Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1984. január-június (17. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-06 / 1. szám

Vasárnap 1984 január 8. A NAP kel - 7.31, nyugszik 16.10 órakor A HOLD kel - 10.35, nyug­szik 21.25 órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük GYÖNGYVÉR és SEVERÍN nevű kedves olvasóinkat • 1589-ben született Ivan GUNDULIC horvát költő (+1638) • 1859-ben született Kosztisz PALAMASZ görög költő, az újkori görög iroda­lom klasszikusa (fi 943). AZ ÚJ SZÓ JÖVŐ HETI VASÁRNAPI SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL A LÉNYEGET NE HELYETTESÍTSE A FORMA O. Ponomareva írása MENNYI AZ 1 SZÁZALÉK? Hajdú András riportja OTTHON TALÁLJANAK MEGÉLHETÉST Bállá József írása TISZTA VIZET A POHÁRBA Keszeli Béla riportja HIVATÁSUKRA KÉSZÜLNEK Németh János riportja AZ Ö GONDJUK AZ ÉN GONDOM...“ Péterfi Szonya írása A SIROKKÓ SZÁRNYÁN Poór József novellája EPOPEA RASZA LÉPTEIÉRT... Fenyves György írása W A bratislavai Slovnaft vállalatnál a tervnek megfelelően leállították a polipropilént gyártó első üzemegy­séget, s egybekapcsolják a nemrég átadott második ilyen üzemegység­gel. Egyúttal folynak az előkészületek a második üzemegység beindításá­ra és a közös irányító központ létre­hozására. A fenti képen balról: Ste­fan Blazíőek vezető operátor, Antonín Kostka múszakvezető és Ján Sle- pecky operátor megismerkedik az új üzemegység azon berendezéseivel, amelyeket rövidesen kezelni fog. A középső képen: Jifi Snoch, a prágai Sigma vállalat dolgozója a két üzemegységet összekötő csővezeté­ken dolgozik, a lenti képen: a két üzemegység látképe. (Vlastimil Andor felvételei - ŐSTK) IDŐSZERŰ GONDOLATOK Külpolitikánk állandó irányvonala tovább­ra is a békéért, a nemzetközi feszültség enyhítéséért, a jelenlegi nemzetközi problé­mák konstruktív rendezéséért, a leszerelé­sért folytatott küzdelem. Látnunk kell azon­ban, hogy az Egyesült Államok megkezdte az új közepes hatótávolságú rakéták telepítését egyes nyugat-európai szövetségeseinek te­rületén. Az imperializmus agresszív politiká­jának erősödése megköveteli, hogy még na­gyobb nyomatékkai és intenzitással folytas­suk a béke megőrzéséért vívott harcot. Az új amerikai atomfegyverek telepítése nyugati határunk közelében és az imperializ­mus más olyan militarista lépései, amelyek veszélyeztetik az európai és a nemzetközi biztonságot, megkövetelik tőlünk, hogy a bé­ke megőrzéséért folytatott küzdelmet követ­kezetesen egybekapcsoljuk államunk védel­mi képességeinek szilárdításával, az egész szocialista közösség védelmi erejének növe­lésében való aktív részvételünkkel. Ezt a célt szolgálja a csehszlovák kormánynak és a Szovjetunió Minisztertanácsának az a- megállapodása, hogy megkezdődnek a hadműveleti-harcászati rakétarendszerek kifejlesztésének előkészületei Csehszlovákia területén. Védelmi képességünk szilárdítására tett erőfeszítéseink oszthatatlan része a fegyve­res erőink harci és politikai felkészültségé­nek további tökéletesítéséről való gondos­kodás. Következetesen valóra váltjuk a XVI. párt- kongresszus határozatát, amely célul tűzi ki a nép elért életszínvonalának és szociális biztonságának megtartását, s a megterem­tett lehetőségek szerinti javítását. Ezeket a feladatokat az 1984. évi terv is tartalmazza. A jelenlegi nemzetközi helyzet következ­ményei visszatükröződnek egész tevékeny­ségünkben. A nemzetközi fejleményeket továbbra is gondosan figyelemmel kell kí­sérni, pánik, de egyúttal olcsó optimizmus nélkül. A müncheni árulás és a megszál­lás történelmi tanulságaira emlékezve teljes komolysággal értékeljük az új amerikai raké­ták nyugat-európai telepítésének veszélyes következményeit, s mindebből levonjuk a kellő következtetéseket országunk bizton­ságának megőrzésére nézve. Csehszlovákia a Varsói Szerződés többi tagországával együtt teljes mértékben kész szembeszállni ' a jelenlegi fejlemények esetleges kockázatai­val. Ezeket azonban a józanul gondolkodó emberek milliói Nyugat-Európában és a világ más részein is tudatosítják, s növekvő hatá­rozottsággal szállnak szembe az imperializ­mus aggresszív törekvéseivel. (Gustáv Husák elvtársnak a CSKP KB 9. ülésén mondott zárszavából) 0 Fiatalember. Ez az összetett szó mindent jelenthet, de első­sorban energiákat, tevékeny életet. Ha egy fiatalember nép­művelő, s munkáját egy olyan városban végzi mint Fülek (Fi- l'akovo), ez a vállalt feladat egyben küldetést is jelent. Mi­ért? A város forradalmi hagyo­mányai egyben a munkásmű- velödés sajátos formáinak ha­gyományait is magukba foglal­ják. Ugyanakkor az ipari köz­pontnak számító nógrádi kis­város mai igényei, az ott élők művelődéssel szembeni elvá­rásai emelik e feladatot külde­téssé. Mázik István népművelő a városi művelődési ház veze­tője. Amikor évekkel ezelőtt szüleivel ide költözött, nem volt ismeretlen hely számára a vá­ros, gyermekkorát töltötte itt.- Még sem volt könnyű a dolgom. Egy súlyos beteg­ség után felgyógyulóban kezd­tem el a népművelői munká­mat. Már csak nosztalgiával emlékezhetek a kezdő szí­nészként eltöltött időre, de ez az érzés mára inkább hajtóerő­vé változott. A szinjátszócso- port, amellyel ideérkezésem után dolgozni kezdtem, évekig nem tevékenykedett, pedig azelőtt sok szép sikert ért el. Egykori aktív vezetői megfá­radtak, természetes elvárásuk volt, hogy mi, fiatalok kezdjük el újra. Bevallom, a lelkesedé­sem vitt előre, amely néhány esetben nem is volt elég. Az első kísérletem nem sikerült. Az újbóli próbálkozásunkkal azt a réteget szerettük volna (A szerző felvétele) mozgósítani, amely a legnépe­sebb a városunkban. Szak­munkástanulók, szakmunká­sok, gimnazisták, pedagógu­sok, technikusok alkották az új együttest. Megpróbálkoztunk egy rendhagyó dologgal, amely feltételezésünk szerint közel állt a fiatalokhoz. A Lu­das Matyi rockosított változa­tával a szakemberek előtt megbuktunk. Úgy tűnik fel, igaza van an­nak a bölcsességnek, amely szerint a tehetséges emberek nagy bukásai a következő nagy sikerek feltételei. A Mázik István vezette Zsákszinpad a következő esztendőben a Jókai-napokon már elnyerte az első dijat. Gyárfás Miklós Kényszerleszállás című szín­müvét mutatták be, s ezt köve­tően eljutottak a martini amatőr színházi seregszemlére is.- Látszólag azután egy évet kihagytunk, mivel nem vettünk részt országos rendezvényen. Természetesen dolgoztunk, csak ezúttal talán kevesebb si­kerrel. Több problémával, gonddal kellett megküzde- nünk. Más népművelői felada­tokra is koncentráltam, hiszen a munkámnak nemcsak az amatőr színjátszás az egyetlen célja. Az idén ismét magasabb szintre szeretnénk eljutni. Ren­geteg városunkban a játszani szerető -, ez sem mellékes játszani tudó ember. Az energiákat, a teremhető tehet­séget, a lelkes tudást haszno­sítani kell. 1982-ben a Jókai-napokon a füleki Zsákszínpad nemcsak az első dijat kapta meg, de tagjai közül ketten az egyéni színészi teljesítményükért is elismerésben részesültek. Az országos megbecsülést azon­ban érzelmileg felülmúlja, ha a járási és a helyi szervek értékelik munkájukat. A losonci (Lucenec) járás fejlesztésében elért érdemekért Mázik Istvánt és magát az együttest is kitün­tették. Nem formális dolog ez, hiszen a járás több falujában- tartottak előadásokat. Füleken pedig, akár harmadik alkalom­mal is, rendszerint telt ház előtt mutatkoznak be.- Párszor visszahallottam, hogy könnyű nekem, hiszen egyszemélyben vagyok ama­tőr rendező és művelődési ház vezető is. Kétségtelen, hogy ez előny az amatőr rendező szá­mára, de az utóbbinak nem mindig lehet az. Mással, többet is kell foglalkozni, hiszen a vá­ros közéleti tevékenységének is a nemrég felújított művelő­dési központunk ad otthont. Ez pedig fontos feladatokat jelent a vezetőjének is. Mázik István személye egy hagyományt testesít meg, amely a munkásszínjátszók, szavalókórusok hagyományá­nak folytatása. A munkásmoz­galmi harc céljait szolgáló sza­valókórusok mellett élő hagyo­mány volt az operett, a nép­színmű is, mint a szórakozás egyetlen formája. Szép sikere­ik között azonban a felszaba­dulás után jelentékeny drámák bemutatóit szintén számontart- ják. Egy idén megjelent könyv­ben a szerző (Bicskei Gábor: Amatőrök játéka) így emléke­zik egy élményére, amely a fü­leki színjátszókkal kapcsola­tos: ,,A szlovákiai magyar szín­játszó^ fesztiválján, a komáro­mi Jókai-napokon, a zsűri kép­viseletében jómagam adtam át - nem minden meghatottság nélkül - az egyéni alakítás nagydiját a füleki városi tanács elnökének, aki Gallen doktor szerepét kiválóan oldotta meg Capek A fehér kór című drá­májában.“ Egy ilyen jelentős hagyomány folytatását vállalta fel Mázik István, aki színjátszó­csoportjának tagjaival együtt talán ebben az órában is a színpadon próbál. DUSZA ISTVÁN Helyszín: a gyermekkori táj 1984. US. M

Next

/
Oldalképek
Tartalom