Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1984. július-december (17. évfolyam, 27-52. szám)

1984-07-20 / 29. szám

r KAMERAKÖZELBEN • Eskuáldok címmel a baszkokról forgatott doku­mentumfilmet Otar Joszeliani szovjet rendező a francia tele­vízió számára. Az egész estés filmet forradalmi tettként érté­kelte a francia kritika. • A Grant kapitány gyermekei című Verne-regényből hétré­szes sorozat készült szovjet és bolgár televíziósok együttmű­ködésével. A főbb szerepeket olyan neves színészek alakít­ják, mint Galina Beljajeva, Oleg Tabakov, Nyikolaj Jere- menko. A film zenéje Duna- jevszkij szerzeménye, mely a híres regény első, 1936-os szovjet filmváltozatához ké­szült. • Hiroshima és Nagasaki tra­gédiájáról hét dokumentumfil­met mutattak be Tókióban. Va­lamennyi a televízió számára készült, olyan felvételek fel- használásával is, melyeket amerikai operatőrök rögzítet­tek nem sokkal a katasztrófa után. Ezeket a felvételeket a washingtoni nemzeti archí­vumtól vásárolták meg a japá­nok, a lakosság anyagi hozzá­járulásával. • Hector Berlioz életéről és életművéről televíziós sorozat készül széles nemzetközi együttműködéssel, melyben részt vesz Franciaország, a Szovjetunió, Magyarország, Svédország, Kanada és Bel­gium. • Bejárat a paradicsomba a címe annak az új NDK-beli tévésorozatnak, mely Hans Weber regénye nyomán szüle­tett egy új lakótömb lakóinak, együttélésüknek az első hetei­ről. A sorozat érdekessége, hogy két forgatócsoport (két rendező) munkájának az ered­ménye. • Renato Castellani olasz ren­dező mindenekelőtt neorealis- ta filmjeivel vált ismerté. Az utóbbi esztendőkben úgyszól­ván csak a televíziónak dolgo­zik, nem kisebb sikerrel. Emlé­kezzünk például a Leonardo da Vinci-ről készített sorozatá­ra. Ö a szerzője és rendezője a Verdi-sorozatnak, mely átfo­gó képet igyekszik adni a nagy olasz zeneszerzőről, egy-egy művének a megszólaltatásával is. A főszerepet Ronald Pickup alakítja. Liz Taylor - a tévében Egy amerikai tévétár­saságnak sikerült Liz Tay- iort rábeszélnie, hogy megfelelő gázsi ellené­ben vállalja el - háromévi szünet után - egy tévé­film főszerepét. A Shelley List régényből készült Barátok között című té­véjáték két hősnője el­vált asszony. Mindketten más-más úton igyekez­nek maximálisan élni sza­badságukkal, és minél több férfipamerre szert tenni. Liz Taylor a filmről: - Évek óta vágyom rá, hogy vígjátékban játsz- szam. Egész eddigi pá­lyámon sírnom kellett, meghatnom a közönsé­get, szeretni vagy szeret­ve lenni - halálosan ko­molyan. De a szerelem­ben nevetni is kell, humor is kell. (rtú) M ég a szórványos eső és a hűvös szél sem riasztja el az üdülni szándékozókat attól, hogy a „magyar tengerhez“ ve­gyék az irányt. Vasárnap délután van, június utolsó hete, a szabad­ságok ideje már elkezdődött... Balatonalmádiba igyekszem, ebbe a fák zöldjébe „süppedt“ kis városkába. Az Auróra szálló lesz egy héten át otthonom, s velem együtt mindazoké, akik eljönnek a XIV. Veszprémi Tévétalálkozó­ra. Magyar tévés kollégáim üdvö­zölnek, kellemes időtöltést, lehe­tőleg napozásra és fürdésre alkal­mas időt kívánnak, de főleg olyan sikeres televíziós programokat, amelyek majd hozzánk is Cseh­szlovákiába „utazhatnak,“ hogy a mi tévénk műsorait gazdagítsák. A szálloda hallja akár egy méh- kaptár, csoportokban folyik a ba­ráti beszélgetés a fesztiválvendé­gek között. Sok az ismerős arc. Üdvözlöm a lengyel, az NDK-beli kollégákat, mellettük állnak a ju- goszlávok és a szovjet küldöttség, éppen érkeznek a kanadaiak, a nyugatnémetek, a bolgárok, az osztrákok, várjuk a francia és gö­rög küldötteket, s talán a svédek is eljönnek. Az alaphangulatot Szabó Gert­rud, a találkozó főtitkára és a Ma­gyar Televízió koprodukciós osz­tályának munkatársai adják meg, amikor mosolyogva, szívélyesen köszöntenek mindenkit. Ez a ba­rátságos, meleg légkör marad az­tán jellemző a tévétalálkozó egész idejére. Szakemberek, régi isme­rősök, barátok gyűltek itt össze, hogy a Magyar Televízió drámai és zenés programjainak elmúlt évi termését értékeljük, no és, hogy alkotó vitát folytassanak a televí­ziós munka tapasztalatairól... , Hétfő reggel Autóbusz visz bennünket a hangulatos megye- székhelyre, Veszprémbe. A vá­rosközpont forgalmas, jól látszik' a jelképpé vált viadukt, s hát­térben, a város fölött emelkedő öreg vár. Mi a modern művelődési központ előtt állunk meg, amely zászlókkal van feldíszítve. Az egész város együtt él a néhány perc múlva kezdődő fesztivállal. A küldötteket és a vendégeket a Magyar rapszódia című doku­mentumfilmmel köszöntik, amely egyetlen kísérő szó nélkül, Liszt Ferenc gyönyörű zenéjére a leg­szebb képsorokban mutatja be az Öt színes nap VESZPRÉMI TALÁLKOZÓ ország kulturális kincseit, termé­szeti szépségeit, építészeti emlé­keit. A fesztivál valóban ipozánsan kezdődik, s mindenkiben a legjobb benyomást kelti a film. De már következik is az első drá­mai mű, A piac, amelyről sok vita folyt a kulisszák mögött. Egy ha­talmas piac mindennapi életét be­mutatni - méghozzá hűen - nem könnyű dolog, az alkotók azonban jól felkészültek, s munkájuk igen éredekes művet eredményezett. A délelőtti vetítések után részt veszünk a Veszprémi Tévétalálko­zó tulajdonképpeni megnyitóján, s először van alkalmunk megis­merkedni Kornidesz Mihállyal, a Magyar Televízió elnökével. A fesztivál céljáról beszél, majd a nemzetek közötti megértés szükségességéről, a békéről, amely nélkül nem biztosítható egyetlen nemzet kulturális értékei­nek fennmaradása, gyarapítása sem. A hivatalos megnyitó Gyu- ricza Lászlónak, a vendéglátó Veszprém megye tanácsa elnöké­nek szavaival ér véget. Ót hallgat­va gondolatban a városban járok, ahol plakátok százai invitálják a lá­togatót a különböző kulturális ese­ményekre. Úgy tűnik fel nekem: mintha a kultúra a fővárosból egy­re inkább vidékre költözne. Vagy Veszprém csupán kivétel? Ké­sőbb megnézem a kulturális nap­tárt, s meggyőződhetek róla, nem kivétel... xxx Aztán megint sietünk a vetítőte­rembe, ahol mintegy húsz tévéké­szüléken peregnek a filmek. Igazi csemege a Stop! A Psota! E zenés műsorban egymást követik a szebbnél szebb dalok, s amikor véget-ér a film, a terem egyszerre tapsol a jelenlevő művésznőnek. Este a szálloda éttermében fo­gadás a fesztiválvendégek szá­mára. Itt lehetőség van arra, hogy elbeszélgessünk az ismert sze­mélyiségekkel, rendezőkkel, szer­kesztőkkel, forgatókönyvírókkal, bemondónőkkel, és persze talál­kozhatunk neves színészekkel is. Egy rokonszenves fiatalember mellett állok meg, akinek arca a Mint oldott kéve című sorozat­ból ismerős. Hogy hogy hívják? Ezt megtudhatja majd a hazai • Aranykor - Ludovít Greááo és Göndör Klára szlovák néző is, mert a bratislavai televízió már dolgozik a film szlo­vák változatán, s remélhetőleg ha­marosan képernyőre is kerül. Itt van még Darvas István, Páger Antal, Kern András, Koncz Zsuzsa és sokan mások... Másnap és a következő napok mindegyikén telített a program. Számomra különösen nagy él­ményt jelentett az Aranykor című drámai mű, bizonyára azért is, mert Ludovít Gresso, a film forga­tása óta elhunyt kiváló szlovák színész mesterien formálja meg a főszereplőt, egy kis nyugdíjast, aki szürke hétköznapjait akarja valahogy színesebbé tenni, ám a kudarcok után mégiscsak zsör­tölődő felesége mellett talál nyu­galomra, megértésre. A film sikere már rögtön a vetítés után lemérhe­tő volt. A bratislavai televízió, kül­földi programok főszerkesztösé- gében mindent megteszünk azért, hogy az Aranykort rövid időn belül láthassa a szlovákiai néző is. xxx A verseny keretében bemutatott filmek mellett - főleg a külföldi vendégek számára - számos más művet is levetítettek, azzal a céllal, hogy felkínálják őket megvételre. Valamennyiről természetesen nem szólhatok itt. Megemlíteném a Tizenhat város tizenhat lánya című történelmi kalandfilmet, amely tulajdonképpen a Pieninek- ben, Cerveny Klástorban játszó­dik. Ezt meg is vásároltuk, s a ké­sőbbiekben dől el, mikor tűzi mű­sorára a Csehszlovák Televízió. A fesztivál öt napja gyorsan elrepül, már csak az eredményhir­detés van hátra, mivel a Veszpré­mi Tévétalálkozó egyben a leg­jobb magyar televíziós alkotások­nak a versenye. Kiosztják a díja­kat, s én hiszem, hogy mindnyájan azzal a kívánsággal megyünk ha­za, munkahelyünkre, hogy egy év múlva ismért visszatérünk - a jubi­leumi XV. tévétalálkozóra. LADISLAV TAKÁÓ „Kibékültem magammal“ Prágai találkozás Veronika Jeníkovával- Tizenhárom éves koromtól a mérleg volt a legnagyobb ellenségem. Mindig többet mutatott, mint szerettem volna! Sírtam, bán­kódtam, toporzékoltam; s ha' tükröt láttam, messziről elkerültem. Sosem felejtem el: amíg mások önfeledten szórakoztak, én a ki­lóimmal voltam elfoglalva. Haragudtam ma­gamra, mert dundi voltam. Ha karcsú lányt láttam, összeszorult a szívem és ki akartam futni a világból. Aztán egy nap befejeztem a nyavajgásomat. Azt mondtam: elég a könnyekből, kezdj valamit magaddal! Nos, öt évig tartott, amig lefogytam. Igaz, most sem vagyok nádszálvékony, de mára leg­alább kibékültem magammal. Vagyok, amennyi vagyok, most már más gondolatok foglalkoztatnak. Egy bájos, szókimondó, egyszerű prágai lány szavai ezek, aki arcát a napfénybe fordítva, félig nyitott szemmel avat be bakfis- kora hétpecsétes titkaiba. Utolsó mondata végére szemérmes mosollyal teszi ki a pon­tot, aztán pár percre magába zárkózik és szenvtelen tekintettel bámul a semmibe. Veronika Jeníková, a Libuskák kiforratlan, ide-oda csapódó szakmunkása, a Jön a vizit minden kalandra kapható kórházi betege, a Betonon legeltetett lovak megesett falusi lánya, a Kutyabőr tiszta lelkű sorsüldözöttje nem esett bele a pályakezdő színésznők csapdájába. Szerepeiben sosem kellett elru­gaszkodnia a földről, szőke hajába egyszer sem kötöttek égszínkék szalagot; a hamvas arcú, fecsegő, ábrándos naivák nagy ívben elkerülték őt. Szikrázó, temperamentumos egyénisége nem tette lehetővé, hogy skatu­lyába zárják.- Másodikos gimnazista voltam, amikor ram talált egy tévéfilmrendező, s rögtön főszerepet kaptam az Add a kezed és ne félj már! című komédiában. Hogy hogyan ját­szottam? Sehogy! Bármit kellett is csinál­nom, akármilyen szöveget mondtam is, vé­gig úgy éreztem, hogy önmagam életét élem. Es ami még ennél is furcsább, én ma sem úgy állok a felvevőgép elé, hogy na, most rajtad a sor, mond, amit mondanod kell és játssz! Nem! Én úgy beleélem magam a sze­repbe, hogy a szemem sem rebben, ha a nevemen szólítanak a forgatás szüneté­ben. Izgulni, tépelődni csak akkor szoktam, ha olyan színész a partnerem, akire tátott szájjal nézek. Emlékszem, amikor Rudolf Hrusinskyval játszottam a Jön a vizitben, s nekem ordibálnom kellett vele, először úgy éreztem, nem megy, leragadt a nyelvem. Ő észrevette, és provokálni kezdett, úgy segített. Ha most jellemeznem kellene őt, a legek szótárát venném a kezembe és abból szórnám rá a jelzőket: a legaranyo­sabb, a legokosabb, a legszerényebb em­ber, akivel dolgoztam. Megint elhallgat. Néhány másodpercig szótlanul ül előttem a füstös kis kávéház déli nyugalmában, aztán ismét felcsillan a szeme.- Aki ismer, azt állítja rólam, hogy ízig- vérig mai lány vagyok. Hogy ez a világ az én világom. Hát erről csak annyit, hogy én furcsa mód mégis a Kutyabőrben éreztem a legjobban magamat, mert az egészen más korban, a harmincéves háború idején játszó­dott. A legeslegjobban a századelő, a sze­cesszió kavarja fel a lelkemet. A trikó meg a farmernadrág nem nekem való. Talán ezért is sóvárgok annyira Maruska Zieglero- vá után... Ja, még nem is mondtam: Karel Kachyna róla készül filmet forgatni. Ha meg­int eszébe jutnék, én lehetnék minden idők legnagyobb cseh szubréttje. Micsoda nő, ó,. ha én játszhatnám! A legszívesebben ebben a percben odacsörögnék a rendezőnek, hogy megtudjam, számol-e velem, vagy va­laki másnak tartogatja a szerepet. Felhív­nám, de nem tudom megtenni. Különben is: a színésznek az a dolga, hogy készenlétben várjon. Hát, én most várok... - sóhajt fel széttárt karokkal, aztán egy pajkos grimasz kíséretében beletúr fénylő hajába. SZABÓ G. LÁSZLÓ 1984. VII.;

Next

/
Oldalképek
Tartalom