Új Szó, 1984. november (37. évfolyam, 259-284. szám)

1984-11-01 / 259. szám, csütörtök

ÚJ szú 3 1984. XI. 1. Plenáris ülés Bécsben A szocialista országok javaslat-komplexuma a legmegfelelőbb alap a megállapodásra PETRÁN JÁNOS FELSZÓLALÁSA Algéria nemzeti ünnepe Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság ezekben a na­pokban emlékezik a függetlensé­gért vívott fegyveres harc kezde­tének a 30. évfordulójára. Az algériai hazafiak 1954. no­vember 1 -én indították meg a har­cot a francia gyarmati rezsim el­len, s ez a küzdelem 1962 márciu­sában győzelmesen fejeződött be. E hősi harc élén a Nemzeti Fel­szabadítási Front (FNO) állt, amely a függetlenség kikiáltása után az ország vezető ereje lett. Megkezdődött a modern ipar és mezőgazdaság alapjainak a meg­teremtése. Az olaj- és a földgázki­termelés állami ellenőrzés alá helyezésével megteremtették az ország iparosításának pénzügyi lehetőségeit. Új ipari ágazatok jöt­tek létre, mint például a vegyi, petrolkémiai és a kohászati ipar. Ezzel párhuzamosan változott a mezőgazdaság arculata is, az egykori francia telepesek birtokol­ta földterületeken szövetkezetek alakultak. E változásokkal párhu­zamosan országszerte széles kö­rű oktatói-nevelői akció megvaló­sításába kezdtek, hogy behozzák a 130 éven át tartó gyarmati el­nyomás okozta lemaradásokat. Az 1976-ban megtartott nép­szavazáson hagyták jóvá az Algé­ria legfőbb célkitűzéseit megszabó politikai és eszmei dokumentumot, a Nemzeti Chartát. Jóváhagyták az új alkotmányt is, amely rögzí­tette, hogy az Algériai Demokrati­kus és Népi Köztársaság a szocia­lista fejlődés útját választotta. Az ország új alaptörvénye azt is le­szögezte, hogy Algéria következe­tes imperialistaellenes politikát folytat, és síkraszáll a társadalmi haladás és a béke megőrzése mellett. Az algériai dolgozók eredmé­nyesen járulnak hozzá az ország népgazdaságának fejlesztéséhez. Az ország ipari termelésének 90 százalékát az állami ipari üzemek adják. A vidéken élők helyzetében is jelentős változásokra került sor, ahol a földterület nagy részét szö­vetkezetek művelik meg. A most befejeződő ötéves tervidőszakban az ú[ ipari kapacitások létesítése mellett a gazdasági életben ta­pasztalható egyensúlyhiány le­küzdésére fordítják a legnagyobb figyelmet. Az ötéves terv irányel­vei ugyanakkor azt is leszögezték, hogy az ország gazdasági életét nem lehet egyoldalúan a fő kiviteli cikknek számító olaj és földgáz exportjára építeni. (č) ENSZ-hírek Csehszlovák felszólalás a gazdasági és szociális bizottságban Beavatkozás Kambodzsa belügyeibe (ČSTK) - Az ENSZ-közgyűlés (ČSTK) - A közép-európai had­erő- és fegyverzetcsökkentési bé­csi tárgyalások tegnapi plenáris ülésén felszólat Petrán János, a magyar küldöttség vezetője. Fel­hívta a figyelmet arra: bár éppen 11 éve annak, hogy a 19 ország képviselői első ízben tárgyalóasz­talhoz ültek, hogy megállapodást dolgozzanak ki, amely az egyenlő biztonság elve alapján lehetővé tenné Közép-Európában a katonai szembenállás szintjének csökken­tését, a kitűzött célt még mindig nem érték el. Ennek az áldatlan helyzetnek a fő oka az, hogy a NATO-államok állandóan a tárgyalások céljának deformálására törekednek. Kül­dötteik nem hajlandók megvitatni még olyan lényeges kérdéseket sem, mint például a fegyverzet csökkentése. Ellenkezőleg, má­sodrendű témákra helyezik a hangsúlyt, amelyeket „kiegészí­tő intézkedéseknek“ neveznek. A szocialista országok ezzel szemben szigorúan betartják a tárgyalások mandátumát. Ezért a tárgyalások közvetlen résztvevői 1983-ban javaslat-komplexumot terjesztettek elő, amely ma sem Arismendi visszatér hazájába (ČSTK) - Rodney Arismendi, az Uruguayi Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára kilenc évi száműzetés után jövő szombaton visz- szatér hazájába. Az ország demokrati­kus és haladó erői a politikus forró fogadtatására készülnek. A pártok és szakszervezetek vezetői ezzel kapcso­latban hangsúlyozzák, az uruguayi kommunisták legfelsőbb vezetőjének hazatérése újabb ösztönzést ad a de­mokrácia helyreállításáért küzdő erők­nek. Rámutatnak, hogy Arismendi ha­zatérése jelentős lépés lesz a kommu­nista párt legalizálása felé. Újnáci gyűlés lesz Münchenben (ČSTK) - A legnagyobb nyugatné­met szakszervezeti központ, a DGB, valamint a Nyugatnémet Antifasiszták Szövetsége bajorországi tartományi szervezetei arra szólították fel Mün­chen városi tanácsának vezetőségét, hogy tiltsa meg az újnáci Német Nem­zeti Demokratikus Párt országos „kongresszusát“, amelyre a bajor fő­városban november 3-án és 4-én kerül sor. vesztett időszerűségéből, tovább­ra is a legmegfelelőbb alap megál­lapodás kidolgozására azoknak az elveknek megfelelően, amelyek­ben a Nyugat és Kelet 11 évvel ezelőtt megegyezett. Petrán János végül kijelentette, hogy a Magyar Népköztársaság népének és kormányának őszinte, mélységes érdeke a bécsi tárgya­lások sikeres befejezése. (ČSTK) - A nicaraguai külügy­minisztérium kedden Managuá­ban nyilatkozatot adott ki, amely­ben elutasít minden olyan módosí­tó indítványt, amelyet Honduras, Salvador és Costa Rica terjesztett elő a Contadora-országok által ki­dolgozott béketervvel kapcsolat­ban. A managuai kormány véle­ménye az, hogy a további javasla­tok gyakorlatilag meghiúsítják mindazokat a megállapodásokat, amelyek két évi nehéz tárgyalások eredményeként születtek. Ezzel tulajdonképpen veszélybe kerül az egész tárgyalási folyamat, ame­lyet a Contadora-csoport kezdett el, s komoly veszély fenyegeti a térség békéjét. A három közép-amerikai or­szág módosító javaslatai ponto­san megegyeznek azokkal a fenn­(ČSTK) - Hét halottja és több tucat sebesültje van a keddi chilei általános tiltakozó sztrájknak, amelyet Pinochet tábornok rend­őrsége igyekezett kegyetlen módszerekkel elnyomni. A hétfői 11. országos tiltakozó napot kőve­tő általános sztrájk teljesen meg­bénította az ország iparát, keres­kedelmét, közlekedését, a nagy­városok iskoláiban szünetelt a ta­nítás. Santiago munkásnegyedei­nek lakói a rendórrohamok elleni védekezésül barikádokat emel­tek. A kormány a fővárosban szi­Az FKP KB ülése (ČSTK) - Párizsban befejező­dött a Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának kétnapos ülése, melyen elfogadták a párt jövőre esedékes XXV. kongresz- szusa elé terjesztendő dokumen­tum-tervezetet. A dokumentumot holnap hozzák nyilvánosságra. A központi bizottság határozott arról is, hogy a pártkongresszust 1985. február 6-10 között tartják meg. Ezt megelőzően a párt alap­szervezeteiben széles körű kong­resszus előtti vitát bontakoztatnak ki, melynek lefolyását november 9-től kezdődően közli a párt lapja, a l’Humanité. tartásokkal, amelyekkel az ameri­kai kormány élt a Contadora-terv- vel kapcsolatban. Arra irányulnak, hogy meghiúsítsák Mexikó, Vene­zuela, Panama és Kolumbia béke­kezdeményezéseit. Nicaragua fel­szólítja a Contadora-csoport or­szágait, tegyenek meg mindent azért, hogy az eddigi tárgyalások eredményesen fejeződjenek be. Miguel d’Escoto nicaraguai külügyminiszter jegyzékben tilta­kozott amerikai kollegájánál, George Shultznál az ellen, hogy Nueva Segovia tartományban az ellenforradalmárok aknavetőkkel támadtak egy mezőgazdasági szövetkezetre. Managua az Egye­sült Államokat teszi felelőssé az akció során megölt hat gyermek haláláért. uoru éjszakai kijárási tilalmat ren­delt el. A demokráciához való mielőbbi visszatérés jelszavával megtartott sztrájknak kimondottan politikai jellege volt. A megmozdulást a Dolgozók Országos Parancs­noksága (CNT) kezdeményezte. Chilei politikai megfigyelők véle­ménye megegyezik abban, hogy a legutóbbi tiltakozó akciók nyo­mán Chilében a diktatúra elleni harc új, magasabb szintet ért el, mivel a lakosság gyakorlatilag va­lamennyi rétege bekapcsolódott a megmozdulásokba. gazdasági és szociális bizottságá­ban kedd este szólalt fel Evžen Zápotocký csehszlovák küldött. Rámutatott arra, hogy a legfejlet­tebb tőkés országokban tapasztal­ható válság és agresszív gazda­ságpolitikájuk következtében a fej­lődő országoknak súlyos követ­kezményekkel kell szembenézni­ük. Leszögezte, hogy az ENSZ illetékes szerveinek éppen ezért fokozott erőfeszítéseket kell tenni­ük a nemzetek feletti társaságok magatartási kódexén folyó mun­kálatok befejezésére. Ez a doku­mentum a fejlődő országokban te­vékenykedő tókés társaságok ha­tékony ellenőrzésének kiinduló­pontjává válhatna. Az ENSZ-közgyűlés kedd este a kambodzsai belügyekbe való beavatkozást jelentő határozatot hagyott jóvá, amelyben kiáll a kambodzsai törvényes kormányt megillető helyet bitorló, az ENSZ- közgyűlés munkájában részt vevő reakciós khrpér elemek provokatív követelései mellett. Az ASEAN-tömb hat tagállama által előterjesztett javaslat ellen szavaztak a szocialista országok küldöttségei, valamint a haladó orientációjú fejlődő országok dele­gációi is. Arthur Scargill leleplező nyilatkozata (ČSTK) - Arthur Scargill, a brit bányászszakszervezet elnöke te­levíziós nyilatkozatában leleplezte az Országos Szénhivatal „titkos“ tervét, amely azzal számol, hogy az ország észak-keleti részében levő durhami és northumberlandi bányákat bezárják. Elképzelések szerint a következő 10-12 évben az említett területen működő 15 bánya közül 9-et bezárnak, s ez 12 ezer munkahely felszámolásá­val járna. Scargill ezzel cáfolta a szénhi­vatalnak azt az állítását, hogy mind­eddig nem dolgozott ki konkrét tervet a bányák bezárására vonat­kozóan. A szakszervezeti vezető becslése szerint a jelenleg termelő 180 bányából 70-et bezárnak, vagyis mintegy 70 ezer bányász vesztené el állását. A kormánynak is pénzügyi ne­hézségeket okoz a március óta tartó bányászsztrájk. Nigel Law­son pénzügyminiszter a parla­mentben bejelentette, hogy a bá­nyászsztrájk elleni küzdelem egy­re nagyobb összegeket emészt fel, ezért a Thatcher-kormány az eredetileg tervezettnél 1,5 milliárd font sterlinggel nagyobb összegű hitel felvételére kényszerül e költ­ségek fedezése céljából. Lawson kijelentette, hogy a bányászsztrájk elfojtására fordított összegeket a kormány „hasznos befektetés­nek“ tekinti. HELYREIGAZÍTÁS Lapunk tegnapi számának 3. olda­lán a Veszélyes politikai provokáció című cikkben elírás történt. Az utolsó bekezdés második mondata helyesen így hangzik: A hagyományos lengyel toleranciát fenyegetik azok a vallással össze nem egyeztethető kijelentések, amelyek kollektív felelősséget hangoz­tatnak konkrét személyek konkrét ban­dita tette miatt. h/lár csak fénykép- és filmfelvételeken IVI tűnhet fel jellegzetes viseletbe öltö­zött alakja. Szomorú tekintete, amely tükröz­te országa és a világ megannyi gondját- baját, kialudt. Gyilkos golyók ölték meg, miközben dolgozni ment. Lehet, hogy épp az ellentmondásoktól, konfliktusoktól egyáltalán nem mentes India napi problémáinak egyikét akarta megoldani... Különös véletlen folytán a neve is orszá­gára emlékeztet, élete pedig annál inkább összefonódott az Indiai Köztársasággal. In­dira Gandhi, a független India első miniszter- elnökének, Dzsavaharlal Nehrunak a lánya már fiatal korában bekapcsolódott a brit gyarmatosítók elleni diákmozgalmakba. Apja oldalán részt vett a fiatal köztársaság ügyei­nek irányításában. Több miniszteri tárcát vezetett, majd 1966-ban ó lett India miniszter- elnöke. Hároméves megszakítással több mint másfél évtizeden keresztül vezette Indiát, ezt a hatalmas, s bizonyára nem könnyen kor­mányozható országot, ahol mintegy 3 millió 300 ezer négyzetkilométernyi területen, 22 szövetségi államban 730 millió, 16 különbö­ző nyelven beszélő és hat vallási csoporthoz tartozó ember él. Ez az etnikai, nyelvi, vallási sokszínűség tragikus szerepet játszik napja­ink Indiájában, s ez látszik Indira tragédiája közvetlen okának. Az utóbbi években felfokozott szeparatista hangulatkeltés persze csak azoknak az ér­deke, akik nem egy erős és egységes Indiát szeretnének látni. Az asszámi, az Andra Pradesh-i, a kasmíri, a pandzsábi véres zavargások sok száz ártatlan ember halálát okozták, s próbára tették a kormány és Indira Gandhi türelmét. A miniszterelnök-asszony az indiai belpolitikáról nyilatkozva kijelentet­te: kompromisszumokra, a megbékélésre elengedhetetlenül szükség van, de csak ak­kor, ha nem vonják kétségbe az alapelveket. S ez a szentnek vallott alapelv az Indiai Köztársaság egységének megőrzése. Eb­ben Indira nem ismert kompromisszumot. Hú maradt Mahatma Gandhi és Dzsavaharlal Nehru szellemi örökségéhez, s a világ egyik legnépesebb országát nem akarta széthulla­ni látni. Ezért lépett fel oly határozottan a pandzsábi szikh terroristák ellen, amikor elrendelte, hogy a katonaság szállja meg az amritsári Aranytemplomot, a szeparatisták főhadiszállását. A jelek szerint épp ezt nem tudták megbocsátani neki, s ezért végeztek vele. Életét - akárcsak Mahatma Gandhiét Indira- nyilvánvalóan nem magányos fanatikus oltotta ki. Szikh szélsőségesek az utóbbi időben többször is megfenyegették. Míg élt, ó maga mondta számos alkalommal, hogy pandzsábi (az asszámi, az Andra Pradesh-i, a kasmíri...) szeparatista mozgalmak mö­gött befolyásos idegen hatalmakat kell ke­resni. Olyan hatalmakat, amelyek stratégiai érdekei összeütköznek a Dél-Ázsia békéjé­re, stabilitására, az Indiai-óceán békeöve­zetté nyilvánítására, az el nem kötelezettség következetes megvalósítására törekvő indiai politikával. Az amerikai imperialista körök fegyverezik fel Pakisztánt is, amely három ízben indított már háborút India ellen, ók szítják az ellentéteket Kína és India, Sri Lanka és India között. Nekik nem tetszik az sem, hogy Indira Gandhi a kölcsönös elő­nyösség alapján jó kapcsolatokat épített ki a Szovjetunióval és a többi szocialista or­szággal, köztük hazánkkal, s hogy az el nem kötelezettek jelenlegi elnökeként aktív anti- imperialista pozíciókra igyekezett helyezni a mozgalmat. (Egyik legutóbbi nyilatkozaté ban beszélt arról, hogy nem csak mint India kormányfője, hanem mint az el nem kötele­zettek mozgalmának elnöke is érzi azt a gaz­dasági, politikai és katonai nyomást, amely az imperialista országok részéről nehezedik a független, önálló fejlődés útjára lépett or­szágokra.) Valóban nem lehetett könnyű ilyen hely­zetben irányítani egy kontinensnyi országot. Szívósságra és taktikai érzékre Indirának egyaránt szüksége volt, s emellett még vas- akarat is jellemezte. India az ellentmondások hazája, amit mi sem bizonyít jobban, hogy míg az ország lakosságának 44 százaléka a létminimum alatt él, addig az első indiai űrhajós már megjárta a világűrt. Ami e két véglet között van - az iparosítás, az ipar korszerűsítésé­nek rendkívül nehéz folyamata, a mezőgaz­daság olyan mértékű fejlesztése, hogy ne csak minimálisan tudja ellátni az országot élelmiszerekkel, továbbá milliós tömegek életszínvonalának növelése -, nos, e tekin­tetben is nagyok Indira érdemei. Bátran készült a jövő januári országos parlamenti választásokra, mert tudta, hogy az eluralkodó nyugtalanság, a feszültségek ellenére az indiaiak többsége bízik benne, tudja, hogy csakis az egész ország érdekeit tartja szem előtt. Ó volt különben is az egyetlen olyan tekintély, aki össze tudta fogni az országot. Vezetése alatt India külö­nösen nagy eredményeket ért el a gazdaság fejlesztésében, függetlenségének biztosítá­sában és nemzetközi tekintélye megszilárdí­tásában. Indira értelmetlen halála elsősorban In­I dia számára nagy veszteség, de a sú­lyos válsággócokkal, problémákkal küzdő vi­lág számára is érezhetően hiányozni fog a kölcsönös megértésre törekvő személyisé­ge. (papucsek) A NICARAGUAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NYILATKOZATA Veszélyben a Contadora-csoport békekezdeményezései Chile A rendőri brutalitás áldozatai

Next

/
Oldalképek
Tartalom