Új Szó, 1984. október (37. évfolyam, 232-258. szám)

1984-10-01 / 232. szám, hétfő

Fejlesszük ideológiai munkánkat a fasizmus ellen, a békéért és a szocializmusért folytatott Karc hagyatékának szellemében-ÚJ SZÚ 3 1984. X. 1.­Jan Fojtík elvtárs felszólalása a hazánk felszabadulása 40. évfordulójával foglalkozó országos szemináriumon A hazánk felszabadulásának 40. évfordulójával foglalkozó orszá­gos szemináriumon, amelyet a múlt héten tartottak meg, felszólalt Jan Fojtík, a CSKP KB Elnökségének póttagja, a KB titkára. Az alábbiakban kissé rövidítve közöljük felszólalását. R övidesen négy évtized vá­laszt el bennünket a má­sodik világháború befeje­zésétől, a Szovjetuniónak és a fa­sisztaellenes koalícióbeli szövet­ségeseinek a hitleri Németország és a militarista Japán fölött aratott korszakalkotó győzelmétől. Az emberiség legborzalmasabb háborújának következményei messzehatóak voltak. Lényege­sen megváltoztatták a világ politi­kai térképét, a szocializmus és a demokrácia erőinek javára. Ideológiai frontunk - az elmélet és a propaganda - elsődleges és legfontosabb kötelességei közé tartozik, hogy magyarázzuk a há­ború okait és jellegét, rámutas­sunk, milyen következményekkel járt, milyen változásokat idézett elő egész világrészek nemzetei­nek életében. A háború és közvetlen követ­kezményei meghatározták nem­zedékeink élettapasztalatait. So­hasem feledkezhetünk meg a há­ború tanulságairól. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy történetének és az általa előidézett változásoknak megértése nélkül aligha érthet­nénk meg azt, mi történik a mai világban, aligha helyezkedhet­nénk helyes álláspontra korunk problémáit illetően és nem tud­nánk megtalálni a megoldásokat a fasizmus ellen, a dolgozók sza­bad és boldog életéért folytatott harc hagyatékának szellemében. | it bizonyított a második vi­lágháború és mire kéll ideológiai munkánk figyel­mét fordítani a háború befejezésé­nek évfordulójára emlékezve? Kétségtelenül mindenekelőtt azt kell megemlítenünk: a háború bebizonyította, hogy az imperia­lizmus, mint a kapitalizmus utolsó szakasza, a reakció és agresszivitás felé irányul, és ez­zel veszélyeztetheti az emberi civilizációt. Ugyanakkor közvet­lenül bizonyította, hogy az em­beriség reményteljes távlata a szocializmus, amely szerve­sen összekapcsolódik a valódi demokráciával, az államok közti kapcsolatok békés rendezésére kifejtejt törekvéssel. A szocializmus évszázadunk forradalmi folyamatának törvény­szerű eredménye. A kapitalizmus­ból a szocializmusba való forra­dalmi átmenetet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom indította el, amely megmásíthatatlan. Azt a meg­győződésünket, hogy ez a fejlődés megmásíthatatlan, nem a Törté­nelembe vetett misztikus, fatális hitünk határozza meg, hanem az, hogy milliós tömegek, egész nem­zetek öntudatos társadalmi aktivi­tást fejtenek ki, igazságos életet követelve, kizsákmányolás és el­nyomás nélkül, egységre lépnek az ilyen élet alapfeltételeinek megteremtéséért folytatott harc­ban. Számukra egyre nyilvánva­lóbb a leninizmus, az igazi hu­manizmus ideológiájának igaz volta, amely bebizonyította élet- képességét és egyértelmű fölé­nyét a imperializmus legreakció- sabb megnyilvánulásával, a hitleri fasizmus ideológiájával szemben. Azok, akik kirobbantották a má­sodik világháborút, úgy véleked­tek, hogy sikerül egyszer s min­denkorra leszámolniuk a Szovjet­unióban a szocializmussal és az egész forradalmi munkásmozga­lommal. A lenini kommunista párt által vezetett szovjet nép azonban megvédte társadalmi rendszerét. A szocializmus nemcsak hogy nem szenvedett vereséget, ha­nem lényegesen megszilárdította pozícióját. Világrendszer lett, amely magára vállalta azt a törté­nelmi kezdeményezést, amelyet az imperializmus elvesztett. A szocializmus - mindenekelőtt a Szovjetunió hatalmának és te­kintélyének megszilárdulása kö­vetkeztében - világszerte a hala­dás és béke erőinek támasza. Megdőlt az imperializmus gyarma­ti rendszere, helyén több tucat önálló állam született. A kommu­nista mozgalom, amelynek fejlő­dése kifejezi a nemzetközi munkásosztály és az állami mono­polkapitalizmus közti harc kiélező­dését, a leküzdendő nehézségek ellenére a mai világ legbefolyáso­sabb politikai ereje lett. Az imperialisták azonban soha­sem törődtek bele pozícióik el­vesztésébe. Szeretnének vissza­vágni azokért a forradalmi és haladó változásokért, amelyek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom óta végbemetek. Napjainkban tanúi vagyunk egy rendkívül veszélyes kísérletnek, hogy újabb ellentámadásba len­düljenek. Ennek a kísérletnek többek között az is a célja, hogy felszámolják a második világhábo­rú pozitív eredményeit. Ronald Reagan, az Egyesült Államok el­nöke a világreakció nevében — úgy, mint valamikor Adolf Hitler- „keresztes hadjáratot“ hirdetett a Szovjetunió, a létező szocializ­mus és kommunizmus ellen. Saj­nos, nemcsak szavakról volt szó. Reagannak az Egyesült Államok NATO-beli szövetségeseihez és a militarizálódó Japánhoz intézett felhívását részleteiben lebontották a demokráciának az állítólagos szovjet és kommunista veszéllyel szembeni ún. védelmének prog­ramjában. A valóságban az ex­panzió programjáról van szó, amelynek nemcsak a szocializ­mus (,,a közép-európai és keleti nemzetek felszabadítása“) és a kommunista mozgalom felszá­molása a célja, hanem az újgyar­matosítás, az amerikai imperializ­mus egyeduralkodásának megte­remtése is. • Ebből következik a tervezett és részben már megvalósított ellen- támadás jellege. Az erőpolitika és az a törekvés határozza meg, hogy az Egyesült Államok katonai fölényt szerezzen a Szovjetunió, a NATO pedig a Varsói Szerződés fölött. A legborzalmasabb fegyvereket felhasználó háború előkészítésé­ben Washington szemmel látható­an különleges szerepet tulajdonít Európának. A Fehér Ház és a Pentagon vezérkara őrült tervei­ben nyilván Európa feláldozásával számol. Azt hiszik, hogy a háború elkerülheti az Egyesült Államok területét. Ezen a téren rendkívül veszélyes lépést tettek azáltal, hogy Nyugat-Európa országaiban megkezdték a nukleáris rakéták, a hírhedt Pershingek és a manő­verező robotrepülögépek telepíté­sét. A rakéták hadrendbe állítását megelőzte a reakciós konzervatív erők megerősödése a Német Szö­vetségi Köztársaságban és Nagy- Britanniában. A két ország kormá­nya egyedülállóan üldözte a hábo­rúellenes békeerőket. Ezt a ve­szélyes, feszült nemzetközi hely­zetet az jellemzi, hogy az imperia­lizmus reakciós erőinek előretöré­sével párhuzamosan aktivizálód­nak a revansisták, a szélsőjobbol­dali, újfasiszta csoportok. A demokrácia ún. védelmének akcióprogramja ténylegesen ma­ga a demokrácia elleh irányul. Ezt tanúsítják az imperialista ellentá­madás további vonásai is. Az imperialisták, azonkívül, hogy kimondott előkészületeket tesznek az egész nemzetek töme­ges pusztítására alkalmas fegyve­reket bevető háborúra, olyan dip­lomáciai tevékenységet fejtenek ki, amely a szuverén államok belügyeibe való nyílt beavatko­zást, a szuverenitás megsérté­sét, a megfélemlítést, a zsaro­lást, sőt a terrorizmust is az állampolitika alapelvévé tette. Az eddiginél nagyobb mértékben használják ki saját céljaikra a gaz­dasági és kereskedelmi kapcsola­tokat, egyes államok ellen tulaj­donképpen gazdasági háborút folytatnak. Az ideológiai harcot korlátlan lélektani háborúval vál­tották fel, amelynek fő célja a szovjetellenes hisztéria szítása. Hogy mire képesek az amerikai imperialisták a lélektani háború­ban, milyen aljas módszereket alkalmaznak, azt az ún. dél-kóreai repülőgéppel kapcsolatos egye­dülálló provokáció is megmutatta. Jellemző, hogy a lélektani há­ború egyes akcióiba bekapcsolód­nak az Egyesült Államok és sok­szor más tőkés országok felelős­ségteljes vezetői is. Már ez a tény is arra késztet bennünket, hogy felülbíráljuk ideológiai munkánk módszereit és megerősíti, hogy ki kell alakítanunk az ellenpropagan­da átgondolt és hatásos rendsze­rét, figyelembe véve az új té­nyeket. S okan ma joggal teszik fel a kérdést: a mai imperiliz- mus reakciós erői azokra a babérokra pályáznak, amelyeket Hitler nem tudott elérni, törekvé­sük vajon úgy jellemezhető-e, mint azoknak az erőknek az ag­resszív politikája, amelyek a má­sodik világháborúba sodorták a vi­lágot? Nagyon sok bizonyítékunk van arra, hogy az amerikai imperializ­mus legreakciósabb képviselőinek magatartását összevethessük a hitleristák tetteivel. Ezek a bizo­nyítékok nemcsak az utóbbi évek­ből származnak és nem véletlen­szerűek. Az Egyesült Államok a háború után valóban ,,a világre­akció csendőre“ lett. Miközben védte a háborús bűnösöket, a koncentrációs táborok gyilkosait és kínzójait, durván elnyomta a forradalmi és felszabadító moz­galmakat, amelyek a fasizmussal szembeni ellenállásban születtek meg. Sok mozgalmat vérbe fojtot­tak. A legreakciósabb katonai és csendőrrendszerek támogatása, az ellenforradalom kivitele, a báb­kormányok hatalomra juttatása, a vietnami nép elleni kegyetlen, pusztító háború, a palesztinok ki­pusztításával (amely semmiben sem különbözik a zsidóknak a hit­leri táborokban való pusztításától) összekapcsolódó izraeli agresz- szió, a fajüldözés támogatása - mindez magán viseli a Made in USA védjegyet, mindez a legha­talmasabb imperialista ország ex­panziós külpolitikájának következ­ménye. Amennyiben a külpolitika a belpolitika tükre, bizonyára összefüggés van Patrice Lumum­ba és Martin Luther King meggyil­kolása között. Azok a krokodil­könnyek, amelyeket ma rájuk em­lékezve hullatnak, aligha kendőz­hetik ezt el. Feltűnő, hogy a burzsoá törté­netírás és propaganda véletlenek­re és megismételhetetlen körül­mények összhatására hivatkozva próbál válaszolni az egyik legsú­lyosabb kérdésre - ki okozta a há­borút és ki segített azoknak, akik a háborút előidézték. így előtérbe helyezik Adolf Hitler betegségét, a porosz hagyománnyal terhelt, legyőzött nemzet sértettségét, amelynek állítólag sérelmet oko­zott a verseillesi békeszerződés. Nyilvánvalóan kísérletet tesznek annak a felelősségnek a leplezé­sére, amely az imperializmusra hárul a borzalmas vérontásért. Nekünk, akik nagy árat fizettünk a reakciós nyugati kormányok és a hitleri Németország közti üzlete­lésért, akik kezdettől a fenyegeté­sek és támadások egyik célpontja, végül pedig az egyik első áldozat voltunk, különösen kötelességünk rámutatni a második világháború valódi előidézőire, segítőikre és arra a táptalajra, amelyből a fasiz­mus született. Éberen figyelnünk kell, hogy ebből a talajból, ha új formában is, de nem születhet-e újból fasizmus, fel kell figyelnünk arra, kinek lenne a legnagyobb érdeke a fasizmus felélesztése. A fasizmus az imperializmus következménye volt és követ­kezménye ma is, a kapitalizmus általános válságának, kiélező­désének és elmélyülésének kö­vetkezménye. Az imperializmus támadó ökle, amely egyesíti mind­azt, ami reakciósat és maradit az imperializmus magával hoz és amit mozgósítania kell annak ér­dekében, hogy megakadályozza a dolgozó tömegek és nemzetek felszabadítását, megakadályozza saját pusztulását. így tehát nem­csak a múltról van szó. Az imperi­alizmus sajátossága, hogy mód­szereit a brutális erőszakra ala­pozza. Ezen mit sem változtat a demokrácia és szabadság, az emberi jogok stb. fogalmát han­goztató demagógia. Ideológiája alapjában véve antihumánus, megveti az emberi életet, az erő­szak, a kegyetlenség, a háborús­kodás és felsőbbrendűség kultu­szát terjeszti. Az a fasiszta blokk, amely ki­robbantotta a második világhábo­rút, szemléltetően bizonyította, mi­re képes az imperializmus, ha meg akarja másítani a történelem menetét és katonai konfrontáció­val próbálja megoldani a szocializ­mus és a kapitalizmus, a haladás és a reakció erői közti ellentétet. S ohasem szabad elfelejteni a fasizmusnak a második világháború során elköve­tett gaztetteit. A háború az emberi­ség négy ötödét érintette. Míg az első világháborúban az emberál­dozatok 5 százalékát, a második világháborúban már a felét a pol­gári lakosság képezte. A legsza­vahihetőbb felmérések szerint az áldozatok száma elérte az 50 milli­ót. Ebből Európában 40 millió em­ber pusztult el, 20 millió a Szovjet­unióra esik! Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia összesen 670 000 embert vesztett. A Szov­jetunió vesztesége azért volt olyan nagy, mert az agresszor csapása elsősorban ellene irányult. Azt se felejtsük el, hogy a fasiszták külö­nösen bestiálisán alkalmazták a tömegpusztítás politikáját a szovjet nép ellen. És nemcsak a Szovjetunió területén. Elképzel­hetetlen kegyetlenséggel bántak a szovjet foglyokkal. A hitleristák 18 millió embert hurcoltak kon­centrációs táborokba, amelyekben több mint 11 millió embert pusztí­tottak el; a legtöbb áldozat szovjet ember volt. A megszállt államok óriási anyagi kárt is szenvedtek. Különö­sen a Szovjetunió, ahol a fasiszták a felperzselt föld taktikáját alkal­mazták. Könyörtelenül pusztítot­ták, rabolták a nemzedékek által megteremtett értékeket. Az a tény, hogy az általános veszteségek nagy része a Szov­jetunióra esett, a nyugati reakciós erők politikájának következménye is volt. Ez a politika azon alapult, hogy a fasiszta blokk agresszivitá­sát tudatosan a Szovjetunió ellen irányították. Ezek az erők, ame­lyek reményeiket a fasiszta Né­metországba fektették, visszauta­sították a Szovjetunió javaslatait a háborús veszély elleni közös fellépésre, a kollektív biztonsági rendszer kialakítására, sőt, miután a hitlerista hordák megtámadták a Szovjetuniót, elnézték, hogy a lehető legjobban legyengüljön. Az antiszovjetizmus és az an- tikommunizmus már megpró­bálkozott a fasizmussal folyta­tott cinikus játékkal és Cseh­szlovákia ezért nagy árat fize­tett. Nyugati szövetségeseink vé­gül elárultak bennünket és ezért a mai napig nem tesznek maguk­nak szemrehányást. Hogy a nyu­gati szövetségesek milyen mesz- sze mentek ebben a méltatlan já­tékban, azt szemlélteti az a tény is, hogy Eduard Benešt is Berlin iránti elfogultsággal, megbízhatat­lansággal váldolták, mivel szerin­tük túlságosan engedett a közvé­lemény nyomásának és a Szovjet­unióval való szövetségre próbált támaszkodni. Berlinben „bolsevik zsidónak“ és „Moszkva ügynöké­nek“ nevezték - Washingtonban ma is szokás mindazok ilyen jelle­gű megbélyegzése, akik bármi­lyen kezdeményező lépést próbál­nak tenni a Szovjetunió felé, a fe- szültség-enyhítésre kifejtett törek­vésben. Nyugatnak a fasizmussal folyta­tott gyalázatos játéka okozta náci megszállásunkat és azt, hogy ez a megszállás oly határtalanul so­kéig, hat évig tartott - s ebbe még nem számoljuk bele az-1938 szeptembere s 1939 márciusa közti időszakot, amelyet a nélkülö­zések, a megaláztatások, a bi­zonytalanság jellemzett. Szeren­csére a Szovjetuniót nem sikerült kimeríteni és térdre kényszeríteni. Hős hadserege kitűzte a vörös zászlót Berlin felett és felszabadí­totta Csehszlovákiát, megmentet­te a pusztulás elől a felkelő Prá­gát. Megmentette nemzeteinket a borzalmas sorstól, amelyet a fa­siszták készítettek elő. A részletei­ben kidolgozott tervükben gyakor­latilag hazánk felszámolásával számoltak. Népünk egy részét a fasizmus győzelme után germa- nizálták, egy részét elpusztították, a maradékot pedig kitelepítették volna „a német területről“, amely a hitleristák elképzelése szerint nemcsak az ún. nagy Németor­szágot, hanem az Uraiig terjedő egész területet is magába foglalta. Sorsunk nem lett volna kivéte­les. Vállalnunk kellett volna az összes „alacsonyabb rendű“ és „életképtelen“ nemzet és faj sor­sát. A megszállás alatt meggyilkolt 360 000 ember csak a tragédia kezdetét jelentette volna. Meggyil­kolták a párttagság egy harmadát, köztük nemzeteink legjobb, legbe­csületesebb fiait és lányait. A Német Szövetségi Köztársa­ságban ma arra merészkednek, hogy hivatalos áldással több köte­tes „dokumentumokat“ adnak ki a németek ellen elkövetett sérel­mekről, amelyeket a háború vé­gén, vagy a háború után állítólag azáltal követtek el, hogy kitelepí­tették azokat a német nemzetisé­gű lakosokat, akik a fasizmus szolgálatában álltak, aktívan meg­valósították politikáját. Az ilyen szemtelenségre csak azok vete­medhetnek, akiket csontjuk vele­jéig áthat a nagy német birodalom ideológiája, semmiből sem vonták le a tanulságot és nyilván nem is akarják levonni. Nem voltak kevesen, akik a fa­sizmus szolgálatában álltak. A né­met nemzet nagy szerencsétlen­sége, hogy a hitleristáknak a pán- germanizmussal, az „új rendszer“ víziójával óriási tömegeket sikerült fanatizálniuk. ,,Az új rendszert“ a városok és egész államok rom­jaira, a holttestekre építették vol­na, önmagukat „magasabb rendű­nek“ nevezték, a „mindenható“ akaratából, az „ezeréves biroda­lom“ alapján. Az ilyen bűnös politika és ideológia leghívebb és leglelkesebb támogatói közé tar­toztak vitathatatlanul a szudétané- metek, akik országunkat, amelybe hajdani uralkodói hívták meg őket, nem tekintették népünk hazájá­nak, hanem „ősi német terület­nek“. Henlein, a fasiszta Berlin engedelmes bábja a pángerma- nizmussal összecsengő téves el­képzelésekre alapozta irredenta és destruktív politikáját. Tömeg­pártot alapított, amelyhez a terüle­tünkön élő német nemzetiségűek többsége csatlakozott. Ennek a pártnak nagy része volt a köztár­saság szétesésében és megszál­lásában és ezáltal a háború elö­(Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom