Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1985. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1985-08-30 / 35. szám

A televíziós műsorok su­gárzása évtizedeken át a rádiótól ellesett módon tör­tént: az adótoronyból sugárzott műsor az éterbe került, vételét pedig az előfizető saját anten­nával biztosította. Ennek a módszernek rendkívüli elő­nye, hogy egyidejűleg korlátlan számú készüléken lehet követ­ni az adást, azonban van egy meglehetősen nagy hátránya is: a levegőben terjedő hullá­mokat befolyásolhatják a nap­kitörésekből származó elektro­mágneses zavarok, a gyárak, üzemek, valamint a közlekedé­si eszközök által előidézett kü­lönféle villamoshatások. Ennek következtében az eredetileg nagyon jó minőségű hang- és képinformáció olyan torzuláso­kat szenved(het), hogy szinte teljesen élvezhetetlenné válik a vétel. Ezenkívül, a rádióhul­lámokkal ellentétben (leszá­mítva az ultrarövdihullámú sá­egy reklámfilm kedvéért. Első­sorban értelmiségi körök kez­deményezésére alapították meg az első kábeltévés adó­kat, amelyeknek a csatornáin hangversenyeket, drámai elő­adásokat, müvészfilmeket ve­títettek, reklámot egyáltalán nem. Ezeknek a műsoroknak különösen kedvezett a kábel­tévé, mivel a stúdióból kimenő rendkívül jó kép- és hangminő­séget az otthoni készülékeken is biztosítani lehetett. Ennek köszönhetően aztán hihetetlen karriert futott be a kábeltévé: a kezdeti néhány tízezres né­zősereg néhány év leforgása alatt többmilliósra duzzadt, napjainkban az amerikai lakos­ság fele előfizetője a kábeles televíziónak (erre külön kell előfizetni, tekintve, hogy a dí­jakból tartja fenn magát az adott társaság). Mivel a szocialista államok műsorpolitikájában nincs helye az üzleti szellemnek, ezért év­tizedeken keresztül nem mu­tatkozott különösebb igény a kábeltévé iránt (nem volt szükség fellépésre a reklám- dömping ellen). Azonban leját­szódott egy érdekes folyamat, amelyről kezdetben nem volt sejthető, hogy a kábelesítés irányába fog fejlődni. A rob­banásszerűen terjedő televí­ziózás a hatvanas évek folya­mán oda vezetett, hogy a váro­si háztömbök tetején egész antennaerdők sorakoztak, vöt), a tévéhullámok a légkört övező villamostöltésú rétegek­ről (ionoszféra) nem verődnek vissza - az adás „kiszökik“ az űrbe, így csak akkor lehetsé­ges a tévéműsor vétele, ha az adótoronyra közvetlen „rálá­tás“ nyílik, vagyis nincs az adó- és a vevőantenna között természeti vagy más akadály (hegy, magas épület stb.), el­lenkező esetben rendkívüli mértékben romlanak a vételi lehetőségek. Ezért a tévémű­sort nem egyetlen adótorony sugározza, hanem gerinc- és átemelóadók egész lánculata, például egy félreeső völgy la­kói számára külön is, úgyneve­zett átjátszóadót kell építeni, hogy egyáltalán lássák a mű­sort. Nagyon sok néző, különö­sen a hegyekben és a nagyvá­rosokban lakók, sokat panasz­kodnak a tévéadás rossz mi­nősége miatt. A környező nagykiterjedésű felületekről (hegyoldal, nagy ház) az elek­tromágneses hullámok vissza­verődnek, keverednek az ere­deti jellel, ennek hatására hul­lámzó sávok jelennek meg a képernyőn (interferencia). El­sősorban nagyvárosok lakói tapasztalhatják, hogy egy-egy vasbeton felhöharcoló, ipari lé­tesítmény építése közben ho­gyan romlik fokozatosan a vé­teli lehetőség, mire a létesít­ményt átadják, alig lehet látni a képernyőn a róla szóló tudó­sítást. Ezekben az esetekben az egyetlen megfelelő megol­dás a műsor kábelen történő továbbítása. A kábeltévé több évtizedes múltra tekinthet vissza, szülő­hazája az Egyesült Államok. Köztudott, hogy az amerikai tévéállomások a reklámok su­gárzásáért kapott pénzből tart­ják el magukat és hogy bármi­lyen műsor, még színházi köz­vetítés is megszakítható egy­amelyek esztétikailag is rontot­ták a városképet, de egymást is zavarták, különösen rontva a vételi lehetőségeket. A ház­gyári lakásépítés szintén sür­gette a probléma megoldását, aminek eredményeképpen megszülettek az első kiskö­zösségi antennák: minden épületre csak egy-egy anten­nát szereltek fel (vagy lépcső- házanként egyet-egyet), an- tennaerósító segítségével az­tán egyszerre több tucat ké­szülékbe juttatták el a műsort. Ez ugyan még csak csírája volt a kábelesítésnek, de hamaro­san nagyobb ütemű fejlődés következett el épp a nagyará­nyú építkezések eredménye­képpen, amikor is egy-egy ma­gas épület egész lakónegye­dek műsorvételi lehetőségét rontotta. Ezért miattuk szüksé­gessé vált a nagyközösségi antenna alkalmazása, kábelen keresztül. A nagyközsségi an- tennaerósítövel természetesen nemcsak a központi tévéadó műsorát lehet eljuttatni a laká­sokba, hanem saját kis lakóte­lepi stúdió adását is. Szlovákiában jelenleg több helyen is felhasználják ezt a le­hetőséget, például Banská Bystricában elsősorban szol­gáltató jellegű információk köz­lésére (hirdetmények, városi kulturális műsoroknak, áruhá­zak kínálatának az ismerteté­sére stb.). A magyarországi kí­sérletek inkább a hagyomá­nyos tévéműsor irányába ori­entálódtak (Budapest, Székes- fehérvár, Keszthely stb.), lakó­telepi vagy városi „tévéhír­adó“ afómúsorszám, helyi kul­turális és sportműsorokkal ki­egészítve. A kábelesítés azonban meglehetősen drága mulatság, ezenkívül eléggé nagy gondot okoz a már egyébként is túltelí­tett út alatti kommunikáció (a csatornán kívül az útburkolat alatt vezetik a vizet, a gázt, a villamosáramot és a telefon- kábeleket is), ezért szerte a vi­lágon olcsóbb és főleg helyta- ; karékos megoldásokat keres­tek. A félvezetőtechnika és a lézertechnika nagyarányú t fejlődése tette lehetővé az üvegkábelen történő hírátvé­telt. Kezdetben telefonvonalak létesítésekor használták, de már akkor sem titkolták a szak­emberek, hogy elsősorban té­véadások átvitelére lenne al­kalmas. Ennek az a magyará­zata, hogy a tévéadás hullám- sávjával nagyságrendekkel szélesebb a fénysugár tarto­mánya, valójában akár több tízezer mai tévéadás is „ráül­tethető“ egy ilyen vevőhul­lámra. A kezdeti nehézségek áthi­dalása után sikerült olyan gyártási eljárást kidolgozni, hogy az üvegszálban a jel húsz kilométert megtehet ugyanak­kora csillapítással, mint a ha­gyományos rézkábel egy kilo­méteres szakaszon! Az üveg- . kábel nagy előnye, hogy míg a fémhuzal kilométerenként több tonna súlyú, addig a haj­szálnál is vékonyabb üvegká­bel néhány gramm, és emelett nagyon olcsó, hiszen üvegből, azaz homokból készül. Mivel a tévéműsort az üvegszálba fénysugárra „ültetik“, a kábel teljesen közömbös a beázás­sal szemben. A jel továbbítása az üvegszálban - bár rendkí­vüli pontosságot igényel - meg­lehetősen egyszerű feladat, nagyobb gondot okoz az egyik szálból a másikba átvinni és szétosztani az adást, mivel a legkisebb csiszolási hiba kö­vetkeztében sem tud már a jel a kábelből kilépni, annak végé­ről, akár egy tükörről, vissza­verődik. Ugyanez megtörtén­het, ha a kilépő fénysugarakat a csatlakozóban a másik ká­belbe akarjuk juttatni. Mivel az üvegszál kapacitása meglehe­tősen nagy, a televízió- és a rádióműsoron kívül a telefon­összeköttetést stb, is meg le­het oldani „rajta keresztül". így a jövő lakásába majd csak egyetlen üvegszálat kötnek be a mai több fémkábel helyett. A laboratóriumi kísérletek már befejeződtek, hamarosan a mindennapos gyakorlatban is használni fogják ezt a rend­szert. Hazánkban a közeljövő­ben (valószínűleg már jövőre) Prága modern déli városrésze kap elsőként fénykábeles köz­pontot. Hazánkban és a többi szo­cialista országban a közeljövő­ben nem szándékoznak vál­toztatni a jól bevált televízós ‘ adóhálózaton: továbbra is megmarad a központi adóhá­lózat, ahol pedig nem megfele- ; ló a vétel, központot létesíte­nek, amely mikrohullámú lán­con kapja a stúdióminőségú { adást, innen nagyközösségi antennákkal kábelen továb­bítják majd a műsort az egyes lakásokba. Ezeken a helyeken ezzel kialakulnak a lakótelepi vagy városi kábelmúsorok su­gárzásának a feltételei is. A televíziós adástechnika napjainkban átmeneti korsza­kát éli: egyes szakemberek a kábelesítés hívei, az egész országra kiterjedő hálózattal számolva; mások inkább a közvetlensugárzó műholda­kat részesítik előnyben. Két­ségkívül, ez utóbbi az olcsóbb l megoldás, mivel egyetlen mű­hold az egész ország területét be tudja sugározni a kábeltele­vízióéhoz hasonló minőség­ben. Csehszlovákia ez utóbbi mellett tette le a garast, már több mint egy éve a Guineai- öböl felett függ - azaz a Föld­del szinkronban kering a szov­jet gyártmányú közvetlensu­gárzó műholdunk, ennek kö­szönhetően az országban már több helyen vehető a moszkvai televízió műsora. Ha műszaki­lag megérnek erre a feltételek (minden tévéhez adapter kell), ez a műhold sugározza majd a hazai tévéadásokat, amely egy tányérantenna segítségé­vel fogható. OZOGÁNY ERNŐ Makk Károly al­kotásában, az Egy erkölcsös éjszakában (Markovics Ferenc felvétele) „Ilyen vagyok“ Találkozás Mányai Zsuzsával Jön. Nem egy perccel később, hanem öttel korábban, mint ahogy megbeszéltük. Jön. Tűzpiros mosollyal, könnyű, laza léptekkel, tánco­sokra jellemző testtartással. Még tizenöt lépés ... nem, már meg is szólít. Hangjából, szeméből annyi melegség, annyi bizalom árad, hogy a felé­vel is beérném. Mányai Zsuzsa - micsoda arcok, micsoda jellemrajzo’k! Egy fecsegő, lerázhatatlan nagyságosasszony, akit évek óta un a férje. Akitől jó lenne megszabadulni végre! Egy buta kis fruska, aki széles karimájú kalapban, hosszú szivarral a szájában színészi pályáról álmodik. Aki úgy vágja fel a lábát az igazgató asztalára, hogy na! Egy csipkelődő társalkodónö, aki bárhol, bármikor kiveri a huppot. Egy habostortát majszoló vénkisasz- szony. Egy belakott, erkölcscsósz tanárnő. És a többi, és a többi. Jó lenne őket újra látni! Nevetni a nevetésükön, bosszankodni a bosszúsá­gukon. Csodálni Mányai Lajos és Simon Zsuzsa lányát, hogy kilók ide, kilók oda, mozgékonyságával, temperamentumával a nádszálvékony lányokat is lekörözi. Hogy tehetsége nem ismer határokat - bármilyen szerepet osztanak is rá, biztos, hogy „eladja“. Mert addig elemzi, addig töpreng rajta, amíg csak rá nem jön, mitől lehet érdekes a figura. Vermeer, a nagy holland festő jut most az eszembe: ó bánt olyan finoman, művészien a fénnyel, mint ahogy Mányai Zsuzsa játszik az érzelmekkel. Ölünk a Lúdláb étteremben; bent a sarokban, délben, eső előtti fülledtségben. A pincér egy megrakott tányért tesz elé.- Jó étvágyat! - mondom én. Erre felvillan a szeme és elpirul.- Ne... Inkább rossz étvágyat kívánjon! Akkor könnyebb lesz az életem - mondja, s zavarában a földre néz.- Az asztal mellett gondolom, gyerekkorában sem nyafogott.- Én még ma is jó gyerek vagyok, tudom, mert borzasztóan szigorúan neveltek a szüleim. Ha például dirrel-durral léptem be a lakásba, nem köszöntem, vagy netán elfelejtettem kopogni apám szobájának ajtaján, megfagyott a levegő a házban. Négyéves koromban már karórám volt, de hiába tudtam, mennyit mutat, úgy is elkéstem párszor. Anyám ilyenkor azzal fogadott, hogy megbántottál. Torokszorító érzés volt nekem ezt hallani. A vége aztán az lett, hogy akárkivel beszélek is meg találkát, biztos, hogy én vagyok ott hamarabb. Egyébként imádtam a szüléimét. Hogy mennyire, azt az is jelzi, hogy hétévesen úgy éreztem, igazságtalanság történt velem, mert anyám nevéből semmit sem örököl­tem, hiszen Klárának kereszteltek. Nem fogja elhinni: levelet Írtam a minisztériumba, hogy szeretném, ha megváltoztathatnám a keresztne­vemet. És csodák csodája: pár nappal később már anyám nevén szólítottak. Szerettem otthon. Engem nem érdekelt a játszótér, az utca, a csavargás, én csak vártam és vártam, hogy mikor jönnek haza a szüleim. Apám a Nemzeti tagja volt, anyu meg tanított, rendezett vagy játszott. Olyan nagy művészek jártak hozzánk, hogy minden percet ajándéknak éreztem mellettük. És mindennek tetejébe egyetlen gyerek voltam, aki szeretetböl, gondoskodásból mérhetetlen sokat kapott.- S közben színészi pályáról álmodott...-Téved. Táncosnak készültem. Balett-táncosnak. Szteppeltem és akrobatikáztam, de akármennyit mozogtam is, híztam, mint a luftballon. Apám intett is eleget: ne menj táncosnak! Hagyj fel az ötlettel! De én csak gyűrtem és gyűrtem magamat. És ettem és ettem, ma már nem is tudom: dacból, vagy csak azért, mert tényleg éhes voltam.- Nem cikizték a többiek a balettrúd mellett?- Nem. Ott nem. Egyébként mindenütt. De egyszer csak magam is beláttam: jobb, ha pályát változtatok. Az arcom bájos volt ugyan, de az alkatom... Ki is rúgtak volna a tánckarból, tudom. S ahogy apám a balettól, anyám a színészi pályától próbált távol tartani! Azt mondta, tehetséges vagyok, de odarendelt minden nagy művészt a lakásba, hogy vagy ez, vagy az, de valaki elhitesse velem, milyen nehéz ez a pálya. Jó hallásod van, legyél inkább hangmérnök, ajánlotta, mert nem tudta, hogy zavarba jövök, ha számokat látok. Nem segített hát a kupaktanács: valósággal „begurultam“ a szinmúvészetire. Gátlások­kal, görcsökkel, félelmekkel. Az első két évem olyan rémes volt, hogy azt hittem, belehalok. Valahogy hirtelen lettem felnőtt. Valahogy infantilisabb voltam, mint kellett volna. Valahogy nem bírtam felmérői sem magamat, sem másokat, sem a helyzetet. Ráadásul otthon is összekuszálódott az életünk. Meghalt az apám és magunkra maradtunk anyámmal. Olyan szomorúak voltunk, hogy még a barátaink sem szívesen jöttek hozzánk.- Ennek több mint tiz éve már. Azóta biztos megbékélt önmagával. Vagy nem?- De igen. Mert tudom, hogy azóta elfogadtak ilyennek, amilyen vagyok. Hogy aránylag keveset játszom? Kezdő koromban biztosan több szerepet kaptam volna, ha kevesebbet mutat alattam a mérleg. De ha belegondolok: szép, karcsú kolléganőim ugyanilyen nehéz életet élnek, tehát legalább annak örülök, hogy ha az van odaírva a szerephez, hogy kövér, akkor engem hívnák. Ha pedig nem kellek, nem megyek. Én nem tudok kedves, nyájas lenni valakihez, hogy a következő percben kérhessek tőle valamit. Ez nem én vagyok! Ha szeretem, szeretem, ha nem, kerülöm. Ugyanakkor szenvedélyes szeretetéhség gyötör. Nekem meg kell kapnom a napi szeretet-adagom. Mert ha érzem, hogy szeretnek, száz fokkal tehetségesebb vagyok. SZABÓ G LÁSZLÓ TI ^vv=í7ir uu i i I i Kiunnui

Next

/
Oldalképek
Tartalom