Új Szó, 1986. május (39. évfolyam, 102-126. szám)

1986-05-01 / 102. szám, csütörtök

ájus elseje a békés munka, egy­szersmind a munkásosztály nemzetközi szolidaritásának, összefo­gásának harcos ünnepe - a világ dolgozóinak hatalmas erejű és felemelő seregszemléje. E ma már az egész földkerekségre kiterjedő ünnepségnek a kiváltó oka köztudottan a chicagói munkásság kerek száz évvel ezelőtti, 1886. május elsejei tömegtüntetése volt, amelyet a nyolcórás munkanap kiharco­lásáért rendeztek. Ismeretes, hogy a tüntetést a rendőrség brutálisan szét­verte, majd az emiatt május 4-én a chi­cagói Haymarket téren lezajlott tiltakozó gyűlést pedig vérbe fojtotta. A tragikus esemény munkásmártírjainak emlékére és az amerikai munkásság iránti szoli­daritásból a II. Internacionálé 1899-ben Párizsban tartott alapító kongresszusa május elsejét a munka ünnepévé és a nemzetközi proletár szolidaritás nap­jává nyilvánította. Legelőször 1890-ben ünnepelték meg május elsejét mindenütt, ahol öntudatos proletárok, osztályharcos, szervezett munkások éltek és dolgoztak nagyobb számban. Nálunk is emlékezetes volt az 1890-es május elseje, kiváltképpen Prá­gában, de Brnóban, Bratislavában, Lip­tovský Mikulášban és az ország más nagyobb városaiban is feledhetetlen ünnepségek zajlottak abban az évben. Attól kezdve fokozatosan a dolgozókat megillető politikai jogokért - a választó­jogért, az egyesülési és gyülekezési szabadság jogáért, s azokkal együtt a szociális követelésekért rendezett harcos tömegmegmozdulások, de­monstrációk, nagygyűlések, sót tartal­mas és hangulatos népünnepélyek nap­jává vált május elseje. A világ dolgozóinak május elseji tüntető felvonulásait új tartalommal a Kommunista Internacionálé gazdagí­totta. Szovjet-Oroszorság 1919-ben má­jus elsejét óriási manifesztációkkal ün­nepelte, amelyek új felfogásban a fel­szabadult munka örömünnepei voltak. Ez rendkívül fellelkesítette és forradal- masítota az egész világ öntudatos pro­letárjait és más dolgozóit, hogy erejüket tömegakciókban egyesítsék, s minden­kor a nagyobb darab kenyérért, az emberi felemelkedésért, méltóságért és haladásért küzdjenek, s a népek értel­metlen öldöklésének megakadályozásá­ra törekedjenek. A kapitalizmus kibékíthetetlen ellent­mondásai következtében kiéleződött osztályharc sodró lendületében terebé­lyesedtek milliók és milliók mozgalmává s hatásos fegyverévé. A München előtti köztársaság fennállása alatt a nemzet­közi kommunista mozgalom többi nem­zeti osztagaihoz hasonlóan Csehszlo­vákia Kommunista Pártja szervezte a ha­zai május elseji tüntetéseket, amelyek a burzsoá hatóságok rendeletére és a karhatalom brutális fellépései nyomán gyakran végződtek véres összecsapá­sokkal. Azonban, mint más tiltakozó tüntetéseken, a május elseji felvonulá­sokon is mindig a kommunista párt vezető funkcionáriusai haladtak a töme­gek élén - így elsősorban ők szenved­ték el az említett hatósági terrort, aljas tettlegességeit, lihegő bosszúállását. Legkönyörtelenebbül a fasiszta meg­szállás sötét, borzalmakkal tele éveiben nyomták el a munkásság és vezető pártja minden más fellépésével együtt a május elseji ünnepségeket is, amikor már csak a kommunisták gyújtogatták a remény világító mécseseit. A CSKP 1941-ben illegális májusi brosúrát adott ki Julius Fučík szerkesztésében, amely­nek egy részlete így szólt: „Igen, a föld alatt vagyunk. Azonban nem mint elte­metettek, hanem mint a szocialista termés csírázó magja, mely mint a tava­szi napsugár feltör az egész világon. Május elseje a tavasz híradója, a szabad ember, az egész emberiség tavasza...“ Felszabadulásunk után a május elseji ünnepségek is megváltoztak jellegük­ben. A CSKP ezt az ünnepet már a szocializmust építő népünk alkotó­munkája eredményeinek, valamint a nemzetközi kommunista és munkás- mozgalom sikereinek kinyilvánításával és méltatásával kapcsolja össze. Magá­tól értetődően, hiszen a szocialista közösség országainak, továbbá a gyar­mati elnyomás alól felszabadult népek­nek a fejlődése a mi sikerünk is. Mindig szilárdította és a jövőben is szilárdítani fogja szocialista rendszerünket - mint a kölcsönös baráti együttműködésre, támogatásra, szolidaritásra, a proletár és a szocialista nemzetköziségre tá­maszkodó erőt. Túl a szocialista munkának és ered­ményeinek megbecsülésén az idei má­jus elseji ünnepségek tartalmának kü­lön hangsúlyt a jelenlegi szociális, gazdasági és politikai törekvéseink ad­nak. Mindezek begyökereztek a köztu­A munka nagy nemzeti ünnepén datba már az elmúlt hetek során is, mélyebben az SZKP XXVII. és a CSKP XVII., valamint az SZLKP márciusi kong­resszusa idején. Különben pedig szintén mindenki olvashatta az ugyancsak nyil­vánosságra hozott, megvitatott és jóvá­hagyott központi dokumentumokat, el­sősorban a társadalmunk fejlesztésé­nek, távlatilag az ezredfordulóig szóló átfogó programtervezetét, amely szilárd alapját képezi a CSKP XVII. kongresszu­sán kijelölt stratégiai irányvonal megva­lósításának - s azzal egész dolgozó népünk további boldogulásának, a 8. ötéves tervidőszakon túl is. Az idei május elseje derűs, bizakodó hangulatában azonban nem feledkezhe­tünk meg az egész világot fenyegető háborús veszélyről, s ellene a világbéke megóvásában ránk háruló erőfeszítések fokozásáról sem. Ezért tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az imperializmus azon kísérleteivel szemben, amelyek a szocialista világrendszert a nukleáris háború, sőt totálisan az űrhadviselés martalékává szeretné tenni - abban a csalfa hiedelemben, hogy az másokat nem sújtana, pusztítana. Természetes, hogy mindnyájan elsősorban minden­napi jobb munkánkkal, társadalmunk iránti feltétlen elkötelezettségünkkel, emberi kapcsolataink jobbításával tehe­tünk legtöbbet békés életünkért. Mert a világ többi szocialista és minden más haladó erőivel - az egész emberiség legjavával - békében, szorongás nélküli nemzetközi légkörben akarunk együtt élni, s szintúgy ünnepelni minden május elsejét is, az egyetemes emberi hala­dást, egyszersmind a békés életet szol­gáló emberi munka hatalmas és impo­záns ünnepét. MIKUS SÁNDOR CSÜTÖRTÖK 1986. május 1. XXXIX. évfolyam 102. szám Ára 50 fillér SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Elismerés a példamutató, becsületes munkáért A legjobb dolgozók kitüntetése a prágai várban (Tudósítónktól) - Tegnap, a világ dolgozói nagy nemzetközi ünnepének, május elsejének előestjén a prágai várban ünnepélyes keretek közt vették át a legmagasabb állami kitüntetéseket azok, akik példás munkájukkal járultak hozzá népgazdaságunk, a tudo­mány és a kultúra fejlesztéséhez, társadalmunk jobb és boldogabb életéhez, hazánk további felvirágoztatásához, a szocialista közös­ség megszilárdításához, valamint A prágai vár fényárban úszó Spanyol termében pontosan tíz órakor kezdődött az ünnepélyes aktus. A díszemelvényen foglalt helyet Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök, Ľu­bomír Štrougal szövetségi mi­niszterelnök, valamint a CSKP KB Elnökségének további tagjai: Va­sil Bil’ak, Peter Colotka, Karéi Hoffmann, Alois Indra, Miloš Jakeš, Antonín Kapek, Josef Kempný, Josef Korčák, Jozef Lenárt, továbbá Josef Haman, Vladimír Herman, Miloslav Hruškovič, Ignác Janák és Fran­tišek Pitra, a CSKP KB Elnöksé­gének póttagjai, Mikuláš Beňo, Josef Havlín és Jindŕich Poled­a béke megőrzéséhez, ník, a CSKP KB titkárai, Marie Kabrhelová, és Zdenék Horení, a CSKP KB Titkárságának tagjai, valamint Jaroslav Hajn, a CSKP KERB elnöke. Ott voltak a CSKP KB osztály- vezetői, a CSKP és az SZLKP kerületi bizottságainak titkárai, a szövetségi, a cseh és a szlovák kormány tagjai, a Szövetségi Gyű­lés, a Nemzeti Frontba tömörült politikai pártok és társadalmi szer­vezetek, valamint a CSNT és az SZNT vezető tisztségviselői. A vendégek közt voltak a szocia­lista országok csehszlovákiai nagykövetei és a Szakszervezeti Világszövetség képviselői. A ben- (Folytatás a 2. oldalon) Ľubomír Štrougal elvtárs beszéde tattak, és gyarapították e gyönyörű ország gazdagságát. Tudatában vagyunk, hogy mindaz mögött, amit elértünk, az ember áll, az emberi hit és vágyak, az életkörülmények tökéletesíté­sének képessége, a szellemben, a tehetségben és a kézügyesség­ben rejlő felhasználásának képes­sége. Az építő és az alkotó, aki kommunista pártunk vezetésével sok mindent megvalósított abból, amiről elődei álmodtak, és ami után vágyódtak. Fejet kell hajtani (Folytatás a 2. oldalon) Tisztelt főtitkár és köztársasági elnök elvtárs! Tisztelt elvtársak! Barátaink, tisztelt vendégek! Ismét összegyűltünk a munka ünnepének és a dicső májusi napoknak az előestjén, amikor tisztelettel és hálával emlékezünk meg hazánk szovjet hadsereg általi felszabadításának felejthe­tetlen napjairól, és amikor a szo­cialista korszak hagyományainak szellemében tisztelettel adózunk a becsületes és alkotó munkának, mindazoknak, akik példát szolgál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom