Új Szó, 1984. november (37. évfolyam, 259-284. szám)

1984-11-01 / 259. szám, csütörtök

Közlemény Harilaosz Florakisz csehszlovákiai látogatásáról Jelentős lépés a pártközi kapcsolatok további elmélyítése felé (ČSTK) - A CSKP Központi Bizottságának meghívására októ­ber 29-e és 31 -e között látogatást tett hazánkban a Görög Kommu­nista Párt küldöttsége Harilaosz Florakisznak, a Görög KP KB főtitkárának vezetésével. A láto­gatásról közös közleményt adtak ki, amely egyebek között megálla­pítja: A megbeszéléseken a két párt küldöttsége tájékoztatta egymást országának politikai és gazdasági helyzetéről, valamint a CSKP XVI. és a Görög KP XI. kongresszusán elfogadott határozatok teljesítése során szerzett tapasztalatokról. Ezenkívül eszmecserét folytatot- tak a jelenlegi nemzetközi helyzet­ről, valamint a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom né­hány kérdéséről. A Görög KP küldöttsége tájé­koztatott arról a harcról, amelyet a görög kommunisták és a görög nép a dolgozók jogainak védelmé­ért és realizálásáért vívnak. A görög elvtársak kifejezték: a Görög KP nem fogja sajnálni erejét, hogy visszaverje az imperializmus és a reakció minden támadását. A reakciós körök tervei ellen az ország hazafias és balol­dali erőinek széles egységével kell fellépni. A CSKP küldöttsége teljes in­ternacionalista szolidaritásáról és támogatásáról biztosította a Gö­rög KP-t áldozatos harcában, amelyet a görög dolgozók jogai­nak védelmében, a társadalmi ha­ladásért, a szocializmusért vív. Nagyra értékelte a Görög KP elv­hű politikáját, amely a marxizmus -leninizmus és a proletár interna­cionalizmus elvein alapul. A Görög KP pozitívan értékelte azokat a si­kereket, amelyeket Csehszlovákia népe a szocializmus építésében ért el. A mai csehszlovák valóság és azok az ismeretek, amelyeket a küldöttség tagjai csehszlovákiai látogatásuk során szereztek, tovább mélyítik a görög kommu­nistáknak azt a szilárd meggyőző­dését, hogy csak a szocializmus képes biztosítani az ember sza­bad és harmonikus fejlődését s gondoskodni az összes dolgo­zók állandóan emelkedő anyagi és kulturális színvonaláról. A küldöttségek behatóan foglal­koztak a jelenlegi nemzetközi helyzettel. Határozottan elítélték az észak-amerikai imperializmus hegemonista és háborús politiká­ját, amelyet az Észak-atlanti Szö­vetség legreakciósabb körei támo­gatnak. Kifejezték azt a meggyő­ződésüket, hogy mindent meg kell tenni az európai népek biztonsá­gát veszélyeztető fenyegetés el­hárításáért és a lázas fegyverke­zés megállításáért, folytatni kell az enyhülés folyamatát, és helyre kell állítani az államok és a népek közötti bizalmat. A két párt képviselői támogatá­sukról biztosították az atomfegy­vermentes övezetek létrehozását szorgalmazókat, konkrétan az Andreasz Papandreu vezette gö­rög kormány arra irányuló konkrét kezdeményezését, hogy ilyen övezetet hozzon létre a Balkán­félszigeten. A felek kiemelték a fa­sizmus fölött aratott győzelem közelgő 40. évfordulójának jelen­tőségét, és ezzel kapcsolatban elítélték az újfasizmus és a revan­sizmus megnyilvánulásait. A Görög KP és a CSKP síkra szállt a ciprusi kérdés gyors, bé­kés rendezéséért a szigetország függetlenségének, szuverenitásá­nak, területi' egységének és el nem kötelezettségének feltétel nélküli tiszteletben tartása alapján. Elítélték az ún. Észak-ciprusi Tö­rök Köztársaság egyoldalú függet­lenné nyilvánítását, amelyet jogel­lenes lépésnek tekintenek. A két küldöttség megbeszélései baráti, nyílt és elvtársi légkörben zajlottak le. A Görög KP küldöttsé­gének csehszlovákiai látogatása jelentős ösztönzést adott a két párt hagyományos barátsága, szolidaritása és együttműködése fejlődésének a marxizmus-leni­nizmus és a proletár internaciona­lizmus elvei alapján. Merénylet áldozata lett Indira Gandhi (Folytatás az 1. oldalról) miniszterelnök fiát választják meg az új kormányfővé. Radzsiv Gandhi ezután letette az esküt Zail Szingh elnök kezébe, aki az indiai miniszterelnök ellen elkövetett merénylet után azonnal befejezte a két jemeni államban tett látogatását és visszatért Del­hibe. Indiában tegnap 12 napos álla­mi gyászt rendeltek el. Ma vala­mennyi állami hivatalban szünetel a munka. Az országos orvostudományi intézet környékén, ahová Indira Gandhit a merénylet után szállítot­ták, az indiai főváros többezer la­kosa gyűlt össze. Az indiai kor­mány címére részvéttáviratok szá­zai érkeznek, amelyek elítélik a barbár támadást az indiai és a nemzetközi politikai élet e jeles képviselője ellen. Az indiai közvélemény ugyan­csak mély felháborodással fogad­ta Indira Gandhi halálhírét. Bal Ram Dzsakhar, az indiai parla­ment elnöke úgy nyilatkozott, hogy bizonyos erők az erőszak és az egyéni terror eszközeivel akarják felforgatni India demokratikus rendjét. Az indiai nép azonban kész felvenni a harcot a népelle­nes és a felforgató elemekkel, mondotta a politikus. Konsztantyin Csernyenko Radzsiv Gandhinak, az Indiai Nemzeti Kongresszus (I) főtitkárá­nak küldött részvéttáviratában többek között rámutat: A szovjet emberek fájdalmas megrendüléssel fogadták a nagy indiai nép dicső leányának, a ki­magasló állami és közéleti ténye­zőnek, a lelkes békeharcosnak, a Szovjetunió nagy barátjának, az indiai kormány elnökének, Indira Gandhinak bűnös merénylet okoz­ta korai haláláról szóló hírt. Indira Gandhi nagy jelentőséget tulajdonított a Szovjetunió és India közötti barátság megszilárdításá­nak, a kölcsönös sokoldalú együtt­működés fejlesztésének. E fájdal­mas napokban a szovjet vezetés újból megerősíti a Szovjetunió vál­tozatlan törekvését az Indiai Köz­társasághoz fűződő baráti kap­csolatok megszilárdítására. A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának Elnöksége és a Minisz­tertanács Gjani Zail Szingh indiai elnöknek küldött táviratában fejez­te ki részvétét Indira Gandhi halá­lával kapcsolatban. Gustáv Husák elvtárs részvéttávirata az Indiai Köztársaság elnökének (Folytatás az 1. oldalról) Köztársaság népe és kormánya gunk szabadsága legnagyobb nevében, valamint a saját ne- veszélyeztetettségének idején vemben is mély részvétemet fe- született meg. Jelentős érdeme- jezem ki Önnek, Elnök Úr, vala- ket szerzett a csehszlovák-in- mint a kormánynak és az egész diai barátság és együttműködés indiai népnek az Indiai Köztár- sokoldalu fejlesztésében. saság e kiváló személyiségének A Csehszlovák Szocialista elvesztésével kapcsolatban. Üdvözlő távirat (ČSTK) - Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök tegnap Radzsiv Gandhinak, az Indiai Köztársaság újonnan kinevezett miniszterelnökének táviratot kül­dött, amely megállapítja: Hivatalba lépése alkalmából a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság kormánya nevében és saját nevemben őszinte jókívánságai­mat küldöm önnek. Az egész Indiai Köztársaság számára fájdalmas pillanatban, amelyet az olyan kiváló személyi­ség elvesztése okozott, mint Indi­ra Gandhi asszony volt, az állam­férfiúi felelősség önre hárul hazá­jának sorsáért és további békés fejlődéséért, amely ország a gyü­mölcsöző nemzetközi együttmű­ködés odaadó támogatójaként fontos helyet foglal el az el nem kötelezett országok jelentős moz­galmában. Sok sikert kívánok önnek az indiai nép jólétéért végzendő igé­nyes munkájához, és szilárdan hi­szek abban, hogy továbbra is virá­gozni fog népeink hagyományos barátsága és együttműködése. A csehszlovák parlamenti küldöttség befejezte luxemburgi látogatását (ČSTK) - János luxemburgi nagyherceg tegnap luxemburgi palotájában fogadta Alois Indrát, a CSKP KB Elnökségének tagját, a Szövetségi Gyűlés elnökét. Mindketten pozitívan értékelték' Luxemburg és Csehszlovákia kapcsolatainak eddigi fejlődését, és állást foglaltak e kapcsolatok további sokoldalú fejlesztéséért azzal a céllal, hogy hozzájárulja­nak a nemzetközi együttműködés javításához, a biztonság és a vi­lágbéke megszilárdításához. A ta­lálkozó baráti légkörben folyt le. Alois Indra a csehszlovák parla­menti küldöttség további két tagjá­val együtt tegnap találkozott Jacques Senter luxemburgi mi­miniszterelnökkel is. A Szövetségi Gyűlés elnöke továbbá tárgyalá­sokat folytatott Jacques Poos kü­lügyminiszterrel és Johny Lahur gazdasági államtitkárral. A látogatás végén a csehszlo­vák küldöttség luxemburgi újság­írókkal találkozott. Alois Indra eb­ből az alkalomból hangsúlyozta az erő alkalmazásáról való kölcsönös lemondásra a Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületenek ülésén tett javaslatok állandó időszerűségét és jelentő­ségét. A csehszlovák parlamenti kül­döttség Alois Indra vezetésével a délutáni órákban Luxemburgból hazautazott. A Findel repülőtéren a küldöttségtől León Bollendorff, a luxemburgi képviselőház elnöke és a parlament más képviselői vettek búcsút. Szombaton temetik Indira Gandhit (ČSTK) - Az indiai kormány új miniszterelnökének Radzsiv Gandhinak elnökletével tegnap megtartott ülésén úgy döntött, hogy Indira Gandhi asszony te­metése november 3-án, szomba­ton, helyi idő szerint 16.00 órakor lesz. Az indiai hagyomány szerint Gandhi asszony földi maradvá­nyait a Jamu na folyó partján San- tivan közelében azon a helyen elégetik, ahol apjának Dzsavahar- lal Nehrunak, a független India első miniszterelnökének holttestét is elégették. Gjani Zail Szingh indiai elnök tegnap tévé- és rádióbeszédében államellenes gaztettként elítélte Indira Gándhi meggyilkolását. Fel­szólította az indiai népet: mutassa meg az egész világnak, hogy „In­dia stabilitását nem rendítheti meg a társadalom ellenségei kis cso­portjának bűncselekménye“. Valamennyien országunk egyik kiváló vezetőjét veszítettük el, a világ pedig a béke kitartó harco­sát. Ne hagyjuk, hogy a bánat csökkentse felelősségérzetünket az országgal és a néppel szem­ben - mondotta. (Folytatás az 1. oldalról) hogy Kuba az országépítésben elért kiváló sikereit marxis- ta-leninista politikájának köszön­heti. A záróülést Fidel Castro, a Ku­bai Köztársaság Állam- és Minisz­tertanácsának elnöke, a kubai kül­döttség vezetője nyitotta meg. A résztvevők ezután záróközle­ményt hagytak jóvá. Ezt követően a KGST-tagországok és Jugo­szlávia küldöttségeinek vezetői aláírták a 39. ülésszak záródoku­mentumát. Záróbeszédet Fidel Castro mondott. Valamennnyi küldöttség nevében köszönetét mondott a baráti és alkotó légkörben lezaj­lott tanácskozás szervezőinek. Ki­emelte a megvitatott kérdések je­lentőségét, amelyek bizonyítják, hogy a szocialista közösség, az intenzifikálás és a gyorsabb mű­szaki fejlődés útjára lép. Kijelen­tette: az ülésszaknak nagy ösz­tönzést adott a KGST-tagorszá­gok legmagasabb szintű gazdasá­gi tanácskozása, amelynek hatá­rozatait a KGST 39. ülésszakának dokumentumai konkretizálják, és amelyek visszatükröződnek a KGST-tagállamok gazdasági fejlődésében. Ezután Fidel Castro köszönetét mondott valamennyi küldöttség­nek az ülésszakon való aktív rész­vételért, és az arra tett erófeszíté­Újraválasztották Nakaszonét (ČSTK) - Nakaszone Jaszuhiro japán miniszterelnököt tegnap to­vábbi két évre megválasztották a kormányzó Liberális Demokrata Párt elnökévé, ami egyben azt is jelenti, hogy megmarad kormány­fői tisztségében. 1972 óta ő az első japán miniszterelnök, aki két megbízatási időszakban látja el ezt a tisztséget. Megfigyelők újra­választásától azt várják, hogy Ja­pán folytatja eddigi politikáját, szo­ros katonai együttműködését az USA-val. A kabinet valamennyi minisztere tegnap formálisan le­mondott, hogy lehetővé tegye Na­kaszone számára az új kormány megalakítását. VLAGYIMIR LOMEJKO, a szovjet külügyminisztérium saj­tóosztálya vezetőjének első he­lyettese tegnapi nemzetközi sajtó- konferenciáján az állami terroriz­mus politikájánk megengedhetet- lenségével foglalkozott. A SZOVJETUNIÓ LEGFEL­SŐBB TANÁCSÁNAK ELNÖK­SÉGE Alekszandr Koldunovot, a légierő marsallját a légierő fő- marsalljává nevezte ki, Fedőt Kriv- dov tábornokot pedig hadseregtá­bornokká. MOSZKVÁBÓL tegnap haza­utazott Sankarrao Bhavrao Csáván indiai honvédelmi miniszter. Hiva­talos baráti látogatását az indiai kormányfő elleni merénylet miatt szakította meg. PAAVO VÄYRYNEN tegnap befejezte háromnapos hivatalos lengyelországi látogatását. GENFBEN tegnap befejeződött az OPEC rendkívüli ülésszaka. seikért, hogy a KGST 39. üléssza­ka sikeres legyen Kubában. A jelenlevő küldöttségek nevé­ben Zbigniew Messner, a Len­gyel Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnökhelyettese, a len­gyel küldöttség vezetője szólalt fel. Köszönetét mondott a kubai vezetőknek a vendéglátásért és azért, hogy az ülésszakon elvtársi légkört teremtettek. Egyúttal nagy­ra értékelte azt a sokoldalú hala­dást, amelyet Kuba a szocialista társadalom építésében az imperializmus blokádja és mester­kedései ellenére elért. A LEMP KB, valamint a lengyel kormány és nép nevében kijelen­tette: Lengyelország mindent megtesz azért, hogy a következő, sorrendben 40. ülésszak, amelyet Varsóban tartanak, méltó folytatá­sa legyen a korábbi üléssza­koknak. Ülésezett a KGST végrehajtó bizottsága Havannában szerdán ülést tar­tott a KGST végrehajtó bizottsága. Áttekintette a 39. ülésszak határo­zataiból eredő határozatokat. A ta­nácskozáson csehszlovák részről Rudolf Rohlíček, szövetségi mi­niszterelnök-helyettes, hazánk ál­landó KGST-képviselője volt jelen. Ezután a KGST tervezési és együttműködési bizottsága tartott ülést. Havannában kedden munkata­lálkozót tartottak a szocialista or­szágok kommunista és munkás­pártjainak gazdasági kérdésekkel foglalkozó központi bizottsági tit­kárai, akik részt vettek a Kölcsö­nös Gazdasági Segítség Taná­csának 39. ülésszakán. A találko­zón a tagországok állandó KGST- képviselői is jelen voltak. A barátság és a teljes kölcsö­nös megértés légkörében lezajlott ülésen megvitatták a testvérpártok azon munkájának néhány kérdé­sét, amelyet a KGST-tagországok legmagasabb szintű gazdasági ta­nácskozásán elfogadott határoza­tok végrehajtása terén végeznek. Gromiko fogadta az USA nagykövetét (ČSTK) - Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács első alel­nöke, külügyminiszter tegnap sa­ját kérésére fogadta Arthur Hart- mant, az Egyesült Államok szov­jetunióbeli nagykövetét. A megbeszélés folyamán meg­tárgyalták a szovjet-amerikai kap­csolatok egyes kérdéseit és átte­kintették az időszerű nemzetközi problémákat is. Lengyelország A belügyminisztérium közleménye A lengyel belügyminisztérium a televízió útján közölte, hogy ked­den délután a rendőrség a Wlocla- wi-tengerszoros vizében megta­lálta az október 19-én elrabolt Jerzy Popieluszko pap holttes­tét. (P) A LEMP KB 17. ülésének határozata (ČSTK) - A központi lengyel napilapok tegnap közölték a LEMP KB 17. ülése határozatá­nak szövegét. A központi bizott­ság ülését október 26-án és 27-én Varsóban tartották meg, és azon az állam erősítéséről, a szocialista demokrácia fejlesztéséről és Len­gyelországban a törvényesség, a rend és a társadalmi fegyelem megszilárdításáról tárgyaltak. Ezen a téren a dokumentum a fő feladatok közé sorolja a len­gyel állam osztályjellegének erősí­tését, a néphatalom megszilárdí­tását, a dolgozóknak a közügyek­re gyakorolt befolyása növelését és az állampolgári aktivitás és fe­gyelem fejlesztését. Súlyt helyez a társadalmi és gazdaságpolitika, valamint a gazdasági reform kö­vetkezetes megvalósítására is az­zal a céllal, hogy leküzdjék a jelen­legi nehézségeket, és biztosítsák az ország további fejlődését, az állami szervek tevékenysége szín­vonalának és hatékonyságának növelését, az ország védelmi ké­pességének erősítését, valamint a könyörtelen és következetes harcot a népi államot és Lengyel- ország nemzetközi helyzetét ve­szélyeztető antiszocialista erők el­len. A határozat nagy jelentőséget tulajdonít a Szovjetunióhoz fűződő szövetség további szilárdításának és Lengyelország helyzetének a szocialista államok közössé­gében. A LEMP KB határozata felszólít minden lengyel dolgozót és állam­polgárt, fokozzák harcukat a tör­vényesség, a közrend és a társa­dalmi fegyelem megszilárdítá­sáért. ÚJ SZÚ 2 1984. XI. 1. Véget ért a KGST 39. ülésszaka

Next

/
Oldalképek
Tartalom