Új Szó, 1985. augusztus (38. évfolyam, 179-205. szám)

1985-08-12 / 188. szám, hétfő

Kijutottak a hullámvölgyből? A királyhelmeciek (Kráľ. Chlmec) sikere nem jött váratlanul - maguk a játékosok és a szurko­lók már jó ideje reménykedtek benne. Reménykedtek, mert csa­patuk a bajnoki küzdelemsoroza­tokban többnyire a táblázatok él­csoportjában tanyázott, s néhány­szor alaposan megnehezítette a végső csoportelső dolgát. Az évekkel ezelőtt hullámvölgy­be került helyi labdarúgáson az utóbbi időben több szakember is megpróbált segíteni, ám igyeke­zetüket nem koronázta teljes si­ker. Tavaly néhány személyi vál­tozás történt a Slavoj sportegye­sületben. A felnőtt labdarúgók szakmai irányítását Szaniszló Fe­renc sportszerető pedagógus vet­te át. Az új edző, aki korábban az ifikkel foglalkozott a helyi labdarú­gás többi illetékesével - így példá­ul Pandi Pállal, a szakosztály el­nökével, Dušan Dzurkóval, a B- csapat edzőjével, dr. Czap Sándor csapatvezetővel, Horváth László­val, a csapat orvosával, továbbá a mindenes Frei Rudolffal és Lő­rinc Miklóssal és nem utolsósor­ban Bélán Józseffel, a sportegye­sület elnökével - komoly munkába kezdett. Az edzéseken a játéko­- a királyhelmeciek 5 pont előny­nyel nyerték a bajnokságot Ág- csernő (Čierna nad Tisou) labda­rúgói előtt. A minap ott voltunk a piros­kékek edzésén. Délután öt óra körül még nagy volt a hőség, a kö­zeli strandról a fürdózők zsivaja hallatszott, ám a labdarúgók nem lazsáltak, hanem Szaniszló Fe­renc vezényszavára szorgalma­san futottak, vágtáztak, ugráltak, rúgták a labdát és végezték a töb­bi gyakorlatot. Az edzést néhány lelkes szurkoló, illetve vezetőségi tag is figyelte.- Úgy érzem, régen volt ennyire népszerű és ennyire közügy váro­sunkban ez a sportág, mint jelen­leg - vázolta a helyzetet Lőrinc Miklós. - A tavaszi hazai mérkő­zéseinket háromszáz-négyszáz néző látogatta, amikor pedig Ág­cser nővel játszottunk, közel ezer ember jött el. Dr. Czap Sándor csapatvezető az örömmel együtt a legnagyobb gondot, az anyagiak előteremtését is megemlítette: - A magasabb osztályban növekednek a kiadá­sok is, éppen ezért a sportegyesü­letben most ezzel a kérdéssel fog­sok állóképességének növelésére és labdakezelésük csiszolására törekedett. Ugyanakkor igyekezett beépíteni a csapatba néhány te­hetséges fiatalt, közöttük az ifiknél sorozatban jó teljesítményt nyúj­tott Lőrinc Pétert és Pásztor Dé­nesi, valamint a sokáig kallódó tehetségek közül Borissza Zoltánt, Katocs Tibort és Cilányi Istvánt. Az utóbbi aztán azzal hálálta meg a mester bizalmát, hogy a bajnoki mérkőzéseken 22 gólt lőtt. Az új erő, valamint a szorgal­mas munka segített a csapaton Szaniszló Ferenc edző (előtérben labda nélkül) csapata a nyári szünetben is rendszere­sen és keményen dolgozik _ (A szerző felvétele) lalkozunk a legtöbbet. Hogy meg­oldjuk-e vagy sem, az részben a játékosokon is múlik - ugyanis ha ók jól fognak játszani, akkor a nézőtéren sokan lesznek. Min­denesetre a játékosok már színt vallottak: eredményesen akarják képviselni városunkat. A „nagyok“ edzését a diákcsa­pat Nádasdi-Vaszily edzőpárosá­ból Vaszily Ambrus is megnézte. Ó az utánpótlás szemszögéből nyilatkozott a város labdarúgásá­ról. - Néhány év múlva újabb kész játékosokra számíthat a felnőtt gárda, ugyanis a fiatalok körében is céltudatos munka folyik. Hogy csak egy példát említsek: a Detrik Pál és Fazekas János vezette ifjú­sági csapatunk az idén szintén csoportelső lett, és bejutott a kerü­leti bajnokságba. A szigorú és következetes, ám ugyanakkor megértő szakember hírében álló Szaniszló Ferenc a becsületes munka híve.- Ha az ember lelkiismeretesen küzd valamilyen célért, akkor azt elóbb-utóbb eléri. Nos, mi egy év­vel ezelőtt azzal a szándékkal kezdtük el a nyári alapozást és a csapatépítést, hogy megpróbál­juk kiharcolni a továbbjutást. Mi tagadás, sokat, rengeteget dol­goztunk, és közben sikerült egy jó gárdát kialakítanunk. Nem is any- nyira a teljesítmény, a játéktudás szempontjából, hanem a csapat- szellemben jót és egységeset. Hogy a fiúk ügyesen játszanak, bíznak önmagukban, azt a bajnoki idényben is igazolták. A küzde­lemsorozat elején jól ment a játék, ám az őszi hajrában egy kicsit megtorpantunk. Akkor elhatároz­tuk, hogy a téli felkészülés során fogyatékosságainkat megpróbál­juk kiküszöbölni. A tavaszi folyta­tásban ismét magára talált a Lő­rinc Péter, Kuczig László, Borisz- sza Zoltán, Sza­bó Gyula, Balogh József, Balogh Bertalan I és II, Lakatos Berta­lan, Jašša Du­šan, Geri József, Katocs Tibor, Pásztor Dénes, Ocsenás Rudolf, Berta Béla, Gé- czi István, Ha­raszti János és Marci István összetételű gár­da, és megérde­melten végzett az elsó helyen. Hogy mit várok a csapattól a ke­rületi bajnokság­ban? Szeretnénk ott is helytállni. Közvetlenül az edzés után a legtapasztal­tabb játékosnak, Szabó Gyulának a véleményére is kiváncsiak vol­tunk.-A siker szinte ajzószerként hatott a csapatra. Most mindenki hajt az edzéseken. Nyilván a mér­kőzéseken is igy lesz. Annyi bizo­nyos, hogy a játékkedvvel egy ide­ig nem lesz baj. Most mindeneke­lőtt az edzési feltételek további javítása lenne a legfontosabb kö­zös feladat, no meg az is, hogy a városka és környéke ezután is úgy, vagy még jobban drukkoljon a focinak, mint az elmúlt bajnoki idény végén... GAZDAG JÓZSEF Az Elektrosvit Nové Zámky ifjúsági labdarúgócsapata. Felső sor (balról): Takács Imre edző, Vörös Tibor csapatvezető, Simkó, Haulík, Kríss, Recska, Hronec, L. Melišek, Gobó, Druga Tibor, a szakosztály titkára, Sládek János edző, Ján Gajdošik, a csapat orvosa, Gáspár László vezetőségi tag. Lent: Čambalík, Brenka, Gáspár, Ledzényi, Juraőka, Balogh, P. Melišek, Árpás (A szerző felvétele) KÉT ÉV ALATT FIGYELEMRE MÉLTÓ EREDMÉNYEK Kicsit többet edzettünk... Az 1984/85-ös labdarúgóidény után nagy volt az öröm az érsek- újvári (N. Zámky) Elektrosvit ifjúsági csapatában. Bajnokságot nyert és több mint két évtized múltán a kerületi bajnokságból a II. ifjúsági ligába került. Az ifik végre kiléptek az érsekújvári labdarú­gás évekig tartó szürkeségéből. A feljutással természetesen a gondok is nőttek, hiszen a ma­gasabb osztály küzdelmeire a Slá­dek János - Takács Imre edzői páros olyan ütőképes csapatot akart összekovácsolni, amely a li­gában is megállja a helyét. A szur­kolók közül elég sokan nem bíztak bennük. Bizalmatlanságukat arra alapozták, hogy hét játékos is kénytelen volt távozni a bajnok­ságcsapattól, mivel túllépték az ifikort. Az edzők az első edzések­től kezdve komoly, becsületes munkát követeltek, s ezt a játéko­sok teljesítették. A 3. forduló után mindössze egy pontjuk volt a kék­fehéreknek, a szigeten azonban nem volt pánikhangulat. Az edzők azt hangoztatták, hogy a kemény alapozásnak meglesz az eredmé­nye. A bajnokság elején már so­kan temetni kezdték a csapatot, de a későbbi fordulók a két szak­embert igazolták. Hétről hétre, for­dulóról fordulóra gyarapodott a csapat pontjainak száma, s az őszi idény befejeztével a 8. helyen állt. A tavaszi mérkőzésekre nyu­godtan készülhetett a gárda, hi­szen nem fenyegette a kiesés ré­me. Közvetlenül a visszavágó-so- rozat kezdete után három játékos is távozott a csapattól. Nagy kato­nai szolgálatra ment, Kríss és Ot­TÚL A BŰVÖS SZÁZ MÉTEREN Uwe Hohn, a gerelyhajítás világrekordere: „Ne fosszuk meg a nézőt a nagy dobás élményétől!“ Alig múlt el egy éve... Egy NDK-beli gerelyhajító, a Jahn Sportcsar­nokban hivatalos viadalon először szárnyalta túl a 100 métert. 1984. július 20-át írtak akkor, s a fiút úgy hívták: Uwe Hohn. Nevét azóta az egész világ ismeri. ÚJ SZÚ 1985. Vili. 12. A potsdami atléta négy nappal 22. születésnapja után majd öt méterrel dobta túl a 100 méteres határt (104,80). Ez rajta kivül azó­ta még senkinek sem sikerült. Ne­ki magának sem. A világ minded­dig csak egyetlen ilyen dobást lá­tott.- A gerelyhajító teljesítménye sok külső tényezőtől is függ- kommentálta az eseményeket a világrekorder, amikor az idén a P-T-S versenyére ellátogatott.- A berlini dobás ilyen szempont­ból is ideális volt. Egy héttel koráb­ban Potsdamban a 99,52 minden téren jobb kísérlet volt, mégsem érte el a gerely a százat. Azt a száz métert, amelyre gyerekko­rom óta vágytam. Berlinben sike­rült. Boldog voltam. Kimondhatat­lanul boldog. Csak később esz­méltem rá, hogy egy ilyen ered­ménynek árnyoldalai is vannak. Manapság a nézők már nem elég­szenek meg a 95 méterrel... Pe­dig gerelyhajításban ez igen nagy teljesítmény. Nagy teljesítmény minden kilencven méteren fölüli dobás. Uwe Hohn tavaly csupán két ízben maradt el a 90 métertől. S idén ezt a sorozatot szeretné megismételni. Utoljára, mert a jö­vő évtől az atlétikai szövetség (Vojtíšek felvétele) döntése értelmében újfajta szert (megváltozott súlypontú) használ­nak majd. A világrekorder érezhetően nem rajongott a döntésért: - A nézőket az köti le, hogyan száll a gerely, milyen messzire. Az új intézkedés következtében a repü­lés ideje lerövidül, így a teljesítmé­nyek is csökkennek. Ez pedig nem örvendezteti meg a lelátók közön­ségét, sőt megfosztja őket a száz­méteres dobás élményétől. Véle­ményem szerint a stadionokban semmi sem akadályozza a 110-120 m-es dobásokat, amennyiben jól szervezett a ver­seny. Ráadásul a nekifutót a köve­telmények szerint rövidíteni vagy hosszabbítani lehet. Egy szó mint száz, nekem az IAAF ötlete nem tetszik. S higgyék el: társaimnak sem! Uwe rokonszenves, szerény sportember. Pedig a 198 cm ma­gas, 116 kilós óriás nemcsak test­alkatát tekintve óriás. Eredményei is bámulatra méltók: a nagyverse­nyeken még sohasem vesztett, sőt általában egyéni csúccsal nyert. A világrekord elérésekor már tízéves versenyzői pályafutás állt a fővárostól északra fekvő Rheinsberg városka szülötte mö­gött. Elsó nagy sikerét 15 éves korá­ban, 1977-ben az ifjúsági és gyer- mekspartakiádon aratta. Utána jöttek szép sorban az emlékezetes állomások. Újabb elsőség az ifjú­sági spartakiádon és az NDK ifjú­sági bajnokságán. Aranyérem az ifi EB-n, majd 1982-ben Athénban a felnőttek mezőnyében. Akkor figyeltem fel rá először. Az NDK csapattagjaitól érdeklőd­tem a fiú iránt, s Udo Beyer és Thomas Műnkéit csak a legjobbat mondta róla. Akkor jelent meg egy harmadik kedves ismerős, Detlef Michel, a szám legnagyobb esé­lyese, aki az athéni stadionban a dobogó harmadik fokára szorult.- Uwéról érdeklődik? Nos, jegyez­ze meg, ó lesz a szám elsó száz­méteres dobója. Adottsága meg­van hozzá, szorgalma és kitartása is. Detlef Michel jó jósnak bizo­nyult. Igaz, ez csak két év múlva derült ki, mert az EB-t kisebb kisik­lás követte. 1983-ban Uwe motor- kerékpár-balesete miatt alig ver­senyzett, a VB-n sem indult. De az arany a „családban“ maradt, Hel­sinkiben Michel dobta a legna­gyobbat. Majd következett 1984- a férfi gerelyhajítás történetében új fejezetet nyitó fantasztikus vi­lágrekorddal. URBÁN KLÁRA ruba pedig a felnőtt csapathoz került. Ezt a jelentős veszteséget is túlélték a kék-fehérek, sőt a baj­nokság hajrájában nemcsak a szi­geti stadionban aratták biztos győ­zelmeiket, hanem idegenben is. Végül nem kis melgepetésre 33 ponttal (41:28) a 3. helyen végez­tek. Az újonc tehát a legoptimis­tább terveken is túltett, s mindösz- sze két (!) ponttal maradt le az éllovastól (Jednota Trenčín). Ezt a szép sikert a következők harcolták ki: Ledzényi, Juraőka - P. Melišek. L. Melišek, Čamba- lík, Hronec, Balogh, Čičman, Recska - Brenka, Otruba, Gubó, Nagy, Simkó, Gáspár, Dékány Cs. - Árpás, Kríss, Haulík, Kan- kó, Dékány J. és a siker kovácsai, a Sládek János - Takács Imre edzői páros. A csapat legeredmé­nyesebb játékosa a 14 gólos Kríss és a 10 gólos Haulík volt. Az edzők így értékelték az Elektrosvit ifjúsági csapatának all. ligában nyújtott kitűnő teljesítmé­nyét:- Nagyon örülünk, hiszen nem várt szép sikert értünk el. Nem csináltunk semmi különöset, csak talán a kelleténél kicsit többet edzettünk. Főleg arra ügyeltünk, hogy kerüljük az egyhangúságot. Kezdettől fogva az volt a néze­tünk, hogy nem a papíron leírt edzésmennyiség teszi erőssé a csapatot, hanem a pályán, a tor­nateremben eltöltött napok, hetek, hónapok. A legnagyobb érdem természetesen a gyerekeké, akik fáradságot nem ismerve készül­tek, játszottak, egyszóval megér­tették, mit akarunk tőlük. Vala­mennyien nagyon komolyan vet­ték a bajnokságot, és talán bizo­nyítani is akartak, hogy a tovább­jutás nem volt a véletlen műve. fgy csattanós választ adtak azoknak, akik a bajnokság kezdetén nem bíztak bennük! Az Elektrosvit sikeres ificsapa­tából ismét négyen távoznak. Ezek után felvetődik a kérdés: mi lesz a most nagy lehetőséget ka­pott fiatal labdarúgók további sor­sa? Hiszen az ifi felső korhatár után kevesen kerül(het)nek be azonnal a nagycsapat keretébe. A tartalékegyüttes pedig nem na­gyon vonzza a fiatalokat, hiszen csak a járási bajnokság II. osztá­lyában szerepel. Ezek miatt aztán néhányan vagy végleg szögre akasztják a cipót, vagy pedig ala­csonyabb osztályú vidéki csapa­tokhoz igazolnak. Nem kár ezekért a fiatalokért? Körültekintőbben kellene figyelemmel kísérni a fiatal tehetségek útját. Igy elérhető len­ne, hogy saját játékosokra épülne a kék-fehérek felnőtt csapata. ZSIGÁRDI LÁSZLÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom