Új Szó, 1984. november (37. évfolyam, 259-284. szám)

1984-11-01 / 259. szám, csütörtök

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA CSÜTÖRTÖK 1984. november 1. XXXVII. évfolyam 259. szám ★ Ára 50 fillér Nem bízhatjuk a véletlenre A mezőgazdasági-élelmiszeripari komplexum dolgozói az idei bruttó mezőgazdasági termelés tervét előreláthatóan 4-5 száza­lékkal túlteljesítik. Ez arra enged következtetni, hogy a mezőgaz­dasági vállalatok a 7. ötéves tervidőszak korábbi éveihez viszo­nyítva jobban, átgondoltabban, szakszerűbben dolgoztak. A gyakorlatban egyre nagyobb mértékben érvényesítették a tudomány és technika legújabb vívmányait. Elterjedtek a kor­szerű bel- és külföldi termelési rendszerek, amelyek elősegítet­ték a termelés növekedését olyan szakaszokon is, amelyeken hosszú ideig egyhelyben topogás volt észlelhető. Azt mondhat­juk tehát, hogy a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság megala­pozása 35. évfordulójának az évében a tudomány gyakorlati alkalmazása megmutatkozik a kiváló eredményekben. Rekord- termést értünk el gabonából és lényegesen nagyobb volt az olajnövények hektárhozama, mint más években. Az ágazat dolgozói már a múlt évtől kezdődően túlteljesítik a tej, a tojás és a hús eladási tervét. Az eredmények azt bizonyítják, hogy az alapvető élelmiszerekből önellátókká váltunk. Csehszlovákia Kommunista Pártja mezőgazdasági politikáját tehát sikeresen valósítják meg a mezőgazdasági vállalatok. A beruházásra szánt összegeket úgy használják fel, hogy azok lényegesen hozzájáruljanak a termelési feltételek megjavításá­hoz; fokozzák a termelés intenzitását. Fordulat állt be például a tömegtakarmányok termesztésében, javult a minőségük és ezért a vállalatok nagyobb arányban pótolhatják velük az abrak­takarmány egy részét. Általában jobb és több a takarmány, mint néhány évvel ezelőtt, és ez is hozzájárul az állattenyésztési termékek termelési és eladási tervének teljesítéséhez. A CSKP KB 11. ülésén és az SZLKP KB ülésén elfogadott távlati tervek szerint a jövőben gyorsabb lesz a tudományos­műszaki fejlődés. A vállalatok elérik, hogy a tudomány a szó szoros értelmében termelő erővé váljon. A mezőgazdasági termelés növelésével párhuzamosan az élelmiszertermelés minősége is növekedik. Arról van szó, hogy azok mindenféle szempontból megfeleljenek a fogyasztók igényeinek. Ennek érdekében jelentős összegeket fordítanak az élelmiszeripari üzemek berendezéseinek korszerűsítésére és újabb élelmiszer- ipari üzemek építésére. A nagyobb termelési-gazdasági egysé­gekben és vállalatoknál kisebb zöldség- és gvümölcsfeldolgozó, valamint konzerváló üzemeket létesítenek. Általában kedvezőb­bek lesznek a feltételek a termés tárolására és feldolgozására. A felsőbb szervek az efsz-ek X. kongresszusa előtti vitában elhangzott javaslatokat figyelembe véve nagyon reálisan ítélik meg az élelmiszertermelés feltételeinek összefüggéseit. A szö­vetségi mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter sajtótájé­koztatója szerint a mezőgazdaságban nem csökkentik tovább a munkaerőt. Ellenkezőleg, azoknál a mezőgazdasági vállalatok­nál, amelyekben speciális növényeket termesztenek, újabb munkaerőket vesznek fel. Ugyanis nagyüzemi módon egyes zöldség- és gyümölcsfélék termesztése még mindig nehézsé­gekbe ütközik, mivel a hozzávaló gépek még nincsenek kifej­lesztve. Ezért a szocialista nagyüzemi mezőgazdasági vállala­tokban több munkaerő bedobásával iparkodnak pótolni a hiányzó gépeket. Új vonása a távlati terveknek, hogy a jó termésből bizonyos tartalékokat hozunk létre, esetleg szűkebb esztendőkre. Nem lehet máról holnapra élni. A termelés alakulását nem bízhatjuk a véletlenre. Csakis megfelelő tartalékokkal és természetesen egyidejűleg a hektárhozamok állandó növelésére való törekvés­sel biztosíthatunk elegendő és folyamatos nyersanyagellátást az élelmiszeripar számára. Az ilyen szemlélet egyre nagyobb teret hódít a mezőgazdasági vállalatok vezetőinek körében. BALLA JÓZSEF Nagyra értékeljük Algéria antiimperialista politikáját (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Sadli Bendzsedidnek, az algériai Nemzeti Felszabadítási Front főtitkárának, az Algériai Demokrati­kus és Népi Köztársaság elnökének az ország nemzeti ünnepe, a nemzeti felszabadító forradalom kezdetének 30. évfordulója alkal­mából. A távirat kiemeli, hogy Cseh­szlovákia népe, amely teljes mér­tékben támogatta az algériai nép igazságos és áldozatokkal teli har­cát a gyarmati elnyomás ellen, a nemzeti szabadságért és füg­getlenségért, ma mély rokon- szenwel kíséri az ország sokolda­lú politikai, gazdasági és társadal­mi fejlesztésére tett erőfeszítése­ket, és őszintén örül azoknak az eredményeknek, amelyeket Algé­ria a független fejlődés időszaká­ban forradalmi céljainak megvaló­sítása terén ért el. Nagyra értékeli az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság antiimperialista politi­káját és hozzájárulását az impe­rializmus, a gyarmatosítás és a faj­üldözés ellen, a tartós világbéké­ért, az arab és az afrikai népek szabadságáért, valamint független fejlődéséért vívott közös harchoz. Végezetül táviratában kifejezi azt a szilárd meggyőződését, hogy a két párt és ország hagyo­mányos barátsága és együttmű­ködése sikeresen fejlődik tovább a Sadli Bendzsedid által az idén Csehszlovákiában tett látogatás során folytatott megbeszélések eredményei szellemében. Véget ért a KGST 39. ülésszaka Fontos dokumentumokat fogadtak el • Fidel Castro mondott zárszót (ČSTK) - Havannában tegnap záródokumentum aláírásával a Kubai Köztársaság fővárosában befejeződött a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsának 39. ülésszaka. A záróülés elején a résztvevők egyperces csenddel adóztak Indira Gandhi asszony, a meggyilkolt indiai miniszterelnök emlékének. Fidel Castro, a Kubai Kommu­nista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Kubai Köztársaság Állam- és Minisztertanácsának el­nöke Havannában baráti találko­zót rendezett a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsa tagállamai küldöttségeinek vezetői ós a KGST 39. ülésszakára meghí­vott vendégek tiszteletére. A találkozón Fidel Castro rész­letesen ismertette azokat a gazda­sági és szociális sikereket,^ame­lyeket a szocialista Kuba az elmúlt években ért el. Felszólalásában Nyikoláj Tyi­honov, a Szovjetunió Miniszterta­nácsának elnöke nagyra értékelte azt a jelentős tényt, hogy a Köl­csönös Gazdasági Segítség Ta­nácsának 39. ülésszakát Kubában rendezték meg és kijelentette, (Folytatás a 2. oldalon) A felvétel a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának a havannai kongresszusi palotában lezajlott 39. ülésszakán készült (Képtávírón érkezett - ČSTK) Merénylet áldozata lett Indira Gandhi Ülést tartott a Szlovák NF KB Elnöksége (ČSTK) - Ülést tartott tegnap Bratislavában a Szlovák Nemzeti Front Központi Bizottságának El­nöksége Jozef Lenártnak, a CSKP KB Elnöksége tagjának, az SZLKP KB első titkárának, a Szlovák Nemzeti Front KB elnö­kének a vezetésével. Bevezetőben az elnökség teljes támogatásáról biztosította a CSKP KB 11. és az SZLKP KB legutóbbi ülésén a mezőgazdaság és a köz­élelmezést biztosító más ágazatok jelenlegi feladatairól és hosszú tá­vú fejlesztéséről elfogadott hatá­rozatokat. Nagyra értékelte az ifjúság kom­munista nevelésének pozitív ered­ményeit. Utána áttekintette az Ipa­ri Szövetkezetek Szlovákiai Szö­vetségének munkaeredményeit, ós értékelte a szlovákiai lakásszö­vetkezetek tevékenységét. Jozef Lenárt elvtárs a galántai járásban (ČSTK) - Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára tegnap Ignác Janáknak, az SZLKP KB Elnöksége tagjának, a nyugat­szlovákiai kerületi pártbizottság vezető titkárának társaságában munkalátogatást tett a galántai (Galanta) járásban. Tájékozódott a vágkirályfai (Kráľová nad Vá- hom) vízerőmű építésének mene­téről, valamint a vágsellyei (šaľa) Barátság Efsz-ben az őszi betaka­rítási munkákról. Indiában 12 napos állami gyászt rendeltek el • Radzsiv Gandhi az új kormányfő (ČSTK) - Szerdán a kora reg­geli órákban merényletet követtek el Indira Gandhi indiai miniszter- elnök ellen, aki a kórházban bele­halt sérüléseibe. A PTI indiai hír- ügynökség jelentése szerint delhi rezidenciája előtt támadtak Indira Gandhira, aki éppen közeli hivata­lába tartott. A miniszterelnök-asz- szonyt a legfrissebb jelentések sze­rint 10-16 lövés érte. Az első je­lentések arról számoltak be, hogy a három merénylő közül a bizton­sági emberek egyet agyonlőttek, kettőt pedig a helyszínen elfogtak. A merénylet körülményei teljes mértékben még most sem tisztá­zódtak, annyi azonban bizonyos, hogy Indira Gandhit a szikh vallási kisebbség terroristái gyilkolták meg. Röviddel a merénylet után ugyanis a szikh szekta szélsősé­ges szárnyának tagjai telefon út­ján vállalták magukra Indira Gand­hi meggyilkolását. Indira Gandhit szolgálati autó­ján azonnal kórházba szállították, s szakemberek egy csoportja rög­tön műtétet hajtott végre rajta. A miniszterelnök-asszony azon­ban rendkívül sok vért vesztett, s életét már nem lehetett meg­menteni. Zail Szingh indiai államfő a me­rényletről értesülve azonnal meg­szakította külföldi útját és hazatért. Indira Gandhi halálával kapcso­latban tegnap Delhiben rendkívüli ülést tartott a kormány, hogy meg­tárgyalja a helyzetet, amely az országban a kimagasló állami és politikai személyiség meggyilkolá­sa után jött létre. A PTI hírügynökség szerint az ülés résztvevői elhatározták, hogy a kormányzó párt, az Indiai Nem­zeti Kongresszus (I) főtitkárát, Radzsiv Gandhit, a meggyilkolt (Folytatás a 2. oldalon) Kitüntették a szovjet űrhajósokat (ČSTK) - Konsztantyin Cser­nyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke tegnap a Kremlben kitüntetéseket adott át Leonyid Kizim, Vlagyimir Szo- lovjov és Oleg Atykov űrhajó­soknak. A hosszú tartamú űrrepülés si­keres elvégzéséért, valamint az ennek során kinyilvánított bátorsá­gért és hősiességért Leonyid Kizi- met, a Szovjetunió Hősét Lenin- renddel és a második Arany Csil­lag Érdeméremmel tüntették ki. Vlagyimir Szolovjovnak és Oleg Atykovnak a Szovjetunió Hőse cí­met adományozták és átadták ne­kik a Lenin-rendet, valamint az Arany Csillag Érdemérmet, és el­nyerték a Szovjetunió űrhajóspiló­tája címet is. Gustáv Husák elvtárs részvéttávirata az Indiai Köztársaság elnökének (ČSTK) - Gustáv Husák köztársasági elnök táviratban fejezte ki részvétét Gjani Zail Szinghnek, az Indiai Köztársaság elnökének és az Indiai Köztársaság kormányának Indira Gandhi indiai miniszterelnök tragikus halálával kapcsolatban. A távirat szövege a következő: A Csehszlovák Szocialista Köztársaság egész népével együtt mély megrendüléssel fo­gadtam az Indira Gandhi asz- szonynak, az Indiai Köztársaság miniszterelnökének tragikus haláláról szóló hírt. Gonosz kéz oltotta ki az indiai nép érdekei e becsületes védelmezőjének, a világbéke és a nemzetközi együttműködés eltökélt hívének életét. Nagyra értékeljük Indira Gandhi asszony életművét és vezetői bölcsességét: a világ politikai életének előterében ál­lott, és az el nem kötelezett or­szágok mozgalmának képvise­lőjeként jelentős mértékben já­rult hozzá a népek békés vágya­inak valóra váltásához. Csehszlovákia népe forró ér­zéseket táplál Indira Gandhi asszony személye iránt, és megőrzi emlékét. Csehszlová­kia iránti rokonszenve orszá­(Folytatás a 2. oldalon) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom