Új Szó, 1986. június (39. évfolyam, 127-151. szám)

1986-06-17 / 140. szám, kedd

m m krónika r /»ŽítV V5K/ hírmozaik • vg krónika Kedd, 1986. VI. 17. | postánkból A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 04.37, nyugs2ik 20.39 Közép-Szlovákia: 04.44, nyugszik 20.46 Nyugat-Szlovákia: 04.50, nyugszik 20.52 órakor A HOLD kel - Kelet-Szlovákia: 14.53, nyugszik 01.32 Közép-Szlovákia: 15.00, nyugszik 01.39 Nyugat-Szlovákia: 15.06, nyugszik 01.45 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZONTJÜK LAURA, ALIDA, - ADOLF nevű kedves olvasóinkat • 1841-ben született Antonio PACI- NOTTI olasz fizikus, elektrotechni­kus (t 1912) • 1856-ban született Franc Alakszejevics RUBO orosz festó (t 1928). JELENTŐS ÖSSZEGET KÖL­TENEK az üdülök, fürdők és más hasonló létesítmények fejleszté­sére a Komáromi (Komárno) já­rásban. Az idegenforgalmi hivatal a komáromi termálfürdőben az idén új kazánt és két medence vízellátásához új berendezést szereltetett föl. Folytatódik a páti (Patince) fürdő területén a sza­badtéri színpad építése, és ötven ággyal bővítik a szállodákat. A csallóközaranyosi (Zlatná na Ostrove) autókemping is hatvan férőhellyel bővül. Szem előtt tart­ják a közétkeztetés, az étel- és italkínálat javítását, valamint a gyorsbüfék hálózatának a kiszé­lesítését. (Krascsenics Géza) IDŐJÁRÁS Szlovákia területén tovább tart a na­pos, meleg idő. A délutáni és esti órákban helyenként zivatar várható A nappali hőmérséklet 28-33 fok körül alakul. Általában gyenge, északkeleti szél. Szerdán és csütörtökön túlyomó- részt derült idóre számíthatunk. A dél­utáni órákban zivatar is várható. Az éjszakai hőmérséklet 15-19 fok között, a nappali 28-31 fok között alakul. Az ország déli és délnyugati részén 33 fokra számíthatunk. A DUNA VÍZÁLLÁSA Bratislava: 365, apad Medveďov: 330, apad Komárno: 355, árad Štúrovo: 315, árad ■ Május elejétől szeptember végéig tart nyitva a Cseh Zenei Múzeumban a régi hangszereket bemutató kiállítás. Az értékes da­rabok a 17. század eleje és a 20. század közepe között készültek. A kiállításon kották, valamint hol­land, német és hazai festők zenei témájú képei is láthatók. ■ Egymást követően három repülőgép-szerencsétlenség tör­tént Kanadában, melynek követ­keztében 13 ember vesztette éle­tét. Az első június 6-án volt: egy kéttagú személyzetű magánrepü- lógép szenvedett balesetet. A kö­vetkező az említett gép mentése­kor zuhant le. A harmadiknak,- amelynek 8 tagú személyzete az előző gép keresésére indult- a balesetét a fedélzeten keletke­zett tűz okozta. MEGTEKINTETTÉK VRÚTKY­BAN a Klement Gottwald Forra­dalmi Sajtó Múzeumát a Losonci (Lučenec) Textilipari Szakmun­kásképző Intézet tanulói. A 45 fiatal a CSKP megalapításának 65. évfordulója kapcsán határozta el, hogy tanulmányi kirándulást szervez a múzeumba. (Kanizsa István) HATFÉLE PÁROLT SAJTOT gyártanak a Milex vállalat galántai (Galanta) üzemében. Ebből éven­te 1300 tonna kerül az üzletekbe. Az ízletes Čedar ós Kaškaval sajtokból külföldre is, főleg Spa­nyolországba, Ausztriába, Svéd­országba és Libanonba szállita- nak (Oláh Gyula) HÚSZ HEKTÁRON TERMESZ­TENEK korai burgonyát a felsópa- tonyi (Horná Potôň) Vörös Csillag Efsz dolgozói, s már megkezdték a szedését. Eddig még zavartala­nul vásárolták fel - nem úgy, mint a múlt évben - a termést az átvevőhelyeken. ... „, . . . (Marczell István) Kétszázadszor A bratislavai Szlovák Nemzeti Felkelés 40. Évfordulója Amfiteát­rumban június 27-én 20.00 órai kezdettel a Banket együttes 200. koncertjére kerül sor, amely egy­ben az együttes utolsó fellépése ebben az összeállításban. Ven­dégként lép fel Lojzo ós a 2entour együttes, továbbá Vašo Patejdl, Robo Grigorov ós Soňa Horňáko- vá.-kv­APRÓHIRDETÉS ■ Fájdalomtól megtört szívvel ós soha el nem múló szeretettel emlékezünk ezen a szomorú, elsó évfordulón fi­unkra, Mátyási Róbertra, akit a kegyetlen halál 1985. VI. 17-én, 29 éves korában ragadott ki szerettei koréból. Akik Ismerték ós szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón A gyászoló család U-1902 ■ Az idó múlik, de a fájdalom megma­rad. Megtört szív­vel ós könnyes szemgiel emléke­zünk a szerető férj­re, édesapára ós nagyapára, Tóth Jánosra Kassa (Košice), akit a kegyetlen halál 1984. június 17- én, 59 éves korában ragadott ki szerettei köréből. Akik ismerték ós szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot ezen a számunkra oly szomorú, második évfordulón. Szeretetét ós emlékét szivében megőrzi: örökké gyászoló felesé­ge, lánya, Éva, veje ós kis unokája Zsuzsika. Ú-1998 ■ Fájdalommal emlékezünk halálának 2. évfordulóján a szerető férjre, gondos édesapára, if). Szakái Istvánra (Gabčíkovo), akit a hirtelen halál 1984. június 17-ón. fiatalon elszólított szerettei köréből. Akik ismerték ós szerették, emlékezze­nek rá. Gyászoló felesége ós kislánya Nikolett Ú-2096 ■ 1985. június 17- én dobbant utolsót drága jó szive, és megállt dolgos ke­ze a szerető édes­anyának ós nagy­mamának, KI é ö Erzsébetnek (Bratislava). Akik ismerték, em­lékezzenek rá szeretettel ezen a szá­munkra oly szomorú, elsó évfordulón Szeretetét, jóságát és el nem múló emlékét szívükben örökre megőrzik: lányai, menyei, vejei, fiai, unokái ós dédunokái. Ú-2190 KÖSZÖNTŐ ■ Június 17-ón ün­nepli 20. születés­napját SzamarAnszky Juci ka (Hroboňovo). E szép ünnep al­kalmából szívből gratulál és sikerek­ben gazdag életet kíván: szerető édesanyja, testvérei ós nagymamája. Ú-1725 ■ 1985. VI. 17-én ünnepli 65. szüle­tésnapját a dolgos kezű, családját szerető férj, édesapa ós nagyapa, Majláth István Dunatőkésen (Dun. Klátov). E szép ünnep alkalmából kívánunk A Pártélet legújabb számából Két fontos dokumentum olvas­ható a Pártólet legújabb számá­nak első oldalain. Az elsó, a CSKP KB és a CSSZSZK Nemzeti Front­ja Központi Bizottságának nyilat­kozata a képviselő-testületi vá­lasztások eredményeiről. A másik dokumentum címe: Közös nyilat­kozat Gustáv Husák elvtárs baráti munkalátogatásáról a Lengyel Népköztársaságban. Szlovákia hozzájárulása az egységes csehszlovák gazdaság megszilárdításához címmel közli a folyóirat azt a beszélgetést', amelyet a Pártólet szerkesztősége készített Jozef Lenárt elvtárssal, a CSKP KB Elnökségének tagjá­val, az SZLKP KB első titkárával. ,,A pártpropagandának hozzá kell járulnia a fogyatékosságok kiküszöböléséhez. Arra kell töre­kednie, hogy a dolgozók megért­sék a gazdaság intenzív fejlesztés útjára való átállásának a szükség- szerűségét" - írja egyebek között Peter Kubášek, A pártpropaganda a CSKP XVII. kongresszusa után címú cikkében. A prágai VIII. városkerületi párt- szervezet munkájáról ad átfogó képet Oldŕich Kratochvll, a város­kerület pártbizottságának titkára. Cikkének címe: A CSKP városke­rületi bizottságának munkastílusa. Ahhoz, hogy a kitúzött igényes feladatokat teljesíthessük, a párt- szervezetek munkájával szemben is magasabbra kell tenni a mércét. Ehhez ad sok hasznos tanácsot Antonín Kosina Az alapszervezet elnöke címú terjedelmes cik­kében. Foglalkozik a Pártólet a lenini munkastílus időszerű kérdéseivel is. E cikk szerzője František Ko­vács, a CSKP KB munkatársa. Három éve jelent meg a CSKP KB Elnökségének levele a párt szerveihez és szervezeteihez a szocialista törvényesség, er­kölcs és fegyelem megszegése elleni harc hatékonyságának nö­veléséről. összesen hat levelet közöl a Pártólet e kérdésekkel összefüggésben. -tör­■ Három halálos áldozata volt a kanadai Edmontonban történt hegyi vasúti szerencsétlenségnek. Egy kanyarban a szerelvény utol­só vagonja kisiklott, és körülbelül 8 méter magasságból lezuhant. neki nagyon jó egészséget, hosszú életet, hogy szivének jósága még sokáig melengesse az egész családot. Szeretettel: felesége, Mária, gyer­mekei: Pityu, Lajos, Viola, menyei: Piroska, Erzsébet, veje, Nándor, unokái: Pityu, Gyuszi, Lali, Anita, Tibor és a kis Pltyuka, aki mindnyá­juk nevében csókolja a nagyapát. A jókívánságokhoz csatlakozik: Csiba József és családja, valamint a Tőkés ós Kolárik család Bratisla- vából. Ú-1874 ■ Könnyes szemmel és fájó szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, ismerősnek, jó szomszéd­nak, a falu lakosságának, a Csemadok helyi szervezetének, valamint Várkony (Vrakúrt) község lakosainak ós mind­azoknak, akik 1986. április 29-én elkísérték utolsó útjára a gabóikovói temetőbe a felejthetetlen, drága jó feleséget, édesanyát, anyóst és nagy­mamát, Vida Gyuláné Kovács Etelát, akit a kegyetlen halál hosszú, súlyos betegség után életének 58. évében ragadott ki szerettei köréből. Köszön­jük a részvétnyilvánítósokat, a sok szép virágot, koszorúkat, amelyekkel enyhíteni igyekeztek soha el nem múló fájdalmunkat. Külön köszönetét mon­dunk azoknak, akik mellettünk voltak az utolsó nehóz napokban. Gyászoló férje. Gyula, fia, Zoltán, lányai: Mari, Erzsi, vejei: Józsi és Tibi, unokái: Róbika, Szilvia, Ló- rántka és a kis Renike. Ú-2287 Mi Hol A Mikor ■ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • CENTRUM: Dögkeselyű (magyar) 18. 20.30 • DUKLA: Végre vasárnapi (francia) 15.30, 18, 20.30 «METRO­POL: Furcsa szerelem (NDK) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Ha eljött az idó (amerikai) 18, 20.30 • MLADOSŤ: A férjes nő (francia) 15.30, 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Szikét kérek (cseh) 14 30, 17, 19.30 • SLOVAN: Baráta­im II. (olasz) 10, 12.30, 15 • Nini, ó repül! (cseh) 17.30, 20 • SZAK- SZERVEZETEK HAZA: Szélhámos­ság (cseh) 17, 19.30 • TATRA: Szél­hámosság (cseh) 15, 17.30, 20 • KERTMOZI: Tarzan (angol) 21 • SZABADTÉRI MOZI: A bűntény (francia) 21 KOŠICE • MLADA GARDA: Piti, piti, pa (fran­cia) • SLOVAN: Carmen (spanyol) • KULTURHAZ: Állj meg pillanatl (szovjet) • TATRA: Prófétaszemek (lengyel) • ÚSMEV: Konvoj (amerikai) • KERTMOZI: Behálózva (cseh) SZÍNHÁZAK MŰSORA • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: A nő (l9) • KIS SZÍNPAD: Napóleon (19) • ÚJ SZÍNPAD (Szakszervezetek Háza): A Ťapák család (19) • STÚDIÓSZÍNPAD: A színházigaz­gató (19) • MATESZ: (Somorja - Ša­morín) - Nem élhetek muzsikaszó nélkül (19.30) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullám­hosszon): 6.00: Hírek. 6.10: Verbun­kosok, nóták. 6.25: Sport és muzsika (ism.). 6.55: Hírek. 10.00: Iskolások műsora. 10.30: Pionlrhlradó. 10.50: Gyerekdalok. 12.00: Hírek. 12.10: Rá­dióegyetem (ism ). 12.25: Barangolás Zeneországban (ism.). 12.55: Sajtó­szemle. 14 00: Hírek. 14.05: Táncze­ne. 14.30: Iskolások műsora (ism.). 17.00: Pionlrhlradó (ism.). 17.20: Könnyűzene. 17.30: Napi krónika. TV-MUSOR BRATISLAVA 8.50: Hírek 9.00: Iskolatévé (ism.) 9.20: Csak idősebbeknek! Magazin 10.00: Álom a kovácsról. Tévéjáték (ism.) 10.55: A rendőrség nyomoz (ism.) 11.00: A Televízió diszpécserszolgá­lata 11.30: Hirek 11.35: Mexikó '98. Összefoglaló 16.15: Hírek 16.20: Iskolatóvé 16.40: Clif Buxter kísérletei. Rövidfilm 17.20: Sportrevü. Magazin 17.55: Nyugat-szlovákiai magazin 18.20: Esti mese (ism.) 18.30: Távlatok. Tudományos és mű­szaki magazin 19.10: Gazdasági jegyzetek 19.20: Idójárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Hatan voltunk. Tóvófilmsorozat. 1. rósz 20.55: A műemlékvédelem. Dokumen­tumfilm 21.25: A világ születésének titka. Is­meretterjesztő film 21.50: Daloló, muzsikáló tájak. Stráž­nica 22.40: Hírek II. MŰSOR 16.20: Hírek 16.25: A 21. emelet adása. Ifjúsági műsor (ism.) 16.50: Szakmunkástanulók műsora 17.30: Labdarúgó-VB. Nyolcaddöntő, felv.: Argentína - Uruguay mérőzés 19.00: Tóvétorna 19.10: Esti mese (ism.) 19.20: Időjárásjelentós 19.30: Tv-Híradó 20.00: Labdarúgó-VB. Nyolcaddöntő: Olaszország - Franciaország mérkőzés A szünetben: Időszerű esemé­nyek - I. 21.50: Időszerű események - II. 22.01: Időjárásjelentós 22.05: Ez történt 24 óra alatt 22.15: Anno Domini 1573. Jugoszláv tévéfilm, 1. rész (ism.) A SZOVJET TELEVÍZIÓ MŰSORA 12.30 12.50 13.05 13.35 14.05 14.10 14.40 15.10: 15.55: 17.40 19.00 19.40 20.00 21.55: 23.25: 23.30: 0.00: Hírek Dokumentumfilm Miért és minek? Gyermekműsor Tudósítóink jelentik... Hírek Dagesztán ritmusok Látogatóban Gorkijnál Munkásgyúlés Labdarúgó-VB. Nyolcaddöntő: Argentína - Uruguay mérkőzés (felv.^ A szünetben: Ma történt a nagyvilágban Pajzs ós kard. Játékfilm, 1. rósz Tv-Hlradó A nemzetközi Csajkovszkij-ver- senyen Labdarúgó-VB. Nyolcaddöntő: Olaszország - Franciaország mérkőzés A szünetben: Ma történt a nagyvilágban Holdszivárvány. Játékfilm Hírek Telesport Kívánsághangverseny BUDAPEST 8.45: Tévétorna 8.50: Szünidei matiné 9.50: Interlottó-sorsolás 10.00: Képújság 16.15: Hírek 16.20: Három nap tévéműsora 16.25: A sas. Angol kisfilm 16.50: Képújság 16.55: Legyen a vendégem. Rátonyi Róbert műsora 17.35: Mexikó '86. összefoglaló 18.05: Nők a pult mögött. Csehszlovák tóvófilmsorozat. 7. rész 18.50: Mini-Stúdió '86 19.05: Tévétorna 19.10: Esti mese 19.30: Híradó 1 19.50: Labdarúgó-VB. Nyolcaddöntő: Olaszország - Franciaország mérkőzés Stúdió '86 Starsky és Hutch. Amerikai bűnügyi tóvófilmsorozat. Jójó Híradó 3 Labdarúgó-VB. Nyolcaddöntő: Marokkó - NSZK mérkőzés .40: Himnusz Ha a 19.50-es mérkőzésen hosszabbítás lesz. a műsor az alábbiak szerint változik: Labdarúgó-VB. Nyolcaddöntő: Olaszország - Franciaország mérkőzés Stúdió '86 Híradó 3 Labdarúgó-VB. Nyolcaddöntő: Marokkó - NSZK mérkőzés .40: Himnusz 21.55: 22.40: 23.30: 23.50: 1.50/2 19.50: 22.45: 23.30: 23.50: 1.50/2 II. MŰSOR 18.25: Képújság 18.30: Körzeti adások 19.35: Bóján macska és az alma Jugoszláv rajzfilm 19.40: Beduinok az olajkutak tövében. Kuvaiti rövidfilm (ism.) 20.00: Kópmagnósok. figyelem! ma­gazin 20.25: En is ott voltam... - I. 21.00: Híradó 2 21.25: Az új ember. Svéd tévéfilm 22.50: Képújság (Műsorváltozás lehetséges!) A 23. Jókai Napok műsora 10.00: A tegnapi előadás értékelése 14.00: Rendezők klubja 16.00: A Komáromi (Komárno) Képző­művészeti Kör kiállításának megnyitása (Csemadok Ga­léria) 19.00: Az ekelí (Okoličná na Ostrove) Tátika tánccsoport műsora a Szakszervezetek Háza előtti téren \ 20.00: H. Barta Lajos: Szaltó mortále - komédia két részben a Nagy­megyeri (Čalovo) Városi Műve­lődési Központ és a Csemadok helyi szervezetének színjátszó együttese előadása 22.00: Találkozás Demján Zoltán hegymászóval ■ Nyolc emberáldozatot követelt az a két repülőgép-szerencsétlenség, amely szombaton történt Franciaor­szágban. A Piper Arcger típusú svájci magánrepülógép a francia Alpokban nekiütközött egy sziklának és felrob­bant. A másik baleset Párizstól észak­ra az Etrepagnyi repülőtéren történt A pilóta leszállás közben elvesztette uralmát a gép felett, és a kifutópályától 200 méterre lezuhant. &ÚJ szú Index 48 011 Kiadja Szlovákia Kommunista Pártiénak Kozpontl Bizottsága. Főszerkesztő Rabay Zoltán, helyettes főszerkesztő Szarka István ós Csető János. Szerkesztőség 815 81 Bratislava. Gorkóho 10., telelőn 309 331-252.332-301 Szerkesztőségi titkárság 550-18 Gazdasági ügyek 506-39 Távíró 092308 Adminisztráció: Pravda Kiadóvállalat. 815 80 Bratislava. Volgogradská 8 Fényszedéssel készül a Pravda az SZLKP Nyomdaipari Vállalatának 02-es üzemében (815 80 Bratislava, Martanovifiova 21) Hirdetési iroda magánszemélyeknek 815 80 Bratislava, Jiráskova 5.. telefon 337-823, 337-825 Hirdetési iroda kozületeknek 815 80 Bratislava. Vaianského nábrežie 15., II emelel. telefon 551-83, 544-51 Előfizetési dl| havonta - a vasárnapi kiadással együtt - 14,70 Kčs A vasárnapi kiadás előfizetési dija negyedévenként 13 - Kčs Terjeszti a Postai Hlrlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő Külföldi megrendelések PNS, Ústredná expedícia a dovoz Hare, 813 81 Bratislava, Gottwaldovo námestie 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom