Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1985. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1985-07-19 / 29. szám

MX IHflMIH MINIMI! A CSKP KB Elnöksége 1983 márciusi leveléből eredő feladatok megvalósításának ellenőrzése a Komáromi (Komárno) járásban Immár két év óta a különböző szintű pártszervek ellenőrző és revíziós bizottságai tevékenységének középpontjában a CSKP KB Elnöksége 1983 márciusi leveléből eredő feladatok realizálásának felmérése és értékelése áll. Érthető, mert nem kampányszerű akció, hiszen szórósán kapcsolódik pártunk XVI. kongresszusa határozatainak sikeres teljesítéséhez, valamint a 7. ötéves terv feladatainak eredményes végrehajtásához. Ezt a dokumentumot saját használatra minden pártszerv és pártszervezet megkapta. Azonkívül felsőbb pártszerveink a CSSZSZK és az SZSZK kormá­nyai által elfogadott Intézkedések gyűjteményét (Súbor opatrení) is eljuttatták az ugyancsak különböző szintű nemzeti bizottságokra, hogy az ott dolgozó kommunisták segítségével kidolgozzák saját intézkedéseiket a CSKP KB szóban forgó leveléből származó feladatok poltikai-szervezési megvalósítá­sához. ******** A*************-****************************** Előre kell bocsátanunk, hogy miért kellett erre sort keríteni. Pártunk XVI. kongresszusa irányelveinek és határo­zatainak, valamint a 7. ötéves terv fela­datainak eddigi teljesítése - a bonyolult nemzetközi és belpolitikai feltételek kö­zött is - társadalmi fejlődésünk megbíz­ható alapját képezi. Mindamellett egész dolgozó népünk építő munkájával, be­csületes törekvéseivel szöges ellentét­ben van azok mesterkedése, akik gon­datlan, rossz minőségű munkát végez­nek, megszegik a terv-, a munka- és a technológiai fegyelmet, ugyanakkor minden gátlás nélkül gazdagodni ipar­kodnak, ellentétben a szocialista törvé­nyességgel és erkölccsel. Ezúttal sem érdektelen felidézni a szóban forgó dokumentumban felso­rolt társadalomellenes tevékenységek formáit. íme, csak a legismertebb meg­nyilvánulásai:- társadalmi tulajdont képező va­gyontárgyak szétlopkodása;- vagyonszerzés szocialista tulaj­donból ingatlanok, berendezések ala­csonyabb értékű felbecsülésével;- társadalmi tulajdonnal visszaélés ajándékok, legkülönbözőbb kedvezmé­nyek, ,,figyelmességek“ nyújtása, pél­dául családi és hétvégi házak építésé­nél, ingyenes autójavításoknál stb., s szintén hasonló a különféle anyagok előnyös, tehát valódi értékénél alacso nyabb áron történő eladása;- jogtalan meggazdagodás a törvé­nyes munkaviszonyon kívüli munkák­ból, olyan ún. másodállásokból, ame­lyeket a rendes munkaidő alatt végez­nek a dolgozók, s amiért különben a rendes munkahelyükön fizetést is kapnak;- jogtalan jövedelem azokban az esetekben, amikor a jutalom nem felel meg az elvégzett munka mennyiségé­nek és minőségének (ez egyébként gyakran vezet indokolatlan tervmódosí­tásokhoz és a tervteljesités valótlan kimutatásaihoz azzal a céllal, hogy kü­lönféle fondorlatokkal lehetőségeket te­remtsenek meg nem érdemelt prémiu­mok, jutalmak és nyereségrészesedé­sek kifizetésére);- megvesztegetés, amelynek kifeje­zett célja elsősorban személyek, de akár szervezetek, üzemek vagy intéz­mények számára is tisztességtelen, tör­vénytelen hasznot húzni, s ezáltal jog­talan előnyökhöz juttatni gyakran saját dolgozóikat is;- a fogyasztók megkárosítása az üz­letekben és a szolgáltatóüzemekben, elsősorban árban, súlycsökkentéssel, de az áruk minőségével is, amelyekből főképpen a zöldségfélék, a gyümölcs és a hús eladásánál nagy összegű jogtalan jövedelemre tesznek szert az elárusítók;- előnyben részesítés a hiánycikkek eladásánál és különféle javításoknál megvesztegetésekért vagy ellenszol­gáltatásokért (itt meg kell jegyezni: a keresett áruk hiányát és a szolgáltatá­sok elégtelenségeit gyakran maguk az elárusítók, illetve a szolgáltatásokban dolgozók mesterségesen idézik elő);- végezetül egyéneknek a nemzeti bizottságok engedélye nélkül folytatott keresőtevékenysége, amely gyakran tetemes bevételek forrásává válik. Ezekről folytattam beszélgetést az SZLKP Komáromi (Komárno) Járási Bi­zottságán Balázs Sándorral, a párt járási ellenőrző és reviciós bizottságá­nak elnökével. Bevezetésként tájékoz­tatott, hogy az SZSZK kormányának intézkedései alapján 1983. március 15- én a járási pártbizottság, a járási, a vá­rosi és a helyi nemzeti bizottságok, illetve a hatáskörükbe tartozó üzemek­ben, intézményekben és tömegszerve­zetekben dolgozó kommunisták részé­re kidolgozták saját politikai-szervezési intézkedéseiket, amelyet jóváhagyásra a járási pártbizottság elnöksége elé terjesztettek. Azután a pártalapszerve- zetek ellenőrző bizottságainak bevoná­sával, valamint a Komáromi Járási Nemzeti Bizottság, pontosabban a Já­rási Népi Ellenőrző Bizottság hatékony együttműködésével megkezdték az említettekre vonatkozó ellenőrző ak­ciójukat.- Milyen eredményekről lehet be­szélni most, 1985 derekán? - kér­deztem.- Nem dicsekvés, ha azt mondom, hogy elégedettek vagyunk a munkánk­kal, s hasonlóképp a járási pártbizott­ság is elismeri. Mégpedig mind az ellenőrzés végrehajtása, mind a lefoly­tatásuk során szerzett tapasztalatok és levont következtetések, végeredmény­ben az általános helyzetkép szempont­jából. Persze azért azt nem állítom, hogy nincs hiányérzetünk, mert nem egy helyen találkoztunk rendellenessé­gekkel, visszásságokkal is. Balázs Sándor elvtárs belelapozott az előtte fekvő ügyiratokba, előbb egy terjedelmes jelentésbe, majd a saját politikai-szervezési intézkedéseik anyagába, s így szólt:- Részletező kifejtésre aligha lesz módunk. Rengeteg tényszerű megálla­pításra jutottunk, így hasonlóan sok adatot tartalmaznak ezek az iratok is. Azt tanácsolnám, szorítkozzunk inkább csak a kiemelkedőbb eredmények és a felfigyeltetöbb fogyatékosságok, hi­bák, stb. megemlítésére. Ellenőrző munkánk lényegét azok is eléggé kife­jezhetik.- Vegyük talán előre a kedvezőbb jelenségeket.- Feladataink nagyságát, egyben az eddig végzett munkánk nehézségeit magában már az is jelzi, hogy a mint­egy 112 ezer lakosú járásunkban körül­belül 9300 a párttagok és a tagjelöltek száma. Tehát úgyszólván minden tize­dik-tizenkettedik lakosunk kommunista. A szervezettségnek ez a kedvező ará­nya nagyrészt annak tulajdonítható, hogy vegyes lakosságú járásunkban meglehetősen sok a korszerű ipari és mezőgazdasági nagyüzem. Éppen ezért elsősorban a gazdasági szférára összpontosítottuk ellenőrző tevékeny­ségünket. 37 pártszervezetben azt igyekeztük felmérni, hogy a hatáskörükbe tartozó termelőüzemek kommunistái és kommunista gazdasági vezetői mennyi­re törődnek a tervfeladatok lehető legsi­keresebb teljesítésével. Másfelől, hogy annak érdekében a követelményeknek megfelelően ellenőrizték-e munkahe­lyükön a központi dokumentumban ki­pellengérezett társadalomellenes meg­nyilvánulásokat, s milyen intézkedése­ket tettek megszüntetésükre. Meg kell jegyeznem, mindehhez kellő támoga­tásban részesültek a felettes pártszer- vektöl. Természetesen nemcsak az el­lenőrzött, hanem a pártalapszervezetek többségében gondosan és idejében át­tanulmányozták a CSKP KB Elnöksége 1983 márciusi levelét és a felettes álla­mi szervek által megküldött politikai­szervezési intézkedéseket, s tartalmuk­ról tájékoztatták a dolgozókat. A párt- szervezetek zömében félévenként el­lenőrizték realizálásukat, s erről jelenté­seket is készítettek felettes szerveik számára.- Ilyenformán lehet az eredménye­ket konkretizálni is?- Igen, de célszerűen inkább néhány kiemelt példával, különben belebonyo­lódunk a tények, adatok, számok sűrű­ségébe. Ugyanis elég vegyes eredmé­nyeket állapítottunk meg egy-egy, ugyanazon vállalaton vagy üzemen be­lül is. Ebből a szempontból elég szem­léletes képet kaptunk a Nehézgépipari Üzemek komáromi Steiner Gábor Hajó­gyárában. Ott igazán szép eredménye­ket értek el a tudomány és a technika új vívmányainak felhasználásában, ami az innovált úszómúvek gyártásában nyilvánult meg leginkább. Mig 1983- ban az AMUR teherhajó és a KBT UFA kotróhajó új típusait fejlesztették ki, az officiális úszópróbák után 1984-ben már a megrendelők rendelkezésére bo­csátották. Idén, a második félévben megkezdik a KBT KAMA sorozatgyár­tását a Szovjetunió, valamint a szintén új típusú JADRAN hajók gyártását Jugo­szlávia részére. Mindamellett kedvezőt­lenül alakul az anyagkészletek állapota és a megszabott túlórák mennyisége, amely utóbbi egyébként a gyár tartós gondja. A jobb üzemek közt tartjuk számon a komáromi dohánygyárat is. Annak ellenére, hogy tavaly nálunk a munkaidő kihasználása 90,2 százalé­kos volt, a tudományos-műszaki fej­lesztés meggyorsított bevezetésével új termelési berendezéseket szereltek fel. Először a dohánylevelek feldolgozásá­hoz új termelési szalagokat, majd a nap­energiát felhasználó három kollektort, továbbá Bulgáriából behozott nyolc me­chanikus szalagot a dohánytermesz­téshez és a begyűjtési munkálatokhoz. Azonkívül a cigaretták minőségileg kifo- gástalanabb füstszűrőit fejlesztették ki és kezdték meg gyártásukat. Közben 654 ezer korona értékű anyagmegtaka­rítást értek el... Persze még további dicséretes eredményeket is megállapí­tottunk.- Milyen kirívóbb fogyatékossá­gok említhetők meg?- Elsőként, hogy a legtöbb helyen a pártélet normáinak megfelelő állapo­tokról bizonyosodtunk meg. Számos pártalapszervezeti bizottságban azon­ban nem helyeztek súlyt a társadalom­ellenes jelenségek elleni harcra, s így nem gondoskodtak következetes ellen­őrzésükről sem. Általában elmondhat­juk, hogy mind a párt-, mind az állami ellenőrzési rendszer leggyengébb lánc­szeme a belső ellenőrzés. S bizony, ez érezhetően kihat a terv-, a munka- és a technológiai fegyelem gyengülésére is. Ezért elsősorban a gazdasági veze­tők a felelősek, de nem vétlenek az egyes pártfunkcionáriusok sem.- Jó lenne ilyen szempontból is szóvá tenni egy-két pártszervezetet, illetve hatáskörükben működő üzemet.- Helyes. De ezek is inkább csak ízelítők. Ahogy mondják: Cseppben a tenger. Elsőként a Bajéi (Bajcs) Állami Gazdaságot nevezném meg, ahol tavaly a kárbecslő bizottság 36 esetben, összességében 22 ezer 854 korona kártérítést szabott ki. Vagy például az Augusztus 9 Cipőgyár komáromi üze­mében szintén tavaly a munkafegyelem megsértéséért kilenc dolgozó kapott írásbeli figyelmeztetést, 13 esetben kü­lönféle szankciókat alkalmaztak, 5 esetben pedig káderintézkedéseket foganatosítottak. Hasonlóképpen a ko­máromi Jednota fogyasztási szövetke­zetben ugyanezen idő alatt 31 büntető szankciót szabtak ki, azonkívül kilenc vezetőt és helyetteseit váltottak le. Megtoldhatnám még azzal is, hogy más helyeken különböző fokú pártbünteté­seket szabtak ki, nagyobb összegű pré­miumokat vagy jutalmakat vontak meg, illetve csökkentettek ugyanilyen s ha­sonló vétségekért. Megköszönve a tájékoztatást, azzal a meggyőződéssel búcsúztam el Ba­lázs Sándor elvtárstól, hogy alapos munkát végeztek a párt vezetőszerepé­nek további szilárdításában és az ál­lampolgári becsület megtartása érdé­Irphpn MIKUS SÁNDOR H etente kétszer, kedden és pénteken, Szepsiben (Moldava nad Bodvou) Így jelentkezik a városi hangosanbeszélő bemondója: ,, ftt a hangosújság. . . " Utána, rendszerint magnószalagról műsort közvetíte­nek, melyet Tóth Márta könyvtáros vezetésével a han­gosújság szerkesztősége, vagyis a városi népművelési központ egyik köre előzetesen megszerkesztett. Kiss- Csáji Árpád, a népművelési központ igazgatója, tőle telhetőén, az adott lehetőségek szerint, sokféle módon segíti a kör, illetve a szerkesztőbizottság működését. Mária Stachová, aki szintén népművelő, pártmegbiza- tásként törődik a közvetítésre kerülő műsor ellenőrzé­sével, a műsor színvonalának fokozatos javításával. Úgy általában elégedettek is a hangosújság műsorá­val mind az illetékes vezetők, mind a hallgatók. Lobéi Zoltán, a városi nemzeti bizottság elnöke hangsúlyozza is:- Tetszik nekünk, hogy az üléseken hozott határoza­tok ismertetésével is foglalkoznak. Ügyesen és jól, mert a határozatokat meg is magyarázzák. Ez jelentősen segíti a nemzeti bizottság dolgozói és a lakosok közötti egyetértés alakulását. A műsornak ezt a részét már évek óta Bodnár Mária, a vnb dolgozója szerkeszti. Gondosan, s a hallgatók megítélése szerint is érdekesen. Mások, főleg a peda­gógusok, azért dicsérik a műsort, mert felhívja a figyel­met a jelentősebb évfordulókra. A legtöbbször Mária Kostenská, a városi pionirház igazgatója, vagy Balga Aranka tanítónő állítja össze a műsornak azt a részét, mely ezzel a témával foglalkozik. Főleg olyankor tetszik ez a hallgatóknak, amikor közreműködőként gyerme­kek, pionírok is szerepelnek, szavalattal, énekszám­mal, jelenetek előadásával. Esetenként Az üzemek életéből című összeállítás is közvetítésre kerül, mert hiszen tucatnyi nagyobb üzem és néhány kisebb is működik a városban. A körnek, vagyis a szerkesztőbizottságnak pedig mindegyik üzem bejelentette, hogy tőlük ki fogja beküldeni, megír­„Itta hangosújság...“ Mit bírált a városi pártbizottság? ni a híreket. Nyaranta, amikor például a z Aratási híradó című műsort közvetítik, Szaniszló Sándor, az állami gazdaság dolgozója példásan eleget tesz ennek a kö­telességének. — A szerkesztőbizottság egyik legtevékenyebb tagja Cehelnik István, aki a Ropovod nemzeti vállalat dolgozó­ja. Ugyanis, ő választja ki az adásokhoz szükséges zenét, szerkeszti egységbe a szövegolvasást a zenei számokkal, az énekszámokkal, vagy éppen a szavala­tokkal. És minden műszaki feladat, mint amilyen a fel­vétel, vagy az átjátszás egyik magnószalagról a másik­ra, az ő gondja. Tavaly a hangosújság szerkesztőbizottsága a taní­tók napjára összeállított műsorral dijat, harmadik he­lyezést nyert a járási művelődési központ versenyén. Az üzemek életéből című sorozat egyik összeállításá­val pedig második diját nyert a Csehszlovák Autójavító nemzeti vállalat versenyén. Ezek után persze furcsa annak a közlése, hogy a városi pártbizottság megbírálta a szerkesztőket. Furcsa, de igaz, és hangsúlyozandó, amit ezzel kap­csolatosan Stark László, a városi pártbizottság elnöke mond:- A jobbítás és a segítés szándékával. Nyilvánvaló ez, ha vizsgálat tárgyává tesszük a kifo­gásolt tényeket. Vegyük hát sorra őket. Hetente két­szer, kedden és pénteken jelentkezik műsorával a han­gosújság. A tavaszi időszakban, sajnos, nem volt ilyen rendszeres a közvetítés, mikor a keddi, mikor a pénteki adás - elmaradt. Egyébként sem a legjobb közvetítési nap a kedd, vagy a péntek, mert a lakosok, a hallgatók számára sokkal előnyösebb lenne, főleg a nyári idő­szakban, szombatonként, vagy vasárnaponként végig­hallgatni a műsort. Rendszertelen Az üzemek életéből című összeállí­tás közvetítése. Az utóbbi időszakban elég gyakran kimaradt a hangosújság műsorából. Ennek leggyako­ribb oka: az üzemek bejelentették, hogy ki fogja tőlük beküldeni, megírni a híreket, de a megbízottak nem tesznek eleget megbízatásuknak, vagy elfeledkeznek róla. Akad a városban olyan üzem, és nem is egy, mely az utóbbi két évben nem is szerepelt a hangosújság műsorában. A szerkesztőbizottságnak komolyabban és többet kellene foglalkoznia az időbeni figyelmezteté­sükkel. Főleg erről volt szó a bírálatban, de a kisebb fogyatékosságokat is megemlítették. Azt például, hogy néha túl hosszú a műsorban a szövegolvasás, mert hiszen a hallgató figyelme 5-6 perc után önkéntelenül is kifárad, a legjobb szándéka ellenére sem tudja figyelmesen végighallgatni a 10-15 perces szövegol­vasást. És persze arról is szó esett a bírálatban, hogy színesebben, érdekesebben, többet kellene foglalkozni a fiatalságot érdeklő és érintő témákkal. Hozzátartozik a hangosújsággal kapcsolatos hely­zetjelentéshez az is, hogy a kör, vagyis a szerkesztőbi­zottság elfogadta, megértéssel fogadta a bírálatot. A városi pártbizottság néhány tagjával, majd a maga körében is megbeszélte, meghatározta a tennivalókat. Több kommunista népművelő, pedagógus, üzemi dol­gozó ennek nyomán pártmegbízatást, pártfeladatot kapott. És aki rendszeresen, figyelmesen hallgatja a hangos­újság műsorát, bizonyíthatja: mostanában érdeke­sebb! HAJDÚ ANDRAS % i > ÚJ szú 1985. VII. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom