (Galanta) járás mező- gazdasági üzemei jól felkészültek az idei aratásra. A részfeladatokat a kidolgozott politikai és műszaki- szervezési terv tartalmazza. Az üzemekben az előző évi jó tapasz­talatok alapján ideiglenes pártcso­portokat hoznak létre. Sámpor János mérnök, a Ga­lántai Járási Mezőgazdasági Igaz­gatóság fóagronómusa elmondta, hogy a járás tizenhat földműves- szövetkezetében és három állami gazdaságában 23 789 hektár ga­bona vár levágásra, többek között 17 590 hektár búza és 5714 hek­tár tavaszi árpa. A mezőgazdasági üzemek 167 saját kombájnnal rendelkeznek. A betakarítás mielőbbi befejezé­séhez 187 vendégkombájn is ér­kezik a morvaországi járásokból. Felkészülés során kijavítottak 27 előtisztítót, 32 tisztítót és 20 ■Szárítóberendezést. A termést Jókívánságok (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Juvénal Habyari- man vezérőrnagynak, a Ruandai köztársaság elnökének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Ugyanebből az alkalomból Bo­huslav Chňoupek külügyminisz­ter táviratban köszöntötte Fran­cois Ngarukiyintwalit, Ruanda külügyminiszterét. Gustáv Husák köztársasági el­nök táviratban gratulált Jean- Baptiste Bagaz ezredesnek, a Burundi Köztársaság elnökének az ország nemzeti ünnepe alkal­mából. Ugyanebből az alkalomból Bohuslav Chňoupek külügymi­niszter üdvözlő táviratot küldött Egide Nkuriyingomának, Burun­di külügyminiszterének. Hazánkba látogat a török külügyminiszter (ČSTK) - Bohuslav Chňoupek külügyminiszter meghívására a közeljövőben hivatalos látoga­tást tesz hazánkban Vahit Hale- foglu, a Török Köztársaság kül­ügyminisztere feleségével. idén is a járás területén raktároz­zák majd. A mezőgazdasági üze­mekben és a felvásárló közpon­tokban 155 ezer tonna gabona tárolására van lehetőség. Oláh Gyula A keszegfalusi (Kameničná) Steiner Gábor Efsz-ben kijelölték azokat a szakbizottságokat, me­lyek felelősek az aratásért, a beta­karításért, szállításért, raktározá­sért, szalmabegyújtésért, a gon­dos tárolásért, tarlóhántásért és a másodnövények vetéséért. A kombájnok kijavítva, üzemképe­sen várják az indulást. A tavalyitól jobb a pótalkatrészellátás. Tizen­két nagy teljesítményű kombájn­nal 630 hektár búza, 122 hektár tavaszi árpa és legelőször 45 hektár repce betakarítását kell elvégezni minimális szemveszte­séggel. Az ellenőrzést és értékelést végzők majd naponta összeállítják a legjobb aratók, maghordók, bá­lázók, tarlóhántók és a másodnö­vények vetését végzők névsorát, s az aratási munkaverseny részt­vevői közül a legjobbak jutalmat kapnak. A betakarítási munkákat könnyíti a gabonatáblák tisztasá­ga és nem lesz fennakadás a ga­bona szárításával és raktározásá­val sem. Krascsenics Géza A CSKP KB népgazdasági bizottságának ülése (ČSTK) - Ülést tartott tegnap Prágában a CSKP KB népgazda­sági bizottsága Miloš Jakeánek, a CSKP KB Elnöksége tagjának, a KB titkárának, a bizottság elnö­kének vezetésével. Megvitatta Csehszlovákia gaz­dasági és szociális fejlesztése 8. ötéves tervének, az 1987. évi állami végrehajtási tervnek, a tu­domány, a technika és a szabvá­nyosítás fejlesztése 8. ötéves ter­vének és a műszaki fejlesztés 1987. évi állami végrehajtási ter­vének javaslatát. A széles körű és tárgyszerű vitában a bizottság tagjai támoga­tásukról biztosították az előter­jesztett javaslatokat, és számos olyan észrevételt tettek, amelye­ket felhasználnak a javaslatok kiegészítése során. Jozef Lenárt elvtárs beszéde (ČSTK) - A LEMP X. kongresszusának küldötteit és vendégeit Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára, a CSKP küldöttségének vezetője tegnap üdvözölte. Megállapította: „Mint az önök szomszédai és jóbarátai élénken érdeklődünk a lengyelországi fej­lemények iránt, önökkel együtt átéljük az új társadalom építésével kapcsolatos sikereket és nehéz­ségeket. Jól tudjuk, mennyire igényes volt az az út, amelyet a Lengyel Egyesült Munkáspárt rendkívüli, IX. kongresszusa óta megtett, öt évvel ezelőtt bonyolult feladatok előtt állt: harcolnia kellett az ellen- forradalmi erőkkel és konszolidál­nia kellett a társadalmi életet. A mérleg azt mutatja, hogy jelen­tős sikereket értek el a nyolcvanas évek elején kialakult gazdasági és politikai válság következményei­nek felszámolásában, és előké­szítették a talajt egy új idő­szakhoz. örülünk annak, hogy ezeket az eredményeket a belső és a külső ellenség, elsősorban az Egyesült Államok törekvései ellenére elér­ték. Ez a LEMP aktivitásának és vonzóerejének növekedéséről, valamint a szocializmus lengyel- országi megszilárdulásáról tanús­kodik. A párt programjának tervezeté­ről folytatott kongresszus előtti vita, a LEMP Központi Bizottságá­nak Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára által előterjesztett bíráló és nyílt hangvételű beszá­molója és a kongresszusi tanács­kozás meggyőzően bizonyítja, hogy nem érik be az elértekkel, következetesen és egyre gyorsab­ban haladnak a szocialista megúj­hodás útján. Az SZKP XXVII. kongresszusából ösztönzést me­rítve tűzik ki programcéljaikat - ahogyan mi is ezt tettük a CSKP-ban - a gazdasági és a társadalmi fejlődés meggyorsí­tása érdekében. Megragadott bennünket az a hangsúly, amelyet a következő években, s távlatilag az ország társadalmi és gazdasá­gi fejlesztésére akarnak helyezni. Nagyra értékeljük, hogy pártjuk bátran feladatul tűzi ki a nép elé: 2000-ig 70 százalékkal akarják növelni a nemzeti jövedelmet és 50 százalékkal a személyi fo­gyasztást. Azt kívánjuk önöknek, kedves barátaink, hogy sok sikert érjenek el a megkezdett úton, az újjáépítésnek és a fejlesztés meg­gyorsításának, az intenzifikálás- nak, a munka minősége javításá­nak, a tudomány fejlesztésének és az új technika felhasználásának útján haladva. Jozef Lenárt a továbbiakban kiemelte, hogy a CSKP XVII. kongresszusa fontos határozato­kat hozott Csehszlovákia 2000-ig terjedó sokoldalú továbbfejleszté­séről és leszögezte, hogy a gaz­dasági és szociális fejlesztés meggyorsításának stratégiája, amelyet a CSKP kongresszusa fó eredményének tekintünk, rendkí­vül igényes. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom