Új Szó, 1986. március (39. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám, szombat

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA SZOMBAT 1986. március 1. XXXIX. évfolyam 51. szám Ára 50 fillér Osztatlan támogatás A stratégiai döntések kongresszusa - jellemezte a politikai beszámolóról folytatott vitában az egyik felszólaló a szovjet kommunisták legfelsőbb szintű tanácskozását, amely elérkezett a félidejéhez. Ma van az SZKP XXVII. kongresszusának ötödik napja - változatlanul a világ figyelmének középpontjában. Lemérhető ez az eddigi nemzetközi reagálásokból; a világsajtó, a nyugati sajtó is jóval nagyobb terjedelemben foglalkozik az SZKP KB főtitkárának előadói beszédével, mint az eddigi gya­korlat volt. S nemcsak a külpolitikai vonatkozásokkal, hanem az ország belső életét elemző részekkel is. Stratégiai döntések születnek, amelyek megszabják az új történelmi körülmények között megvalósítandó új, történelmi jelentőségű feladatok elérésének útjait, módszereit. Nem vélet­lenül ismételjük az „új“ és a „történelmi“ jelzőt. Történelmi célkitűzés: a társadalmi-gazdasági fejlődés meggyorsításával elérni a szovjet társadalom új minőségi szintjét. Bízvást mond­hatjuk, az új módszerek keresése a lenini hagyományok folytatá­sát jelenti. S nem utolsósorban a tanácskozás újító szelleme az, amire felfigyel a világ. Az a légkör, amely nem tűr mellébeszé­lést, lerántja a leplet minden fogyatékosságról. Nem arról van szó, hogy most mindent bírálni kell, hiszen az önmagáért való kritizálás épp olyan káros és értelmetlen, mint a fonákságok elhallgatása. Az előadói beszéd, a kongresszusi felszólalások elismerik és méltatják az építőmunkában eddig elért történelmi léptékű sikereket. De az a tény, hogy a hangsúlyt éppen a fogyatékosságok felszámolására, az elkövetkező idő­szak tennivalóinak mélyenszántó elemzésére helyezik, a XXVII. kongresszus munkajellegéből, alkotó légköréből fakad. Önkritikusan szólni mások előtt csak erős, kiegyensúlyozott rendszer tud, amely ismeri a saját lehetőségeit. Ezt teszi most a szovjet párt kongresszusa az egész világ előtt. Amint egy másik felszólaló aláhúzta: a szovjet kommunistáknak kell az elsőknek lenniük, akik bírálják a saját tévedéseiket. A szovjet nép előtt álló, a 12. ötéves tervidőszakra, s egész az ezredfordulóig kitűzött gazdasági feladatok ismertek az újságol­vasó emberek előtt. A terjedelmes előadói beszédet olvasva számtalan gondolat ragadja meg az ember figyelmét, amelyek a hogyanra adnak választ. A központi bizottság beszámolója a nép szocialista önigazgatásának elmélyítésével kapcsolatban hangsúlyozza: a társadalom fejlődésének meggyorsítása elkép­zelhetetlen és lehetetlen a szocialista demokrácia fejlesztése nélkül. „A demokrácia - az az egészséges és tiszta levegő, amely nélkül a szocialista társadalom létezni sem képes.“ Arról van itt szó, hogy az emberek millióit kell aktívabban bevonni a politikai és gazdasági ügyek irányításába, hiszen a gyakorlat bizonyította, a szocialista társadalmi rendszer csak akkor fejlődhet sikeresen, ha a nép valóságosan irányítja ügyeit. Ez a szovjethatalom lényege. A beszámoló taglalja, hogy e téren milyen feladatok várnak a felsőbb irányító szervekre és a társa­dalmi szervezetekre. Most két dolgot szeretnénk kiragadni. Az egyik az a megállapítás, hogy különleges figyelmet kell szentelni e szempontból az állami irányítás legalsóbb láncszemeinek, a helyi tanácsok tevékenységének, mert ezeknek kell a fejlődés meggyorsítását célzó tömegmozgósítás leghatékonyabb eszkö­zeivé válniuk. Ugyanis a helyi hatalmi szervek ismerik a legjob­ban az érintett területek égető problémáit és a lehetőségeket is - ezt a szerepet a felsőbb irányítási szintek nem tudják betölteni, s nem is ez a feladatuk. A másik dolog a dolgozókollektívák kérdése. Az ezekről - két évvel ezelőtt - hozott törvény elősegítette a kezdeményezések kibontakozását. De amint a beszámoló is megállapította, a tör­vény megvalósítása még nem megfelelő. Tovább kell bővíteni azt a problémakört, amelyben e kollektívák saját maguk dönte­nek, s felelősségüket is a döntések végrehajtásáért. Gorbacsov főtitkár leszögezte: az önálló elszámolású brigádok már most az önigazgatás elsődleges láncszemeivé válnak, amelyek maguk választják meg vezetőiket. A gyakorlatban is életképesnek bizonyult ez az irányvonal. „A mindennapok megerősítik, hogy a termelésirányítás demokratikus elveit továbbfejlesztve nyil­vánvalóan célszerű kiterjeszteni a tisztségek választás útján történő betöltését valamennyi brigádvezetőre, később pedig fokozatosan a vállalatok vezető beosztású dolgozóinak néhány más kategóriájára is - a művezetőkre, műszak-, részleg-, üzemegység-vezetőkre, a szovhozok ágazatvezetőire.“ Vagyis amikor a szovjet pártvezetés a demokrácia elmélyíté­séről beszél, akkor oda összpontosít, ahol az emberek élnek és dolgoznak, a mindennapok gyakorlatában megnyilvánuló öni­gazgatást sürget. Ezzel összecseng az az igény, amely szerint „még jobban ki kell használni a közvetlen demokrácia továbbfej­lesztésének olyan megbízható csatornáit, mint az állampolgárok gyűlései, a választók utasításai, a dolgozók levelei, a sajtó, a rádió, a televízió; a közvélemény kinyilvánításának, a tömegek igényeire és hangulatára való operatív és érzékeny reagálás valamennyi eszköze.“ E nem könnyű, hosszú távú feladat valóraváltásában a több mint 19 millió kommunistának kell az élen járnia. „A kommunista élharcosszerepe nem létezik általánosságban, a gyakorlati ügyekben fejeződik ki.“ Tehát új módon kell dolgozni minden kommunistának minden területen, minden pártszervnek az irányítás minden szintjén. Ez az irányvonal a szovjet nép osztatlan támogatásával találkozik, amit a tavaly áprilisban megtartott KB-ülés utáni események, a kongresszus előkészületei, s most a legfelsőbb pártfórumon elhangzottak is egyértelműen alátámasztanak. MALINÁK ISTVÁN Élénk és felelősségteljes vita az SZKP XXVII. kongresszusának negyedik napján (ČSTK) - Tegnap, az SZKP XXVII. kongresszusának negyedik napján a csaknem 5000 küldött folytatta a központi bizottság politi­kai beszámolója, valamint az SZKP Központi Revíziós Bizottsá­gának jelentése feletti vitát. A szö­vetségi köztársaságokban megvá­lasztott delegátusok értékelik a párt alapvető dokumentumairól - az SZKP programjáról és szer­vezeti szabályzatáról - tartott össznépi vita eredményét. Átte­kintik, milyen eredményeket ért el az ország az elmúlt öt esztendő­ben, s kitűzik a pártmunka további tökéletesítését célzó terveket. A tegnapi vitában elsőként Vik­tor Csebrikov, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának tagja, a Szovjet­unió Állambiztonsági Bizottságá­nak elnöke szólalt fel. Kijelentette, a szovjet csekisták és határőrök egyöntetűen támogatják Mihail Gorbacsov előadói beszédének téziseit, a párt stratégiai irányvo­nalát. Az SZKP KB főtitkárának január 15-i nyilatkozata bizonyítja, a Szovjetunió odaadóan törekszik a békére, a nemzetközi biztonság sokoldalú rendszerének megte­remtésére. Az imperialista hatal­mak azonban, sajnos, nem hajlan­dók leállítani a lázas fegyverke­zést, s folytatják az erópolitikát, amelynek gerincét a nyílt anti­Georgij Beregovoj, a Szovjetunió repülő-űrhajósa a kongresszusi tanácskozás szünetében küldöttekkel beszélget (Telefoto - ČSTK) szovjetizmus, valamint a Szovjet­unió fölötti katonai fölény meg­szerzését célzó utak keresése al­kotja. A szónok rámutatott, e politika gyakorlati megvalósításában rendkívüli szerepet töltenek be a nyugati titkosszolgálatok, ame­lyek le akarják járatni a Szovjet­unió bel- és külpolitikáját, meg akarják szerezni a mi politikai, ka­Üdvözlő távirat a Mongol Népi Forradalmi Párt megalakulása 65. évfordulójára (ČSTK) - Csehszlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága táviratban fejezte ki jókívánságait a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának a párt megalapításának 65. évfordulója alkalmá­ból. A távirat egyebek között megállapítja: „Nagyra értékeljük a mongol nép forradalmi útjának eredményeit, amelyeket a Mongol Népi Forradalmi Párt vezetésével és Lenin nagy pártjának internacionalista segítségével ért el. A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban őszintén örülünk a mongol dolgozók által a szocialista társadalom építése terén elért minden sikernek. A CSKP és a Mongol Népi Forradalmi Párt, valamint a két ország barátsága és széles körű együttműködése sikeresen fejlődik a mar­xizmus-leninizmus és a szocialista internacionalizmus bevált elvei alapján. Mindent megteszünk e kapcsolatoknak testvérpártjaink, a szocialista országok, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egysége és összeforrottsága javára történő továbbfejlesztéséért és elmélyítéséért.“ Jókívánságok Pham Van Dongnak Klement Gottwald Érdemrenddel tüntették ki a jubilánst (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök és Ľubomír Štrougal szö­vetségi miniszterelnök levélben fejezte ki jókívánságait Pham Van Dongnak, a Vietnami Kommunis­ta Párt KB Politikai Bizottsága tag­jának, a Vietnami Szocialista Köz­társaság Minisztertanácsa elnöké­nek jubileuma alkalmából. A levél méltatja a jubiláns sokéves áldo­zatos tevékenységét, amely elvá­laszthatatlanul összefügg a viet­nami nép történelmi sikereivel, a szabadságért, a függetlensé­gért, az ország egyesítéséért és a békés, szocialista jövőért vívott harcával. A levél egyúttal nagyra értékeli Pham Van Dong elvtárs szemé­lyes hozzájárulását a csehszlo­vák-vietnami barátság és együtt­működés megszilárdításához, s a CSKP és a Vietnami KP, valamint Csehszlovákia és Viet­nam népe testvéri kapcsolatainak fejlesztéséhez. Gustáv Husák és Ľubomír Štrou­gal elvtárs egyúttal gratulált a ju­bilánsnak a Klement Gottwald Ér­demrenddel történt kitüntetése al­kalmából, s jó egészséget és szá­mos további sikert kívánt felelős munkájához. Gustáv Husák köztársasági elnök Pham Van Dongnak, a Vi­etnami Kommunista Párt KB Poli­(Folytatás a 2. oldalon) tonai, gazdasági és tudományos- műszaki titkainkat, igyekeznek be­hatolni az állami intézményekbe, a fontos védelmi objektumokba és tudományos-kutató intézetekbe- mondotta. Az utóbbi időben né­hány minisztériumban és központi intézményben az imperialista hír­szerzés több ügynökét leplezték le, akik szolgálati titkokat adtak át a külföldi szervezeteknek. Ezeket a személyeket a törvénynek meg­felelően kemény, de igazságos büntetéssel sújtották. Tudjuk, az imperializmus a szocializmus elle­ni harcban nagy jelentőséget tulaj­donít az ideológiai diverziónak,- mutatott rá a szónok. Továbbra is hazugságokat és rágalmakat terjeszt, s a népünk által választott rendszer elleni harcra szólít fel. E szempontból nem hanyagolható el a nyugati szolgálatok által támo­gatott rádióadó sem. Ez azt jelenti, hogy nem ideológiai harccal, ha­(Folytatás a 2. oldalon) Csehszlovák-afgán kormányfői találkozó (ČSTK) - Ľubomír Štrougal, a CSKP KB Elnökségének tagja, szövetségi miniszterelnök, aki a CSKP küldöttségének tagjaként részt vesz a XXVII. kongresszu­son, tegnap Moszkvában találko­zott Szultán Ali Kistmanddal, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt KB Politikai Bizottságának tagjával, kormányfővel. A baráti és elvtársi légkörű találkozón áttekin­tették a csehszlovák-afgán kap­csolatok jelenlegi helyzetét. Le­szögezték, ezek jelenlegi szintje kedvező feltételeket teremt a két ország közötti sokoldalú együtt­működés fejlesztéséhez. A tudomány és a gyakorlat kapcsolatáért Jozef Lenárt fogadta a Szlovák Tudományos Akadémia küldöttségét (ČSTK) - Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára tegnap Bratislavában Ľudovít Pezlárnak, az SZLKP KB Elnöksége tagjá­nak, a KB titkárának jelenlétében fogadta a Szlovák Tudományos Akadémia küldöttségét, amely Vladimír Hajko akadémikusnak, az akadémia elnökének vezetésé­vel átadta a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársai által a CSKP XVII. és az SZLKP követ­kező kongresszusának tiszteleté­re tett kötelezettségvállalást. A felajánlás az alapkutatási ál­lami tervben kitűzött feladatok és más kiemelt feladatok határidőn belüli, minőségi és hatékony telje­sítésére irányul, különös tekintet­tel az akadémia részvételére a KGST-tagországok 2000-ig ter­jedő komplex tudományos-mű- szaki fejlesztési programjának megvalósítására. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom