Új Szó, 1986. április (39. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-28 / 99. szám, hétfő

ÚJ szú 5 % * 1986. IV. 28. Mi a helyzet a szlovákiai vívósportban? A tör a legszínvonalasabb, a párbajtőr a legérdekesebb A Szlovákia-bajnokság ver­senysorozata hűen tükrözte a szlovákiai vívás erejét és egy­ben teljes mértékben rámutatott annak gyengéire. Az ifjúsági kor­osztályban a küzdelmek több po­zitív változást hoztak, örömteli tény, hogy a több mint egy évtizede „halálra ítélt“ kardví­vást ismét élesztgetik - mégpe­dig Kassán (Košice). Kelet- Szlovákiában tehát komolyan foglalkoznak a fiatalok ezzel a gyönyörű fegyvernemmel. A legtehetségesebbek: Köteles, Pleteník és Kočiščák. Kár, hogy Somorján (Šamorín) a volt sok­szoros csehszlovák kardbajnok és válogatott Forgács Oszkár még nem nyerte vissza ebbe a fegyver­nembe vetett hitét és nem folytatja a kard népszerűsítését a tehetsé­ges somorjai fiatalok között is. Az elmúlt évek során már meg­szoktuk, hogy a fiatal tőrözők csa­tározásai jó színvonalúak a fiúknál és a lányoknál egyaránt. Elsősor­ban a Forgács tanítványai jóvol­tából, akik látványosan, kiforrott technikai tudással és taktikus gon­dolkodással vívnak. Kovács Szi­lárd, Nagy, Javorčík, Pirk, Mol­nár, Pongrácz alkotják az új ge­nerációt, s mögöttük már feljövő­ben vannak a többiek (Sármány, Lančarič, Zacharov). A lányoknál is erős csapattal rendelkezik So- morja (Lelkes, Zalabai, Kecske- méthy), de itt már a bratislavai Slávia UK a fő hangadó. Ez az egyesület a hosszú éves, céltuda­tos és szorgalmas munka ered­ményeként bizonyos lépéselőny­ben van, és a csehszlovák élvo­nalban is vezető szerephez jutott. Farkas, Kalász, Bližkovská, az Ortová nővérek már ismert nevek a hazai pástokon. Fel kell hívni a figyelmet egy új tehetségre, Szabóra is, aki csak két éve forgatja a pengét, s az idén szinte üstökösként robbant be a legjob­bak közé. Párbajtőrben már évek óta a legszélesebb a versenyzőbázis, ez elsősorban az öttusázóknak köszönhető, akik rendszeres résztvevői a vívóversenyeknek. A bratislavai és a Banská Bystri­ca-i öttusázók mellett legújabban a Liptovský Mikuláš-i pentatlonis- ták is komoly ellenfelei lettek a specialistáknak. Ezt bizonyítja két bajnoki aranyérmük az ifjúsági korosztályban Horváth és a Rej- dovjan fivérek a csapat vezére­gyéniségei). Az a tény, hogy a felnőttek között is mindkét elsőséget az öttusázók (a Slávia SVŠT ver­senyzői) kaparintották meg, ma­gáért beszél. Az „epézők“ mező­nye volt a legnépesebb, összesen 42-en indultak a felnőtt Szlovákia- bajnokságon, s mind egyéniben, mind csapatban jó színvonalú, változatos és érdekes összecsa­pásokat lehetett látni. Kirobbanó formában vívott a bratislavai Oh- rablo, akitől nem lehetett elvenni az aranyérmet. Az egyéni döntő­ben klubtársát, a dióspatonyi (Ore­chová Potôň) származású Brá- nyikot győzte le. Brányik Tran- džíkkal együtt a legtechnikásabb szlovákiai vívók közé tartozik, ha­bár Trandžík az idén gyengébben szerepelt. Úgy tűnik: sokat ígérő fejlődése kissé megtört... Férfi tőrben a már említett ifik mellett a Prágából nemrég Brati- slavába igazolt Čapek és Érsek alkotja az élbolyt. Capek minden kétséget kizárva nyerte az arany­érmet, meglepetésre a fiatal Nagy lett a második - ő a fegyver­nem legnagyobb ígérete. Csapat­ban a Slávia UK (Érsek, Kovács László, Farkas, Ivány) elsőségé­hez nem fért kétség. A nőknél a már szintén említett bratislavai lányok osztozkodtak az érmeken, meglepetésnek számított a Slávia Košice második helye a csapat­versenyben - de megérdemelt volt. Az idei szlovákiai bajnokságon összesen 101 felnőtt és 77 ifjúsági korú vívó vett részt. Nem nagy szám, de nem is kicsi, ha figye­lembe vesszük az elmúlt éveket és azt, hogy az indulóknak előbb selejtező tornákon kellett részt venniük. Eltekintve a kardtól, tőr­ben és párbajtőrben az idén az átlagosnál magasabb volt a szín­vonal, több tehetséges fiatal kezd­te bontogatni szárnyait. A szak­emberek véleménye szerint a há­rom fegyvernem érmesei minden bizonnyal beleszólnak majd az elsőség kérdésébe a június elején, Bratislavában sorra kerülő orszá­gos bajnokságon is. Talán a pár­bajtőrözők helyzete a legnehe­zebb, mivel a csehországi ,,epé- zők“ valóban nagyon erősek. A csehszlovák válogatott tagjait ugyanis az olomouci, prágai és Karlovy Vary-i vívók alkotják eb­ben a fegyvernemben - amelyben az elmúlt évek során oly sok szép sikert értek el a nemzetközi pásto­kon is. A legjobb csehszlovák vívók seregszemléjén akár győ­zelmi eséllyel is indulhatnak vi­szont a férfi és női tőrözők mind egyéniben, mind pedig csapatban, mivel az erőviszonyok jelenleg nagyon kiegyensúlyozottak. Re­mélhetőleg az idén ismét ünnepel­hetünk majd bratislavai, somorjai vagy a kassai országos bajnokot vívásban. KOLLÁR GÁBOR A Somorjáról (Šamorín) fölkerült Ivány (balra) a Slávia UK csapatá­ban szép sikereket ér el (Čikovský felv.) ÚJ ELÁNNAL AZ ELÁN A Nagykürtösi (V. Krtíš) Járási Egészségügyi Intézet néhány dol­gozója három esztendeje Elán né­ven sportegyesületet alapított. El­nökké a sportbarátok egyhangú­lag Dr. Kalmár András gyermek- orvost választották.- Mi valahányan, a járási kór­ház alkalmazottjai - magyarázta a minap a szakember - főiskolai tanulmányaink idején rendszere­sen sportoltunk. A tenisz volt az elsó helyen, ám Kürtös nem ren­delkezett teniszpályával, így éve­ken át a több mint 30 km-nyire levő Losoncra (Lučenec) jártunk játszani. Aztán 1983 szeptemberében nyolc-tíz sportbarát gyógyász gondolt egyet, megalapította az Elán sportegyesületet. Már a kez­det kezdetén nagy fába vágták a fejszéjüket: teniszpályákat épí­tettek. Persze mindez nem ment egyik pillanatról a másikra. Lelke­sedésben ugyanis nem volt hiány. Bugyi Ferenc, a testnevelési szö­vetség járási bizottságának lelkes vezető titkára sietett a segítségük­re. Alkalmas telekhez jutott a cso­port, elkezdődhettek a munká­latok.-A kórházzal szemben levő szeméttelepet kaptuk meg pálya­készítés céljára - mondja a fiatal gyermekgyógyász. - Kedvünket nem szegte az sem, hogy a terüle­ten még mintegy 80 mázsa szén- törmelék hevert. Pár nap alatt megtisztítottuk a helyet. Nagy kedvvel dolgoztunk. Szinte min­den szabad percünket, szombat­jainkat no és a vasárnapokat is a területrendezéssel, pályaépítés­sel töltöttük. Eleinte megbámultak, megmosolyogtak minket az embe­rek. Aztán egyre többen jöttek segíteni, üzemek, vállalatok dol­gozói is. Legtöbb támogatást az Útkarbantartó Vállalat és a Mező­gazdasági Építővállaiat vezető dol­gozóitól kaptuk. Érdekes módon, amint közeledett a magunk szabta átadási határidő, városszerte egy­re többen hangoztatták, hogy Z akció keretében, társadalmi munkában épült létesítménnyé kell a teniszközpontot nyilvánítani. Azok kardoskodtak emellett legin­kább, akik az indulás heteiben a szó soros értelmében kinevették igyekezetünket... Szűk másfél esztendő alatt ké­szült el az 580 000 koronát érő teniszstadion, amely egyelőre há­rom pályával rendelkezik, s esti villanyfényes mérkőzések játszá­sára is alkalmas. Nemcsak teniszszakosztálya van a kürtösi Elán sportegyesület­nek. Az 1983. szeptember 13-án lezajlott alakuló közgyűlésen 51 tagot számlált, most viszont már 150-et is meghaladja a taglét­szám. Ami külön érdekesség és említést kíván: Kalmár dr. szerint a járás bármely lakosa az egyesü­let sorába léphet, nem szükséges az egészségügyben dolgoznia. A sakkszakosztályt Martin Va- chula dr. vezeti. Húszán vannak a sakk szerelmesei, a kórház szakszervezeti klubjában játsszák mérkőzéseiket. Jelenleg a járási bajnokság élmezőnyében tanyáz­nak, s mindenképpen dobogós helyen akarnak végezni. A röplabdázók heti két alkalom­mal edzenek. Csapatuk a járási bajnokság első helyén áll. Pedig kölcsön tornateremben készülnek a pontvadászatra, a helyi Sláviá- val remekül megértik és kisegítik egymást. A férficsapat munkáját Dušan Kurčík dr. irányítja. Az egyesület a közeljövőben szeret­né védőszárnyai alá vonni a kór­ház női röplabdaegyüttesét. Dr. Boldis Gyula személyében maratoni futóval büszkélkedhet az Elán, de többen hódolnak a koco­gásnak is. Népszerű az egyesület­ben a tömegsport. A nők dzsessz- gimnasztikáznak: Jarmila Maslí- ková és Daniela Diheneščíková vezetésével 47-en tornáznak rendszeresen. Pár felnőtt kezdte csupán a folyamatos testedzést, most már viszont az anyukák cse­metéikkel járnak a tornaterembe. Néhányan jógáznak. Az egyesület legnépszerűbb sportága viszont a tenisz. A felnőtt és az ifjúsági csapat az idén benevezett a kerületi bajnokság­ba. A teniszbarátok jelenleg a ne­gyedik pálya, továbbá a gyermek- játszótér és az öltöző, valamint a szauna és a falatozó befejezé­sén munkálkodnak. A teniszsza­kosztály 70 taggal rendelkezik, ebből 35 a gyerek és 10 a nő. A pályák építésénél együtt dolgo­zott orvos, állomásfőnök, beruhá­zó, gyári és mezőgazdasági mun­kás egyaránt. A fiatalokat Branis- lav Horánsky dr. edzi, míg a fel­nőtteket Ján Kmeť, a Pőtori Autó­javító Vállalat szerelője irányítja. A tenisz iránt város- és járásszerte óriási az érdeklődés. Mostanában főként a gyerekek számára vonzó sportágak megho­nosításán fáradoznak. Jégkorong és karate-szakosztály létrehozá­sát tervezik. A sportegyesület lel­ke, motorja dr. Kalmár András mellett Peter Mihálik dr. gyógy­szerész, rajtuk kívül dr. Cseri György, Juraj Solár, Viera Du- dášová, Viliam Becler, Ján Tex­toris neve érdemel említést. Itt a tavasz, új elánnal folytatja tervei megvalósítását az Elán. ZOLCZER LÁSZLÓ Az ifjú győztesek (A szerző felvétele) Lelkes gárda - kissé elhanyagoltan Az udvardi (Dvory na Žitavou) efsz sportegyesületében működő cselgáncs-szakosztály az utóbbi két évben figyelemre méltó ered­ményeket ért el területi és orszá­gos versenyeken. A csapat edző­je, Garai János az érsekújvári (N. Zámky) Novofruct karbantartója az egyik edzés szünetében elpa­naszolta, hogy a járási testnevelé­si szervek elhanyagolják ezt a sportágat, mivel az utolsó érté­kelésen sem a csapatokat, sem a versenyzőket, de még a edzőket sem értékelték az általuk felállított eredményességi listákon. Fájlalta a dolgot, hiszen négy csapatából több fiatal tehetség került a kerüle­ti és az országos versenyek dobo­gójára. Végh Marián kétszeres szlovákiai bajnok, Margita Petrí- ková pedig második helyezett. Kerületi bajnokok: Garai Román, Szabó Marián, és Decsi Attila. Gabriel Mizera a kerületi verse­nyen második volt, Roman Vnuk és František Návojský pedig a harmadik helyen végzett. Garai János edző Chomutov- ban sajátította el a cselgáncs alapfogásait, mégpedig Gustav Hammertól. Edzőként 1967 óta működik, s 1973-tól kezdett komo­lyan foglalkozni a fiatalokkal. He­tente háromszor edzenek az újvári kórház kis tornatermében, ahol a most jelentkezők éppen az alap­fogásokat gyakorolják... Kobolka György „A lehetőségeket ki kell használni“ A sport és a testnevelés a Ga­lántai (Galanta) járás egyik legna­gyobb falujában, Felsőszeliben (Horné Saliby) az elmúlt év során a fejlődés útjára lépett. A labdarú­gás a többi községhez hasonlóan nagy lépést tett előre. Mindhárom korosztály játékosai jobb teljesít­ményt nyújtottak. A felnőtt csapat, amely 1983-ban kiesett a kerületi bajnokság I. B-osztályából, hul­lámvölgybe került. Ezt követően fokozatosan rendezte sorait. Az idei bajnokság őszi idényében elért eredményei már a javulásról tanúskodnak. Takács Ernő, a csa­pat egykori erősségének a vezeté­sével az előző évekhez viszonyít­va eredményesebben szerepelt a gárda: 11 mérkőzésen szerzett 14 pontjával a járási bajnokság negyedik helyén várta a tavaszi folytatást. Heti négy edzéssel, va­lamint a járási téli labdarúgó kupa mérkőzésein készült a felsószeli csapat a visszavágó sorozatra.- A csapat átvészelte a legne­hezebb időszakot és az őszi idény folyamán már javuló játékot muta­tott- mondta Takács Ernő. -Vala­mennyi hazai mérkőzésünket megnyertük, s Vágsellyérôl (Šaľa) is sikerült két pontot haza hoz­nunk. A bajnokság előtt az elsó öt közé jutás volt a cél. Eddig ezt teljesítette a csapat. Ez elsősor­ban annak az eredménye, hogy mind odahaza, mind pedig ide­genben támadófutballt játszottunk. Igazi erőssége együttesünknek Ján Rišňovský, a Slovan Galanta egykori labdarúgója, aki az őszi fordulókon nyolc gólt rúgott. Javult az egész csapat összjátéka. Ta­vasszal továbbra is jól szeretnénk játszani, s megtartani őszi helye­zésünket. Felsőszelin nemcsak a felnőtt csapat teljesítménye javult, ha­nem a fiataloké is. Az ifjúsági csapat a járási bajnokságban Renczés Gábor edző vezetésével kilenc mérkőzésen 14 pontot gyűj­tött és így a harmadik helyen állt a tavaszi rajt előtt. Kitűnő csatárjá­tékot produkálnak az ifik, hiszen ősszel 44 gólt rúgtak ellenfeleik­nek és csupán 15-öt kaptak. A fel­nőtt és az ifjúsági együttestől nem marad el a diákcsapat sem, akiket már évek óta Lednecky Lőrinc edz. ^ ­- Már több mint egy évtizede vezetem a diákcsapatot, s mond­hatom öröm velük foglalkozni, mert a srácoknak nagy az érdeklő­dése az edzések iránt és a mérkő­zéseken mindig a maximumot nyújtják. Közülük már nem egy játékos volt és jelenleg is az ifi- és a felnóttesapat erőssége. A kez­deti nehézségek után jelenleg jó­képességű gárdával rendelke­zünk. Az őszi idényben hat mérkő­zésből ötöt megnyertünk, csak Matúškovóban szenvedtünk vere­séget. Tavasszal is meg akarjuk tartani elsőségünket. A labdarúgó-szakosztály mel­lett a helyi sportegyesületben a sakk, a turisztikai és az alapozó testnevelés szakosztályai is aktív munkát fejtenek ki. A sakkozók Antal István vezetésével a járási bajnokságban váltakozó sikerrel szerepelnek. Többek között gaz­dag tevékenységet fejt ki a turiszti­kai szakosztály, Hrotko Rudolf lel­kes munkája érdemel dicséretet. A felsőszeli fiatal turisták a járás valamennyi természetjáró túráján részt vettek. Tizenegyen közülük Prágába is elmentek a Džbánra, a turisták fő találkozójára. Az el­múlt évben a szakosztály 27 tagja megszerezte a rátermettségi jel­vényt. Az alapozó testnevelés szak­osztályának legaktívabb tagjai közé az öregfiúk labdarúgói tar­toznak, akik évente több mérkő­zést is játszanak. Legutóbb a ČKD Praha öregfiúival mérték össze erejüket. A felsőszeli sportegyesület tag­jainak munkáját a közelmúltban az eredményesség jellemezte. Első­sorban a tömegsport fejlesztése terén szeretnének javulást elérni. A klubnak kevés a nói tagja. A 304 taglétszámú sportegyesületben mindössze 13 nő és 27 diáklány van. A sportegyesület vezetősége többet vár a helyi nemzeti bizott­ságtól, amely jobban támogathat­ná a faluban a sport és a testneve­lés fejlődését. Befejezésül Tánczos József, az egyesület fiatal elnöke a követke­zőket mondta:- Szeretnénk, ha a közeljövő­ben minél többen bekapcsolódná­nak a tömegsportba. A lehetősé­gek, ugyanis adottak, csupán ki kell őket használni. OLÁH GYULA

Next

/
Oldalképek
Tartalom