Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1984. január-június (17. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-06 / 1. szám

I SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA VASÁRNAPI KIADÁS 1984. január 6. XVII. évfolyam l.szám Ára 1 korona A Kassai (Koéice) Nehézgépgyárban már december közepén teljesítették a Tatra 815 kiviteli tervét. E haszonjárművek legnagyobb átvevője a Szovjetunió, ahová az elmúlt munkabrigád aranyjelvényes tagjai a gépkocsik befejező szerelési munkáit végzik. P 14 alvázra szerelt felújított AM 369-es betonkeverő-szállító gépkocsik elmúlt évi évben 95-öt szállítottak. A felvételen Július Matis és Pataki Gyula, a szocialista (A ÓSTK felvétele) M int minden év elején, most is fel­merül a megszokott kérdés, vajon mit hoz az új esztendő, milyen meglepe­téseket tartogat egyéni és családi éle­tünk, országunk és az egész világ szá­mára., A kérdés feltevése megszokott, de mai tartalma tele van aggodalommal a békés életért, az emberiség további sorsáért, mert a nemzetközi politikai hely­zet alakulása az elmúlt év utolsó hónap­jaiban nem kevés okot szolgáltatott az ilyen aggodalmakra. El kell fogadnunk azt a tényt, hogy nehéz napok elé nézünk ebben az új esztendőben, és éppen ezért van ma különösen nagy szükségünk a reális szemléletre, a világ dolgaiban való tisz­tánlátásra, hogy helyes következtetések­re építhessük a jövőbe vetett bizalmun­kat, s láthassuk igyekezetünk értelmét, munkánk jelentőségét. Ezt egyébként is megköveteli napjaink egyik alapvető jel­legzetessége, az egyéni és a kollektív törekvések, a kitűzött célok, a termelés és a gazdasági élet szoros összefüggése a világgazdaság fejlődésének és politikai helyzet alakulásának sokrétű problémái­val, különösen a haladó erőknek a nem­zetközi imperializmussal szemben folyta­tott történelmi harcával. Nagy segítségünkre vannak ebben a hírközlés korszerű eszközei, amelyek a szocialista közösség országaiban tény­szerű, hamisítatlan tájékoztatást nyújta­nak a világban zajló eseményekről. Közel kerülnek hozzánk az emberhez méltó életért, a dolgozók cseppnyi erejét is kiszipolyozó nagybirtokosrendszer és az azt védő katonai diktatúrák megszünteté­séért, az elviselhetetlen ínség és az anal­fabetizmus felszámolásáért küzdő latin­amerikai népek, a salvadori rezsim áldo­zatai, a bátor chilei tüntetők, a hazájukat védő, szabadságukat és szociális vívmá­nyaikat féltő nicaraguai polgárok, vala­mint az éhező, a világ segítségére váró tömegek Afrika és a többi kontinens fejlő­dőnek nevezett, de egyre szegényebb országaiban. Feltárulnak előttünk a kapi­talizmus pénzügyi válságának valódi okai, a neokolonialista politika súlyos kö­vetkezményei, s mindez lehetővé teszi számunkra a világméretekben való gon­dolkozást, az összefüggések megértését, s helyünk, szerepünk helyes megítélését is a nemzetközi politikai és gazdasági erőviszonyok dinamikus mozgásában. Van azonban a hírközlő szerveknek egy másik tábora is, amely a legreakció- sabb imperialista körök szolgálatában áll, s a félrevezetés, az egyre átlátszóbb koholmányok és valótlan állítások szé­gyenletes eszközeivel próbál zavart kel­teni az emberek fejében. Bárhogy is igyekeznek azonban, a tények csak té­nyek maradnak, legyen szó akár a gr bi ICA • dai invázióról, akár a Libanonban zajló eseményekről, vagy az amerikai rakéták nyugat-európai telepítéséről, ami indo­koltan váltja ki a józan gondolkozású, a békéért és az emberiség fennmaradá­sáért küzdő tömegek, munkások és értel­miségiek felháborodását. Az összefüggések nyilvánvalók. A ka­landorpolitika hátterében világosan kiraj­zolódik a tőkés világgazdasági rendszer elmélyülő ellentmondásainak megoldha­tatlansága. Az igazságos, új világgazda­sági rend kialakulásának, s a szocialista eszmék terjedésének a folyamatát azon­ban „boszorkányüldözéssel“, rémképek festésével, bűnbakok keresésével és ke­resztes háborúk hirdetésével nem lehet sem lefékezni, sem visszájára fordítani. Az ilyen próbálkozások csak az atomhá­ború katasztrófája felé sodorhatják az emberiséget. Ennek a felismerése szük­ségszerű etikai válsághoz vezet a nyuga­ti világ reálisan gondolkodó politikusai körében, akik a józan észre és lelkiisme­retükre hallgatva egyre bátrabban emelik fel a szavukat az értelmetlen, lázas fegy­verkezés ellen, s a két társadalmi rend­szerhez tartozó országok békés egymás mellett élése, gazdasági és kulturális kapcsolataik kiszélesítése mellett. Ezért az imperialista kardcsörtetés hangzavarában egyre többen tudatosít­ják azt is, hogy az emberiség súlyos gondjait, az éhezés megszüntetését, a következő nemzedékek energiaellátá­sát és az egészséges környezet megőr­zését csak a különböző társadalmi rend­szerű országok kölcsönösen előnyös együttműködése alapján lehet megolda­ni. Ez ma már nemcsak óhaj, hanem számos gyakorlati példa is bizonyítja, hogy reális, járható út, az emberiség további fejlődésének egyetlen alternatí­vája. A nemzetközi feszültség állandó fokozódása ellenére egyre több jelenség és megnyilvánulás utal arra, hogy a józan ész végül is felülkerekedik, amit a mi részünkről, a szocialista közösség orszá­gai részéről elsősorban jó munkával, a népgazdasági tervek sikeres teljesíté­sével, a szocialista gazdasági integráció elmélyítésével, a nemzetközi munkameg­osztás sokoldalú fejlesztésével kell elő­segíteni, ami egyúttal méltó keretet jelent a Kölcsönös Gazdasági Segítség Taná­csa megalapítása 35. évfordulójának megünnepléséhez. Ezt tartjuk szem előtt akkor is, amikor a béke biztosítása, s az utóbbi évtizedek folyamán kialakult kato­nai erőegyensúly fenntartása érdekében megfelelő ellenintézkedésekkel reagá­lunk a NATO-országoknak az amerikai rakéták nyugat-európai telepítésére vo­natkozó sajnálatos döntéseire. MAKRAI MIKLÓS

Next

/
Oldalképek
Tartalom